Gebruiksaanwijzing TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE HANDHELD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE. Wij hopen dat dit TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE te teleladen.


TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE HANDHELD: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2105 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE REFERENCE GUIDE (3768 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE REFERENCE GUIDE (3578 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE COMPUTERSOFTWARE (8620 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE DOCUMENTAFSPELER (257 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE COMPUTER SOFTWARE (8396 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE SOFTWARE GUIDEBOOK (5063 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE DRUK-OM-TE-TOETSEN (423 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE MANUAL DE REFERENCIA (4054 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE TEACHER SOFTWARE GUIA (9215 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE REFERENTIEHANDLEIDING (4084 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE COMPUTER LINK SOFTWARE (409 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE SOFTWARE PARA COMPUTADOR (8560 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE GIDS LABORATORIUMPLATFORM (185 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE STUDENT SOFTWARE GUIDEBOOK (7459 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE TEACHER SOFTWARE GUIDEBOOK (7524 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE COMPUTER SOFTWARE HANDBUCH (8685 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE AAN DE MET TEACHER SOFTWARE (3703 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE AAN DE SLAG MET REKENMACHINE (1818 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE COMPUTERSOFTWARE DOCENTENEDITIE (9179 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE GETTING STARTED WITH CX HANDHELD (1179 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE AAN DE SLAG MET HET DOCKINGSTATION (614 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE ERSTE SCHRITTE MIT DEM CX HANDHELD (1191 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE COMO COMECAR COM A UNIDADE PORTATIL (1794 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE COMO COMECAR COM A UNIDADE CX PORTATIL (1182 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE GETTING STARTED WITH TI-NSPIRE HANDHELD (358 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE HANDBUCH ZUR DATENERFASSUNG UND ANALYSE (1422 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE COMPUTER SOFTWARE LRERUDGAVE VEJLEDNING (8933 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE COMPUTER SOFTWARE LEHRERAUSGABE HANDBUCH (9241 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE ERSTE SCHRITTE MIT DEM TI-NSPIRE HANDHELD (1829 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE GEGEVENSVERZAMELING EN-ANALYSE HANDLEIDING (1410 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIREHANDHELD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] rekenmachine Belangrijk Texas Instruments biedt geen enkele garantie, hetzij impliciet hetzij uitdrukkelijk, met inbegrip van en niet uitsluitend beperkt tot welke impliciete garanties dan ook wat betreft de geschiktheid voor verkoop en een specifiek gebruik, voor de programma's of documentatie en stelt deze documentatie slechts ter beschikking "as-is". Texas Instruments kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor speciale, indirecte, toevallige of resulterende schade die in verband zou staan met of het gevolg is van de aankoop of het gebruik van deze produkten; de enige en uitsluitende aansprakelijkheid, ongeacht de wijze van de juridische procedure, die door Texas Instruments wordt gedragen, zal beperkt blijven tot het bedrag van de aankoopprijs van dit artikel of materiaal. Bovendien kan Texas Instruments niet aansprakelijk worden gesteld indien een eis tot schadevergoeding wordt ingediend, ongeacht de aard ervan, tegen het gebruik van deze produkten door een andere persoon. 2007 Texas Instruments Incorporated Microsoft, Windows, Excel, Vernier EasyTemp, Go!Temp en Go!Motion zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars. ii Contents Belangrijk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Alle variabelen die bij het over te zenden document horen, worden samen met het document overgezonden. Overzendingen worden na 30 seconden verbroken. Een document verzenden 1. Druk op de 5 en 6 toetsen op het NavPad om het document dat u wilt verzenden te markeren. Er verschijnt een voortgangsbalk, waarop u de overzending kunt volgen. Er zit een annuleringstoets op het dialoogvenster Sending. . . , waarmee u de overzending kunt annuleren terwijl deze bezig is. Als het bestand een nieuwe naam heeft gekregen op de ontvangende handheld, wordt de nieuwe bestandsnaam weergegeven. 60 Werken met documenten Een document ontvangen Er is geen actie nodig door de gebruiker van de ontvangende TI-NspireTM rekenmachine. De machines worden automatisch ingeschakeld wanneer de kabel wordt bevestigd. Een overzending annuleren 1. Om een lopende overzending te annuleren drukt u op Annuleren in het dialoogvenster van de verzendende machine. Opmerking: om een overzending vanaf de ontvangende rekenmachine te annuleren drukt u op d. Zie voor meer informatie het hoofdstuk Bestanden overzenden in deel 2 van deze handleiding, beschikbaar op de cd die bij uw handheld geleverd is, of op de website van Texas Instruments op http://education. ti. com/guides. Werken met documenten 61 62 Werken met documenten Rekenmachine gebruiken Aan de slag met de Rekenmachine-toepassing Gebruik de Rekenmachine-toepassing om wiskundige uitdrukkingen in te voeren en uit te werken. U kunt de toepassing ook gebruiken om variabelen en functies te definiren. Wanneer u een variabele of functie definieert of bewerkt, wordt deze beschikbaar voor alle TI-NspireTM voor wiskunde en exacte vakken-toepassingen--zoals Grafieken & Meetkunde--die in dezelfde opdracht aanwezig zijn. Menu Tools van de Rekenmachine Dit menu is steeds beschikbaar als u in het werkgebied van de Rekenmachine bent. Werkgebied van de Rekenmachine U voert een wiskundige uitdrukking in op de invoerregel en drukt vervolgens op om de uitdrukking uit te werken. Uitdrukkingen worden weergegeven in standaard wiskundige notatie terwijl u ze invoert. Ingevoerde uitdrukkingen en resultaten worden weergegeven in de geschiedenis van de Rekenmachine. Rekenmachine gebruiken 63 Het menu Tools van de Rekenmachine Met het menu Tools van de Rekenmachine kunt u een groot aantal wiskundige uitdrukkingen invoeren en uitwerken. Menunaam Menu-optie Functie 1:Tools (Extra) 1: Define (Definiren) 2: Recall Function Definition (Definitie oproepen) 3: Delete Variable (Variabele wissen) 4: Clear a-z (a-z wissen) 5: Clear History (Geschiedenis wissen) 6: Insert Comment (Opmerking invoegen) 2: Number (Getal) Voegt het commando Define in. Hiermee kunt u een functie die u heeft gedefinieerd opnieuw gebruiken of wijzigen. Hiermee kunt u tekst invoeren. 1: Convert to Fraction (Converteren naar breuk) 2: Convert to Decimal (Converteren naar decimal) 3: Least Common Multiple (Kleinste gemene veelvoud) 4: Greatest Common Divisor (Grootste gemene deler) 5: Remainder (Rest) Voegt het commando Fraction in. Voegt lcm() in. Voegt de functie gcd() in. Voegt remain() in. 64 Rekenmachine gebruiken Menunaam Menu-optie 6: Fraction Tools (Breukentools) 7: Number Tools (Getaltools) Functie Hiermee kunt u propFrac(), getNum(), getDenom() of comDenom() selecteren. Hiermee kunt u round(), iPart(), fPart(), sign(), mod(), floor() of ceiling() selecteren. 3: Complex 1: Complex Conjugate (Complex geconjugeerde) 2: Real Part (Reel deel) 3: Imaginary Part (Imaginair deel) 4: Polar Angle (Polaire hoek) 5: Magnitude (Grootte) 6: Convert to Polar (Converteren naar polair) 7: Convert to Rectangular (Converteren naar rechtoekig) Calculations (Berekeningen) Numerical Solve (Numerieke oplossingen) Numerical Function Minimum (Numeriek functieminimum) Numerical Function Maximum (Numeriek functiemaximum) Numerical Derivative (Numerieke afgeleide) Voegt conj() in. Inserts nfMin(). Inserts nfMax(). Inserts nDeriv(). Rekenmachine gebruiken 65 Menunaam Menu-optie Numerical Integral (Numerieke integraal) Functie Inserts nInt(). 6: Probability (Kansen) 1: Factorial (!) (Faculteit) 2: Permutations (Permutaties) 3: Combinations (Combinaties) 4: Random (Willekeurig) Voegt !in. Hiermee kunt u rand(), randInt(), randBin(), randNorm(), randSamp() of RandSeed selecteren. [. . . ] Als Lijsten & Spreadsheet op de pagina staat, worden de verzamelde gegevens weergegeven in de kolommen. Bij bewegingsexperimenten worden geen gegevens over snelheid en versnelling geleverd. Een experiment uitvoeren en gegevens verzamelen 1. Wanneer de gewenste sensor aangesloten is en de Gegevensverzamelingspagina naar wens is ingesteld, drukt u op het Start-pictogram ( ). Als Lijsten & Spreadsheet op uw pagina staat, ziet u hoe met elke meting de rijen in de tabel zich vullen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag