Gebruiksaanwijzing SMEG SF390X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG SF390X. Wij hopen dat dit SMEG SF390X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG SF390X te teleladen.


SMEG SF390X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1701 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG SF390X (1693 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG SF390X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] HIJ IS BESTEMD VOOR HET WASSEN VAN VAAT (BORDEN, KOPJES, KOMMEN, SCHALEN, BESTEK) EN VERGELIJKBARE VOORWERPEN IN DE GASTRONOMIE EN DE HORECA, EN BEANTWOORDT AAN DE INTERNATIONALE NORMEN BETREFFENDE DE ELEKTRISCHE EN MECHANISCHE VEILIGHEID (CEI-EN-IEC 60335-2-58/61770) EN DE ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT (CEI-IEC-EN 55014-1/-2, 61000-3;4, 50366). DE FABRIKANT ONTHOUDT ZICH VAN IEDERE AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE AAN PERSONEN OF ZAKEN ALS GEVOLG VAN HET NIET IN ACHT NEMEN VAN DE BOVENSTAANDE VOORSCHRIFTEN OF ALS GEVOLG VAN EEN ONJUIST GEBRUIK OF VAN WIJZIGINGEN AANGEBRACHT AAN OOK SLECHTS ÉÉN ENKEL ONDERDEEL VAN HET APPARAAT EN DOOR HET GEBRUIK VAN NIET-ORIGINELE VERVANGINGSONDERDELEN. EEN AARDAANSLUITING IN OVEREENSTEMMING MET DE WIJZEN VOORZIEN DOOR DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE IS VERPLICHT. DIT APPARAAT IS VOORZIEN VAN EEN MERKTEKEN IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EG, BETREFFENDE AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA). [. . . ] Rode slang: afwasmiddel blauwe slang: glansmiddel Voordat u de slangen in de tanks steekt moet u op de uiteinden ervan het gewicht (noodzakelijk om het aanzuigen vanaf de bodem van de tank te handhaven) en het filter aanbrengen zoals afgebeeld in de figuur. Indien de afwasmiddeldoseerunit niet reeds is gemonteerd kunt u hem later installeren door de bijbehorende KIT te bestellen. U kunt ook een externe doseerunit gebruiken, elektrisch aangesloten met een kabel van 2x0, 5 mm type H05 RN-F lopend door de opening aangegeven in het schema TECHNISCHE SPECIFICATIES en aangesloten zoals aangegeven in het met de vaatwasser verstrekte elektrische schema. De doseerunit moet een voeding hebben van 230V/50 Hz met een maximaal opgenomen vermogen van 15 W. Sluit de externe afwasmiddeldoseerunit via de bovengenoemde rode slang aan op de vaarwasser BELANGRIJK: Bij iedere wijziging van het type afwasmiddel of glansmiddel is het ABSOLUUT NOODZAKELIJK dat u de peristaltische pompen doorspoelt door de externe aanzuigbuisjes een paar cycli lang onder water te dompelen. Gebruik in ieder geval uitsluitende specifieke producten voor gebruik in de vaatwasser. Het wordt aanbevolen om de interne buisjes van de afwas- en glansmiddelpompen om de 12 maanden of 15. 000 wascycli door het Servicecentrum te laten vervangen. Het niet in acht nemen van deze aanwijzingen zal de garantie op het hydraulische circuit van de machine doen komen te vervallen. 6 AFSTELLINGEN AFSTELLINGEN Tijdens de eerste inwerkingstelling moet u de volgende functies/parameters instellen of regelen: Bij de eerste installatie kunt u een serie van handelingen verrichten om de vaatwasser mee aan te passen aan de behoeften van de gebruiker en kunt u een testcyclus uitvoeren die in korte tijd de werking van alle componenten zal controleren. Om deze handeling uit te voeren moet u de "programmeermodus" openen zoals hierna wordt uitgelegd 7 6. 1 Procedure wijziging van de machineparameters: (TOEGANKELIJK NA VOLTOOIING VAN DE VULFASE of BIJ EEN GEOPENDE DEUR) Verklaring van de controlelampjes: uit; groen; oranje; knipperend. Open de "programmeermodus" door bij een draaiende machine (na de enkele seconden lang watervul- en verwarmingsfasen) de drukknop ingedrukt te houden (op de display verschijnt UnLo 1:58) en bij de "beep" los te laten en onmiddelljk weer in te drukken. Wanneer u de drukknop vervolgens indrukt, zullen, bij iedere keer indrukken, alle parameters in deze volgorde verschijnen: Dosering hoeveelheid glansmiddel Dosering hoeveelheid afwasmiddel Spoeltemperatuur Wastemperatuur Inschakelen/uitschakelen start-on/start-off. Houdt u zich zorgvuldig aan de aanwijzingen van de afwasmiddelfabrikant op de verpakking. Controleer: Of er De correcte positie van de regeneratiezout filters, de draairichting van de in de speciale sproeiers, de afwezigheid van bak is (indien vreemde voorwerpen in de aanwezig). Op de display verschijnt "OFF". Het niveau van het afwas- en glansmiddel in de tanks. 8. 3 EERSTE DAGELIJKSE GEBRUIK (kuip en boiler leeg) uit; groen; oranje; knipperend. Verklaring van de controlelampjes: Weergave Handelingen en wat er gebeurt Bij een gesloten deur: Druk op en handhaaf de druk de kuip van de vaatwasser wordt gevuld na het verwarmen van het water in de boiler, het controlelampje L2 is oranje en op de display verschijnt het symbool van het boilerelement . Wacht tot P1 verschijnt en het controlelampje L1 van oranje groen wordt; het controlelampje verw. De duur van deze fase kan variëren afhankelijk van de temperatuur van het leidingwater en de éénfase aansluiting. Druk kort op de drukknop om kortstondig de kuiptemperatuur (L) en de boilertemperatuur (R) weer te geven Laad de vaat in de vaatwasser 15 Selecteer het gewenste programma met drukknop . Bevestig de start van het programma met drukknop en houd hem 1 seconde lang ingedrukt (het controlelampje L2 verandert van groen in oranje). Lopende cyclus, de resterende tijd tot het eind van de cyclus wordt weergegeven. Bij het openen van de deur zal "CLOSE" knipperen en wordt het programma afgebroken, wanneer u hem weer sluit zal het programma weer vanaf het begin starten. Op het eind van het programma knippert "End" Verwijder de vaat Bij het sluiten van de deur wordt het laatste uitgevoerde programma weer voorgesteld. 8. 4 Het programma wijzigen Indien u een ander programma dan het voorgaande wenst te gebruiken moet u bij een gesloten deur drukknop indrukken om de beschikbare programma's weer te geven (het controlelampje L2 verandert van oranje in groen). onderbreken door langdurig Om het programma te wijzigen moet u indrukken Bevestig de start van het programma met drukknop en houd hem 1 seconde lang ingedrukt (het controlelampje L2 wordt weer oranje). Opmerking: Tijdens de opwarmfasen van het water in de boiler en in de kuip kunnen op de display de symbolen van het kuipelement en het boilerelement verschijnen. Sensor aanwezigheid filter (op sommige modellen) Op het filter is een sensor voorzien die controleert of het goed gemonteerd is: bij een foute positie verschijnt op de display de tekst "FiLter". 16 9 KEUZE VAN HET PROGRAMMA PROGRAMMA P1 P2 P3 P4 Glazen Glazen, kopjes, weinig vuile borden Bestek en zeer vieze borden Afhankelijk van de ingestelde duur. [. . . ] Verwijder de filters (het volstaat om ze uit hun behuizing op te tillen zoals aangegeven in de figuur), waarbij u ervoor moet opletten dat er geen grote resten in het putje onder de filters vallen; verwijder de resten en spoel ze met veel water schoon; plaats ze vervolgens weer op correcte wijze terug; gebruik geen puntige of scherpe voorwerpen. Verwijder eventuele kalkaanslag om opeenhopingen te voorkomen; Laat indien mogelijk de deur op een kier wanneer het apparaat niet wordt gebruikt; Reinig de oppervlakken zorgvuldig en frequent met een vochtige lap; gebruik neutrale, niet schurende producten en zonder bestanddelen op chloorbasis of producten die het roestvrij staal zouden aantasten en beschadigen. Gebruik de bovengenoemde producten evenmin voor het reinigen van de vloer onder of in de buurt van de vaatwasser. Om te voorkomen dat dampen of druppels het roestvrijstalen oppervlak zouden beschadigen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG SF390X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG SF390X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag