Gebruiksaanwijzing SMEG CW501SDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG CW501SDE. Wij hopen dat dit SMEG CW501SDE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG CW501SDE te teleladen.


SMEG CW501SDE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (943 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG CW501SDE (1018 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG CW501SDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] GEBRUIKSAANWIJZING 1 Waarschuwingen voor de veiligheid en het gebruik 2 Technische specificaties 3 Installatie en plaatsing 4 INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATEUR TECHNISCHE DIENST 5 Eerste inwerkingstelling 6 Afstellingen 7 Op de display weergegeven storingen (voor de monteur) 8 INSTRUCTIES VOOR DE GEBRUIKER 9 Keuze van de programma's 10 Extra functies 11 Onderhoud en reiniging 12 Problemen en storingen 13 Op de display weergegeven storingen (voor de gebruiker) Smeg wenst u van harte te bedanken voor uw keuze voor dit product. Wij bevelen aan om alle instructies in deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen om de beste omstandigheden voor een correct gebruik van uw vaatwasser te leren kennen. TECHNISCHE INSTRUCTIES: zijn bestemd voor de gekwalificeerde monteur die moet zorgen voor de installatie, de inwerkingstelling, het uittesten en de eventuele assistentie. INSTRUCTIES VOOR DE GEBRUIKER: hier vindt u de aanwijzingen voor het gebruik, de beschrijving van de bedieningsorganen en de correcte wijze van reiniging en onderhoud van het apparaat. 1 Waarschuwingen voor de veiligheid en het gebruik DEZE HANDLEIDING IS EEN INTEGREREND ONDERDEEL VAN DE VAATWASSER; BEWAAR HEM ALTIJD INTACT SAMEN MET HET APPARAAT. DE PLAATSING, DE AANSLUITINGEN, DE INWERKINGSTELLING, HET OPLOSSEN VAN STORINGEN EN DE VERVANGING VAN DE VOEDINGSKABELMOETEN ALTIJD DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL WORDEN UITGEVOERD. DE VAATWASSER IS UITSLUITEND BESTEMD VOOR EEN PROFESSIONEEL GEBRUIK EN MOET DOOR BEVOEGD PERSONEEL WORDEN GEBRUIKT. [. . . ] 85°C 6. 1. 4 Regeling wastemperatuur Wijzig de waarde van de parameter door te drukken op . 62°C Verklaring van de controlelampjes: uit; groen; oranje; knipperend. 6. 1. 5 Autostart functie Wijzig de parameter (ON/OFF) door te drukken op . Indien ingesteld op "on" zal de cyclus bij de sluiting van de deur starten. Indien ingesteld op "off" zal de cyclus na de bevestiging met de start drukknop starten. 10 6. 1. 6 Regeling regeneratieinterval (modellen met onthardingsinstallatie) Defaultwaarde: H00; wijzig de parameter afhankelijk van de hardheid van het leidingwater. Over het algemeen zal H03 volstaan voor het overgrote deel van de gebruikers. Bij het eerste gebruik moet u het zoutreservoir met water vullen, daarna zal het volstaan om het speciale regeneratiezout wanneer noodzakelijk bij te vullen. Hardheid (°dH Hardheid (°dF Niveau Duitse graden) Franse graden) regeling Wijzig de Regeneratie Regeneratie H00 waarde van gedesactiveerd gedesactiveerd de parameter 8, 5 15 H01 door te 11 20 H02 drukken op . 17 30 H03 22, 5 40 H04 28 50 H05 Duur regeneratiecyclus: 12 minuten 33, 5 60 H06 Bij waarden van meer dan 60°dF moet u een externe inrichting voor de behandeling van het water gebruiken en moet de frequentie worden ingesteld op H00. · · · 6. 1. 7 tStP functie (minimale spoeltemperatuur) Wijzig de parameter (ON/OFF) door te drukken op . Indien ingesteld op "on" zal de minimale spoeltemperatuur de ingestelde temperatuur zijn. Indien ingesteld op "off" en u geen warm vulwater gebruikt, zal de minimale spoeltemperatuur enkele graden lager kunnen zijn dan de ingestelde temperatuur. 6. 1. 8 Glansspoelmiddel pomp Houd 3 seconden lang ingedrukt voor de nulstelling. Display (ook resetten indien nodig) 6. 1. 9 Reinigingsmiddel pomp Houd 3 seconden lang ingedrukt voor de nulstelling. Display (ook resetten indien nodig) 11 6. 1. 10 Energieverbruik ­ Weergave en eventuele nulstelling Houd 3 seconden lang ingedrukt voor de nulstelling. 6. 1. 11 Personalisering duur programma P4 De duur van het programma P4 kan gepersonaliseerd worden van 5 t/m 20 minuten met de machineparameterwijzigingsprocedure maar het is noodzakelijk dat de vaatwasser ingesteld wordt op het programma P4. Na instelling van het programma P4 moet u de programmeerprocedure openen en bladeren tot "inF" verschijnt (laatste van de beschikbare parameters) en de drukknop indrukken om de cyclusduur te wijzigen (van 5 t/m 20 minuten) Na een paar seconden zonder activiteit van de knoppen zal de display terugkeren na de weergave van de werking en worden de wijzigingen opgeslagen 6. 1. 12 Instelling model (alleen voor gekwalificeerde servicedienst) Druk op om te wijzigen. 6. 2 Activering peristaltische glansmiddeldoseringscircuit. Verklaring van de controlelampjes: uit; pompen - snelle vulling afwasmiddel- en Uitvoeren NA de parameterwijzingsprocedure beschreven in de voorgaande paragraaf. groen; oranje; knipperend. Open de "programmeermodus" door bij een onder spanning staande vaatwasser de drukknop on/off enkele seconden lang ingedrukt te houden en bij de "beep" los te laten en snel binnen 0, 5 seconden weer in te drukken. De peristaltische pompen zullen blijven functioneren tot u wederom dezelfde drukknop indrukt, de controlelampjes met het glans- en afwasmiddelsymbool zullen tijdens de volledige duur van de activering blijven branden; houd er rekening mee dat de peristaltische pomp van het glansmiddel het circuit in circa 7 minuten zal voltooien, voor het afwasmiddel volstaan 2 minuten. 12 7 OP DE DISPLAY WEERGEGEVEN STORINGEN De vaatwasser kan een reeks van storingen signaleren en op de display weergeven. Indien, na de machine te hebben uitgeschakeld en weer ingeschakeld, het probleem niet is opgelost moet u als volgt te werk gaan: Err01 Err04 Interventie overstromingsbeveiliging (uitsluitend voor de hiermee uitgeruste modellen) Storing van de temperatuursonde in de kuip Overvloedige lekkage van water: zoek de oorsprong van het defect. temperatuursonde van de kuip losgeraakt of niet werkend Controleer de dynamische druk tijdens het vullen, reiniging inlaatfilter water. Err05 Storing bij het vullen van de kuip met water Indien het probleem niet is opgelost: - pressostaat kuip defect (altijd op leeg) - lekkage uit slangetje verbonden met luchtval - ventiel vent uitlaatpijp geblokkeerd Controleer of de filters schoon zijn en de afvoerleiding niet verstopt, geknikt of geplet is. Controleer of de afvoerpomp niet door vreemde voorwerpen wordt geblokkeerd door (vanuit de kuip) het insteekstuk uit het putje te verwijderen. Indien het probleem niet is opgelost: bij een lege kuip: pressostaat kuip defect (blijft altijd op vol staan) met een volle kuip: afvoerpomp defect - bij een volle kuip: zie hierboven (storing waterafvoer) - bij een lege kuip: pressostaat kuipbeveiliging defect (blijft altijd op vol) - relais kaart defect, - omschakelaar defect, - defect aan veiligheidsthermostaat boiler, - temperatuursonde boiler defect of slechte positie - water blijft kuip binnenstromen vanwege defect van kuippressostaat temperatuursonde van de boiler losgeraakt of niet werkend Controleer of het vulkraantje openstaat, controleer de dynamische vuldruk, en of het waterinlaatfilter schoon is. Err06 Storing tijdens het wegpompen van het water Err09 Storing te hoog waterniveau in kuip Err23 Storing verhitting boiler (geen verhitting) Err24 Storing van de temperatuursonde in de boiler Err25 Storing bij het vullen van de boiler met water Indien het probleem niet is opgelost: - pressostaat boiler defect (staat altijd op leeg) - slangetje lekt/is losgeraakt - controleer de reiniging van de mondstukken van de sproeiers - pressostaat boiler defect (staat altijd op vol) - spoelpomp functioneert niet Pressostaat boiler defect (staat altijd op vol) - relais kaart defect, of - omschakelaar defect Err26 Storing lediging boiler Storing lediging boiler - bij een volle kuip Storing verhitting boiler (oververhitting) Err27 Err28 13 8 INSTRUCTIES VOOR DE GEBRUIKER 8. 1 Bedieningspaneel On/off drukknop Drukknop programmaselectie Drukknop start BEVESTIGING/PAUZE Drukknop volledige lediging (kuip en boiler) Drukknop selectie extra functies: L1 Controlelampje netvoeding L2 Controlelampje lopende cyclus input/stand-by (oranje/groen) L3 Controlelampje afvoer geactiveerd Symbool ontbreken glansmiddel (indien voorzien externe detectiesysteem van de vaatwasser) Symbool kuipelement in werking Symbool ontbreken zout (alleen bij aanwezigheid onthardingsinstallatie) Symbool boilerelement in werking Symbool ontbreken afwasmiddel (indien externe detectiesysteem van de vaatwasser is voorzien) 14 8. 2 Voor het wassen Gebruik uitsluitend afwas- en glansmiddelen voor industriële vaatwassers. Wij bevelen het gebruik aan van Smeg producten, speciaal ontwikkeld voor deze vaatwasser. Tijdens het bijvullen van de tanks moet u er goed voor opletten dat u de producten niet verwisselt, dit zou tot storingen en schade aan de vaatwasser kunnen leiden. Meng geen verschillende afwasmiddelen, dit zal de doseerunit beschadigen. Afwasmiddelen voor industriële vaatwassers kunnen ernstige irritaties veroorzaken. Houdt u zich zorgvuldig aan de aanwijzingen van de afwasmiddelfabrikant op de verpakking. Controleer: Of er De correcte positie van de regeneratiezout filters, de draairichting van de in de speciale sproeiers, de afwezigheid van bak is (indien vreemde voorwerpen in de aanwezig). [. . . ] BELANGRIJK: De vaatwasser zal automatisch aan het begin van de dag het programma "P0" uitvoeren wanneer er water in de kuip is gelaten waarvan de temperatuur gedaald is tot beneden de 40°C. 11. 2 Periodieke controles Demonteer de sproeiers (onder en boven), door er de centrale schroef van los te draaien; verwijder de doppen aan de beide uiteinden van de sproeiers voor het spoelen zoals aangegeven in de figuur. reinig de gaten onder een schone straal water, gebruik geen gereedschap dat beschadigingen zou kunnen veroorzaken. Monteer de sproeiers weer zorgvuldig terug. Reinig de buitenkant van de machine zorgvuldig met een vochtige lap en neutrale zeep en spoel en droog hem daarna goed af. 11. 3 Langdurige stilstand Indien u voorziet dat u de vaatwasser langere tijd niet gaat gebruiken, moet u de afwasmiddel- en glansmiddeldoseerunit leegmaken om kristallisatie en schade aan de pompen te voorkomen: Verwijder de aanzuigslangen uit de afwasmiddel- en glansmiddeltanks en steek ze in een bak met schoon water, voer een paar wascycli en een volledige afvoer uit. Schakel tenslotte de hoofdschakelaar uit, sluit de vulkraan en laat de deur op een kier tot de binnenkant volledig is opgedroogd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG CW501SDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG CW501SDE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag