Gebruiksaanwijzing SHARP DV-SV9C

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP DV-SV9C. Wij hopen dat dit SHARP DV-SV9C handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP DV-SV9C te teleladen.


SHARP DV-SV9C : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2691 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP DV-SV9C

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] VEILIGHEIDS INFORMATIE X66ST8CVXDIB) PHC@USDTD8PPQ7S6I9PA@G@FUSDT8C@ T8CPFF@IU@WPPSFPH@IH6BV9DU 6QQ6S66UID@U7GPPUTU@GG@I66IS@B@I PAWP8CU B@7SVDFVDUTGVDU@I99@66I7@WPG@I 688@TTPDS@TPHC@USDTD8PPQ7S6I9 PA@G@FUSDT8C@T8CPFF@IPA W@SW@G@I9@TUPSDIB@IU@WPPSFPH@I @vtrpuhrGhrqvqr Hhrvhhy)Bh6 Bysyrtr)9W9)%$ 89)&# 9rvvr)9yrq Ghrvr)Hh$X 7rrvyvtvtWrqvtxhiry Pqrsrprhhqrryrrxrrr irpurrrtrryrxvpurpuxxrihqs yvpuhryvwxyrryrrqrytrqrhxrrxrvt uqr Cqqrrxxrrvthhrrqr rqvtxhiryhhyvsyxry Cqqrrqvtxhiryvqrih rhvthhhr Qyhhvrrhhiwrpqrrqvtxhiry Qirrtrrrxryrhvrqrrqvtxhiryr rhrrsvrhrrryyr 9rrryrvtrpyhvsvprrqhyrrG6T@SFG6TT@ qp 9ryhiryhqr8G6TT G6T@SQSP9V8Uirvq vpuurhpurhrry 9vqpirhrryhrhhhhryhhtrtr Piyvwrqrrvyvturvqrthhqrrhttrr rxryqrxryrvwqrrrhtvrirr rthtrxvwtrqrivrxhhurqp Shhqyrrttrxhyvsvprrqrrryhyyr qruqrrhhvr PQB@G@U) B@7SVDF9@7@9D@IDIBT@G@H@IU@IWP@S 66IQ6TTDIB@IVDUPAWP@S6I9@S@ QSP8@9VS@TVDUaP6GT7@T8CS@W@IDI9@a@ C6I9G@D9DIB 66IB@aD@I9@G6T@STUS66G9D@DI9@a@ TQ@G@STXPS9UB@7SVDFUT8C69@GDEFDT WPPS9@PB@IH6BV9@7@CVDaDIBID@Ua@GA QSP7@S@IU@9@HPIU@S@IS669QGG -1- DUT VEILIGHEIDS INFORMATIE Plaatsing en Gebruik GphvhqChqyvt 9pryhpruryhrvrpyrqhpr Bedek de speler niet of plaats hem niet in ingesloten ruimten om oververhitting te voorkomen. rrrprvrrrhrivyq 9yhprurQyhrvqvrpyvturhurh Plaats de speler niet in direct zonlicht of bij warmtebronnen. pr FrrurQyhrhhsthtrvpiwrp Houd de speler uit de buurt van sterk magnetische objecten. [. . . ] Als er geen ondertitelingstalen zijn opgenomen, wordt weergegeven in plaats van de geselecteerde taal. Druk meerdere malen op SUBTITLE totdat u de gewenste taal heeft geselecteerd. Als u n keer op deze knop drukt, wordt de eerste ondertiteling die op de schijf staat, weergegeven. De resterende opgenomen ondertitels worden in volgorde weergegeven iedere maal op SUBTITLE gedrukt wordt. dat u de ondertiteling kan stopzetten door meerdere malen op deze knop te drukken totdat op het scherm verschijnt. Als u een eerste maal op TIME drukt: VERSTREKEN TIJD TITEL Modus Als u een tweede maal op TIME drukt: RESTERENDE TIJD TITEL Modus Als u een derde maal op TIME drukt: VERSTREKEN TIJD HOOFDSTUK Modus Als u een vierde maal op TIME drukt: RESTERENDE TIJD HOOFDSTUK Modus Als er VERSTREKEN TIJD TITEL wordt weergegeven, dan wordt de verstreken tijd voor de titel weergegeven. Als er RESTERENDE TIJD TITEL wordt weergegeven, dan wordt de resterende tijd voor de titel weergegeven. Als er VERSTREKEN TIJD HOOFDSTUK wordt weergegeven, dan wordt de verstreken tijd voor het hoofdstuk weergegeven. Als er RESTERENDE TIJD HOOFDSTUK wordt weergegeven, dan wordt de resterende tijd voor het hoofdstuk weergegeven. OPMERKING: In sommige gevallen wordt de ondertitelingstaal niet onmiddellijk in de geselecteerde ondertitelingstaal veranderd. Als de gewenste taal niet geselecteerd wordt ook al drukt u meerdere malen op de knop, dan betekent dat dat de taal niet beschikbaar is op de schijf. Als de speler opnieuw opgestart wordt of de schijf wordt verwisseld, dan verandert de ondertitelingselectie automatisch naar de oorspronkelijke instellingen. Indien een taal geselecteerd wordt die niet ondersteund wordt door de schijf zal de ondertiteling automatisch opgestart worden in de prioritaire taal op de schijf. Als u een vijfde maal op TIME drukt, sluit het display menuscherm. - 21 - DUT De Geluidstaal Veranderen Het is mogelijk om de geluidstaal te veranderen van de taal die bij de fabrieksinstellingen is geselecteerd naar een andere taal, indien deze optie beschikbaar is. (Deze handeling werkt alleen met schijven waarop meerdere geluidstalen zijn opgenomen, tenzij dit niet door de DVD ondersteund wordt). Druk herhaaldelijk op AUDIO totdat de gewenste taal is geselecteerd. Een DVD Menu Gebruiken Sommige DVDs hebben unieke menustructuren die DVDmenus genoemd worden. Bijvoorbeeld: DVDs die geprogrammeerd zijn met een ingewikkelde inhoud geven gidsmenus en DVDs die opgenomen zijn in verschillende talen geven menus voor geluids- en ondertitelingstalen. Hoewel de inhoud en bediening van DVD-menus verschillen van schijf tot schijf, wordt hierna de basisbediening beschreven indien deze optie wordt gebruikt. Het DVD menu dat beschikbaar is op de schijf wordt nu weergegeven. OPMERKING: Als de gewenste taal niet geselecteerd wordt ook al drukt u meerdere malen op de knop, dan betekent dat dat de taal niet beschikbaar is op de schijf. Wanneer de stand-by functie aangeschakeld wordt of de schijf verwijderd wordt, wordt de taal weergegeven die tijdens de oorspronkelijke instellingen geselecteerd werd. Als deze taal niet op de schijf staat, dan wordt alleen de beschikbare taal op de schijf weergegeven. Bekijken Vanuit Een Ander Camerastandpunt Op sommige DVDs kunnen scnes staan die op hetzelfde tijdstip vanuit verschillende hoeken zijn opgenomen. Voor deze schijven geldt, dat dezelfde scnes bekeken kunnen worden vanuit al die verschillende hoeken door gebruik te maken van de ANGLE knop. Het aantal opgenomen hoeken varieert afhankelijk van de schijf die gebruikt wordt. Dit betekent dat de scne die vanuit meerdere hoeken is opgenomen nu begint. [. . . ] 9W9 ' TrWvqr HQ@B!WvqrThqhq9rpqvtHQ@B qrrq W89 TW89 6V9DP89 89S 89SX HQ" EQ@B HQ@B# 9vY AyyTprrWvqrqvyhh&!$&%Q6G&!#'IUT8vry $r%CirryqruqvtrQ6GIUT8 9vtvhyivrhprvthr 'Hivrp Gvwryvrrrqh$yvwr WvqrVvtht 6hytrWvqr)Brivxh% iv!&HCvqr968 8W7T)Q6GIUT8Irthvrstrpuvrrq Wb&$tryhqrd TWD9@P)`Vvtht Wb&$tryhqrd 8Vvtht!'%Wb&$tryhqrdIUT8 "Wb&$tryhqrdQ6G Wvh#vHvv9DITWD9@Pprp Ps SB78W7T)WvhAyy@phVvthtQv'7rvq T6qv 6qvVvtht `Vvtht)&Wb&$tryhqrdQ6G Q%8%Vvtht)&Wb&$tryhqrdQ6G Q585Vvtht)&Wb&$tryhqrdQ6G 6yqrtrvrrphrtrhqqrqr vqrvthtrtrqrhpvrrq 9yi9vtvhyvthtr9v GQ8H 9UT9vtvhyvtht 9vtvhyr6qvVvthtr) D@8($' UPTGDIF 6hytrVvthtr) !#7v(%#'## xCqhyvt968 !S86vthtrGvxSrpu GvxSrpuhqvvthtrhAyy@ph VvthFhhhy) !Wq7s xC 6hytrprvqr 6srvtr Brvpu #!7$#C!'9 !&xt - 36 - DUT DEFINITIE VAN TERMEN Camerastandpunt Op sommige DVDs zijn scnes opgenomen die op hetzelfde tijdstip opgenomen zijn vanuit een aantal verschillende hoeken (dezelfde scne is opgenomen van de voorkant, van de linkerkant, van de rechterkant, etc. ). Met deze schijven kan de ANGLE-knop gebruikt worden om de scne vanuit verschillende camerastandpunten te zien. Een titel is onderverdeeld in vele secties, waarvan elke sectie genummerd is en specifieke onderdelen van de videopresentaties kunnen snel opgezocht worden door gebruik te maken van deze nummers. DTS Dit is een digitaal geluidsysteem ontwikkeld door Digital Theater Systems voor gebruik in bioscopen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP DV-SV9C

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP DV-SV9C zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag