Gebruiksaanwijzing SMEG SF568X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG SF568X. Wij hopen dat dit SMEG SF568X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG SF568X te teleladen.


SMEG SF568X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1322 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG SF568X (1320 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG SF568X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ·Plaatshetpluizenfilternahetschoonmakenaltijdteruginhetluchtkanaal. Werkingvanhetapparaatzonderofmeteenbeschadigdpluizenfilteris gevaarlijk en kan brand veroorzaken. · Schakel de droogautomaat na gebruik altijd uit (de knop voor de keuze van de droogtijd staat in de "0" stand) en trek de aansluitkabel uit het stopcontact. · Sluit de deur van de droger voordat u de condenslade eruit trekt. [. . . ] Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer 5 149410 details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. De droogcyclus mag nooit voortijdig worden onderbroken, behalve als de stukken wasgoed snel uit de trommel worden verwijderd en worden opengeslagen zodat de warmte naar de omgeving kan worden afgevoerd. 149410 6 Plaatsen en aansluiten Verwijderen van de verpakking · Voor het verpakken van de producten worden · milieuvriendelijke materialen gebruikt, die zonder gevaar voor het milieu opnieuw gebruikt (gerecycleerd), op een beschermde bewaarplaats gestort of vernietigd kunnen worden. Pas op, dat u bij het verwijderen van de verpakking de ommanteling van het apparaat niet met een scherp voorwerp beschadigd. Laat het apparaat op kamertemperatuur komen alvorens het aan te sluiten (2 uur wachten). Keuze van de ruimte De ventilatiespleten en de opening in de voor- of achterwand van de droogautomaat moeten vrij zijn. · Plaats het apparaat in een goed geventileerde · Plaats de luchtafvoerbuis in de hiervoor bestemde · De ontluchting mag niet in een luchtafvoerbuis worden geleid, die gebruikt wordt voor de afvoer van verbrande gassen van apparaten of apparaten, die andere brandbare stoffen gebruiken. ruimte met een raam of ingebouwde ventilator A - Droogautomaat met luchtafvoer · Plaats het apparaat niet in een ruimte, waarin · De ruimte waarin de droogautomaat staat moet bevriezingsgevaar bestaat. voldoende geventileerd zijn en een temperatuur tussen de 0° - 5°C hebben, omdat bevroren water in de condenslade en in de pomp schade aan de droogautomaat kan toebrengen. 7 B - Droogautomaat met luchtcondensatie 149410 Plaatsing · Het apparaat kan op zich zelf staan of op een wasmachine van dezelfde afmetingen worden geplaatst - minimale breedte 517 mm, diepte 476 mm. (vacuumvoetjes, die voorkomen dat de machine gaat schuiven, zijn bijgeleverd). De oppervlakte waarop de droger kan worden geplaatst moet schoon en vlak zijn, de afdekplaat van de wasmachine moet van hout of metaal zijn. Verlaging van de temperatuur Door op toets (B) te drukken, verlaagt u de droogtemperatuur; het lampje boven de toets (B) brandt; hiermee wordt de droogtijd echter verlengd. Na afloop van het drogen keert de functie terug naar de oorspronkelijke hogere temperatuur. Uitschakelen van het verwarmingselement Door op toets (C) te drukken, schakelt u het verwarmingselement uit (als u met lucht op kamertemperatuur wilt drogen); het lampje boven toets (C) brandt. 149410 1 Het drogen · Druk op de toets START/PAUSE (D) (het lampjeE brandt); het apparaat begint (na seconden) te werken. · 10 minuten voor het einde van het droogprogramma begint het afkoelen van het wasgoed (het verwarmingselement schakelt uit), waardoor het wasgoed minder zal kreuken. ·Naafloopvanhetafkoelingsprogrammaschakelt het kreukbeveiligingsprogramma in. · Als u de deur van de droger opent wordt het kreukbeveiligingsprogramma onderbroken. - Einde van het drogen Aan het einde van het drogen knippert het lampje (E) wat betekent, dat het droogprogramma is afgelopen en brandt het lampje (F), wat betekent, dat bij de droogautomaat met luchtafvoer het pluizenfilter en bij de condensdroger het pluizenfilter gereinigd en de condenslade geleegd moet worden. · Open de deur van de droger door de linkerkant · Neem het wasgoed uit de trommel · Schakel de droogautomaat uit door de knop (A) in ·Reinighetpluizenfilter(ziehoofdstukReinigingen · Sluit de deur van de droger. Trek de stekker uit het stopcontact en verbreek zo de stroomtoevoer van het elektriciteitsnet. 149410 van de deur tegen het apparaat te drukken. de 0 stand te draaien. 13 Onderbrekingen · Door de gebruiker Als u klaar bent met het drogen, pas dan op als u het wasgoed uit de droger haalt, want het kan heet zijn!Onderbreking met de START/PAUSE toets Als u tijdens het drogen op de toets START/PAUSE (D) drukt, wordt het droogprogramma onderbroken. Als u nogmaals op deze toets drukt, gaat het programma verder waar het onderbroken werd. [. . . ] · Plaats het bovenste deksel zodat het goed zit en draai het dan vast met het hendeltje. · Druk het buitenste deksel naar boven in de richting van de droger, zodat het vergrendelt. 17 149410 5 maal drogen moet u: ·defiltersverwijderen, reinigen/wassenen terugplaatsen in de binnenkant van de deur aan de onderkant van de deuropening, · de condensator verwijderen, reinigen/afspoelen en terugplaatsen, · met een vochtige doek de ruimte waarin de condensator wordt geplaatst reinigen, · met een vochtige doek de opening voor de condensator grondig reinigen (uw hand tot aan de achterwand in de opening voor de condensator steken!), · met een vochtige doek alle dichtingen en afdichtende oppervlakken van de condensator, de ommanteling van de condensator en de deur van de condensator reinigen. Reiniging van de droger met luchtafvoer · Van tijd tot tijd moet de binnenkant van de opening voor de luchtafvoer en de waterafvoerslang worden gereinigd. 149410 18 Storingen Storingen uit de omgeving (bijv. electrische leidingen) kunnen melding van verschillende fouten tot gevolg hebben. Als dit het geval is - moet u het apparaat uitschakelen, een paar minuten wachten, - schakel het apparaat in en herhaal het droogprogramma. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG SF568X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG SF568X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag