Gebruiksaanwijzing TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS. Wij hopen dat dit TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS te teleladen.


TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3838 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS GUIDEBOOK (3921 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS SCIENCE TOOLS (467 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS INEQUALITY GRAPHING (235 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS CELLSHEET GUIDEBOOK (742 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS APPLICATION CELLSHEET (739 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS START-UP CUSTOMIZATION (212 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS SCIENCE TOOLS GUIDEBOOK (470 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS INEQUALITY GRAPHING GUIDEBOOK (237 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS START-UP CUSTOMIZATION GUIDEBOOK (213 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS TRANSFORMATION GRAPHING GUIDEBOOK (226 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS TI HANDHELD SOFTWARE AND LOCALIZATION INFORMATION GUIDEBOOK (55 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS (188 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS (3698 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS ORGANIZER (199 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS SCIENCE TOOLS (430 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS SOFTWARE GUIDE (142 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS CONIC GRAPHING (289 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS PERIODIC TABLE (271 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS DAWG GUIDEBOOK (20 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS VERNIER EASYDATA (144 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS NOTEFOLIO GUIDEBOOK (431 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS ORGANIZER GUIDEBOOK (201 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS SOLVE IT- GUIDEBOOK (101 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS CABRI JR. GUIDEBOOK (312 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS CELLSHEET GUIDEBOOK (664 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS INEQUALITY GRAPHING (332 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS GEOMASTER GUIDEBOOK (503 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI 83 PLUS GUESS MY COEFFICIENTS (142 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS CABRI JR. APPLICATION (310 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS CELLSHEET APPLICATION (661 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 7, 3OXV 7, 3OXV6LOYHU(GLWLRQ Grafische Rekenmachine Handleiding Eerste kennismaking Aan/Uit Menu's Haakjes gebruiken Een grafiek tekenen Modi Lijsten Creren Tabellen Matrices Gegevens en lijsten Het gesplitste scherm Voor gevorderden Inductieve statistieken Programmeren Archiveren Overzicht van de menu's Meer informatie Zenden en ontvangen Formules Problemen oplossen Ondersteuning en service 10/25/02 2001, 2002 Texas Instruments Belangrijk Texas Instruments biedt geen enkele garantie, hetzij impliciet hetzij uitdrukkelijk, met inbegrip van en niet uitsluitend beperkt tot welke impliciete garanties dan ook wat betreft de geschiktheid voor verkoop en een specifiek gebruik, voor de programma's of documentatie en stelt deze documentatie slechts ter beschikking "as-is". Texas Instruments kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor speciale, indirecte, toevallige of resulterende schade die in verband zou staan met of het gevolg is van de aankoop of het gebruik van deze produkten; de enige en uitsluitende aansprakelijkheid, ongeacht de wijze van de juridische procedure, die door Texas Instruments wordt gedragen, zal beperkt blijven tot het bedrag van de aankoopprijs van deze apparatuur. Bovendien kan Texas Instruments niet aansprakelijk worden gesteld indien een eis tot schadevergoeding wordt ingediend, ongeacht de aard ervan, tegen het gebruik van deze produkten door een andere persoon. Windows is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation. Macintosh is een geregistreerd handelsmerk van Apple Computer, Inc. TI-83 Plus 2001, 2002 Texas Instruments Hoofdstuk 1: De werking van de TI-83 Plus Silver Edition Conventies gebruikt in de documentatie In de tekst van deze handleiding verwijst TI-83 Plus (in zilvergrijs) naar de TI-83 Plus Silver Edition. [. . . ] Als u statistische gegevens in een plot wilt afbeelden, moet u als volgt te werk gaan. Geef de grafiek weer en onderzoek de afgebeelde gegevens. TI-83 Plus Statistieken 408 " (Scatter) Scatter plots (spreidingsdiagrammen) plotten de gegevenspunten van Xlist en Ylist als cordinatenparen, waarbij elk punt wordt weergegeven als een blokje (>), kruisje (+) of bolletje ( ). Xlist en Ylist moeten in dit geval dezelfde lengte (dimensie) hebben. U kunt zelfs dezelfde lijst gebruiken als Xlist n als Ylist. (xyLine) xyLine (lijndiagram) is een spreidingsdiagram waarin de gegevenspunten worden geplot en deze vervolgens met elkaar worden verbonden in de volgorde waarin ze in Xlist en Ylist voorkomen. U kunt eventueel de instructie SortA( of SortD( gebruiken als u de lijsten wilt rangschikken voor u de gegevenspunten gaat plotten. TI-83 Plus Statistieken 409 (Histogram) Histogram (diagram van verticale staven) plot n-dimensionale gegevens. Met de waarde voor de venstervariabele Xscl kunt u de breedte van elke staaf, beginnend bij Xmin, bepalen. Met ZoomStat worden Xmin, Xmax, Ymin en Ymax zo aangepast dat alle waarden binnen het bereik vallen en wordt ook Xscl overeenkomstig aangepast. Een waarde die op de rand van een staaf valt, wordt in de volgende staaf (rechts ervan) opgenomen. (ModBoxplot) ModBoxplot (aangepast staafdiagram) plot n-dimensionale gegevens, net zoals het gewone staafdiagram, met uitzondering van de gegevenspunten die zich 1. 5 Inner Quartile Range buiten de kwartielen bevinden. (De Inner Quartile Range is het verschil tussen het derde kwartiel Q3 en het eerste kwartiel Q1. ) Deze punten worden afzonderlijk buiten de spriet geplot, met behulp van het markeringssymbool Mark TI-83 Plus Statistieken 410 (> of + of ) dat u eerder hebt gekozen. De aanwijzer voor de buitenstaanders is x=, tenzij de buitenstaander het maximumpunt (maxX) of het minimumpunt (minX) is. Wanneer er buitenstaanders zijn, verschijnt de aanwijzer x= voor het uiteinde van elke spriet. Wanneer er geen buitenstaanders zijn, vormen minX en maxX de aanwijzers voor de uiteinden van elke spriet. De staaf zelf wordt bepaald door de waarden in Q1, Med (mediaan) en Q3. Staafdiagrammen worden geplot in functie van de waarden van Xmin en Xmax, terwijl er geen rekening wordt gehouden met Ymin en Ymax. Wanneer er twee staafdiagrammen worden geplot, verschijnt het eerste bovenaan en het tweede in het midden van het scherm. Zijn er drie diagrammen, dan wordt het eerste bovenaan, het tweede in het midden en het derde onderaan afgebeeld. (Boxplot) Boxplot (gewone staafdiagram) plot n-dimensionale gegevens. De sprieten in het diagram lopen van het minimumgegevenspunt in de reeks TI-83 Plus Statistieken 411 (minX) tot het eerste kwartiel (Q1) en van het derde kwartiel (Q3) tot het maximumgegevenspunt (maxX). Staafdiagrammen worden geplot in functie van de waarden van Xmin en Xmax, terwijl er geen rekening wordt gehouden met Ymin en Ymax. Wanneer er twee staafdiagrammen worden geplot, verschijnt het eerste bovenaan en het tweede in het midden van het scherm. Zijn er drie diagrammen, dan wordt het eerste bovenaan, het tweede in het midden en het derde onderaan afgebeeld. (NormProbPlot) NormProbPlot (normale kansverdelingsplot) plot elke waarneming X in de Data List in functie van de overeenkomstige kwantiel z van de standaard ingestelde normale kansverdeling. Als de geplotte punten dicht bij een rechte lijn aanleunen, zal de plot aangeven dat de gegevens normale gegevens zijn. Selecteer X of Y voor de instelling Data Axis (gegevensas). TI-83 Plus Statistieken 412 Als u X kiest, zal de TI-83 Plus de gegevens op de x-as en de zscores op de y-as plotten. [. . . ] (faculteit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 randInt(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 TI-83 Plus Snelzoek-overzicht vi randNorm(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 randBin( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Bewerkingen in het menu ANGLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Het menu ANGLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 DMS-notatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 (graden), ' (minuten), " (seconden). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 r (radialen). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 8DMS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 R8Pr(, R8Pq(, P8Rx(, P8Ry( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Bewerkingen in het menu TEST (vergelijken). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Het menu TEST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 =, , >, , , <, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Vergelijkingen gebruiken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Bewerkingen in het menu TEST LOGIC (Boolese logica) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Het menu TEST LOGIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Boolese operatoren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 and, or, xor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 not(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Boolese operatoren gebruiken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Hoofdstuk 3: De grafiek van functiesInhoud van dit hoofdstuk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Kennismaking: de grafiek van een cirkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Grafieken definiren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Overeen-komsten tussen de grafische modi van de TI-83 Plus . . . . . 117 Een grafiek definiren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Een grafiek weergeven en onderzoeken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 TI-83 Plus Snelzoek-overzicht vii Een grafiek opslaan voor later gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 De grafische modus instellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 De grafische modus controleren en wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 De modi instellen vanuit een programma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Functies definiren in het Y= scherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Functies tonen in het Y= scherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Een functie definiren of bewerken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Een functie definiren in het basisscherm of vanuit een programma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Y= functies in uitdrukkingen berekenen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Functies selecteren en deselecteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Een functie selecteren en deselecteren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Stat Plot aan- en uitschakelen in het Y= scherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Functies selecteren in het basisscherm of vanuit een programma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Grafiekstijlen voor functies instellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Pictogrammen voor grafiekstijlen in het Y= scherm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 De grafiekstijl instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Arceringen boven en onder de grafiek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Een grafiekstijl instellen vanuit een programma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 De venstervariabelen van het zichtbaar venster instellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Het zichtbaar venster van de TI-83 Plus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 De venster-variabelen weergeven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 De waarde van een venster-variabele wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Een waarde opslaan in een venster-variabele vanuit het basisscherm of een programma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 @X en @Y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 De opmaak van de grafiek instellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 TI-83 Plus Snelzoek-overzicht viii De opmaak-instellingen weergeven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Een opmaak-instelling wijzigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 RectGC, PolarGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 CoordOn, CoordOff. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 GridOff, GridOn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 AxesOn, AxesOff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 LabelOff, LabelOn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 ExprOn, ExprOff. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Grafieken tonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Een nieuwe grafiek tonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Het plotten van de grafiek tijdelijk onderbreken of stopzetten . . . . . . . . 141 Smart Graph . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Functies boven op een grafiek plotten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Een familie van krommen plotten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Grafieken onderzoeken met de vrij beweegbare cursor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 De vrij beweegbare cursor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 De grafische nauwkeurigheid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Grafieken onderzoeken met de functie TRACE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 De volgfunctie (TRACE) beginnen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 De volgcursor langs de grafiek bewegen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 De volgcursor van de ene functie naar de andere verplaatsen . . . . . . 148 De volgcursor verplaatsen naar een geldige waarde voor X . . . . . . . . . . 149 Het venster naar links of naar rechts verschuiven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 QuickZoom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 TRACE verlaten en hiernaar terugkeren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 TRACE gebruiken in een programma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Grafieken onderzoeken met de instructies van het menu ZOOM. . . . . . . . . 151 Het menu ZOOM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 TI-83 Plus Snelzoek-overzicht ix De zoomcursor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 ZBox. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Zoom In, Zoom Out. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 ZDecimal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 ZSquare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 ZStandard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 ZTrig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 ZInteger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 ZoomStat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 ZoomFit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Het menu ZOOM MEMORY gebruiken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Het menu ZOOM MEMORY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 ZPrevious. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 ZoomSto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 ZoomRcl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Zoomfactoren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 XFact en YFact controleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 XFact en YFact wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 De opties in het menu ZOOM MEMORY gebruiken in het basisscherm of vanuit een programma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 De bewerkingen in het menu CALC (berekenen) gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Het menu CALCULATE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 value . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 zero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 minimum, maximum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 intersect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 dy/dx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 f(x)dx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 TI-83 Plus Snelzoek-overzicht x Hoofdstuk 4: Grafieken van parametervergelijkingen . . . . . . . . . . . . . . . 171 Kennismaking: De baan van een bal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Grafieken van parametervergelijkingen definiren en tonen . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Overeen-komsten tussen de grafische modi van de TI-83 Plus . . . . . 175 De modus voor grafieken van parameter-vergelijkingen instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Het Y= scherm voor parameter-vergelijkingen oproepen . . . . . . . . . . . . . . . 175 Een grafiekstijl kiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Parameter-vergelijkingen definiren en bewerken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Parameter-vergelijkingen selecteren en deselecteren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 De venster-variabelen instellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 De opmaak van de grafiek instellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Een grafiek tonen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Venster-variabelen en de menu's Y-VARS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 De grafiek van een parametervergelijking onderzoeken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 De vrij beweegbare cursor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 TRACE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 De volgcursor op een geldige T-waarde plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 ZOOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 CALC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Hoofdstuk 5: Grafieken in poolcordinaten pltten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Kennismaking: een roos in poolcordinaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Grafieken in poolcordinaten definiren en tonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 De overeen-komsten tussen de grafiekmodi van de TI-83 Plus . . . . . 186 De modus voor grafieken van vergelijkingen in poolcordinaten instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 TI-83 Plus Snelzoek-overzicht xi Het Y= scherm voor vergelijkingen in pool-cordinaten oproepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Een grafiekstijl kiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Vergelijkingen in pool-cordinaten definiren en bewerken . . . . . . . . . . . 188 Vergelijkingen in pool-cordinaten selecteren en deselecteren. . . . . . 188 De venster-variabelen instellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 De opmaak van de grafiek instellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Een grafiek tonen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Venster-variabelen en de menu's Y-VARS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Een grafiek in poolcordinaten onderzoeken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 De vrij beweegbare cursor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 TRACE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 De volgcursor op een geldige q-waarde plaatsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 ZOOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 CALC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 Hoofdstuk 6: De grafiek van getallenrijen plotten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag