Gebruiksaanwijzing SONY DPF-C1000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY DPF-C1000. Wij hopen dat dit SONY DPF-C1000 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY DPF-C1000 te teleladen.


SONY DPF-C1000 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3752 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY DPF-C1000 IMPORTANT INFORMATIONS (417 ko)
   SONY DPF-C1000 (3765 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY DPF-C1000

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Verplaatshetblauwevakmet/omeenoptieteselecterenendrukdanop[ENTER]omditintestellen. Dehuidigeinstellingwordtgeelonderstreept. Stel het jaar, de maand en de dag in met / en druk dan op [ENTER]. [. . . ] SluitdeDC-kabelvandenetspanningsadapteropdefotolijstaanenhangdefotolijstaandemuur. Sluitdenetspanningsadapter danaanophetstopcontact. Hiermeezijndebegininstellingenvoltooid. Alsdedemonstratiemodusop[OFF]isingesteld, wordtnaenigetijd automatischdeklokweergegeven. 3 Druk op / om de gewenste klok- of kalenderstijl te selecteren en druk op [ENTER]. Vervolg Indexweergave bekijken Erwordteenlijstmetminiaturenvandeafbeeldingenopdegeheugenkaartweergegeven. 3 Plaats de poot van het wisselpaneel recht boven de opening van de fotolijst en druk het Instellingen initial. Wistalleinstellingenenkeertterugnaardeaf-fabriekstatus. wisselpaneel dan op zijn plaats. Specificaties Fotolijst Modelnaam LCD-scherm LCD-paneel Totaalaantal beeldpunten Eenminiatuuriseenkleinevoorbeeldafbeeldingvaneenfotodiemeteendigitalecameraisgemaakt. DPF-C1000 26cm/ 10, 1inch, TFT activematrix 1. 843. 200 beeldpunten (1. 024×3 (RGB)×600 beeldpunten) 16:10 23, 4cm/ 9, 2inch 1. 628. 748 beeldpunten (914×3 (RGB)×594 beeldpunten) DPF-C800 DPF-C700 DPF-C70A DPF-C70E 1 Druk op [MENU]. (Index) te selecteren en druk dan op Keertterugnaardemenuweergavezonderteinitialiseren. 20, 3cm/8inch, 18cm/7inch, TFTactive TFTactive matrix matrix 1. 440. 000 beeldpunten (800×3 (RGB)×600 beeldpunten) 4:3 20, 1cm/ 7, 9inch 1. 411. 344 beeldpunten (792×3 (RGB)×594 beeldpunten) 1. 152. 000 beeldpunten (800×3 (RGB)×480 beeldpunten) 16:10 16, 2cm/ 6, 4inch 1. 012. 464 beeldpunten (712×3 (RGB)×474 beeldpunten) 18cm/7inch, TFTactivematrix 336. 960beeldpunten (480×3(RGB)×234 beeldpunten) 16:10 16, 1cm/6, 4inch 293. 940beeldpunten (426×3(RGB)×230 beeldpunten) De timer instellen 1 Druk op [MENU], selecteer op [ENTER]. (Instellingen) met / en druk Effectiefweergavegebied Beeldverhouding weergave Werkelijk zichtbaar formaat Totaalaantal beeldpunten Een enkele afbeelding weergeven (weergave 1 afb. ) Drukop/omdegewensteafbeeldingopdeindexweergaveteselecterenendrukop[ENTER]. De geselecteerdeweergavevanéénafbeeldingverschijnt. Dediashowbegintzodrauop[ENTER]drukttijdensdeweergavevanéénafbeelding. 4 Druk op de vier hoeken van het wisselpaneel tot ze vastklikken op de fotolijst. 2 Selecteer (Timer-instellingen) met / en druk op [ENTER]. De menu-instellingen wijzigen 1 Druk op [MENU]. 3 Selecteer een in te stellen timer met /, druk dan op [ENTER]. :Destroomwordtautomatischuitgeschakeldnadatdeintervaldieuhebtgeselecteerdisverstreken zonderbediening(Autouit-instelling). :Schakeldestroominofuitnabepaaldetijd(AutoAAN/UIT-instelling). Aanvullende informatie Oplossen van problemen Probeer, voordatudefotolijstterreparatieaanbiedt, devolgendeaanwijzingenvoorhetoplossenvanhetprobleem. VraagadviesaanuwSony-dealerofaanhetSony-servicecentrumalshetprobleemaanhoudt. Als u dit niet wilt instellen, ga dan door naar stap . Plaatseengeheugenkaartcorrect. Bevatdegeheugenkaartafbeeldingendiezijnopgeslagenmeteendigitalecameraofeenanderapparaat? Plaatseengeheugenkaartmetafbeeldingen. Controleerwelkebestandsindelingenkunnenwordenweergegeven. (Zie"Specificaties". ) IsdebestandsindelinggeschiktvoorDCF? rechtsonderophetschermteselecterenendrukdanop[ENTER]. Druk op om het uur of de minuten te selecteren en druk dan op [ENTER]. Druk op / om het getal te wijzigen en druk dan op [ENTER] om op te slaan. EenbestanddatnietgeschiktisvoorDCFkanmisschiennietwordenweergegevenmetdefotolijst, zelfsalshetwelkan wordenweergegevenmeteencomputer. Overzicht van de menuopties Wisseltvanafbeeldingmeteenkorteinterval(ongeveer10seconden). Foto-interval Wisseltvanafbeeldingmeteengemiddeldeinterval(ongeveer30seconden). Sommige afbeeldingen worden niet weergegeven. Wordendeafbeeldingenweergegevenindeindexweergave? Inst. Diashow Alsdeafbeeldingwordtweergegevenindeindexweergavemaarnietkanwordenweergegevenalséénenkeleafbeelding, kanhetzijndathetbestandvandeafbeeldingbeschadigdis, ookalzijndegegevensvanhetminiatuurvoorbeeldgoed. EenbestanddatnietgeschiktisvoorDCFkanmisschiennietwordenweergegevenmetdefotolijst, zelfsalshetwelkan wordenweergegevenmeteencomputer. [. . . ] *317×17ofmeerzijnvereist. Eenafbeeldingmeteenaspectverhoudingvan20:1ofmeerzalmisschiennietgoedwordenweergegeven. Zelfsalsde aspectverhoudingminderisdan20:1, kanerzicheenprobleemmetdeweergavevoordoenbijminiaturen, dediashowofbijanderegelegenheden. Druk op om onderaan te selecteren en druk dan op [ENTER]. 5 Druk ter afsluiting op [MENU]. DeAutouit-instellingendeAutoAAN/UIT-instellingkunnenniettegelijkertijdwordengebruikt. Dealslaatsteingesteldeoptie Over handelsmerken en licenties Ditiseenbestanddatwordtondersteunddoordefotolijst. Degegevensvande miniatuurafbeeldingenofdeafbeeldingenzelfkunnenechternietwordengeopend. krijgtvoorrang. Een paneel verwisselen (alleen DPF-C70E) Hetoriginelepaneelkanwordenvervangendoorhetmeegeleverdewisselpaneel. Erzijngeengegevensopde"MemoryStickDuo", SD-geheugenkaartofhetUSB-geheugen opgeslagen. 1 Steek een lang, dun voorwerp zoals een speld in het gaatje rechtsonder aan de achterzijde van de fotolijst en til het voorpaneel op. De"MemoryStickDuo", SD-geheugenkaartofhetUSB-geheugenzijnbeschadigdenonbruikbaar. Gebruikeennormale"MemoryStickDuo", SD-geheugenkaartofUSB-geheugen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY DPF-C1000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY DPF-C1000 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag