Gebruiksaanwijzing VOLKSWAGEN RADIO-NAVIGATIESYSTEEM MFD2 BROCHURE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing VOLKSWAGEN RADIO-NAVIGATIESYSTEEM MFD2. Wij hopen dat dit VOLKSWAGEN RADIO-NAVIGATIESYSTEEM MFD2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing VOLKSWAGEN RADIO-NAVIGATIESYSTEEM MFD2 te teleladen.


VOLKSWAGEN RADIO-NAVIGATIESYSTEEM MFD2 BROCHURE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (23393 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding VOLKSWAGEN RADIO-NAVIGATIESYSTEEM MFD2BROCHURE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] r . r . t N ^ \ fi e S tr e oa LA\ R U l. : * óÈ. !v 'r . ^xv^, N O F Rs o ÈÈ #qi q, *ryF qii*F!. c) a rrib, rthe : **e' , . {tns, "qhi qii!!* arË|b: 4*: , i(Ê. 'dÈ'', . . # dËË $Ë . # il ï:. :t i-. ijÈ -* , '. * il:! [ib, . , 'i NO NO rN N;. 2 NC s rc 4+ <z . 9 <f <;' E< 3>@ oc -!-o P t' o - Over dezebrochure In dezebrochurevindt u belangrijkeinformatie, tips, voorstellenen waarschuwingen overhoe u met het radio-navigatiesysteem MFD2 om kunt gaan. De overigebelangrljke die informatie u moet kennenvoor uw eigen veiligheiden voor de veiligheidvan uw pasvindt u in de anderebrochuresvan sagiers, uw wagendocumentatie. [. . . ] Í-G. t'Cï6. C;l of Í-uilJ'e|g"t=Ë, s. -l- Reeds opgeslagen reisdoelenuit een lijst kiezen = bladzijde 23, 'Laatste doelen'. f-Bij-. r", td. íei. -l - Een restaurant, een pompstation, een luchthaven, een grensovergang enz. als reisdoelingeven+ bladzijde 25, 'Bijzonderereisdoelenin omgevingreisdoeladres'. Í-U;V=na;i-t- De posiriewaaropuvoorher laatstde @-toets + bladzijde2, afb. í-D*i-. f;-i". rr l - Met een dradenkruis een reisdoelop een kaart markeren + bladzijde25, 'Doel op kaart'. {-Es''tËa;;i-l- Lengte- en breedtegraadvan een reisdoelingeven= bladzijde26, 'Positiedoel'. Een reisgids is alleen aanwezig op specialenavi- ) - (Tnvfl-toets indrukken om het hoofdmenu van het navigatiesysteemop te roepen à, r. @= utàazilde afb. - [6;A;n of [G'""'t"plkiezen in '*' het hoofdmenu 'Navigatie' ':aiÁ, !'f bladzijde 20, afh. 14om een mo= gelijk reisdoelte kiezen. Wanneeru voor het eersteenreisdoelingeeft, ziet u de melding dat nog geendoel is gedefinieerd. Wanneeru reedsnaar reisdoelen bent gereisd, ziet u het laatstingegeven reisdoel. Er zijn verschillendernogelijkheden om een reisdoelof tussenstopin te geven. De werkwijze voor het ingevenvan de tussenstop is identiek aan die voor het ingevenvan een retsooel. - Reisdoelvia srads- en srraar[-Nl;;;d;;;l nanen ingeven:+ bladzijde22, 'Nieuwe F. {"""' Novigotiesysieem 21 Brochure Rodio-novigotiesysteem 3. 4 MFD2 gatie-cd's. Í-6;h-". j--beiltk-]l-Reisdoeleninhetgeheugen opslaan, wissen of sorteren = bladzijde 27, 'Reisdoelgeheugen'. Í-T"--e"ri;;f wissen, { - De ingegeventussenstop (stod, stroot, huisnummer) Nieuwe odressen ingeven \d si , AÍ b. 17 N i e u w o d r e s i n g e v e n A{ b . 1 8 Sto dsnoomi ngeven - [sioA, (srr. Alof lHri*rrr"r'l kiezen om met de letterkeuzede namen in te geven. - Door de menuknop teverdraaien en in te drukken, de letters en cijfers invoegenop de ingaveregel. - In de onderstebeeldschermhelft ziet u een lijst met namen resp, nurnmers. ÍOfl-toets indrukken om van lijst te wisselen. - Door de menuknop te verdraaien en in te drukken, een naam uit de lijst kiezen. Met de scroll-tekens - /-^---. --:-. -. 1'. [ Um gev g . o d r e s l K l e z e n O m e e n bijzonder reisdoelin de omgeving van het van tevoren ingesteldereisdoeladres(stad, straat enz. ) te kiezen. @ en @ markerentekens, met F-)worden tekensgewist. bijÍ I I geeftzo nodig verderetaalspecifieke, zonderetekensweer. Het begrip 'Stad'wordt onafhankelijkvanhet inwonertal gebruikt. Zowel eendorp met honderd inwoners alsookeen grote stad met een miljoen inwonerswordt als stad aangegeven. Bij stadsnamendie vakervoorkomen, verschijnteen onderscheidingslijst waaruit u uw doel kiest. Na de ingavevan de stadwordt automatischverder geschakeld de straat om en daarnahet huisnummer te kunnen ingeven. de stad zeerklein is zodat geenen Als wordt u de inkelestraatis gedigitaliseerd, gavevan het centrum aangeboden. eï I qe: E, 6, Í? lijst (meerdereschermen)bladeren en met {bR-)de ingavebevestigen. en@ tunt u doorde lïr \ó. 22 Novigotiesysteem MF Brochure Rodio-novigotiesysteem D2 3. 4 Als er nog geen stad is ingegeven, zijn f5trïotl rn@geblokkeerd. FËlAon*ii'ins Kruising en huisnummer ingeven zoals beschreven. { Loqtstedoelen De laatstereísdoelen worden autonxatischopgeslagen. ffi Afb. 20 Lqstste reisdoelenwissen kiezen Uit lootstereisdoelen - = bladziide?l, afb. t5 fi*;i'iJ;l"n]kiezen, om uit de lijst met de laatst gekozen reisdoelenhet gewenstereisdoelte kiezen = bladzijde 21. [. . . ] waarvan de verkeersberichtenmoeten wanneer u naar een worden weergegeven ander radiostationluistert. Als de gekozen zender niet meer wordt ontvangen, wordt automatisch een anderezender gekozen. t-ve;Ëffifo] - Roepteen iijst op met de + laatsteverkeersberichten bladzijde37. Ílï't"tttnEl = bladzijde 45 # lnf or m ot ieensy s t e e m i n s t e l l i n g e n 43 MFD2 Brochure 3. 4 Rodio-novigotiesysieem t-trt". -l"initl - Laat zien welke versie de softMFD2 ware van radio-navigatiesysteem heeft. - Roept een liist op met t-R-ilF;Ë-'il] stratendie op de route liggen. Met de menuknop kunt u door de lijst met stratenbladeren die op uw navigatieroute liggen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING VOLKSWAGEN RADIO-NAVIGATIESYSTEEM MFD2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding VOLKSWAGEN RADIO-NAVIGATIESYSTEEM MFD2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag