Gebruiksaanwijzing SHARP AL-840

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP AL-840. Wij hopen dat dit SHARP AL-840 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP AL-840 te teleladen.


SHARP AL-840 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2639 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP AL-840 (1064 ko)
   SHARP AL-840 (974 ko)
   SHARP AL-840 OPERATION MANUAL (803 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP AL-840

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ⷠDe wachttijd tijdens het afdrukken is kart omdat afdrukgegevens in de computerworden verwerkt. De AL-840 beschikt over twee interface-connectors en kan op twee computers tegelijkertijd worden aangesloten. ⷠOrndat er autornatisch wordt overgeschakeld van de ene interiace naar de andere, _ -_7_CC~WQ[~i. Afdrukopdrachten kunnen vanaf elke computer - afzonderlijk woiHen--=-uifge"\loerd: -~"~~-'--''--'-'OC''''_'"' __ Afdrukken op hoge kwaliteit met een resolutie die gelijk is aan 1BOO x 600 dpi via Super Enhancement Image Technology (SEIT) ⷠDe printer is uitgerust met SEIT (Super Enhancement Image Technology) waardoor afbeeldingenvan hcqe kwaliteit kunnen worden afqedrukt met een resolutie die gelijk is aan 1800 x 600 dpi. [. . . ] ⷠVoordat u de printer kunt gebruiken, moet u eerst het printerstuurprogramma installeren dat bij de printer is geleverd. Als deze software eenmaal is geTnstal1eerd, kunt u het afdrukken van uw docurnenten beheren vanuit het printerstuurprogramma dat op het beeldscherm verschijnt. Als u meerdere printers gebruikt en u wilt de inste11ingen wijzigen van de printer die u wilt gebruiken, moet u dit doen vanuit Configuratiescherm. Deze printer kan niet worden gebruikt in combinatie met andere GD1~printers of printers die gebruik maken van het Windows Printing System. Raadpleeg voor rneer informatie het gedeelte ANDERE, GEi'NSTALLEERDE PRINTERSTUURPROGRAMMA'S GEBRUIKEN ap pagina 98. Selecteer vanuit de toepassing de atdruklnstelllnqen, zoals het aantal exemplaren en de papiersoort. Controleer, voordat u met afdrukken begint, of de standaardprinter is geselecteerd. Wanneer het kopieren- 15voltoclo, wordt de afdrukopdracht uitgevoerd als u twee keer op de toets gereed (0) drukt of wanneer er ongeveer 60 seconden zijn verstreken (autornatische wlstljd)". Als het papierformaat dat in de toepasslng is opgegeven, groter is dart. Het formaat papler in de papierlade van de printer, wordt het beeld mogelijk op twee vellen papier afgedrukt, , , . ', Van eenoporaoht, » " Knipperen: Als het lampje ON LINE knlppert, betekent dit dat tijdens het afdrukken het kopleerapparaat lw'0'rdtingesteld . Of dat er gegevens worden ontvangen van ifen Als u Windows 95 of Windows 98 gebruikt, klikt u met de recnterrnuisknop op het pictogram SHARP AL~800 Series in de map Printers en selecteert u Eigenschappen in het snelmenu. 0 gebruikt, klikt u met de rechtermuisknop op het pictogram SHARP ALpBOO Series in de map Printers en selecteert u Standaardinstellingen van het document in het menu. Als u Windows 95 of Windows 98 gebruikt, kHkt u op het tabblad Driver Setup veer stuurprogramma om het velgende dialoogvenster weer te geven. Als u op deze knop klikt, heft u de selectle van alle lnstellinqen op die u op de tabbladen hebt geselecteerd en herstett u alle standaardlnstelttnqan. Als u op deze knop kltkt, siaat u aUe Inst el1ingen op die u op de tabb\ad en hebt qeselecteerd en sluit u h et elqenscnappenvenster. Als u op deze knop klikt, heft u de selectle van de instelli ngen op die u op een tabbla d hebt qeselecteerd en her stelt u de stand aardinstellingen. Als U op dez e knop klikt, he ft u de s el e ctie van de instellingen op die U op de tabbladen hebt 9 eselecteerd en sluit u het De inste\lingen die zljn opgeslagen worden echter niet geannuleerd. Als u op deze knop klikt, elaat u de instellingen op die u op de tabbladen hebt qesetecteerd. Op , -welk';papierformaat moet warden afgedrukt pe papierformatendieu kunt selec:t_er~, -r;'zijn: letter, legal, factuur, A4, 85, A5, Fo!01M, afhank~lijk van het land 01 de regio) * Voor deze printer kunnen geen aangepaste formaten warden Staand) Hiermee g~eft u aari of een atorukopdracht moet warden Hiermee geeft u de volgorde aan waarln de pag/na's moeten warden afgedrukt. Ale u in omgekeerde volgorde wilt afdrukken, wordt met het afdrukken bij de laatate pag/na van een document begonnen. [. . . ] Controleer de toepassing om er zeker van te zijn dat aue afdrukinstellingen juist zijn. Lnstalleer het printerstuurprogramma opnieuw en prabeer een testpagina at te drukken. Ondanks dat u verder kunt afdrukken, zalde afdrukkwaliteit achteruitgaan. Als het printerstuurprogrammaniet goed is geInstalleerd, of alsu dezeprinter ruetmeer gebruikt, verwijdert u het printerstuurprogrammavan de computer met behulpvan de volgendeProcedure. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP AL-840

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP AL-840 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag