Gebruiksaanwijzing TEXAS INSTRUMENTS VOYAGE 200

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing TEXAS INSTRUMENTS VOYAGE 200. Wij hopen dat dit TEXAS INSTRUMENTS VOYAGE 200 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing TEXAS INSTRUMENTS VOYAGE 200 te teleladen.


TEXAS INSTRUMENTS VOYAGE 200 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (430 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   TEXAS INSTRUMENTS VOYAGE 200 CELLSHEET (336 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS VOYAGE 200 APPLICATION FINANCE (205 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS VOYAGE 200 STATISTICS WITH LIST EDITOR GUIDEBOOK (147 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS VOYAGE 200 (321 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS VOYAGE 200 (8699 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS VOYAGE 200 CELLSHEET (318 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS VOYAGE 200 CABRI GEOMETRY (578 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS VOYAGE 200 STUDYCARDS VIEWER (232 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS VOYAGE 200 STATISTICS WITH LIST EDITOR (1714 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS VOYAGE 200 SIMULTANEOUS EQUATION SOLVER (135 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS VOYAGE 200 POLYNOMIAL ROOT FINDER GUIDEBOOK (115 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding TEXAS INSTRUMENTS VOYAGE 200

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] TI-89 / TI-92 Plus / VoyageTM 200 Cabri Geometry Belangrijk Instructies voor de installatie Klantondersteuning Licentieovereenkomst Cabri Geometry Gebruikshandleiding Copyright © 1999­2002 Texas Instruments Incorporated Belangrijk Texas Instruments biedt geen enkele garantie, hetzij impliciet hetzij uitdrukkelijk, met inbegrip van en niet uitsluitend beperkt tot welke impliciete garanties dan ook wat betreft de geschiktheid voor verkoop en een specifiek gebruik, voor de programma's of documentatie en stelt deze documentatie slechts ter beschikking "as-is". Texas Instruments kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor speciale, indirecte, toevallige of resulterende schade die in verband zou staan met of het gevolg is van de aankoop of het gebruik van deze produkten; de enige en uitsluitende aansprakelijkheid, ongeacht de wijze van de juridische procedure, die door Texas Instruments wordt gedragen, zal beperkt blijven tot het bedrag van de aankoopprijs van dit artikel of materiaal. Bovendien kan Texas Instruments niet aansprakelijk worden gesteld indien een eis tot schadevergoeding wordt ingediend, ongeacht de aard ervan, tegen het gebruik van deze produkten door een andere persoon. Grafiekproducttoepassingen (APP's) worden onder licentie beschikbaar gesteld. [. . . ] Versleep één van de hoekpunten van de driehoek om de oriëntatie te wijzigen. Wijzig de oriëntatie. TI-89 / TI-92 Plus / VoyageTM 200 PLT Cabri Geometry App 30 Loodlijnen en evenwijdige rechten construeren (Vervolg) Een evenwijdige rechte construeren Met het werktuig Parallel Line construeert u een rechte die door een punt gaat en die evenwijdig loopt met een geselecteerde lineaire figuur (rechte, lijnstuk, halfrechte, vector, zijde van een veelhoek of as). Construeer een figuur met lineaire kenmerken, zoals de driehoek in dit voorbeeld. Verplaats de cursor naar de rechte, het lijnstuk, de halfrechte, de vector of zijde van de veelhoek waarmee de gevraagde rechte evenwijdig zal lopen en druk op ¸. Opmerking: u kunt de volgorde van stap 3 en 4 omwisselen. Selecteer een lineaire figuur. 4. Verplaats de cursor naar een punt waar de evenwijdige rechte door moet gaan en druk op ¸. Selecteer een punt. Er wordt een afhankelijke evenwijdige rechte getekend. Opmerking: u kunt de evenwijdige rechte verplaatsen door het punt van deze rechte te verslepen, of door de oriëntatie van de figuur, waarmee deze rechte evenwijdig loopt, te wijzigen. 5. Versleep één van de hoekpunten van de driehoek om de oriëntatie te wijzigen. Wijzig de oriëntatie. TI-89 / TI-92 Plus / VoyageTM 200 PLT Cabri Geometry App 31 Middelloodlijnen en bissectrices van hoeken construeren Het werkbalkmenu Construction bevat werktuigen voor het construeren van figuren die in relatie staan met andere figuren, zoals middelloodlijnen en bissectrices. Een middelloodlijn construeren Met het werktuig Perpendicular Bisector construeert u een rechte die loodrecht staat op een lijnstuk, een vector, een zijde van een veelhoek, of tussen twee punten, en die de figuur middendoor snijdt. U kunt de middelloodlijn verplaatsen door één van de eindpunten, die het in tweeën gedeelde lijnstuk definiëren, te verplaatsen. Een middelloodlijn kan niet rechtstreeks verschoven worden, tenzij de rechte tussen twee basispunten geconstrueerd is. Construeer een willekeurig figuur of willekeurige figuren, zoals in het voorbeeld hieronder. Verplaats de cursor naar één van de volgende elementen, en druk op ¸. Opmerking: in het geval van twee punten selecteert u de punten en drukt u voor elk punt op ¸. Een lijnstuk of een vector. De zijde van een veelhoek. Twee punten. middelloodlijnen Een bissectrice van een hoek construeren Met het werktuig Angle Bisector kunt u de rechte construeren die een hoek in twee gelijke delen verdeelt. De hoek is gegeven door drie punten, waarvan het tweede punt het hoekpunt van de hoek is waardoor de bissectrice gaat. Druk op en kies 5:Angle Bisector. Tip: u kunt de bissectrice van de hoek wijzigen door één van de drie punten, die de hoek definiëren, te verslepen. 3. (Het tweede punt dat u selecteert is het hoekpunt van de hoek. ) De bissectrice van de hoek wordt getekend wanneer u het derde hoekpunt selecteert. Selecteer de punten A, B en C. bissectrice van de hoek TI-89 / TI-92 Plus / VoyageTM 200 PLT Cabri Geometry App 32 Middelpunten construeren Het werkbalkmenu Construction bevat een werktuig voor het construeren van het middelpunt van een lijnstuk. Een middelpunt construeren Met het werktuig Midpoint construeert u een punt in het midden van een lijnstuk, een vector, de zijde van een veelhoek of tussen twee punten. Construeer een willekeurig figuur of willekeurige figuren, zoals in het voorbeeld hieronder. Verplaats de cursor naar één van de volgende elementen, en druk op ¸. Opmerking: in het geval van twee punten selecteert u de punten en drukt u voor elk punt op ¸. Een lijnstuk. De zijde van een veelhoek. Twee punten (definiëren of selecteren). middelpunten TI-89 / TI-92 Plus / VoyageTM 200 PLT Cabri Geometry App 33 Meetresultaten overbrengen Het werkbalkmenu Construction bevat een werktuig voor het overbrengen van meetresultaten (afmetingen) tussen figuren. Informatie over het overbrengen van afmetingen Met het werktuig Measurement Transfer construeert u: ¦ ¦ ¦ een punt op een halfrechte of vector vanaf het beginpunt van een rechte, lijnstuk, veelhoek of as een punt op een proportionele afstand van een ander punt een punt op een cirkel dat zich op een gelijke booglengte bevindt van een ander punt op de cirkel. Het punt dat wordt geconstrueerd door de maatoverbrenging wordt dynamisch geactualiseerd. Het maatgetal van de grootheid die wordt overgebracht is steeds uitgedrukt in de eenheden die als standaard werden ingesteld. Opmerking: zie "De afstand en lengte van een figuur meten" op pagina 48 en "Numerieke waarden definiëren en bewerken" op pagina 68 om de numerieke waarden, die in de voorbeelden uit dit deel worden getoond, te definiëren. Een punt door maatoverbrenging op een halfrechte construeren Voer de volgende stappen uit om de lengte van een lijnstuk over te brengen naar een halfrechte. Construeer en meet een lijnstuk en construeer een halfrechte zoals in dit voorbeeld getoond wordt. Wijs een willekeurige afmeting of numerieke waarde aan en druk op ¸ om de waarde te selecteren. Selecteer een numerieke waarde. Opmerking: als u een punt selecteert, verschijnt er een stippellijn. Plaats de stippellijn zoals u wenst en druk op ¸ om de positie in te stellen. 4. Selecteer een halfrechte, vector, veelhoek, punt of as; druk op ¸ om de lengte naar de figuur over te brengen. Er wordt een punt geconstrueerd dat een gelijke afstand van het beginpunt van de halfrechte ligt. Selecteer een halfrechte. Breng de afmeting over. TI-89 / TI-92 Plus / VoyageTM 200 PLT Cabri Geometry App 34 Meetresultaten overbrengen (Vervolg) Een punt door maatoverbrenging op een cirkel construeren Voer de volgende stappen uit om een punt op een cirkel te construeren dat zich op een proportionele booglengte van een geselecteerd punt bevindt. Construeer een cirkel met een punt erop en definieer een numerieke waarde zoals in dit voorbeeld getoond wordt. [. . . ] Dikke of gestippelde lijnen. TI-89: j TI-92 Plus / VoyageTM 200 PLT: % ( open hand I 4 I-balk gekruiste lijnen 2 verfkwast TI-89 / TI-92 Plus / VoyageTM 200 PLT Cabri Geometry App 75 Cursors en termen die gebruikt worden in het menu Geometry (Vervolg) De volgende termen worden in dit hoofdstuk gebruikt om specifieke bewerkingen van TI-89 / TI-92 Plus / VoyageTM 200 PLT Geometry te beschrijven. ¸ Druk op één van de drie ¸ toetsen van de TI-89 / TI-92 Plus / Voyage 200 PLT om een opdracht uit te voeren of een actie te bevestigen. Indien gebruikt als een instructie, betekent aanwijzen de cursor op de figuur zetten die u wilt selecteren. De omtrek van een figuur wordt aangegeven met knipperende stippels in plaats van met een ononderbroken lijn. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING TEXAS INSTRUMENTS VOYAGE 200

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding TEXAS INSTRUMENTS VOYAGE 200 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag