Gebruiksaanwijzing TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE CAS HANDHELD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE CAS. Wij hopen dat dit TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE CAS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE CAS te teleladen.


TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE CAS HANDHELD: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1806 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE CAS REFERENCE GUIDE (4808 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE CAS REFERENCE GUIDE (5012 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE CAS SOFTWARE GUIDEBOOK (4865 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE CAS MANUAL DE REFERENCIA (5350 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE CAS STUDENT SOFTWARE GUIA (8656 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE CAS REFERENTIEHANDLEIDING (5392 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE CAS PART 1 (1917 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE CAS HANDHELD (1188 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE CAS REFERENCE GUIDE (5331 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE CAS REFERENCE GUIDE (4094 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE CAS TEACHER SOFTWARE (8930 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE CAS SOFTWARE GUIDEBOOK (5266 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE CASHANDHELD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] CAS rekenmachine Belangrijk Texas Instruments biedt geen enkele garantie, hetzij impliciet hetzij uitdrukkelijk, met inbegrip van en niet uitsluitend beperkt tot welke impliciete garanties dan ook wat betreft de geschiktheid voor verkoop en een specifiek gebruik, voor de programma's of documentatie en stelt deze documentatie slechts ter beschikking "as-is". Texas Instruments kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor speciale, indirecte, toevallige of resulterende schade die in verband zou staan met of het gevolg is van de aankoop of het gebruik van deze produkten; de enige en uitsluitende aansprakelijkheid, ongeacht de wijze van de juridische procedure, die door Texas Instruments wordt gedragen, zal beperkt blijven tot het bedrag van de aankoopprijs van dit artikel of materiaal. Bovendien kan Texas Instruments niet aansprakelijk worden gesteld indien een eis tot schadevergoeding wordt ingediend, ongeacht de aard ervan, tegen het gebruik van deze produkten door een andere persoon. 2007 Texas Instruments Incorporated Microsoft, Windows, Excel, Vernier EasyTemp, Go!Temp en Go!Motion zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars. ii Contents Belangrijk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Ingevoerde uitdrukkingen en resultaten worden weergegeven in de geschiedenis van de Rekenmachine. Rekenmachine gebruiken 57 Het menu Tools van de Rekenmachine Met het menu Tools van de Rekenmachine kunt u een groot aantal wiskundige uitdrukkingen invoeren en uitwerken. Menunaam Menu-optie Functie 1:Tools (Extra) 1: Define (Definiren) 2: Recall Function Definition (Definitie oproepen) 3: Delete Variable (Variabele wissen) 4: Clear a-z (a-z wissen) 5: Clear History (Geschiedenis wissen) 6: Insert Comment (Opmerking invoegen) 2: Number (Getal) Voegt het commando Define in. Hiermee kunt u een functie die u heeft gedefinieerd opnieuw gebruiken of wijzigen. Hiermee kunt u tekst invoeren. 1: Convert to Fraction (Converteren naar breuk) 2: Convert to Decimal (Converteren naar decimal) 3: Least Common Multiple (Kleinste gemene veelvoud) 4: Greatest Common Divisor (Grootste gemene deler) 5: Remainder (Rest) Voegt het commando Fraction in. Voegt lcm() in. Voegt de functie gcd() in. Voegt remain() in. 58 Rekenmachine gebruiken Menunaam Menu-optie 6: Fraction Tools (Breukentools) 7: Number Tools (Getaltools) Functie Hiermee kunt u propFrac(), getNum(), getDenom() of comDenom() selecteren. Hiermee kunt u round(), iPart(), fPart(), sign(), mod(), floor() of ceiling() selecteren. 3: Complex 1: Complex Conjugate (Complex geconjugeerde) 2: Real Part (Reel deel) 3: Imaginary Part (Imaginair deel) 4: Polar Angle (Polaire hoek) 5: Magnitude (Grootte) 6: Convert to Polar (Converteren naar polair) 7: Convert to Rectangular (Converteren naar rechtoekig) 4: Algebra 1: Solve (Oplossen) 2: Factor 3: Expand (Uitbreiden) 4: Zeros (Nulpunten) 5: Numerical Solve (Numerieke oplossing) 6: Approx Voegt conj() in. Voegt approx() in. Rekenmachine gebruiken 59 Menunaam Menu-optie 7: Fraction Tools (Breukentools) 8: Trigonometry (Goniometrie) 9: Complex Functie Hiermee kunt u propFrac(), getNum(), getDenom() of comDenom() selecteren. Hiermee kunt u getNum(), getDenom(), left() of right() selecteren. 10: Extract (Extraheren) 5: Calculus (Analyse) 1: Derivative (Afgeleide) 2: Integral (Integraal) 3: Limit (Limiet) 4: Sum 5: Product 6: Function Minimum (Functieminimum) 7: Function Maximum (Functiemaximum) 8: Arc Length (Booglengte) 9: Taylor Polynomial (Taylor-polynoom) A: Numerical Derivative (Numerieke afgeleide) B: Numerical Integral (Numerieke integraal) C: Differential Equation Solver (Differentiaalvergelijkingoplosser) Voegt d() in. Voegt deSolve() in. 60 Rekenmachine gebruiken Menunaam Menu-optie D: Implicit Differentiation (Impliciete differentiatie) Functie Voegt impDif() in. 6: Probability (Kansen) 1: Factorial (!) (Faculteit) 2: Permutations (Permutaties) 3: Combinations (Combinaties) 4: Random (Willekeurig) Voegt !in. Hiermee kunt u rand(), randInt(), randBin(), randNorm(), randSamp() of RandSeed selecteren. Hiermee kunt u kiezen uit verschillende verdelingen, zoals Normal Pdf, Binomial Cdf en Inverse F. 5: Distributions (Verdelingen) 7: Statistics (Statistieken) 1: Stat Calculations (Statistiekberekeningen Hiermee kunt u kiezen uit verschillende statistische berekeningen, zoals nvariabele-analyse, tweevariabele-analyse en regressies. Hiermee kunt u kiezen uit verschillende berekeningen op lijsten, zoals minimum, maximum en gemiddelde. Hiermee kunt u kiezen uit verschillende bewerkingen op lijsten, zoals sorteren, opvullen en converteren naar een matrix. 2: Stat Results (Statistiekresultaten) 3: List Math (Lijstwiskunde) 4: List Operations (Lijstbewerkingen) Rekenmachine gebruiken 61 Menunaam Menu-optie 5: Distributions (Verdelingen) Functie Hiermee kunt u kiezen uit verschillende verdelingen, zoals Normal Pdf, Binomial Cdf en Inverse F. Hiermee kunt u kiezen uit verschillende betrouwbaarheidsintervallen, zoals t interval en z interval. Hiermee kunt u kiezen uit verschillende toetsen zoals ANOVA, t test, z test. 6: Confidence Intervals (Betrouwbaarheidsintervallen) 7: Tests (Statistiektoetsen) 8: Function Logic (Functielogica) 1: Func. . . EndFunc 2: Local 3: Control Voegt een template voor het creren van een functie in. Hiermee kunt u kiezen uit een lijst met functiebesturingstemplates, zoals While. . . EndWhile. Start een nieuwe regel zonder de functie uit te werken. 4: Add New Line (Nieuwe regel toevoegen) Wiskundige uitdrukkingen invoeren en uitwerken in de Rekenmachine U kunt uitdrukkingen invoeren en bewerken via de toetsen van het toetsenbord van de rekenmachine, door onderdelen van het Rekenmachine-menu te selecteren of door onderdelen uit de Catalogus (k) te selecteren. Eenvoudige wiskundige uitdrukkingen invoeren Opmerking: druk op v om een negatief getal in te voeren op de rekenmachine. Stel dat u het volgende wilt uitwerken: 1. 62 Selecteer de invoerregel in het werkgebied van de Rekenmachine. Rekenmachine gebruiken 2. Typ 2^8 om de uitdrukking te beginnen. 3. Druk op om de cursor terug te brengen naar de basisregel en typ vervolgens r 4 3 p 1 2. 4. Druk op om de uitdrukking uit te werken. De uitdrukking wordt weergegeven in standaard wiskundige notatie, en de uitkomst verschijnt aan de rechterkant van de Rekenmachine. Opmerking: als een uitkomst niet op dezelfde regel als de uitdrukking past, wordt deze op de volgende regel weergegeven. De vorm van een uitkomst regelen U verwacht misschien een decimale uitkomst in plaats van 2752/3 in het vorige voorbeeld. Een dichtbijliggend decimaal equivalent is 917, 33333. . . , maar dat is slechts een benadering. Elke uitkomst die geen geheel getal is, wordt weergegeven in een breuk- of symbolische vorm (1/2, p, 2 etc. ). Hierdoor worden afrondingsfouten verminderd, die zouden kunnen ontstaan door tussenuitkomsten in geschakelde berekeningen. [. . . ] Als Lijsten & Spreadsheet op de pagina staat, worden de verzamelde gegevens weergegeven in de kolommen. Bij bewegingsexperimenten worden geen gegevens over snelheid en versnelling geleverd. Een experiment uitvoeren en gegevens verzamelen 1. Wanneer de gewenste sensor aangesloten is en de Gegevensverzamelingspagina naar wens is ingesteld, drukt u op het Start-pictogram ( ). Als Lijsten & Spreadsheet op uw pagina staat, ziet u hoe met elke meting de rijen in de tabel zich vullen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE CAS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE CAS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag