Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR 470 IX GEBRUIKSAANWIJZING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR 470 IX. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL AKR 470 IX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR 470 IX te teleladen.


WHIRLPOOL AKR 470 IX GEBRUIKSAANWIJZING: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (771 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL AKR 470 IX PRODUCTFICHE (39 ko)
   WHIRLPOOL AKR 470 IX ENERGIELABEL (93 ko)
   WHIRLPOOL AKR 470 IX PRODUCTINFORMATIEBLAD (231 ko)
   WHIRLPOOL AKR 470 IX PROGRAM CHART (83 ko)
   WHIRLPOOL AKR 470 IX INSTRUCTION FOR USE (767 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL AKR 470 IXGEBRUIKSAANWIJZING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, schuimplastic etc. ) moet buiten het bereik van kinderen bewaard worden, omdat het gevaarlijk kan zijn. Product Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG, Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt afgedankt helpt de gebruiker negatieve effecten op het milieu en de gezondheid te voorkomen. Het symbool op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. [. . . ] Wanneer de afzuigkap tegelijk wordt gebruikt met toestellen die op gas of andere brandstoffen werken, mag de onderdruk in het vertrek niet groter zijn dan 4 Pa (4 x 10-5 bar). Laat tijdens het frituren de pan niet onbeheerd achter, omdat de kokende olie vlam kan vatten. Controleer of de lampjes voldoende afgekoeld zijn, voordat u ze aanraakt. De kap mag niet zonder correct gemonteerde lampjes worden gebruikt of achtergelaten, omdat er dan gevaar voor een elektrische schok bestaat. Draag bij alle installatie- en onderhoudswerkzaamheden werkhandschoenen. De door de kap afgezogen lucht mag niet door de rookpijp van de verwarming of door het afvoerkanaal van apparaten die op gas of andere brandstoffen werken naar buiten worden geleid. 26 GB F NL E I 5019 318 33249 Elektrische aansluiting De netspanning moet overeenstemmen met de spanning die op het typeplaatje in de afzuigkap is vermeld. Indien de kap is voorzien van een stekker, dan moet deze worden aangesloten op een toegankelijk stopcontact dat aan de geldende voorschriften voldoet. In het geval dat de kap geen stekker heeft (directe aansluiting op het elektriciteitsnet) of als de stekker zich niet op een toegankelijke plek bevindt, dient u een tweepolige schakelaar te gebruiken die aan de geldende voorschriften voldoet en die de complete loskoppeling van het elektriciteitsnet in de overspanningscategorie III garandeert, volgens de installatievoorschriften. WAARSCHUWING: voordat u het circuit van de kap weer aansluit op de elektrische netvoeding en de juiste werking gaat controleren, altijd eerst controleren of de voedingskabel correct gemonteerd is en tijdens het installeren NIET in de behuizing beklemd is geraakt. Geadviseerd wordt om de kap te laten installeren door een erkende monteur. Reiniging van de afzuigkap WAARSCHUWING: Indien olie-/vetresten niet verwijderd worden (minstens eenmaal per maand) kan dit brand veroorzaken. Gebruik nooit schuurmiddelen of alcohol. Alvorens de klantenservice in te schakelen 1. Ga na of u het probleem zelf kunt oplossen (zie “Opsporen van storingen”). Zet de afzuigkap uit en weer aan om te kijken of het probleem is opgelost. Als dit ook niet helpt, adviseren wij u contact op te nemen met de klantenservice. Vermeld de volgende gegevens: • de aard van de storing, • het model, dat vermeld staat op het typeplaatje in de kap en dat afgelezen kan worden door eerst de vetfilters te verwijderen, • uw volledige adres, • uw telefoonnummer, • het servicenummer (het nummer dat staat vermeld onder het woord SERVICE, op het typeplaatje binnenin de kap achter het vetfilter). In geval van reparatie, contact opnemen met een erkend Technisch Servicecentrum (hetgeen garant staat voor gebruik van originele onderdelen en correct uitgevoerde reparatie). Niet nakomen van deze aanwijzingen kan de veiligheid en kwaliteit van het product in gevaar brengen. KLANTENSERVICE Voor de ingebruikneming Voor optimaal gebruik van uw afzuigkap is het raadzaam de gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen en te bewaren. Het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, schuimplastic, etc. ) moet buiten het bereik van kinderen bewaard worden, aangezien het een mogelijke bron van gevaar betekent. Controleer of de afzuigkap tijdens het transport schade heeft ondervonden. Conformiteitsverklaring Dit product is ontworpen, gefabriceerd en op de markt gebracht in overeenstemming met: - veiligheidsvoorschriften van de “Laagspanningsrichtlijn” 2006/95/EG (die de richtlijn 73/23/EEG en latere verordeningen vervangt) - veiligheidsvereisten van de “EMC-richtlijn” 89/336/EEG herzien door de Richtlijn 93/68/EEG. Opsporen van storingen De afzuigkap werkt niet: • Zit de stekker wel goed in het stopcontact?De afzuigkap zuigt niet voldoende af: • Heeft u de juiste snelheid gekozen?De verlichting doet het niet: • Is het lampje aan vervanging toe?• Is het lampje wel goed aangedraaid? 5019 318 33249 GB F NL E I 27 INSTALLATIE - AANWIJZINGEN VOOR DE MONTAGE De afzuigkap is voorzien van bevestigingspluggen die geschikt zijn voor de meeste wanden/plafonds. [. . . ] Vervang het doorgebrande lampje door het uit de fitting te trekken en zet er een nieuw lampje in. Vetfilter Handgreep om het vetfilter los te maken Halogeenlamp Dampscherm Uitschuifbare schouw Luchtuitgang (alleen voor gebruik met model met luchtcirculatie) Actief koolstoffilter (uitsluitend voor modellen met luchtfiltrering): Reinig het koolstoffilter eens per maand in de afwasmachine, met een normaal afwasmiddel en op de hoogste temperatuur. Het wordt geadviseerd het filter zonder ander serviesgoed in de afwasmachine schoon te maken. Om het koolstoffilter te reactiveren, moet het na het wassen gedurende 10 minuten op 100° C in de oven gedroogd worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL AKR 470 IX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL AKR 470 IX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag