Gebruiksaanwijzing SMEG 4046.4

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG 4046.4. Wij hopen dat dit SMEG 4046.4 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG 4046.4 te teleladen.


SMEG 4046.4 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (766 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG 4046.4 (1423 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG 4046.4

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] In deze eenvoudig te raadplegen gebruiksaanwijzing zult u de antwoorden kunnen vinden op al uw vragen met betrekking tot het gebruik van de vaatwasser. Voor meer informatie omtrent het gebruik en onderhoud van de vaatwasser moet u het bijgesloten handboek aandachtig lezen. INSTRUCTIES VOOR DE GEBRUIKER: u vindt er nuttig advies voor het gebruik van de wasprogramma's en alle functies van de vaatwasser. 51 Instructies Voor de Gebruiker 1. Beschrijving van het bedieningspaneel 1. 1 Het bedieningspaneel Alle bedieningsorganen en controle-instrumenten van de vaatwasser zijn aanwezig op het bedieningspaneel aan de bovenzijde. kunnen uitsluitend bij een geopende deur plaatsvinden. 2 end Auto 60°-70° 3 4 5 11 10 7 6 9 8 13 12 1 3/1 1 AAN/UIT TOETS Door deze toets in te drukken wordt de machine onder spanning gezet. [. . . ] IN PLAATS DAARVAN MOET HET WORDEN AFGEGEVEN BIJ EEN VERZAMELPUNT VOOR RECYCLING VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATEN. AFDANKING MOET WORDEN UITGEVOERD IN OVEREENSTEMMING MET DE PLAATSELIJKE MILIEUVOORSCHRIFTEN VOOR AFVALVERWERKING. VOOR NADERE INFORMATIE OVER DE BEHANDELING, TERUGWINNING EN RECYCLING VAN DIT PRODUCT WORDT U VERZOCHT CONTACT OP TE NEMEN MET HET STADSKANTOOR IN UW WOONPLAATS, UW AFVALOPHAALDIENST OF DE WINKEL WAAR U HET PRODUCT HEEFT AANGESCHAFT. BIJ STORINGEN MOET U HET APPARAAT VAN HET ELEKRICITEITSNET LOSKOPPELEN EN DE WATERKRAAN SLUITEN. HET APPARAAT MOET WORDEN GEÏNSTALLEERD EN AANGESLOTEN OVEREENKOMSTIG DE DOOR DE FABRIKANT VERSTREKTE INSTRUCTIES OF DOOR BEVOEGD PERSONEEL. HOUD KINDEREN UIT DE BUURT VAN AFWASMIDDELEN EN DE GEOPENDE VAATWASSERDEUR. DE VERPAKKINGSMATERIALEN (PLASTIC ZAKKEN, POLYSTYROL, METALEN DELEN ENZ. ) MOETEN BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN WORDEN GEHOUDEN. HOUD KINDEREN UIT DE BUURT VAN DE GEOPENDE VAATWASSER; IN HET APPARAAT ZOUDEN ZICH NOG RESTEN AFWASMIDDEL KUNNEN BEVINDEN DIE ONHERSTELBARE SCHADE AAN DE OGEN, DE MOND EN KEEL KUNNEN VEROORZAKEN, EN ZELFS TOT DE DOOD DOOR VERSTIKKING KAN LEIDEN. GEBRUIK GEEN OPLOSMIDDELEN ZOALS ALCOHOL EN TERPENTINE IN HET APPARAAT DIE TOT ONTPLOFFINGEN KUNNEN LEIDEN. DE VAATWASSER KAN KANTELEN ALS GEVOLG VAN HET LEUNEN OF ZITTEN OP DE OPEN DEUR, MET ALLE RISICO'S VAN DIEN VOOR DE PERSONEN. OM TE VOORKOMEN DAT U EROVER STRUIKELT MOET U DE DEUR VAN DE VAATWASSER NIET OPEN LATEN STAAN. Aanwijzingen DRINK, NA BEËINDIGING VAN HET WASPROGRAMMA EN VOOR HET DROGEN, NIET VAN HET EVENTUEEL IN DE VAAT OF DE VAATWASSER ACHTERGEBLEVEN WATER. MESSEN EN ANDER KEUKENGEREI MET SCHERPE PUNTEN MOETEN MET DE PUNT NAAR BENEDEN IN DE CONTAINER WORDEN GEZET OF HORIZONTAAL IN DE BOVENSTE KORF GELEGD, WAARBIJ U ERVOOR MOET OPLETTEN DAT U ZICH NIET VERWONDT EN DAT ZE NIET UIT DE CONTAINER NAAR BUITEN STEKEN. MET ACQUASTOP UITGEVOERDE MODELLEN ACQUASTOP IS EEN INRICHTING DIE BIJ LEKKAGES OVERSTROMINGEN VOORKOMT. Het vrije eind moet op een hoogte tussen de 30 en 100 cm worden aangebracht en mag nooit onder water staan. Horizontaal geplaatste verlengstukken mogen maximaal 3 m lang zijn en in dat geval moet de afvoerslang maximaal 85 cm van de grond af worden aangebracht. Instructies Voor de Installateur 2. 2 Elektrische aansluiting en waarschuwingen CONTROLEER OF DE SPANNINGS- EN FREQUENTIEWAARDEN VAN HET ELEKTRICITEITSNET OVEREENSTEMMEN MET DIE VERMELD OP HET TYPEPLAATJE VAN HET APPARAAT OP DE RAND AAN DE BINNENZIJDE VAN DE DEUR. DE STEKKER AAN HET UITEINDE VAN DE VOEDINGSKABEL EN HET BIJBEHORENDE STOPCONTACT MOETEN VAN HETZELFDE TYPE ZIJN EN OVEREENSTEMMEN MET DE GELDENDE NORMEN MET BETREKKING TOT DE ELEKTRISCHE INSTALLATIES. TREK NOOIT AAN DE KABEL OM DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT TE VERWIJDEREN. DE BESCHADIGDE VOEDINGSKABEL MOET WORDEN VERVANGEN DOOR DE FABRIKANT OF EEN ERKEND SERVICECENTRUM. VERMIJD HET GEBRUIK VAN ADAPTERS OF AFLEIDINGEN DIE TOT OVERVERHITTING OF BRAND ZOUDEN KUNNEN LEIDEN. WANNEER HET APPARAAT UITSLUITEND EEN VOEDINGSKABEL ZONDER STEKKER HEEFT: MOET U, OP EEN GEMAKKELIJK BEREIKBARE PLAATS IN DE NABIJHEID VAN HET APPARAAT EEN MEERPOLIGE SCHEIDINGSINRICHTING MET EEN MINIMALE CONTACTOPENING VAN 3, 5MM OP DE VOEDINGSLIJN ERVAN AANBRENGEN. DE AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSNET MAG UITSLUITEND WORDEN UITGEVOERD DOOR EEN GESPECIALISEERDE TECHNICUS, IN OVEREENSTEMMING MET HET ONDERSTAANDE SCHEMA EN DE GELDENDE WETTEN. L = bruin N = blauw = geel-groen Om ieder risico te voorkomen moet een eventueel beschadigde voedingskabel worden vervangen door de fabrikant of een erkend servicecentrum. Instructies Voor de Installateur BIJ REINIGING OF ONDERHOUD VAN HET APPARAAT: VOORDAT U ONDERHOUD GAAT UITVOEREN OP HET APPARAAT MOET U DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT VERWIJDEREN OF DE SPANNING ONDERBREKEN MET DE MEERPOLIGE SCHEIDINGSINRICHTING. ALLEEN VOOR GROOT-BRITTANNIË: DIT APPARAAT MOET WORDEN AANGESLOTEN OP EEN AARDVERBINDING. Vervanging van de zekering Wanneer het apparaat wordt geleverd met een BS 1363A 13A zekering in de stekker voor de aansluiting op het elektrische voedingsnet, moet u, bij vervanging van de zekering in dit type stekker een ASTA gekeurde zekering gebruiken van het type BS 1362 en als volgt te werk gaan: Verwijder het deksel A en de zekering B. Het deksel van de zekering moet bij de vervanging van de zekering weer worden teruggeplaatst. Wanneer het deksel zoek mocht raken mag de stekker pas weer worden gebruikt nadat u een geschikt vervangingsonderdeel heeft gemonteerd. De geschikte vervangingsonderdelen zijn herkenbaar aan het gekleurde insteekstuk of aan het opschrift in reliëf op de basis van de stekker die er de kleur van beschrijft. U kunt de vervangingsdeksels voor de zekeringen bij de plaatselijke wederverkopers van elektriciteitsmateriaal vinden. [. . . ] In het midden kunt u borden en bordjes rechtop in de speciale supporten zetten. Laadvoorbeelden: ½ BELADING Instructies Voor de Gebruiker REGELING VAN DE BOVENSTE KORF De bovenste korf kan in twee standen worden gezet, afhankelijk van de persoonlijke behoeften en de hoogte van de in de ondertse korf geplaatste vaat. ; · · trek de korf volledig naar buiten en til de rechterkant naar boven. Nu zal het mogelijk zijn om grotere borden in de onderste korf te plaatsen. Om de oorspronkelijke stand weer te herstellen, dient u de bovenste korf nogmaals uit te trekken en op de hendel voor de vrijgave van de blokkering te drukken. Instructies Voor de Gebruiker 4. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG 4046.4

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG 4046.4 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag