Gebruiksaanwijzing SHARP VC-793S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP VC-793S. Wij hopen dat dit SHARP VC-793S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP VC-793S te teleladen.


SHARP VC-793S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (680 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP VC-793S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] · Vermijdhetgebruikvantelefoons(metuitzonderingvandraadlozetelefoons)tijdensonweer. Erbestaatgevaaropelektrischeschokkenalsgevolgvanblikseminslag. · Gebruikgeentelefoonvoordemeldingvaneengaslekterwijluzichindebuurtvanhetlekbevindt. · Installeerofgebruikdemachinenietindenabijheidvanwaterofwanneeruzelfnatbent. Vermijdhetmorsenvanvloeistoffenophetapparaat. · Bewaardezeinstructies. 2 HANDELSMERKINFORMATIE Devolgendehandelsmerkenengedeponeerdehandelsmerkenwordengebruiktsamenmet hetapparaat, derandapparatuurenaccessoires. [. . . ] Raakvervolgensdeknop[Afdrukken]aan inde[Lijstallegebruikersinstellingen]en controleerhetIP-adresvanhetapparaatinde afdruklijst. Voer het IP-adres in de adresbalk van uw webbrowser in om toegang te krijgen tot het apparaat. 3 Download de [Bedieningshandleiding (PC)] 4 http://IP-adresvanhetapparaat/ Erkanverificatievandegebruikervereist zijn, afhankelijkvandeinstellingenvanhet apparaat. Neemcontactopmetdebeheerdervan hetapparaatomdeaccountgegevenste verkrijgendievereistzijnvoordeverificatie. Klikop[Bedieningshandleidingdownloaden] opdeweergegevenpagina. Selecteer vervolgenseentaalomhetbestandte downloadenuitdelijst"Taal"enklikop [Ophalen]. Dubbelklik op het gedownloade bestand om de Bedieningshandleiding (PC) weer te geven. 7 WAARSCHUWINGEN Symbolen in deze handleiding Vooreenveiliggebruikvanditapparaatwordenverschillendeveiligheidssymbolenin dezehandleidinggebruikt. Deindelingvandeveiligheidssymbolenwordthieronder uitgelegd. Zorgdatudebetekenisvandesymbolenbegrijptbijhetlezenvande handleiding. WAARSCHUWING Geefteenrisicoaanopdoodofernstigletsel. eigendommen. LET OP Geefteenrisicoaanopletselofschadeaan Betekenisvandesymbolen LETOP!HEET AFKNELPUNT VRIJHOUDEN VERBODENACTIES NIET DEMONTEREN VERPLICHTE ACTIES Opmerkingen over stroomvoorziening WAARSCHUWING Zorg ervoor dat de voedingskabel uitsluitend wordt aangesloten op een stopcontact dat voldoet aan de gespecificeerde stroom- en voltagevereisten. Gebruik geen verlengsnoeren of adapters om andere apparaten aan te sluiten op het gebruikte stopcontact. Het gebruik van een verkeerde stroomtoevoer kan leiden tot brand of elektrische schokken. * oordevereistenvoordestroomtoevoerraadpleegtuhetnaamplaatjeonderaanaandelinkerzijdevanhet V apparaat. Plaatsgeenzwarevoorwerpenophetsnoer, trekernietaanenbuig hetniet. Hierdoorkanhetsnoerbeschadigdrakenwaardoorbrandof elektrischeschokkenkunnenontstaan. Hierdoorkunnenelektrischeschokkenontstaan. LET OP Trek nooit aan het snoer wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt. Wanneeruaanhetsnoerzelftrekt, kanditbeschadigdrakenenbrandofelektrischeschokkenveroorzaken. Haal voor de veiligheid de stekker uit het stopcontact als u het apparaat langere tijd niet gebruikt. Hetgebruikvanhetapparaatonderdezeomstandighedenkanbrandof elektrischeschokkenveroorzaken. Neemcontactopmetuwverkoperofdichtstbijzijndeerkende servicevertegenwoordiger. Zet bij onweersdreiging de hoofdschakelaar uit en haal de stekker uit het stopcontact om te voorkomen dat brand of elektrische schokken ontstaan als gevolg van blikseminslag. Raak de buitenkant van het apparaat niet aan. Hoogspanningsonderdelenbinneninhetapparaatkunnenelektrischeschokkenveroorzaken. Alsgassenuitdespuitbusinaanrakingkomenmetdeheteelektronischeonderdelenvande fuserinhetapparaat, kanditbrandofelektrischeschokkenveroorzaken. Zet onmiddellijk de hoofdschakelaar uit en haal de stekker uit het stopcontact als water of een metalen object in het apparaat terechtkomt. Neemcontactopmetuwverkoperofdichtstbijzijndeerkendeservicevertegenwoordiger. Hetgebruik vanhetapparaatonderdezeomstandighedenkanbrandofelektrischeschokkenveroorzaken. 10 Automatische documentinvoereenheid (standaardapparaat) Naam Typendocumentinvoereenheden Origineelformaten Soortenorgineelpapier Dubbelzijdig Terugkerendeenkeledoorvoer(RSPF) Terugkerendeenkeledoorvoer(RSPF) A3(11"×17")totA5(5-1/2"×8-1/2") Papiergewicht D unpapier35g/m2(9lbs. )tot49g/m2(13lbs. ) Normaalpapier50g/m2(13lbs. )tot129g/m2(34lbs. ) 50g/m2(13lbs. )tot105g/m2(28lbs. ) Scansnelheid(kopie) Capaciteitpapieropslag 100vellen(80g/m2(21lbs. )) (ofmaximalestapelhoogtevan13mm(33/64")) Zwart-wit:50enkelzijdigevellen/minuut(A4(8-1/2"×11")horizontaal) (600×400dpi) Kleur:36enkelzijdigevellen/minuut(A4(8-1/2"×11")horizontaal) (600×600dpi) Lade Naam Papierformaten Bruikbaarpapier Papiercapaciteit Lade1 (MX-DE12) Lade2 (MX-DE13) Lade3 (MX-DE14) Bulklade (MX-LC11) A4(8-1/2"×11"), B5 60g/m2(16lbs. )tot 105g/m2(28lbs. ) 3. 500 Afmetingen MX-DE12/13/14 583mm(B)×577mm(D)×382mm(H) (22-61/64"(B)×22-46/64"(D)×15-3/64"(H)) MX-LC11 376mm(B)×523mm(D)×575mm(H) (14-53/64"(B)×20-19/32"(D)×22-41/64"(H)) MX-DE12:Ongeveer21kg(46lbs. ) Gewicht MX-DE13:Ongeveer24kg(53lbs. ) MX-DE14:Ongeveer29kg(64lbs. ) MX-LC11:Ongeveer30kg(66lbs. ) A3(11"×17")totA5R(5-1/2"×8-1/2"R) 60g/m2(16lbs. )tot209g/m2(56lbs. ) 500vellen 1. 000(500×2) 1. 500(500×3) Afwerkingseenheid Naam Papierformaten Bruikbaarpapier Aantalladen Finisher(MX-FN17) Afhankelijkvandoorvoerspecificaties Papiergewicht 1 Zondernietjes A 3breed(12"×18")/A3(11"×17")/ B4(8-1/2"×14"):250vellen A4(8-1/2"×11")/A4R(8-1/2"×11"R)/B5 B5R(7-1/4"×10-1/2"R)/A5R(5-1/2"×8-1/2"R): Ladecapaciteit(80g/m2(21lbs. )) 500vellen FunctieNieten 3(11"×17")/B4(8-1/2"×14"):30eenhedenof250vellen A A4(8-1/2"×11")/A4R(8-1/2"×11"R)/B5 30eenhedenof500vellen erschuivinguitvoerisnietbeschikbaarvoorA3breed(12"×18")/ V B5R(7-1/4"×10-1/2"R)/A5R(5-1/2"×8-1/2"R). Afmetingen 55g/m2(15lbs. )tot256g/m2(68lbs. ) Max. aantalvellenmetnietjes Nietpositie Vereistenetspanning Gewicht Max. 50vellen(A4(8-1/2"×11"), A4R(8-1/2"×11"R), B5) Max. 30vellen(A3(11"×17"), B4(8-1/2"×14")) 1onder, 1boven, 2inhetmidden Geleverddoorditapparaat Ongeveer15kg(33lbs. ) Metuitvoerladeopgeslagen 428mm(B)×593mm(D)×198mm(H) (16-55/64"(B)×23-22/64"(D)×7-51/64"(H)) 612mm(B)×593mm(D)×198mm(H) (24-6/64"(B)×23-22/64"(D)×7-51/64"(H)) Metuitvoerladeuitgeschoven 19 SPECIFICATIES Basisspecificaties/specificaties kopieerapparaat Naam Type Kleur Kopieersysteem Scanresolutie Gradatie Origineelformaten MX-2610N/MX-3110N/VC-793S Desktop Meerkleuren Laserelektrostatischkopieerapparaat Scannen(zwart-wit):600×600dpi, 600×400dpi, 600×300dpi Scannen(meerkleuren):600×600dpi Afdrukken:600×600dpi, gelijkaan9. 600dpi×600dpi Scannen:gelijkaan256kleuren/Afdrukken:gelijkaan256kleuren Max. A3(11"x17")voorvellenpapierengebondendocumenten A3breed(12"×18")totA5R, 5-1/2"×8-1/2"R, Transparant, ZwaarPapier, Enveloppen Lade1-4:A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11"×17", 8-1/2"×14", 8-1/2"×13-1/2", 8-1/2"×13-2/5", 8-1/2"×13", 8-1/2"×11", 8-1/2"×11"R, 7-1/4×10-1/2"R, 5-1/2"×8-1/2"R Multi-doorvoerlade:A3breed(12"×18")totA5R, 5-1/2"×8-1/2"R, Transparant, ZwaarPapier, Kopieerformaten Enveloppen Verlorenkantlijn(voorrand):4mm(11/64")±1mm(±3/64") Verlorenkantlijn:(achterrand):2mm(6/64")-5mm(-13/64") Voorrand/achterrand:totaal8mm(21/64")ofminder Dichtstbijzijnderand/versterand:totaal4mm(11/64")±2mm(±6/64")ofminder Opwarmtijd 20secondenofminder Dezeisafhankelijkvandeomgevingsomstandigheden. Duureerste kopie Meerkleuren: Zwart-wit: A4, 8-1/2"×11" Continue kopieersnelheden* (alsdesorteerder nietingebruikis) B4, 8-1/2"×14" A3, 11"×17" MX-2610N 8, 1seconden 5, 9seconden MX-3110N 7, 9seconden 5, 8seconden MX-2610N VC-793S 6, 8seconden 5, 2seconden MX-3110N VC-793S 36kopieën/min. Totale afmetingen Metmultidoorvoerlade uitgeschoven Afmetingen Vereistenetspanning Omgeving Geheugen Bedrijfsomgeving Standaardomgeving Max. papierdoorvoer/max. capaciteit Continukopiëren Papierdoorvoer/capaciteit Kopieerfactoren Zelfdeformaat:1:1±0, 8% Vergroten:115%, 122%, 141%, 200%, 400% Verkleinen:25%, 50%, 70%, 81%, 86% Zoombereik:25tot400%(25-200%metRSPF)instappenvan1%, totaal zijner376stappen. Zoomfactorkanwordenberekendalsmmisopgegeven. 500vellenineenladeplus100vellenmulti-doorvoerlade ijgebruikvanpapiervan80g/m2(21lbs. ) B 5. 600vellenpapierin4laden(500x4)plus100vellenpapierindemultidoorvoerladeplus3. 500vellenpapierinbulklade ijgebruikvanpapiervan80g/m2(21lbs. ) B Max. 999kopieën Standaard:2GBHDD:160GBSD-kaart capaciteitisminder. [. . . ] Z (2) etdehoofdschakelaarindestand" ". Afwerkingseenheid* Aan-toets Rechterlade Papierdoorvoereenheid* Doorvoerlade Voorklep Hoofdschakelaar Zadelsteekafwerkingseenheid* Lade5 (alseenbulkladeisgeïnstalleerd)* Lade1 Lade2 (alseenpapierdoorvoerladeisgeïnstalleerd)* Lade3 (alseenpapierdoorvoerladeisgeïnstalleerd)* Lade4 (alseenpapierdoorvoerladeisgeïnstalleerd)* *Optioneel Het apparaat opnieuw starten Ombepaaldeinstellingenteactiveren, dienthet apparaatopnieuwtewordenopgestart. Alseen meldingophetaanraakschermuvraagtomhet apparaatopnieuwtestarten, druktuopdeAan-toets ( )omhetapparaatuitteschakelenenvervolgens weeropdeAan-toetsomhetweerinteschakelen. LET OP · Controleerbijhetuitschakelenvandestroomofdeindicatielampjesop hetbedieningspaneelookwordenuitgeschakeld. · Ingevalvaneenstroomstoringofeenandereredenwaardoorhet apparaatplotselingwordtuitgeschakeld, moetuhetapparaatinschakelen envervolgensweeruitschakelenvolgensdecorrecteprocedures. Doordehoofdschakelaaruittezettenofdestekkeruithetstopcontactte halenterwijlindicatielampjesbrandenofknipperen, kandevasteschijf beschadigdwordenendataverlorengaan. · Zetbijeenstoringinhetapparaat, naderendonweerofverplaatsingvan hetapparaatzoweldehoofdschakelaaralsdetoetsAAN( destekkeruithetstopcontact. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP VC-793S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP VC-793S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag