Gebruiksaanwijzing SMEG NZL950

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG NZL950. Wij hopen dat dit SMEG NZL950 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG NZL950 te teleladen.


SMEG NZL950 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1846 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG NZL950 (1831 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG NZL950

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] VEILIGHEIDS EN GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN _______________72 INSTALLATIE VAN HET APPARAAT _________________________74 REGELING VAN HET GAS _________________________________78 LAATSTE HANDELINGEN__________________________________81 BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGEN______________________83 GEBRUIK VAN DE KOOKPLAAT ____________________________90 GEBRUIK VAN DE OVEN __________________________________92 VERKRIJGBARE ACCESSOIRES____________________________93 ADVIEZEN VOOR DE BEREIDING ___________________________94 REINIGING EN ONDERHOUD _____________________________100 BUITENGEWOON ONDERHOUD___________________________103 DEZE INSTRUCTIES ZIJN ALLEEN GELDIG VOOR DE LANDEN VAN BESTEMMING WAARVAN DE IDENTIFICATIESYMBOLEN OP DE VOORZIJDE VAN DEZE HANDLEIDING STAAN. INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATEUR: zijn bestemd voor de gekwalificeerde technicus die de gasinstallatie moet controleren en de installatie, de inbedrijfstelling en de keuring van het apparaat moet uitvoeren. INSTRUCTIES VOOR DE GEBRUIKER: geven gebruiksadviezen, beschrijving van de bedieningen en de juiste reinigings- en onderhoudswerkzaamheden voor het apparaat. 71 Presentatie 1. VEILIGHEIDS EN GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN DEZE HANDLEIDING MAAKT DEEL UIT VAN HET APPARAAT EN MOET DERHALVE IN ZIJN GEHEEL BINNEN HANDBEREIK ERVAN BEWAARD WORDEN GEDURENDE DE HELE LEVENSDUUR VAN HET FORNUIS. WIJ ADVISEREN DEZE HANDLEIDING EN ALLE AANWIJZINGEN ERIN AANDACHTIG DOOR TE LEZEN ALVORENS DE FORNUIS TE GEBRUIKEN. [. . . ] te drukken wordt de display verlicht die de cijfers Door op de toets oont; de toets ingedrukt houden en tegelijkertijd de toetsen of bedienen om de duurtijd van het koken in verandering waarde te drukken zal op de display de som te stellen. Door op de toets verschijnen van het lopende uur + de kookduur: ingedrukt houden en of bedienen om het tegelijkertijd de toetsen verandering waarde tijdstip voor het einde van het koken te regelen. Wanneer men de toets los laat, zal het geprogrammeerde aftellen beginnen en op de display . zal het lopende uur verschijnen samen met de symbolen A en Om na de instelling de resterende bereidingstijd te kunnen zien moet op de toets worden gedrukt; voor het tijdstip van het einde van de bereiding drukt u op de toets . Instellingen met inconsequente waarden wordt logisch verhinderd (bijv. een tegenstelling tussen het einde van de bereidingstijd en een langere duur wordt niet door de programmeur geaccepteerd). 5. 2. 4 Einde van het koken Op het einde van het koken zal de oven automatisch uitgaan en tegelijkertijd begint een intermitterend akoestisch signaal te werken. Na het uitschakelen van het akoestisch signaal, zal de display opnieuw het , die de terugkeer aanduidt lopend uur tonen samen met het symbool van de conditie van manuele bediening van de oven. 86 Instructies Voor de Gebruiker 5. 2. 5 Regeling van het volume van het akoestisch signaal Het volume van het akoestisch signaal kan geregeld worden (3 trapsgewijze standen) terwijl het werkt door op de toets te rukken. 5. 2. 6 Afzetten van het geluidssignaal Het geluidssignaal stopt automatische na zeven minuten. Het is mogelijk het signaal met de hand af te zetten door tegelijkertijd de toetsen en in te drukken. 5. 2. 7 Tijdschakelaar De programmakiezer kan ook als eenvoudige tijdschakelaar gebruikt worden. Door op de toets te drukken verschijnen op de display de cijfers ; ingedrukt houden en tegelijkertijd de toetsen verandering waarde of bedienen. Het volstaat om de knop in te drukken en naar links te draaien tot op het symbool met de grote vlam, totdat de vlam aan is. Houd de knop ongeveer 2 seconden ingedrukt om de vlam brandend te houden en om de veiligheidsvoorziening te activeren. Het kan gebeuren dat de brander uitgaat op het moment dat u de knop loslaat. In dat geval moet de handeling worden herhaald en de knop langer ingedrukt gehouden worden. Als de branders per ongeluk uitgaan, blokkeert de veiligheidsvoorziening na ongeveer 20 seconden de gastoevoer, ook als de kraan open staat. 90 Instructies Voor de Gebruiker 6. 2 Praktische wenken voor het gebruik van de branders van de plaat Voor een beter rendement van de branders en een minimaal gasverbruik: gebruik pannen met een deksel, met de juiste afmetingen in verhouding tot de brander, om te vermijden dat de vlam de zijkanten raakt (zie paragraaf "6. 3 Diameter van de pannen"). Verklein de vlam op het moment van koken zoveel als nodig is om te voorkomen dat de vloeistof overkookt. Om tijdens de bereiding verbrandingen of beschadiging van de plaat te vermijden, moeten alle pannen en schalen binnen de omtrek van de kookplaat worden geplaatst. Let bij het gebruik van olie of vet zeer goed op, want deze kunnen vlam vatten als zij oververhit raken. Als de oven toevallig uitgaat, de bedieningsknop sluiten en de ontsteking opnieuw proberen, na minstens 1 minuut te hebben gewacht. 6. 3 Diameter van de pannen BRANDERS Ø min. (in cm) 12-14 16-20 18-26 20-26 speciale ovale vispannen 1 2 3 4 5 Hulpbrander Halfsnelle Snel Zeer snel Viszone 91 Instructies Voor de Gebruiker 7. GEBRUIK VAN DE OVEN Vergewis u er voor het gebruik van de oven van dat de elektronische programmeur het symbool laat zien (zie paragraaf "5. 2. 1 Instelling van de tijd") laat zien, of dat de analoge programmeur het symbool laat zien (zie paragraaf "5. 3. 5 Handmatige bereiding"). 7. 1 Verwittigingen en algemene raadgevingen Wanneer men de oven voor de eerste keer gebruikt, is het aangeraden de oven te verwarmen op zijn maximum temperatuur (250°C) gedurende voldoende tijd om eventuele olieachtige fabricatieresten te verbranden die een onaangename geur aan de gerechten zouden kunnen geven. Op het model met elektronische programmeur knippert het display na aan. [. . . ] Plaats hen weer terug - eerst de roosters aan de zijkanten en vervolgens dat in het midden. 100 Instructies Voor de Gebruiker 10. 2. 2 De kapjes, vlamverdelerkransen en branders De kapjes, de vlamverdelerkransen en de branders kunnen worden weggehaald om de kookplaat gemakkelijker te kunnen schoonmaken. De vlamverdelerkrans van de viszone kan worden weggehaald nadat de twee schroeven zijn losgedraaid die zichtbaar worden als het kapje verwijderd wordt. Was alle onderdelen af in heet water met een nietschurend reinigingsmiddel, waarbij alle afzettingen moeten worden verwijderd, en wacht tot de kransen perfect droog zijn. Plaats de kapjes terug op de kransen, door de uitsparingen A te centreren op de pennen B van de branders. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG NZL950

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG NZL950 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag