Gebruiksaanwijzing SHARP DV-L70S/BL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP DV-L70S/BL. Wij hopen dat dit SHARP DV-L70S/BL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP DV-L70S/BL te teleladen.


SHARP DV-L70S/BL : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3110 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP DV-L70S/BL (1716 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP DV-L70S/BL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Under no circumstances should the cut-off plug be inserted elsewhere into a 13A socket outlet, as a serious electric shock may occur. To fit an appropriate plug to the mains lead, follow the instructions below: IMPORTANT: The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code: Blue: Neutral Brown: Live As the colours of the wires in the mains lead of this product may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows: Ensure that neither the brown nor the blue wire is connected to the earth terminal in your threepin plug. Before replacing the plug cover make sure that: If the new fitted plug contains a fuse, its value is the same as that removed from the cut-off plug. The cord grip is clamped over the sheath of the mains lead, and not simply over the lead wires. SPECIAL NOTE FOR USERS IN THE U. K. The wire which is coloured blue must be connected to the plug terminal which is marked N or coloured black. [. . . ] Het HDMI-apparaat verandert telkens wanneer u op ; drukt. 29 Basisinstelling Beeldinstellingen Ga naar "Menu" > "Instellingen" > "Beeld". Menu KAN. lijst :Enter :Terug OPMERKING Instellingen Ukuntde"AVfunctie"ookselecterendoorop#te drukken. Hetonderdeelvoorzienvaneen*isalleenbeschikbaarwanneer "HDMI1", "HDMI2", "HDMI3", "HDMI4"of"EXT3"inhet "Ingang"menuisgeselecteerd. Hetonderdeelvoorzienvan**isalleenbeschikbaarwanneer een"x. v. Colour"signaalviaeenHDMI-aansluitingbinnenkomt. Alsu"AUTO"selecteert, ishetmogelijkdatsommige onderdeleninhet"AVfunctie"menunietautomatischworden ingesteld. Beeld AV functie OPC Achtergr. vl Contrast Uit Beeld OPC [Uit] Voorhetautomatischinstellenvandehelderheidvanhet scherm. Instellingen Dehelderheidisvastingesteldopde waardedieisgekozenonder"Achtergr. GeefthetOPCeffectophetscherm weertijdenshetafstellenvande helderheidvanhetscherm. Beeld Aan Aan:Display AV functie De"AVfunctie"biedtverschillendeinstellingenomde weergaveophetbeeldschermaantepassenaande omgeving, omopdezewijzetecompenserenvoor factorenzoalsdeverlichtingindekamer, hettype programmadatweergegevenwordtofhettypebeelddat vanafdeexterneapparatuurwordtontvangen. OPMERKING Druk op a/b om de gewenste instelling te selecteren en druk dan op ;. Wanneerditonderdeelop"Aan"isingesteld, zaldeTVop basisvandesterktevanhetomgevingslichtautomatischde helderheidvandeachtergrondverlichtinginstellen. Controleerof ergeenvoorwerpvoordeOPC-sensoris, wantanderskande sensorhetomgevingslichtnietgoedmeten. Ukuntdeinstellingookveranderenophet"Beeld"en "Audio"menuschermdoorop#tedrukken. Instellingen DeTVkiestautomatischdegeschikte instellingvanhet"AVfunctie"menu afhankelijkvandelichtomstandigheden enhettypeprogrammadatwordt bekeken. Voorhetaanpassenvandeinstellingen doordegebruiker. Ukuntdegewenste instellingvoorelkeingangsbronapart kiezen. Vooreenscherpbeeldmeteen sterkcontrast, bijv. bijweergavevan sportprogramma's. Vooreenscherpbeeldmeteen sterkcontrast, bijv. bijweergavevan sportprogramma's(de"Beeld"en "Audio"instellingenkunnennietworden veranderd). Beeld Beeldinstellingen Gebruikdevolgendeinstelfunctiesomhetbeeldnaar wensintestellen. AUTO Instelbare onderdelen Beschikbare instellingen Achtergr. vl Contrast Helderheid Kleur Tint Scherpte c (Cursor) Hetschermwordt gedimd Mindercontrast Minderhelderheid Minderintense kleuren Huidtintenworden paarsachtig Minderscherpte d (Cursor) Hetschermwordt helderder Meercontrast Meerhelderheid Intenserekleuren Huidtintenworden groenachtig Meerscherpte STANDAARD FILM SPEL PC* GEBRUIKER x. v. Colour** DYNAMISCH DYNAMISCH (Vast) 30 Basisinstelling Beeld Quad Pixel Plus Dezefunctiegeefthoge-definitiebeeldenmeteenhogere resolutieweer. Defunctieisalleenbeschikbaarvoorde 924modellenserie. Geavanceerd DezeTVisuitgerustmetdiversegeavanceerdefuncties voorhetoptimaliserenvandebeeldkwaliteit. Ga naar "Menu" > "Instellingen" > "Beeld" > "Geavanceerd". Gamma-instelling Hiermeeselecteertuhettintverschilvandeheldereen donkerepartijenvanhetbeeldovereenkomstighettype programmadatwordtbekeken, uiteenmaximumvane 2toteenminimumvanf2. C. M. S. -Kleurschakering Gebruikdezefunctieomdekleurschakeringvaneen geselecteerdekleurmethetzes-kleurenafstelsysteemaf testellen. Filmmodus Dezefunctiekanautomatischeenbrondiegebaseerdis opfilmmateriaal(d. w. z. oorspronkelijkopgenomenmet 24of25framesperseconde, afhankelijkvandeverticale frequentie)detecteren, waarnadezegeanalyseerd wordtenelkbeeldzodanigwordtweergegevendat eenbeeldkwaliteitmethogedefinitiewordtverkregen ("Geavanceerd(hoog)", "Geavanceerd(laag)", "Standaard", "Uit"). C. M. S. -Verzadiging Gebruikdezefunctieomdeverzadigingvaneen geselecteerdekleurmethetzes-kleurenafstelsysteemte versterkenofverzwakken. C. M. S. -Waarde Gebruikdezefunctieomdehelderheidvaneen geselecteerdekleurmethetzes-kleurenafstelsysteemaf testellen. Actief contrast Hiermeewordthetcontrastvaneenbeeldautomatisch afgesteldovereenkomstigdescne. Kleurtemp. Steldekleurtemperatuurinomdegewenstewit-tintte verkrijgen. Instellingen Hoog Midden-hoog Midden Midden-laag Laag R/G/B versterking (LG), R/G/B versterking (HG) Witmeteenblauwetint. Voorhetinstellenvandewitbalans doordewaardenvandeonderdelente veranderen. Ruisonderdr. De"Ruisonderdr. "(digitaleruisonderdrukking)functie zorgtvooreenscherperbeeld("AUTO", "Hoog", "Midden", "Laag", "Uit"). OPMERKING Dezefunctieissomsnietbeschikbaarafhankelijkvanhet ingangssignaaltype. Zwart-wit Voorweergavevaneenzwart-witbeeld. Bereik van OPC Hethelderheidsniveaubereikvoordeautomatische instellingenvandeOPC-sensorkannaareigenvoorkeur wordeningesteld. HetbereikvandeOPC-sensorkanop maximaale16enopminimaalf16wordeningesteld. Scanning Backlight 200/Fijne beweging Geavanceerd De"ScanningBacklight200"(alleenvoorde924 modellenserie)ende"FijnebewegingGeavanceerd" (alleenvoorde824en814modellenserie)technologien biedeneensuperieureverbeteringvandedigitale beeldkwaliteitdoorbewegingswaasteonderdrukken ("Scan"(alleenvoor"ScanningBacklight200"), "Hoog", "Laag, "Uit"). OPMERKING OPMERKING Heteffectissterkerbijsnelbewegendebeelden. lijst :Enter :Terug E Digitaal zoeken Nadat u de service die u wilt zoeken, "Terrestrisch" of "Kabel", hebt geselecteerd, raadpleegt u Instelling voor digitale uitzendingen op blz. 13_14. Instellingen E Analoog zoeken Weergave-instelling Automatische Installatie Kanaalinstellingen Snelstart Afzonderlijke instelling De TV zoekt alle ontvangbare TV-zenders, sorteert deze en slaat ze op. 14. E Satelliet zoeken Nadat "Satelliet zoeken" is geselecteerd, wordt het huidige DVB-S/S2 instellingenscherm weergegeven. 15_16. OPMERKING Weergave-instelling Nadat"Volgende"ophetDVB-S/S2instellingenschermis geselecteerd, moetuuwvoorkeur-satellietuitzendingselecteren omtebeginnenmetzoeken. Automatische Installatie DeTVzoektautomatischallebeschikbareservices inuwgebiedenslaatdezeinhetgeheugenop. Metdezefunctiekuntuookdekanaalinstellingvoor digitaal, satellietenanaloogafzonderlijkuitvoerenende instellingenopnieuwconfigurerennadatdeautomatische installatiebijeerstegebruikisvoltooid. Weergave-instelling Programma instellen UkuntdeinstellingenvoordeDTV-servicesautomatisch ofhandmatigmaken. 1 2 1 2 3 Ga naar "Menu" > "Instellingen" > "Weergaveinstelling" > "Automatische Installatie". Druk op a/b/c/d om de gewenste taal te selecteren en druk dan op ;. Ga naar "Menu" > "Instellingen" > "Weergaveinstelling" > "Kanaalinstellingen" > "Programma instellen". Druk op a/b om de zenderstandaard te selecteren die u opnieuw wilt configureren en druk dan op ;. OPMERKING OPMERKING Hetpersoonlijkecodenummermoetwordeningevoerdwanneer u"AutomatischeInstallatie"wiltuitvoeren. Hetstandaard persoonlijkecodenummeris"1234". Omdeinstellingvoorhet persoonlijkecodenummerteveranderen, wordtuverwezen naarWachtwoord/Slot instellingen(blz. 37). Omdeinstelling voorhetpersoonlijkecodenummertewissen(hetcodenummer hoeftnietmeertewordeningevoerd), wordtuverwezennaar WISSEN VAN HET PERSOONLIJKE CODENUMMER(blz. UkuntnietdeThuis/Winkel-instellingendelandinstelling in"AutomatischeInstallatie"vanhet"Instellingen"menu maken. Alsudezeinstellingenopnieuwwiltmaken, moetude automatischeinstallatiebijeerstegebruikuitvoerennadatu "Reset"inhet"Instellingen"menuhebttoegepast. Dehuidigelandinstellingwordtophetschermaangegeven Hetpersoonlijkecodenummermoetwordeningevoerd wanneeru"Programmainstellen"wiltuitvoeren. Hetstandaard persoonlijkecodenummeris"1234". Omdeinstellingvoorhet persoonlijkecodenummerteveranderen, wordtuverwezen naarWachtwoord/Slot instellingen(blz. 37). Omdeinstelling voorhetpersoonlijkecodenummertewissen(hetcodenummer hoeftnietmeertewordeningevoerd), wordtuverwezennaar WISSEN VAN HET PERSOONLIJKE CODENUMMER(blz. 59). Digitale instelling Terrestrisch Ukuntdevolgendeinstellingenopnieuwmakenwanneer u"Terrestrisch"selecteertbijdeautomatischeinstallatiebij eerstegebruikofinhet"AutomatischeInstallatie"menu. 4 Druk op a/b om de zenderstandaard te selecteren die u wilt zoeken en druk dan op ;. E Extra zoeken Gebruikditmenuomautomatischnieuweservicestoe tevoegennadat"Digitaalzoeken"inhet"Automatische Installatie"menuisvoltooid. E Handmatig zoeken Voorhettoevoegenvanservicesbinneneenbepaalde frequentieband. Voerdefrequentiemetdecijfertoetsen0_9in. Ukunt"Handmatigzoeken"meteenservicenummeralleen uitvoerenwanneereenvandevijfNoordischelandeninde landinstellingisgeselecteerd. 34 Basisinstelling E Manuele instelling Ukuntdiverseinstellingenvoorelkeservicemakenmetbehulpvandekleur (R/G/Y/B)toetsen. Servicenr. Servicenaam Slot Kanaal overslaan Oude LCN E Handmatig zoeken Voorhettoevoegenvanservicesbinneneenbepaalde frequentieband. Nahetinstellenvandeonderdelenop hetvolgendescherm, begintdeTVmetzoeken. Ziedetabeloverdemenu-onderdelenindekolom rechtsopblz. 14. Frequentie Symboolsnelheid QAM-modulatie Slot Kanaal overslaan Verwijderen Sorteren MHz Zoeken starten 1 2 Druk op a/b om de gewenste service te selecteren. [. . . ] Wanneerereenfoutmeldingverschijnt, moetucontrolerenof: HetUSB-apparaatjuistisgeplaatst. Ermisschiengeengegevensvoorhetupdatenvanhet systeeminhetUSB-geheugenzijn. Hethuidigesysteemhetzelfdeisalsdesysteemupdategegevens. 4 5 6 De TV toont de softwareversie-informatie nadat de gegevens zijn gecontroleerd. Druk op c/d om "Ja" te selecteren voor het updaten van het systeem en druk dan op ;. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP DV-L70S/BL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP DV-L70S/BL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag