Gebruiksaanwijzing TEXAS INSTRUMENTS TI-84 PLUS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing TEXAS INSTRUMENTS TI-84 PLUS. Wij hopen dat dit TEXAS INSTRUMENTS TI-84 PLUS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing TEXAS INSTRUMENTS TI-84 PLUS te teleladen.


TEXAS INSTRUMENTS TI-84 PLUS : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4309 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   TEXAS INSTRUMENTS TI-84 PLUS MANUAL 2 (2745 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-84 PLUS CELLSHEET GUIDEBOOK (742 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-84 PLUS SCIENCE TOOLS GUIDEBOOK (470 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-84 PLUS TI-84 PLUS SILVER EDITION (5928 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-84 PLUS INEQUALITY GRAPHING GUIDEBOOK (237 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-84 PLUS START-UP CUSTOMIZATION GUIDEBOOK (213 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-84 PLUS TRANSFORMATION GRAPHING GUIDEBOOK (226 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-84 PLUS TI HANDHELD SOFTWARE AND LOCALIZATION INFORMATION GUIDEBOOK (55 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-84 PLUS (4017 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-84 PLUS GUIDEBOOK (4017 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-84 PLUS ORGANIZER (199 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-84 PLUS SCIENCE TOOLS (430 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-84 PLUS SOFTWARE GUIDE (20 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-84 PLUS CONIC GRAPHING (289 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-84 PLUS PERIODIC TABLE (271 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-84 PLUS DAWG GUIDEBOOK (20 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-84 PLUS VERNIER EASYDATA (144 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-84 PLUS NOTEFOLIO GUIDEBOOK (431 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-84 PLUS ORGANIZER GUIDEBOOK (201 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-84 PLUS SOLVE IT- GUIDEBOOK (101 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-84 PLUS CABRI JR. GUIDEBOOK (312 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-84 PLUS CELLSHEET GUIDEBOOK (664 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-84 PLUS INEQUALITY GRAPHING (332 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-84 PLUS GEOMASTER GUIDEBOOK (503 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-84 PLUS CABRI JR. APPLICATION (310 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-84 PLUS CELLSHEET APPLICATION (661 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-84 PLUS LOGIC LADDER GUIDEBOOK (176 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-84 PLUS MATH BY HAND GUIDEBOOK (188 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-84 PLUS CATALOG HELP GUIDEBOOK (108 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-84 PLUS LEARNINGCHECK GUIDEBOOK (316 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding TEXAS INSTRUMENTS TI-84 PLUS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] TI-84 Plus TI-84 Plus Silver Edition Belangrijk Texas Instruments biedt geen enkele garantie, hetzij impliciet hetzij uitdrukkelijk, met inbegrip van en niet uitsluitend beperkt tot welke impliciete garanties dan ook wat betreft de geschiktheid voor verkoop en een specifiek gebruik, voor de programma's of documentatie en stelt deze documentatie slechts ter beschikking "as-is". Texas Instruments kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor speciale, indirecte, toevallige of resulterende schade die in verband zou staan met of het gevolg is van de aankoop of het gebruik van deze produkten; de enige en uitsluitende aansprakelijkheid, ongeacht de wijze van de juridische procedure, die door Texas Instruments wordt gedragen, zal beperkt blijven tot het bedrag van de aankoopprijs van dit artikel of materiaal. Bovendien kan Texas Instruments niet aansprakelijk worden gesteld indien een eis tot schadevergoeding wordt ingediend, ongeacht de aard ervan, tegen het gebruik van deze produkten door een andere persoon. 2005 Texas Instruments Incorporated Windows, Macintosh zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars. ii Hoofdstuk 1: Bediening van de TI-84 Plus Silver Edition Conventies die gebruikt worden in de documentatie In de tekst van deze handleiding verwijst TI-84 Plus naar de TI-84 Plus Silver Edition. Soms, zoals bijvoorbeeld in Hoofdstuk 19, wordt de volledige naam TI-84 Plus Silver Edition gebruikt deze te onderscheiden van de TI-84 Plus. [. . . ] Hierbij worden de waarden van a en b weergegeven; als de modus DiagnosticOn is geactiveerd, worden ook de waarden van r2 en r getoond. PwrReg [Xlijstnaam, Ylijstnaam, freqlijst, regverg] c/(1+a. . . e Logistic c/(1+a eLbx) Logistic (logistieke regressie) berekent de regressievergelijking y=c/(1+a. . . eLbx) voor de gegevens aan de hand van een iteratieve methode van de kleinste kwadraten. Hierbij worden de waarden van a, b en c weergegeven. Logistic [Xlijstnaam, Ylijstnaam, freqlijst, regverg] Hoofdstuk 12: Statistieken 340 SinReg a sin(bx+c)+d SinReg (sinusvormige regressie) berekent de regressievergelijking y=a sin(bx+c)+d voor de gegevens aan de hand van een iteratieve methode van de kleinste kwadraten. Per periode moeten tenminste twee punten gegeven zijn, wil men gelijkaardige voorspellingen van de frequentie vermijden. SinReg [iteraties, Xlijstnaam, Ylijstnaam, periode, regverg] iteraties is het maximum aantal keren dat het algoritme zal worden uitgevoerd om een oplossing te vinden. De waarde van iteraties kan een geheel getal , 1 en 16 zijn; als u deze niet opgeeft, is de standaardinstelling 3. Het algoritme kan echter de oplossing vinden vooraleer de waarde in iteraties wordt bereikt. Als u een grotere waarde toekent aan iteraties, zal de berekening meer tijd vergen maar is SinReg nauwkeuriger, en vice versa. Geeft u geen waarde op voor periode, dan moet het verschil tussen de tijdwaarden in Xlijstnaam gelijk zijn en in een aflopende en opeenvolgende volgorde staan. Wanneer u het argument periode wel opgeeft, is het mogelijk dat het algoritme sneller een oplossing vindt, of dat het toch een oplossing vindt terwijl dit niet zou gebeuren als u geen waarde voor periode zou opgegeven. Als u het argument periode opgeeft, moeten de verschillen tussen de tijdwaarden in Xlijstnaam niet gelijk zijn. Opmerking: het resultaat van SinReg wordt steeds uitgedrukt in radialen, ongeacht welke instelling u hebt gekozen voor de modus Degree/Radian. Op de volgende pagina vindt u een voorbeeld van de toepassing van SinReg. Hoofdstuk 12: Statistieken 341 Voorbeeld van SinReg: het aantal uren daglicht per jaar in Alaska Bereken de regressiekromme voor het aantal uren daglicht per jaar in Alaska. 1 periode Wanneer de gegevens verspreid liggen, krijgt u een beter resultaat als u een nauwkeurige raming voor periode opgeeft. U kunt op de volgende twee manieren een raming voor periode verkrijgen: plot de gegevens en volg de punten op de grafiek om de x-geeft een grafische weergave van een volledige periode of cyclus; plot de gegevens en volg de punten op de grafiek om de x-afstand tussen het begin en het einde van N volledige periodes of cycli te bepalen. Deel vervolgens de totale afstand door N. Hoofdstuk 12: Statistieken 342 Nadat u SinReg voor het eerst hebt gebruikt met de standaardwaarde voor iteraties om een kromme voor de gegevens te vinden, zult u merken dat de kromme ongeveer past maar niet echt optimaal is. Als u een optimale kromme wilt vinden, moet u de instructie SinReg 16, Xlijstnaam, Ylijstnaam, 2p/b gebruiken, waarbij b de waarde is die u hebt verkregen met de vorige SinReg-instructie. Manual Linear Fit Met Manual Linear Fit kunt u een lineaire functie visueel passen op een spreidingsdiagram (scatterplot). Nadat u de lijstgegevens hebt ingevoerd en de StatPlot hebt bekeken, selecteert u de functie Manual-Fit . Druk meerdere malen op om omlaag te scrollen om D:Manual-Fit te selecteren. Hierdoor wordt een drijvende cursor in het midden van het scherm weergegeven 2. Druk op de cursornavigatietoetsen (} | ~ ) om de cursor naar de gewenste locatie te verplaatsen. Druk op de cursornavigatietoetsen (} | ~ ) om de cursor naar de tweede locatie te verplaatsen. Hierdoor wordt een lijn door de twee geselecteerde punten weergegeven. Hoofdstuk 12: Statistieken 343 De lineaire functie wordt weergegeven. De Manual-Fit lijnvergelijking wordt weergegeven in de vorm van Y=mX+b. [. . . ] Zet de grafische rekenmachine aan en stel indien nodig het contrast van het scherm bij door op y } of te drukken. Appendix C: Informatie over service en garantie 726 In geval van moeilijkheden Bij moeilijkheden Als u moeilijkheden hebt bij het gebruik van de rekenmachine, gaat u als volgt te werk. Indien u niets ziet op het scherm, moet u het contrast van de grafische rekenmachine misschien aanpassen. Om het scherm donkerder te maken, drukt u y in, laat u de toets weer los en houdt u vervolgens } ingedrukt tot het display donker genoeg is. Om het scherm lichter te maken, drukt u y in, laat u de toets weer los en houdt u vervolgens ingedrukt tot het display licht genoeg is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING TEXAS INSTRUMENTS TI-84 PLUS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding TEXAS INSTRUMENTS TI-84 PLUS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag