Gebruiksaanwijzing SHARP EL-531GH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP EL-531GH. Wij hopen dat dit SHARP EL-531GH handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP EL-531GH te teleladen.


SHARP EL-531GH : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (162 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP EL-531GH

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De getallen verschijnen als volgt op het display: Berekeningen met constanten · Bij berekeningen met constanten wordt de opteller een constante. · In berekeningen met constanten worden de constanten als K aangegeven. EL-531GH 2ndF HYP : Verschijnt als @ wordt ingedrukt. : Geeft aan dat h is ingedrukt en dat de hyperboolfuncties gebruikt kunnen worden. Als @H wordt ingedrukt, verschijnen de symbolen "2ndF HYP", waarmee wordt aangegeven dat de omgekeerde hyperbool-functies gebruikt kunnen worden. Meerregelige playback-functie In de normale gebruiksstand kunnen vroegere vergelijkingen worden opgeroepen. [. . . ] · Om een vergelijking te bewerken nadat deze is opgeroepen, drukt u op > (<). · Het meerregelig geheugen wordt gewist wanneer u een van de volgende bedieningen uitvoert: @c, @F (inclusief de automatische uitschakelfunctie), omschakelen van de gebruiksstand, geheugen wissen (@), RESET, @`, K (R)?, berekening met constante, kettingberekening, omrekenen van hoekmaat, omrekenen van coördinaten, N-grondtal omrekening, opslag van numerieke waarden in de tijdelijke geheugens en het onafhankelijke geheugen. GEBRUIKSAANWIJZING PRINTED IN CHINA / GEDRUKT IN CHINA 04LGK (TINSZ0807EHZZ) Functies · Zie de rekenvoorbeelden voor iedere functie. · Stel de hoekmaat in voordat u begint met de berekeningen. A ï, B , C ó, D ò, E ô, F ö In het binaire, pentale, octale en hexadecimale getallenstelsel kunnen uitsluitend gehele getallen worden ingevoerd. Wanneer een decimaal getal met een gebroken gedeelte in een binair, pentaal, octaal of hexadecimaal getal wordt omgerekend, wordt het gebroken gedeelte afgerond. Als het resultaat van een binaire, pentale, octale of hexadecimale berekening een gebroken gedeelte bevat, wordt dit eveneens afgerond. In het binaire, pentale, octale en hexadecimale stelsel worden negatieve getallen aangegeven als een complement. INLEIDING Hartelijk dank voor de aanschaf van de SHARP wetenschappelijke calculator EL-531GH. Zie de achterkant van de Engelstalige handleiding voor de rekenvoorbeelden (inclusief enkele formules en tabellen). Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar deze op een handige plaats voor eventuele naslag in de toekomst. ALPHA : Verschijnt als K (STAT VAR), O of R wordt ingedrukt. FIX/SCI/ENG: Geeft de notatie aan die gebruikt wordt om een waarde weer te geven. DEG/RAD/GRAD: Geeft hoekmaten aan. STAT Aselect-functie De aselect-functie heeft vier instellingen voor gebruik in de normale gebruiksstand en de statistiek-gebruiksstand. (Deze functie kan niet geselecteerd worden tijdens gebruik van de N-grondtal functie. ) Om meerdere aselecte getallen achter elkaar op te roepen, drukt u op ®. · Waarde voor r of x: Geheugen X · Waarde voor of y: Geheugen Y Invoer (Display) M × × × A-F, X, Y STAT*1 ANS STAT VAR*2 × × Berekeningen met natuurconstanten Zie de beknopte bedieningsinstructies en de Nederlandstalige handleiding op de achterkant. Een natuurconstante wordt opgeroepen door op ß te drukken en daarna het nummer van de constante op te geven door invoeren van een 2-cijferig getal. De opgeroepen constante verschijnt op het display met het door de gebruiker ingestelde aantal decimaalplaatsen. Natuurconstanten kunnen worden opgeroepen in de normale gebruiksstand (mits het binaire, pentale, octale of hexadecimale stelsel niet gekozen is), of de statistiek-stand. Opmerking: Natuurconstanten en metrische omrekeningen zijn gebaseerd op de 2002 CODATA aanbevolen waarden of de 1995 editie van de "Guide for the Use of the International System of Units (SI)" uitgegeven door de NIST (National Institute of Standards and Technology) of op de ISO-specificaties. Nr. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Constante Lichtsnelheid in vacuüm Newton gravitatieconstante Standaard gravitatieversnelling Rustmassa van een elektron Rustmassa van een proton Rustmassa van een neutron Muon-massa Verhouding atoommassaeenheid/kilogram Elementaire lading Constante van Planck Constante van Boltzmann Magnetische constante Elektrische constante Standaard elektronradius Fijnstructuur-constante Bohrradius Constante van Rydberg Magnetische fluxquantum Bohrmagneton Magnetisch moment van een elektron Kernmagneton Magnetisch moment van een proton Magnetisch moment van een neutron Magnetisch moment van een muon Compton golflengte Compton golflengte van een proton Stefan-Boltzmann constante Nr. Constante 28 Constante van Avogadro 29 Molair volume van ideaal gas (273, 15 K, 101, 325 kPa) 30 Molaire gasconstante 31 Constante van Faraday 32 Von Klitzing constante 33 Quotiënt elektronlading/massa 34 Circulatiequantum 35 Gyromagnetische verhouding van een proton 36 Josephson constante 37 Elektronvolt 38 Celsius temperatuur 39 Astronomie-eenheid 40 Parsec 41 Molaire massa van koolstof-12 42 Constante van Planck boven 2 pi 43 Hartree energie 44 Geleidend quantum 45 Inverse fijnstructuur constante 46 Proton-elektron massaverhouding 47 Molaire massaconstante 48 Compton golflengte van een neutron 49 Eerste stralingsconstante 50 Tweede stralingsconstante 51 Karakteristieke impedantie van een vacuüm 52 Standaard atmosfeer SET UP menu Druk op " om het SET UP menu weer FSE TAB te geven. 0 · U kunt een menu-onderdeel selecteren door: · de knipperende cursor te verplaatsen met >< en dan op ® (= toets) te drukken, of · op de cijfertoets te drukken die overeenkomt met het gewenste menu-onderdeel. of op het scherm wordt aangegeven, drukt u op [ of · Als ] om het vorige/volgende menuscherm te zien. [Kiezen van de notatie op het display en het aantal decimaalplaatsen] Er zijn vier verschillende notatiesystemen voor het aangeven van de berekeningsuitkomsten: drijvend decimaalteken, vast decimaalteken, wetenschappelijke notatie en technische notatie. · Wanneer het FIX, SCI of ENG symbool wordt getoond, kan het aantal decimaalplaatsen (TAB) op een willekeurige plaats tussen 0 en 9 worden ingesteld. [. . . ] OPMERKING: ALLEEN VOOR NEDERLAND/ NOTE: FOR NETHERLANDS ONLY Este equipamento obedece às exigências da directiva 89/336/CEE na sua versão corrigida pela directiva 93/68/CEE. Este aparato satisface las exigencias de la Directiva 89/336/CEE modificada por medio de la 93/68/CEE. Denna utrustning uppfyller kraven enligt riktlinjen 89/336/EEC så som kompletteras av 93/68/EEC. Dette produktet oppfyller betingelsene i direktivet 89/336/EEC i endringen 93/68/EEC. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP EL-531GH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP EL-531GH zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag