Gebruiksaanwijzing PIONEER SEP-C1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER SEP-C1. Wij hopen dat dit PIONEER SEP-C1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER SEP-C1 te teleladen.


PIONEER SEP-C1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (277 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PIONEER SEP-C1 annexe 1 (12554 ko)
   PIONEER SEP-C1 SOFTWARE MANUAL (12554 ko)
   PIONEER SEP-C1 DRIVER INSTALLATION GUIDE (12347 ko)
   PIONEER SEP-C1 (693 ko)
   PIONEER SEP-C1 annexe 3 (693 ko)
   PIONEER SEP-C1 annexe 4 (256 ko)
   PIONEER SEP-C1 BROCHURE (131 ko)
   PIONEER SEP-C1 annexe 1 (256 ko)
   PIONEER SEP-C1 annexe 2 (12554 ko)
   PIONEER SEP-C1 BROCHURES (826 ko)
   PIONEER SEP-C1 SOFTWARE MANUAL (12554 ko)
   PIONEER SEP-C1 DJS CONTROL GUIDE (838 ko)
   PIONEER SEP-C1 DRIVER INSTALLATION GUIDE (330 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER SEP-C1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] U verwerft geen andere rechten, expliciet of impliciet dan de beperkte licentie zoals vervat in deze Overeenkomst. Pioneer heeft geen enkele verplichting tot het verlenen van ondersteuning, uitvoeren van onderhoud, of het uitgeven van upgrades, wijzigingen of nieuwe versies van het Programma of de Documentatie onder deze Overeenkomst. BEPERKING GARANTIE HET PROGRAMMA EN DE DOCUMENTATIE WORDEN GELEVERD IN HUN HUIDIGE STAAT ("AS IS") ZONDER ENIGE AANSPRAAK OF GARANTIE, EN U GAAT ERMEE AKKOORD DEZE GEHEEL OP EIGEN RISICO TE GEBRUIKEN. [. . . ] 1. 2 "Programma" betekent in dit verband alle Pioneer software, of gedeeltes daarvan, waarop door Pioneer aan u licentie verleend is onder deze Overeenkomst. Onder de voorwaarden van deze Overeenkomst verleent Pioneer u een beperkte, nietexclusieve, niet-overdraagbare licentie (zonder het recht sub-licenties te verlenen): (a) Om een enkele kopie van het Programma te installeren op de harde schijf van uw computer, om het Programma uitsluitend voor uw persoonlijke doeleinden en in overeenstemming met de bepalingen van deze Overeenkomst en de Documentatie te gebruiken ("toegestaan gebruik"), (b) Om de Documentatie te gebruiken in het kader van uw Toegestaan gebruik; en (c) Om één kopie te maken van het Programma uitsluitend als reservekopie, met dien verstande dat alle titels en handelsmerken, meldingen met betrekking tot auteursrechten en andere beperkte rechten op de kopie worden vermeld. Behalve indien uitdrukkelijk toegestaan door deze Overeenkomst mag u het Programma of de Documentatie niet kopiëren of gebruiken. U mag het Programma niet overdragen aan derden, er sub-licenties op verlenen, het verhuren, uitleasen of uitlenen, noch het gebruiken voor het opleiden van derden, voor gedeeld gebruik op commerciële basis, of voor gebruik op een servicefaciliteit. U mag niet zelf of via een derde het Programma modificeren, reverse engineeren, disassembleren of decompileren, behalve in zoverre toegestaan door ter zake geldende regelgeving, en ook dan alleen nadat u Pioneer schriftelijk op de hoogte hebt gesteld van uw intenties. U mag het Programma niet gebruiken op meerdere processoren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming daartoe van Pioneer. 3 4 5 2 Du 6 ALGEMENE VOORWAARDEN 6. 1 Beperking aansprakelijkheid. In geen geval en onder geen enkele interpretatie aanvaardt Pioneer of een dochterbedrijf aansprakelijkheid met betrekking tot deze Overeenkomst of het onderwerp daarvan, voor enige indirecte, bijkomende, bijzondere of gevolgschade, of voor als strafmaatregel opgelegde vergoedingen, of voor gederfde winst, niet gerealiseerde opbrengsten, omzet of besparingen, verloren gegane gegevens, of voor gebruiksof vervangingskosten, ook niet indien zij van tevoren op de hoogte gesteld is van de mogelijkheid van dergelijke schade of indien dergelijke schade voorzienbaar geacht moest worden. In geen geval zal de aansprakelijkheid van Pioneer voor geleden schade het bedrag dat u aan Pioneer of één van haar dochtermaatschappijen voor het Programma heeft betaald overschrijden. Partijen erkennen hierbij dat de beperking van de aansprakelijkheid en de risicoverdeling in deze Overeenkomst worden weerspiegeld in de prijs van het Programma en essentieel onderdeel uitmaken van de wilsovereenkomst tussen de partijen, zonder welke Pioneer het Programma niet ter beschikking zou hebben gesteld of deze Overeenkomst niet zou zijn aangegaan. 6. 2 Eventuele beperkingen op of uitsluitingen van garantie en aansprakelijkheid zoals vervat in deze Overeenkomst hebben geen invloed op uw wettelijke rechten als consument en zijn alleen op u van toepassing voorzover dergelijke beperkingen en uitsluitingen zijn toegestaan onder de regelgeving zoals die geldt in de jurisdictie waar u zich bevindt. Als een bepaling in deze Overeenkomst wederrechtelijk, ongeldig of anderszins niet afdwingbaar blijkt te zijn, zal deze bepaling voor zover mogelijk toepassing vinden, of, indien dit niet mogelijk is, geannuleerd worden en worden geschrapt uit deze Overeenkomst, terwijl de rest daarvan onverkort van kracht blijft. Wanneer één van beide partijen afstand doet van haar rechten als gevolg van een inbreuk op deze Overeenkomst, wordt daarmee niet vanzelfsprekend afstand van deze rechten gedaan bij een eventuele volgende inbreuk daarop. U mag deze Overeenkomst of enig recht of verplichting daaronder verkregen of aangegaan, niet overdragen, verkopen, overdoen aan anderen, of op andere wijze daarover beschikken, vrijwillig of onvrijwillig, van rechtswege of op een andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming daartoe van Pioneer. Overeenkomstig het hierboven bepaalde is deze Overeenkomst van kracht om reden van en zal strekken tot voordeel van beide partijen en hun respectievelijke rechtsopvolgers. Deze Overeenkomst omvat alle van kracht zijnde bepalingen tussen de partijen en treedt in de plaats van alle voorgaande of nog geldige overeenkomsten of aanspraken, schriftelijk of mondeling, met betrekking tot het onderwerp daarvan. Deze Overeenkomst mag niet worden gewijzigd of geamendeerd zonder uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming daartoe van Pioneer, en geen andere handeling, document, gebruik of gewoonte kan deze Overeenkomst wijzigen of amenderen. [. . . ] · Als de SEP-C1 op een computer wordt aangesloten zonder dat het stuurprogramma is geïnstalleerd, kunnen er afhankelijk van de software-omgeving fouten op de computer optreden. · Als de installatie van het stuurprogramma om de een of andere reden wordt geannuleerd voordat deze is voltooid, volgt u de onderstaande aanwijzingen om het stuurprogramma opnieuw vanaf het begin te installeren. 3 Wanneer het [Licentie] scherm verschijnt, leest u de Licentieovereenkomst voor deze Software, klikt dan op het [Akkoord. ] vakje en daarna op [OK]. 4 * Als u het niet eens bent met de voorwaarden van de Licentieovereenkomst voor deze Software, klikt u op de [Annuleren] knop om de installatie af te breken. · Als de melding [Windows-beveiliging] tijdens de installatie verschijnt, klikt u op [Dit stuurprogramma toch installeren] om het installatieproces te vervolgen. [2] Installeren van het stuurprogramma 1 Download de SEP-C1 stuurprogramma-installatiesoftware (MEP-7000 [SEP-C1]_#. ###. exe) vanaf de website (http:// www. prodjnet. com/support/) naar de computer en dubbelklik dan op de bestandsnaam (#. ### geeft de versie van het stuurprogramma aan). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER SEP-C1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER SEP-C1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag