Gebruiksaanwijzing SONY ICD-MS515

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY ICD-MS515. Wij hopen dat dit SONY ICD-MS515 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY ICD-MS515 te teleladen.


SONY ICD-MS515 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1207 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY ICD-MS515 NOTICE: USING THE MS VOICE EDITOR SOFTWARE (48 ko)
   SONY ICD-MS515 (972 ko)
   SONY ICD-MS515 (1194 ko)
   SONY ICD-MS515 annexe 2 (1203 ko)
   SONY ICD-MS515 annexe 1 (1246 ko)
   SONY ICD-MS515 annexe 3 (1203 ko)
   SONY ICD-MS515 ADDENDUM (49 ko)
   SONY ICD-MS515 DATASHEET (371 ko)
   SONY ICD-MS515 VOICE E-MAIL FUNCTION OF MS VOICE EDITOR (19 ko)
   SONY ICD-MS515 NOTICE: USING THE MS VOICE EDITOR SOFTWARE (48 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY ICD-MS515

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 3-241-786-53 (1) IC Recorder Gebruiksaanwijzing ICD-MS515 ©2002 Sony Corporation Voor klanten in Nederland Gooi de batterij niet weg, maar lever ham in als KCA. Opmerking voor gebruikers Programma ©1999, 2000, 2001, 2002 Sony Corporation Documentatie ©2002 Sony Corporation Alle rechten voorbehouden. Niets in deze gebruiksaanwijzing noch de software die hierin beschreven staat mag geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd, vertaald noch omgezet in een machineleesbare vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming vanwege Sony Corporation. SONY CORPORATION KAN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR WELKE SCHADE OOK DIE HET GEVOLG ZOU ZIJN VAN OF VERBAND ZOU HOUDEN MET DEZE GEBRUIKSAANWIJZING, DE SOFTWARE OF ANDERE INFORMATIE DIE DEZE BEVAT DAN WEL HET GEBRUIK ERVAN. Sony Corporation behoudt zich het recht voor om deze gebruiksaanwijzing of de informatie die deze bevat te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. [. . . ] Een langere naam kan in het uitleesvenster rollen bij het veranderen van schermweergave of tijdens het afspelen van het bericht. 1 Benoemen annuleren Druk op xSTOP. 44NL Gebruikersnaam instellen Door de gebruikersnaam van de IC recorder in te stellen, kunt u automatisch de gebruikersnaam toevoegen aan een opgenomen bericht. In de "Memory Stick Voice Editor" software verschijnt deze gebruikersnaam als "User Name". Opmerking De gebruikersnaam verschijnt niet op de IC recorder. 1 2 Draai de jog-knop naar MENU. Het menuvenster verschijnt. Duw de jog-knop omhoog of omlaag (>/. ) om "USER NAME" te kiezen, en druk vervolgens op de jog-knop (x·B). Het gebruikersnaam-invoervenster verschijnt. 3 Voer tekens in. U kunt maximum 20 tekens invoeren om een gebruiker te benoemen. Zie pagina 46 om tekens toe te voegen of te vervangen. Berichten bewerken 4 5 Druk de jog-knop (x·B) langer dan een seconde in om de naam vast te leggen. Draai de jog-knop naar MENU om het menuscherm te verlaten. Het gewone scherm keert terug. 1 Het invoeren van de gebruikersnaam annuleren Druk op xSTOP. Wordt vervolgd 45NL Mappen of berichten benoemen -- Folder/ Message/User Name (vervolg) Tekens invoeren Volg de onderstaande stappen wanneer u via het uitleesvenster wordt gevraagd om tekens in te voeren (wanneer de cursor knippert in stap 4 voor het benoemen van een map op pagina 43, of in stap 3 voor het benoemen van een bericht en het wijzigen van de gebruikersnaam op pagina 44 en 45 ). Om tekens in te voeren 1Duw de jog-knop omhoog of omlaag (>/. ) om het gewenste teken te kiezen. 3Herhaal stap 1 en 2 om andere tekens in te voeren. Om tekens te vervangen Wanneer u zich bij het invoeren van tekens hebt vergist of wanneer u een naam wilt wijzigen, voert u alle tekens opnieuw in nadat u ze hebt gewist door ERASE langer dan een seconde ingedrukt te houden of vervangt u sommige tekens als volgt. Druk even op INDEX/BOOKMARK om de cursor achteruit (naar links) te verplaatsen. Druk even op de jog-knop (x·B) om de cursor vooruit (naar rechts) te verplaatsen. 2Duw de jog-knop omhoog of omlaag (>/. ) om het gewenste teken te kiezen. Om een teken te wissen en een blanco op te vullen, brengt u de cursor naar het teken dat u wilt wissen en drukt u even op ERASE. 3Druk op de jog-knop (x·B) om de cursor naar voren te verplaatsen en herhaal stap 1 en 2 om andere tekens te wijzigen. U dient alle tekens te vervangen achter het teken dat u wilt invoeren. 46NL Een map/bericht benoemen met behulp van de jog-knop en toetsen Doe dit Druk even op de jog-knop (x·B). Duw de jog-knop even omhoog (>) Hou de jog-hendel langer dan een seconde omhoog (>). Duw de jog-knop even omlaag (. ) Hou de jog-knop langer dan een seconde omlaag (. ). Duw de jog-knop even naar FOLDER Druk even op ERASE Druk langer dan 1 seconde op ERASE Druk even op INDEX/ BOOKMARK Druk langer dan 1 seconde op INDEX/BOOKMARK Tekensets Om Een teken in te stellen (de cursor gaat naar het volgende). De cursor snel naar links te verplaatsen. Berichten bewerken Volgorde 1 (hoofdletters) 2 (symbool 1) 3 (kleine letters) 4 (symbool 1) 5 (cijfers) 6 (symbool 2) Tekens ABCD~XYZ ` , / : (spatie) abcd~xyz ` , / : (spatie) 012~89 !#$%&( )*. ; <=>?@_`+-` , / : (spatie) 47NL BOverige functies Een bericht afspelen op een bepaald tijdstip met een alarmsignaal U kunt op een bepaald tijdstip een alarmsignaal laten weerklinken en een bepaald bericht afspelen. U kunt deze functie gebruiken om u te herinneren aan datum en tijdstip van een vergadering, enz. U kunt hiertoe een bericht laten afspelen op de ingestelde datum, om de week of dagelijks op hetzelfde tijdstip. U kunt ook het alarmsignaal laten weerklinken zonder een bericht af te spelen. xSTOP jog-knop (>/. /x·B/ MENU) 1 2 Kies het bericht dat u wilt afspelen. Voor meer informatie omtrent het kiezen van een bericht, zie stap 1 en 2 van "Berichten afspelen" op pagina 21. Schakel over naar de alarminstelstand. 1 Duw de jog-knop naar MENU. 2 Duw de jog-knop omhoog of omlaag (>/. ) om "ALARM" te kiezen. 4 Duw de jog-knop omhoog of omlaag (>/. ) om "ON" te kiezen. Volg de onderstaande stappen indien "ON" reeds was gekozen. 48NL 5 Druk op de jog-knop (x·B). [. . . ] de maximum opnameduur in de SP stand tot de maximale opnameduur in de LP stand. ·De ingebrachte "Memory Stick" kan andere geformatteerde gegevens (bijvoorbeeld beelden) bevatten. · Indien wegens de minimum opname-eenheid de duur van elk bericht niet kan worden gedeeld door de minimum opname-eenheid, kan de resterende opnameduur verminderen met meer dan de totale duur van de berichten. ·De maximum opnameduur varieert volgens het aantal mappen of berichten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY ICD-MS515

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY ICD-MS515 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag