Gebruiksaanwijzing SKIL F015

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SKIL F015. Wij hopen dat dit SKIL F015 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SKIL F015 te teleladen.


SKIL F015 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2967 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SKIL F015

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Er bestaat een verhoogd risico door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is. Het binnendringen van water in het elektrische gereedschap vergroot het risico van een elektrische schok. D) Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het gereedschap te dragen of op te hangen of om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en bewegende gereedschapdelen. [. . . ] d) Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels voordat u het gereedschap inschakelt. Een instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel van het gereedschap kan tot verwondingen leiden. Daardoor kunt u het gereedschap in onverwachte situaties beter onder controle houden. loshangende kleding , sieraden en lange haren kunnen door bewegende delen worden meegenomen. G) Wanneer stofafzuigings- of stofopvangvoorzieningen kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te verzekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden gebruikt. 4) GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN ELEKTRISCHE GEREEDSCHAPPEN a) Overbelast het gereedschap niet. Gebruik voor uw werkzaamheden het daarvoor bestemde elektrische gereedschap. Met het passende elektrische gereedschap werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven capaciteitsbereik. B) Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd. C) Trek de stekker uit het stopcontact of neem de accu uit het elektrische gereedschap voordat u het gereedschap instelt, toebehoren wisselt of het gereedschap weglegt. Laat het gereedschap niet gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door onervaren personen worden gebruikt. Controleer of bewegende delen van het gereedschap correct functioneren en niet vastklemmen en of onderdelen zodanig gebroken of beschadigd zijn dat de werking van het gereedschap nadelig wordt beïnvloed. Veel ongevallen hebben hun oorzaak in slecht onderhouden elektrische gereedschappen. Zorgvuldig onderhouden snijdende inzetgereedschappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel vast en zijn gemakkelijker te geleiden. 19 g) Gebruik elektrische gereedschappen , toebehoren , inzetgereedschappen en dergelijke volgens deze aanwijzingen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. [. . . ] Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het gereedschap in stand blijft. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR OPLAADBARE BOOR-/SCHROEFMACHINES • Voorkom schade, die kan onstaan door schroeven, spijkers en andere voorwerpen in uw werkstuk; verwijder deze, voordat u aan een karwei begint • Controleer altijd of het voltage, dat vermeld staat op het typeplaatje van de oplader, overeenkomt met de netspanning • In geval van electrische of mechanische storing, de machine onmiddellijk uitschakelen of de oplader uit het stopcontact halen • SKIL kan alleen een correcte werking van de machine garanderen, indien originele accessoires worden gebruikt • Gebruik alleen accessoires met een toegestaan toerental, dat minstens even hoog is als het hoogste onbelaste toerental van de machine • De machine/oplader is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met fysieke, zintuiglijke of mentale beperkingen, of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen ten aanzien van het gebruik van de machine/oplader door een persoon, die verantwoordelijk is voor hun veiligheid • Zorg ervoor dat kinderen de machine/oplader niet als speelgoed gebruiken • Zet het werkstuk vast (een werkstuk, dat is vastgezet met klemmen of in een bankschroef, zit steviger vast dan wanneer het met de hand wordt vastgehouden) • Houd het elektrische gereedschap aan de geïsoleerde greepvlakken vast als u werkzaamheden uitvoert waarbij het inzetgereedschap of de schroef verborgen stroomleidingen of de eigen stroomkabel kan raken (contact met een onder spanning staande leiding kan ook metalen delen van het elektrische gereedschap onder spanning zetten en tot een elektrische schok leiden) • Gebruik een geschikt detectieapparaat om verborgen stroom-, gas- of waterleidingen op te sporen of raadpleeg het plaatselijke energieof waterleidingbedrijf (contact met elektrische leidingen kan tot brand of een elektrische schok leiden; beschadiging van een gasleiding kan tot een explosie leiden; breuk van een waterleiding veroorzaakt materiële schade en kan tot een elektrische schok leiden) • Bewerk geen asbesthoudend materiaal (asbest geldt als kankerverwekkend) • Stof van materiaal zoals loodhoudende verf, sommige houtsoorten, mineralen en metaal kunnen schadelijk zijn (contact met of inademing van de stof kan allergische reacties en/of ademhalingsziekten bij gebruiker of omstanders veroorzaken); draag een stofmasker en werk met een stofopvang-voorziening als die kan worden aangesloten • Bepaalde soorten stof zijn geclassificeerd als kankerverwekkend (zoals stof van eiken en beuken), met name in combinatie met toevoegingsmiddelen voor houtverzorging; draag een stofmasker en werk met een stofopvang-voorziening als die kan worden aangesloten • Neem voor de door u te bewerken materialen de nationale voorschriften aangaande stofopvang in acht • Zorg ervoor, dat knop B 2 in de midden- (blokkeer-) positie staat, vóórdat u de machine instelt of accessoires verwisselt, en ook wanneer u de machine draagt of opbergt OPLADEN/BATTERIJEN • Laad de batterij alleen met de bijgeleverde oplader op • Raak de contacten in de oplader niet aan • Stel machine/oplader/batterij niet bloot aan regen • Laad de batterij niet op in een vochtige of natte omgeving • Bewaar de machine/oplader/batterij op een plaats, waar de temperatuur niet hoger dan 40°C kan worden of onder 0°C kan zakken • Gebruik de oplader niet wanneer deze beschadigd is; breng deze naar één van de officieel aangestelde SKIL Service Stations voor een veiligheidstest • Gebruik de oplader niet, wanneer snoer of stekker beschadigd is; laat snoer of stekker onmiddellijk bij één van de officieel aangestelde SKIL Service Stations vervangen • Gebruik de batterij niet, wanneer deze beschadigd is; vervang deze onmiddellijk • Haal de oplader of de batterij niet uit elkaar • Niet proberen om niet-oplaadbare batterijen met de oplader te laden UITLEG VAN SYMBOLEN OP OPLAADAPPARAAT/ BATTERIJ 3 Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik 4 Gebruik de oplader alleen binnenshuis 5 Dubbele isolatie (geen aarddraad nodig) 6 Storingsbestendige scheidingstransformator (de stroombron wordt elektrisch gescheiden van de transformatoruitgang) 7 Automatische uitschakeling wanneer de oplader te heet wordt (thermische zekering slaat door en de oplader wordt onbruikbaar) 8 Aansluiting van de oplader met een onjuiste polariteit kan gevaarlijk zijn (laad de accu uitsluitend op met de geleverde oplader) 9 Geef de oplader niet met het huisvuil mee q Geef de batterij niet met het huisvuil mee GEBRUIK • Opladen batterij w -- batterij van nieuwe machines is niet volledig opgeladen -- sluit de oplader zoals afgebeeld op het stroomnet aan -- het groene lampje G licht op om aan te geven, dat de oplader klaar is voor gebruik -- steek de batterij in de oplader -- het rode lampje H licht op om aan te geven, dat de batterij wordt opgeladen -- laad de batterij ten minste 5 uur op, waarna de batterij gebruikt kan worden ook al brandt het rode lampje misschien nog (het duurt soms langer dan 5 uur voordat het rode lampje uitgaat) !Com • Geef electrisch gereedschap, accessoires en verpakkingen niet met het huisvuil mee (alleen voor EU-landen) -- volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake oude electrische en electronische apparaten en de toepassing daarvan binnen de nationale wetgeving, dient afgedankt electrisch gereedschap gescheiden te worden ingezameld en te worden afgevoerd naar een recycle-bedrijf, dat voldoet aan de geldende milieu-eisen -- symbool 9 zal u in het afdankstadium hieraan herinneren • De batterij moet uit het milieu gehouden worden en mag daarom niet in het vuilnis terecht komen (symbool q zal u in het afdankstadium hieraan herinneren) !Bescherm de batterij-contacten met stevig plakband voordat ze afgedankt worden, om kortsluiting te voorkomen • Wij verklaren als alleen verantwoordelijke, dat het onder "Technische gegevens" beschreven product voldoet aan de volgende normen of normatieve documenten: EN 60335, EN 61000, EN 60745, EN 55014, overeenkomstig de bepalingen van de richtlijnen 2006/95/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2011/65/EU • Technisch dossier bij: SKIL Europe BV (PT-SEU/ ENG1), 4825 BD Breda, NL Marijn van der Hoofden Operations & Engineering Olaf Dijkgraaf Approvals Manager -CONFORMITEITSVERKLARING ONDERHOUD / SERVICE • Deze machine is niet bedoeld voor professioneel gebruik • Houd machine en oplader schoon -- maak de laadcontactpunten van de oplader schoon met alcohol of speciaal contactpunten-schoonmaakmiddel ! [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SKIL F015

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SKIL F015 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag