Gebruiksaanwijzing TEXAS INSTRUMENTS TI-92 PLUS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing TEXAS INSTRUMENTS TI-92 PLUS. Wij hopen dat dit TEXAS INSTRUMENTS TI-92 PLUS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing TEXAS INSTRUMENTS TI-92 PLUS te teleladen.


TEXAS INSTRUMENTS TI-92 PLUS : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5712 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   TEXAS INSTRUMENTS TI-92 PLUS GUIDEBOOK (5810 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-92 PLUS CELLSHEET (336 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-92 PLUS FINANCE GUIDEBOOK (206 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-92 PLUS APPLICATION FINANCE (205 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-92 PLUS CABRI GEOMETRY GUIDEBOOK (430 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-92 PLUS STATISTICS WITH LIST EDITOR GUIDEBOOK (147 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-92 PLUS (6214 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-92 PLUS (6339 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-92 PLUS CELLSHEET (318 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-92 PLUS GUIDEBOOK (6339 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-92 PLUS OPER GUIDE (4365 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-92 PLUS CABRI GEOMETRY (578 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-92 PLUS CALCULUS TOOLS (235 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-92 PLUS REFERENCE MANUAL (1358 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-92 PLUS EE PRO GUIDEBOOK (2879 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-92 PLUS STUDYCARDS VIEWER (232 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-92 PLUS FINANCE GUIDEBOOK (109 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-92 PLUS FINANCE APPLICATION (108 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-92 PLUS INSTALLATION INSTRUCTION (109 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-92 PLUS STATISTICS WITH LIST EDITOR (1714 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-92 PLUS SIMULTANEOUS EQUATION SOLVER (135 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-92 PLUS POLYNOMIAL ROOT FINDER GUIDEBOOK (115 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-92 PLUS ME PRO MECHANICAL ENGINEERING USER-S MANUAL (3628 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding TEXAS INSTRUMENTS TI-92 PLUS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] TI-89 TI-92 Plus TI-89 Sneltoetsen Algemeen Alpha-regels j 2TM Lijst van Flash-toepassingen Schakelt om tussen de twee laatst gekozen toepassingen of gesplitste schermen |, Contrast lichter of donkerder Bereken benaderde oplossing C, D Verplaats cursor naar boven of beneden (in editors) C, D Verschuif grote objecten in history A, B Markeer links of rechts van cursor 2 C, 2 D Pagina omhoog of omlaag (in editors) 2 A, 2 B Verplaats cursor helemaal naar links of helemaal naar rechts Toetsenbordschema op het scherm( ^) Druk op N om het schema te verlaten. O 2a j j Typ een kleine letter Typ een hoofdletter Kleine letter alpha lock Hoofdletter alpha lock Verlaten alpha lock Voor 3D-grafieken C, D, A, B , | X, Y, Z p Grafiek bewegen (animatie) Verandering van animatiesnelheid Langs as kijken Terug naar oorspronkelijke weergave Verandering grafische opmaakstijl Uitgebreide/normale weergave Griekse letters Toegang tot Griekse tekenset. Voorbeeld: c [ W] geeft Wanneer u een combinatie van toetsen indrukt die geen toegang geeft tot een Griekse letter, krijgt u de gewone letter voor die toets. c Op het toetsenbordschema staan de sneltoetsen die niet op het toetsenbord zelf zijn aangegeven. Druk, zoals hieronder te zien is, op en vervolgens op de gewenste toets. [. . . ] Als u bijvoorbeeld {1, 4} opgeeft, worden voor de berekening alleen gegevens met een categoriewaarde van 1 of 4 gebruikt. Category Include Categories 5. Druk op (nadat u in een invoervenster hebt getypt moet u twee maal op drukken). Opmerking: bij een statistische berekening worden niet-gedefinieerde gegevens (weergegeven als undef) genegeerd. Het scherm Plot Setup wordt opnieuw weergegeven. Het plot dat u zojuist gedefinieerd hebt, wordt automatisch geselecteerd om te worden getekend. Let op de pictogrammen voor de definitie van het plot. Plot Type = Scatter Mark = Box y = c2 x = c1 Een plot selecteren of deselecteren Om het plot te selecteren of te deselecteren, markeert u het plot in Plot Setup en drukt u op . Indien u een statistisch plot hebt geselecteerd, blijft dit geselecteerd wanneer u: Een plotdefinitie kopiren Opmerking: indien het originele plot geselecteerd was (Y), is de kopie ook geselecteerd. De modus Graph verandert (statistische grafieken worden niet getekend in de modus 3D. ) Een Graph opdracht uitvoert. Een andere variabele in de Data/Matrix Editor opent. In Plot Setup gaat u als volgt te werk. Druk op . Een plotdefinitie wissen In Plot Setup markeert u het plot en drukt u op . . . . Om een bestaand plot opnieuw te definiren, is het niet nodig om dit eerst te wissen; u kunt de bestaande definitie veranderen. Om te voorkomen dat de grafiek van een plot getekend wordt, kunt u het plot deselecteren. Hoofdstuk 16. Statistieken en grafieken van gegevens 265 Statistische grafiek-types Wanneer u een plot definieert, zoals in het voorafgaande deel is beschreven, kunt u in het scherm Plot Setup het plot-type kiezen. In dit deel vindt u meer informatie over de beschikbare plot-types. Spreidingsdiagram (puntenwolk) Gegevens van x en y worden geplot als cordinatenparen. Om die reden moeten de kolommen of lijsten die u opgeeft voor x en y dezelfde lengte hebben. De geplotte punten worden getoond met het symbool dat u hebt gekozen als Mark. Indien dit nodig is, kunt u voor x en y dezelfde kolom of lijst opgeven. xy-lijn (lijngrafiek) Dit is een spreidingsdiagram waarin de gegevens worden geplot en verbonden in de volgorde waarin ze als x en y verschijnen. U hebt de mogelijkheid alle kolommen te sorteren ( 2 ^ 3 of 2 ^ 4 in de Data/Matrix Editor) voordat u begint met plotten. TI-89: 2 ^ 3 of 2 ^ 4 TI-92 Plus: ^ 3 of ^ 4 Boxplot Bij dit type worden gegevens in n variabele geplot ten opzichte van de minimum- en maximumwaarden (minX en maxX) van de gegevens in de verzameling. Het middelste deel van de boxplot (de box) wordt gedefinieerd door het eerste kwartiel (Q1), de mediaan (Med), en het derde kwartiel (Q3). Q1 Med Q3 minX maxX De `sprieten' reiken van minX tot Q1 en van Q3 tot maxX. Wanneer u meerdere boxplots selecteert, worden ze boven elkaar getekend, in dezelfde volgorde als hun plotnummers. Gebruik NewPlot om statistische gegevens te tonen in een aangepast boxplot. Selecteer Mod Box Plot als het Plot Type wanneer u een plot definieert in de Data/Matrix Editor. Een aangepast boxplot sluit punten buiten het interval [Q1 X, Q3+X], waar X gedefinieerd is als 1. 5 (Q3 Q1), uit. Deze punten, die `outliers' genoemd worden, worden afzonderlijk geplot, buiten de boxplot, met het symbool dat u heeft geselecteerd. 266 Hoofdstuk 16. Statistieken en grafieken van gegevens Histogram Bij dit type worden gegevens in n variabele geplot in een histogram. De x-as is verdeeld in gelijke stukken die de klassen of staven worden genoemd. De hoogte van iedere staaf (y-waarde) geeft aan hoeveel gegevens er binnen de grenzen van de klasse aanwezig zijn. Wanneer u het histogram definieert kunt u de Hist. [. . . ] binnenkant voorkaft, binnenkant achterkaft infinity, ^, 80 Inflection (grafisch math werktuig), 122, 124 informatie over de garantie, 578 Input, invoeren, 301, 307, 458 InputSt, tekenreeks invoeren, 292, 301, 371, 459 instellen eenheden, setUnits( ), 300, 499 grafische opmaak, setGraph( ), 300, 307, 496 map, setFold( ), 100, 300, 496 modus, setMode( ), 300, 307, 497 tabel, setTable( ), 300, 307, 498 inString( ), binnen tekenreeks, 293, 459 L laatste antwoord, 20, 30, 55, 57 laatste invoer, 20, 55, 56 lab-rapporten, 331, 332 Lbl, label, 287, 296, 299, 460 lcm, kleinste gemene veelvoud, 461 left( ), links, 293, 461 Index 595 L (Velvorg) lichter/donkerder, 4, 15. binnenkant voorkaft, binnenkant achterkaft lijnelementenveld, SLPFLD, 181, 202 lijst naar matrix, list4mat( ), 249, 464 lijsten. Zie ook data/matrix editor Auto-calculate, 249 bewerkingen, 410 blokkeren, 248 creren, 241, 242 cumulatieve som, cumSum( ), 250, 429 dimensie, dim( ), 438 inproduct, dotP( ), 440 invoegen, 246, 247 kolomkoptekst, 248, 249, 250 kolommen sorteren, 251 kopiren, 252 lijst naar matrix, list4mat( ), 249, 464 matrix naar lijst, mat4list( ), 468 maximum, max( ), 468 midden-tekenreeks, mid( ), 469 minimum, min( ), 470 nieuw, newList( ), 472 nieuwe gegevensvariabele, NewData, 240, 249, 289, 472 optelling, sum( ), 493, 510 product, product( ), 483 sorteren in aflopende volgorde, SortD, 508 sorteren in oplopende volgorde, SortA, 508 tabelvariabelen, 231 uitbreiden/samenvoegen, augment( ), 418 uitdrukking naar lijst, exp4list( ), 445 variabelen, 239, 241, 242 vectorieel product, crossP( ), 426 wissen, 246, 247 lijstvariabele zenden, Send, 311, 495 lijstverschil, @list( ), 464 limit( ), limiet, 66, 75, 76, 461 Line, lijn tekenen, 310, 462 lineaire regressie, LinReg, 261, 463, 568 vergelijkingen oplossen, 9, 10, 73 LineHorz, horizontal lijn tekenen, 310, 462 LineTan, raaklijn tekenen, 310, 463 LineVert, verticale lijn tekenen, 310, 463 links, left( ), 293, 461 LinReg, lineaire regressie, 261, 463, 568 list4mat( ), lijst naar matrix, 249, 464 ln( ), natuurlijk logaritme, 464 LnReg, logaritmische regressie, 261, 465, 569 Local, lokale variabele, 286, 288, 289, 290, 465 Lock, variabele blokkeren, 289, 465 log( ), logaritme, 466 logaritmes, 464 Logistic, logistische regressie, 261, 466, 569 lokalisatie, 4 Loop, lus, 299, 467 LU, matrix onder-boven decompositie, 467 M macht van tien, 10^( ), 539 machtsregressie, PowerReg, 262, 482, 569 machtsverheffing, ^, 536, 567 mappen, 45, 99, 548 blokkeren/deblokkeren, 359 geef, getFold( ), 454 hernoemen, 359 instellen, setFold( ), 100, 300, 496 nieuw, NewFold, 100, 289, 472 VAR-LINK hernoemen, 101, 356 verwijderen, DelFold, 101, 289, 435 wissen, 357 zenden, 367, 368 mat4list( ), matrix naar lijst, 468 MATH menu, 38 matrices. Zie ook data/matrix editor aantal kolommen, colDim( ), 422 aantal rijen, rowDim( ), 493 Auto-calculate, 249 bewerkingen, 412 blokkeren, 248 creren, 241, 242 cumulatieve som, cumSum( ), 250, 429 determinant, det( ), 437 diagonaal, diag( ), 437 dimensie, dim( ), 438 eenheids-, identity( ), 457 eigenvector, eigVc( ), 443 eigenwaarde, eigVl( ), 443 gegevens van een grafiek, 203 gereduceerde rij-echelon vorm, rref( ), 73, 388, 494 invoegen, 246, 247 invullen, Fill, 449 kolom norm, colNorm( ), 422 kolomkoptekst, 248, 249, 250 kolommen sorteren, 251 kopiren, 252 lijst naar matrix, list4mat( ), 464 matrix naar lijst, mat4list( ), 468 maximum, max( ), 468 minimum, min( ), 470 nieuw, newMat( ), 472 nieuwe gegevensvariabele, NewData, 289, 472 onder-boven decompositie, LU, 467 optelling, sum( ), 493, 510 pretty print, 240 product, product( ), 483 punt, aftrekking, . N, 533 punt, deling, . , 533 punt, machtsverheffing, . ^, 533 596 Index M (Velvorg) punt, optelling, . +, 532 punt, vermenigvuldiging, . , 533 QR ontbinding, QR, 486 rij, norm, rowNorm( ), 494 rij, toevoegen, rowAdd( ), 493 rij, vermenigvuldiging en optelling, mRowAdd( ), 471 rij, verwisselen, rowSwap( ), 494 rijbewerking, mRow( ), 470 rij-echelon vorm, ref( ), 491 submatrix, subMat( ), 510 transponeren, , 511 uitbreiden/samenvoegen, augment( ), 388, 418 variabelen, 239, 240, 241, 242 willekeurig, randMat( ), 388, 489 wissen, 246, 247 matrix naar lijst, mat4list( ), 468 max( ), maximum, 468 Maximum (grafisch math werktuig), 122, 123 mean( ), gemiddelde, 468 median( ), mediaan, 468 MedMed, mediaan-mediaan lijn regressie, 262, 469, 569 meldingen BATT, 60 false, 80 Garbage collection, 363 onvoldoende geheugen voor weergave, <<. . . >>, 102 true, 80 undef (niet-gedefinieerd), 80 menu, 38 Algebra, 70, 72 APPLICATIONS, 38, 42 Calc, 75 CATALOG, 48 CHAR (character), 38 Clean Up, 47 Complex, 71 CUSTOM, 38, 41, 304, 305 gebruiken, 38 item, Item, 302 MATH, 38, 122 toolbar, 41 Trig, 71 werkbalk, 38 Zoom, 119 menu-optie, Item, 302, 304, 460 met poolcordinaten weergave vector, 4Polar, 481 mid( ), midden-tekenreeks, 293, 469 min( ), minimum, 470 minder dan of gelijk aan, , <=. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING TEXAS INSTRUMENTS TI-92 PLUS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding TEXAS INSTRUMENTS TI-92 PLUS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag