Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ACM 813/NE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ACM 813/NE. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL ACM 813/NE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ACM 813/NE te teleladen.


WHIRLPOOL ACM 813/NE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1562 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL ACM 813/NE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Die Kochzone schaltet ab und die Restwärmeanzeige “H” erscheint. bedienfeldsperre Die Funktion sperrt die Bedientasten des Kochfelds , um ein versehentliches Einschalten zu verhindern. Zum Aktivieren der Kindersicherung das Kochfeld einschalten und drei Sekunden lang die Taste (oder, falls vorgesehen, die Taste für Automatikfunktion/Ecobooster) drücken. Wasser, aus den Töpfen übergelaufene Flüssigkeiten und Gegenstände aller Arten, die auf die Taste unter dem Symbol geraten, können zum unbeabsichtigten Ein-/ Ausschalten der Funktion führen. [. . . ] NL28 MILIEUTIPS Verwerking van de verpakking De verpakking kan volledig gerecycled worden, zoals wordt aangegeven door het symbool ( ). De verschillende onderdelen van de verpakking mogen niet terechtkomen in het milieu, maar moeten als afval verwerkt worden volgens de plaatselijke voorschriften. verwerking van het apparaat Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste wijze als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen. Het symbool op het product of op de begeleidende documentatie bij het product geeft aan dat dit apparaat niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden, maar naar een speciaal verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten moet worden gebracht. Energiebesparing Om de beste resultaten te verkrijgen adviseren wij het volgende: • Gebruik potten en pannen met een doorsnede die gelijk is aan die van de kookzone. € Zet de pan altijd in het midden van de op de kookplaat getekende kookzone. VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING Dit apparaat, bedoeld om in contact te komen met levensmiddelen, voldoet aan het reglement ( ) n. 1935/2004 en is ontworpen , gefabriceerd en op de markt gebracht in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften van de “Laagspanningsrichtlijn” 2006/95/EG (die de richtlijn 73/2 3/EEG en latere amendementen vervangt) , beveiligingsvereisten van de Richtlijn “Elektromagnetische compatibiliteit” 2004/108/EG. VOORDAT U DE KOOKPLAAT IN GEBRUIK NEEMT BELANGRIJK: als de pannen niet de vereiste afmetingen hebben, zullen de kookzones niet werken. Gebruik alleen pannen met het symbool “INDUCTION SYSTEM” (afbeelding hiernaast). - Zorg ervoor dat alle zes de schroeven van het klemmenblok aangedraaid worden na het aansluiten van de kabels. Voorbeeld van een aanwezige verbindingsdraad (links) of een verwijderde verbindingsdraad (rechts). Zie het aansluitdiagram voor details (de verbindingsdraden kunnen tussen L1-L2 en tussen N1-N2 geplaatst zijn). NL30 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V GEBRUIKSAANWIJZING Beschrijving van het bedieningspaneel Bedieningspaneel Inschakeling/uitschakeling Timer Blokkeren van het bedieningspaneel A Instelbedieningen kookzones en bijbehorende displays Inschakeling/uitschakeling Timer Blokkeren van het bedieningspaneel B Toets automatische functie/Ecobooster Instelbedieningen kookzones en bijbehorende displays Aan- en uitzetten van de kookplaat Om de kookplaat in te schakelen houdt u de toets circa 2 seconden ingedrukt, tot de displays van de kookzones oplichten. Om de kookplaat uit te schakelen, drukt u op dezelfde toets tot de displays uitgaan Alle kookzones worden uitgeschakeld. Wanneer de ingestelde tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en wordt de kookzone automatisch uitgeschakeld. Om de timer voor een andere zone in te stellen, bovenstaande punten herhalen. Op het display van de timer wordt altijd de tijd van de gekozen zone weergegeven of de kortste tijd. Om de instelling van de timer te veranderen of om de timer uit te schakelen moet de bijbehorende zonekeuzetoets worden ingedrukt. Als deze signalering voor de zone wordt gegeven is het bijvoorbeeld mogelijk een gerecht warm te houden of boter te laten smelten Wanneer de kookzone afkoelt, gaat het display uit. Als de pan niet geschikt is voor uw inductiekookplaat, verkeerd geplaatst is of niet de juiste afmeting heeft, verschijnt de indicatie “geen pan” op het display (afbeelding hiernaast). [. . . ] Als bij de inschakeling van de kookplaat op het display alfanumerieke codes worden weergegeven, dient u volgens onderstaande tabel te handelen. Als u er niet in slaagt de kookplaat na gebruik uit te schakelen, de stekker uit het stopcontact trekken. FOUTCODE BESCHRIJVING MOGELIJKE OORZAKEN OPLOSSING C81, C82 Het bedieningspaneel wordt uitgeschakeld door te hoge temperaturen Het aansluitvoltage is niet goed De interne temperatuur van de elektronische onderdelen is te hoog De sensor detecteert een verschil tussen het voltage van het apparaat en het voltage van de netvoeding Wacht tot de kookplaat is afgekoeld voordat u hem weer gebruikt Koppel de kookplaat los van het elektriciteitsnet en controleer de aansluiting F42 of F43 F12, F21, F25, F36, F37, F40, F47, F56, F58, F60 Bel de Klantenservice en geef de foutcode door GELUIDEN AFKOMSTIG VAN DE KOOKPLAAT Inductiekookplaten kunnen gepiep of gekraak veroorzaken tijdens de normale werking, deze geluiden zijn afkomstig van de pannen zelf en zijn te wijten aan eigenschappen van de bodem (bijvoorbeeld verschillende materiaallagen waaruit deze is opgebouwd, bodem niet vlak). Deze geluiden variëren naar gelang de gebruikte pan en de hoeveelheid voedsel die erin zit maar duiden niet op een storing. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL ACM 813/NE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL ACM 813/NE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag