Gebruiksaanwijzing VOLKSWAGEN TOUAREG INFORMATION

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing VOLKSWAGEN TOUAREG. Wij hopen dat dit VOLKSWAGEN TOUAREG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing VOLKSWAGEN TOUAREG te teleladen.


VOLKSWAGEN TOUAREG INFORMATION: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2663 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   VOLKSWAGEN TOUAREG BROCHURE (2861 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding VOLKSWAGEN TOUAREGINFORMATION

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit geldt in het bijzonderwanneeru de wagen aan anderenuitleent of verkoopt. Dezebrochurebeschrijftde uitrusting van de wagenop het moment van het ter persegaan van dezebrochure. Enkelevan de hler beuitrustingenlvorden op een later schreven tijdstip ingevoerdof zijn alleenin bepaalde landenverkrijgbaar. De afbeeldingen kunnen enigszins afivijken van uw wagen. Het gaat om het principe. over de richting hebben betrekGegevens king op de rijrichting, voor zover er verdet nietsis aangegeven. [. . . ] <( *6àst Novigoiiesysteem 19 Brochure3. 4 Rodio-novigotiesysieem MFD2 Hoofdmenunclvigotiesysteem tRe;sl6;l-l- Ingave van een reisdoel > bladzijde21, 'Reisdoelingave'. Een tussenstop wordt ingegevenals een reisdoel. Na aankomstop de tussenstop wordt dezeop het beeldscherm gewist. Dezeblijft echteropgeslagen in Lootste doelen+ bladzijde21, 'Reisdoelingave'. Wanneerde tussenstopis bereikt (melding'U heeft het doel bereikt'), starr automatisch de routegeleiding naar het eigenlijke doel. Wanneerde tussenstop niet exact kan worden bereikt, omdat dezeb. v. niet direct aan een weg ligt, krijgt u de melding , U heeft het doelgebiedbereikt'. routegeleiDe ding naar het volgendedoel wordt dan niet automatischgestart. Í-WËg"n"pt. I Legt voorwaardenvastvoor de routeberekening bladzijde30, 'Voor= waardenvoor routeberekening'. Í-Fstèl|in. se;l Huidige positie handmatig ingevenof een demonstratieritstarten = bladzijde3i, 'Instellingen'. { AÍ b. 14 N o v i g o t i e h o o f d m e nu - [ NNi-]-toets indrukken om het hoofdmenu van het navigatiesysteemop te roepen=bladzijde2, afb. r Funclieloelsen hooÍdmenu'Novigolie' in IsiJiïl - Start de routegeleiding naar het ingegevendoei. Wanneeru dezetoets opnieuw indrukt, wordt de routegeleidingbeêindigd > bladzijde40, 'Routegeleiding'. , Í, \*fl 20 Novigotiesysteem Brochure3. 4 Rodio-novigotiesysteem MFD2 w , m Reisdoelingove R"irdoelingovestqrten Vooreen routeberekeníngkunnentweeadressen worden ingegeuen;het adresuan het reisdaelen uan_gen tussenstop. AÍ b. l5 Reisdoel Afb. 1ó Tussenstop adressen(stad, straat, huisnummer) ingeven'. Í-G. t'Cï6. C;l of Í-uilJ'e|g"t=Ë, s. -l- Reeds opgeslagen reisdoelenuit een lijst kiezen = bladzijde 23, 'Laatste doelen'. f-Bij-. r", td. íei. -l - Een restaurant, een pompstation, een luchthaven, een grensovergang enz. als reisdoelingeven+ bladzijde 25, 'Bijzonderereisdoelenin omgevingreisdoeladres'. Als u I Wissen lkiest, worden alle laatstereisdoelengewist, ook het actuelereisdoel. De in het geheugenLoqtste doelenverzamelde adressenkunt u slechts in zijn geheel en niet afzonderlijkwissen. Een reisdoelwordt pas onder Lqotste als doelenopgeslagen de routegeleiding beis gonnen. Wanneerer geendoelenmeer opgeslagenkunnen worden, is het reisdoelge- Novigotiesysteem 23 Brochure3. 4 Rodio-novigotiesysteem MFD2 heugenvol. U kunt nu het geheugenLootsfe doelenwissenof doelenuit het reisdoelgeheugenverwijderen= bladzijde29. { Adres uit reisdoelgeheugen - Door de menuknop te verdraaien, verschuift u een gelebalk. Als een zo gemarkeerdadresniet volledig leesbaaris, S kiezen om het volledige adresvan het reisdoel te laten weergeven. Na enkelesecondenverschijnt het hoofdmenu 'Navigatie' met het door u gekozen adres. Als het reisdoelgeheugen is, krijgt u een vol overeenkomstige melding te horen. U moet dan enkelereisdoelenhandmatig wissen. { s '\i{' Af b. ttT;Gï-""1. l kiezen om de lijst met laatstereisdoelenweer te laten geven. , 5 t\d'l , , , 1i \& 24 Novigotiesysleem Brochure3. 4 Rqdio-novigotiesysteem MFD2 Biizondere reisdoelen omgevingreisdoelodres in uit eenlijst kunt u bijzonderereísdoelen de omgeuinguan het in reisdoelzoelcen. - =bladzijde22, afb. een bijzonder reisdoelin de omgeving van het van tevoren ingestelde reisdoeladres(stad, straat enz. )te kiezen. Bijzonderreisdoelen van dezelfdesoort, b. v. restaurants/ worden in een lijstweergegeven, Het dichtstbijzijnde, bijzonderereisdoel staatop de eersteplaats. Af b. 22 B i i z o n d e r e e i s d o e le n o m g e vin gr e isr in doelodres ft] l, 'g. JAonwiizing . , :&, '&. rs' o Als u de reisdoeladressensinds de laatste ingave niet hebt gewijzigd, wordt de omgeving van het adresvan dit laatste reisdoel doorzochten de daar aanwezige bijzondere reisdoelen een lijst weergegeven. [. . . ] Na afspelen melding springt het systeemterug naar het hoofdmenu en schakeltde geluidsbronin waarnaar u van tevoren zat te luisteren. Als TIM-melding een antijdens een gesproken dere menutoetswordt ingedrukt, b. v. worden de meldingen tot de laatste ÍTADIó-I, vol Wanneerhet spraakgeheugen afgespeeld. Roept een lijst op met beschik{-Tl\l-;Iil Kies een radiostationuit bare TMC-zenders. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING VOLKSWAGEN TOUAREG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding VOLKSWAGEN TOUAREG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag