Gebruiksaanwijzing PIONEER CX-J500

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER CX-J500. Wij hopen dat dit PIONEER CX-J500 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER CX-J500 te teleladen.


PIONEER CX-J500 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (9527 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PIONEER CX-J500 (4546 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER CX-J500

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voorzorgsmaatregelen Indien zich problemen voordoen 10 Bezoek onze website 10 SD-geheugenkaart 10 Geschikte modellen voor deze upgrade 10 Overzicht handleiding 11 Instellingen die gewist en geïnitialiseerd zullen worden door deze upgrade 11 Functies die door de upgrade worden uitgeschakeld 11 Conventies die in deze handleiding worden gebruikt 11 iPod compatibiliteit (voor de AVIC-F320BT en AVIC-F3210BT) 12 Licentieovereenkomst PIONEER CX-J500 13 VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VOOR TELE ATLAS GEGEVENS 16 ­ Licentievoorwaarden voor de eindgebruiker 16 Over de Database Over de gegevens voor de kaart database 21 Nl 9 Hoofdstuk 01 Voorzorgsmaatregelen !Lees de hele handleiding zorgvuldig door voor de programmatuur van uw navigatiesysteem gaat upgraden. Dit pakket is uniek en kan niet op meer dan één toestel geïnstalleerd worden. En computer met internetverbinding is vereist om online een wachtwoord te verkrijgen. SD-geheugenkaart Een SD-geheugenkaart en SDHC-geheugenkaart worden samen aangeduid als "SD-geheugenkaart". [. . . ] Sommige landen of jurisdicties staan het uitsluiten of beperken van aansprakelijkheid van incidentele of gevolgsschade niet toe, dus de bovenvermelde beperking of uitsluiting is mogelijk niet op u van toepassing. Het is uitdrukkelijk verboden om de digitale kaarten en programma's in de gegevens te downloaden of deze over te zetten op een andere gegevensdrager of computer. Het is verboden om gegevens met betrekking tot copyright, handelsmerk of beperkend onderschrift te verwijderen of onleesbaar te maken. De gegevens zijn auteursrechterlijk beschermd door Tele Atlas en haar licentieverleners en zij hebben alle eigendomsrechten van de gegevens. U gaat ermee akkoord geen copyright-kennisgevingen of eigendomsverklaringen in de gegevens te wijzigen, verwijderen, uit te wissen of onleesbaar te maken. De huidige copyrights staan beschreven onder de hierna volgende Sectie 12. Licentievoorwaarden voor de eindgebruiker DIT IS EEN WETTELIJKE OVEREENKOMST (DE "OVEREENKOMST") TUSSEN U, DE EINDGEBRUIKER EN PIONEER en zijn licentieverlener van het dataproduct (soms gezamenlijk "Licentieverleners" genoemd). DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN UW KOPIE VAN DE DATA WAARVOOR LICENTIE IS VERLEEND, GAAT U AKKOORD MET DE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. Licentieverleners verlenen u een niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie om de kaartgegevens en zakelijke nuttige plaatsen ("POI's"), eigendom van Tele Atlas, (gezamenlijk de "gegevens") op deze schijven te gebruiken, uitsluitend voor persoonlijk, nietcommercieel gebruik en niet om een servicebureau te runnen of voor enig ander gebruik waarbij de verwerking van gegevens van andere personen of entiteiten is betrokken. U mag de gegevens op generlei andere wijze kopiëren, vermenigvuldigen, wijzigen, afgeleid werk genereren, de structuur ervan herleiden of reverse engineeren. De gegevens bevatten informatie en materiaal die vertrouwelijk van karakter kan zijn en waarop eigendomsrechten kunnen rusten 16 Nl Hoofdstuk Licentieovereenkomst 3 Beperkte aansprakelijkheid. IN GEEN GEVAL KAN TELE ATLAS, PIONEER EN HUN LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD DOOR DE EINDGEBRUIKER VOOR EVENTUELE INCIDENTELE, GEVOLG-, SPECIALE, INDIRECTE OF COMPENSATOIRE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET ONDERWERP VAN DEZE OVEREENKOMST, DAARONDER BEGREPEN SCHADE ALS GEVOLG VAN WINSTDERVING OF DEKKINGSKOSTEN, VERLIES VAN GEBRUIK OF BEDRIJFSONDERBREKING E. D. , ONGEACHT OF DE PARTIJ OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. 10 Aanvullende bepalingen voor Tele Atlas producten gelicentieerd met het Tele Atlas® merkicoon (het "Merkicoon gelicentieerd Tele Atlas product"): (De volgende bepalingen zijn alleen van toepassing op producten die Tele Atlas producten gelicentieerd met het Tele Atlas® merkicoon bevatten. ) a Het gebruik door de eindgebruiker van het merkicoon gelicentieerd Tele Atlas product of een gedeelte hiervan, is uitsluitend beperkt tot gebruik met als doel het verhogen van de waarde en/of het gebruik van de spatiale vectorgegevens die bij Tele Atlas zijn geleverd of gemaakt. Niettegenstaande eventuele tegenstrijdige bepalingen hierin, of in een aanhangsel of stuk dat hierop betrekking heeft, zal onder geen enkele omstandigheid een eindgebruiker het merkicoon gelicentieerd Tele Atlas product of een gedeelte hiervan gebruiken samen met of in verband met spatiale vectorgegevens geleverd of gemaakt door een andere partij dan Tele Atlas. De eindgebruiker mag alleen iconen, merknamen, logo's, handelsmerken en andere voorzieningen binnen (en niet gescheiden van) de kaartgegevens gebruiken. Bovendien mag de eindgebruiker de kleur, vorm, grootte en oriëntatie van het merkicoon gelicentieerd Tele Atlas product zoals geleverd aan de eindgebruiker niet modificeren of wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tele Atlas. b De eindgebruiker gaat ermee akkoord dat het gebruik van het merkicoon gelicentieerd Tele Atlas product onderhevig is aan de bepalingen en voorwaarden beschreven in deze overeenkomst en dat er mogelijk aanvullende bepalingen, voorwaarden en beperkingen van derden komen voor het gebruik van het merkicoon gelicentieerd Tele Atlas product, welke aan de eindgebruiker bekend zullen worden gemaakt in de release notes van het afgeleide product. 02 Licentieovereenkomst 19 11 Opmerkingen over copyright. De eindgebruiker moet de weergave toestaan van de vereiste copyright-informatie voor de gelicentieerde Tele Atlas producten op het opstartscherm, in de programmabroncode, op het opslagmedium, op de verpakking, in het "Help/Info" gedeelte, in de bedieningshandleiding en in elk ander weergegeven of gedrukte kaartbeeld, voor elk afgeleid product dat gebaseerd is op: 1 Tele Atlas® MultiNet® Europa. Vanaf de ingangsdatum is de copyright-informatie: "Data Source © 2011 Tele Atlas B. V. "; en, in aanvulling hierop, "gebaseerd op": a Tele Atlas® MultiNet® gegevens van Oostenrijk. Vanaf de ingangsdatum is de copyright-informatie: "© BEV, GZ 1368/ 2003. " b Tele Atlas® MultiNet® gegevens van Denemarken. Vanaf de ingangsdatum is de copyright-informatie: "© DAV, inbreuk op deze copyrights resulteert in wettelijke vervolging. " Nl Hoofdstuk 02 Licentieovereenkomst c Tele Atlas® MultiNet® gegevens van Frankrijk. Vanaf de ingangsdatum is de copyright-informatie: "© IGN France. ", "Michelin data © Michelin 2011" d Tele Atlas® MultiNet® gegevens van Groot-Brittannië (exclusief Noord-Ierland). Vanaf de ingangsdatum is het volgende van toepassing: Dit product bevat kaartgegevens waarvoor licentie is afgegeven door Ordnance Survey met de toestemming van de Controller van Her Majesty's Stationery Office. [. . . ] = Voor details omtrent de bediening verwijzen wij u naar De software voor de Bluetooth draadloze technologie updaten (alleen voor de AVIC-F320BT en AVICF3210BT) op bladzijde 24. j 22 Nl Hoofdstuk Instructies voor het uitvoeren van de upgrade 2 Schrijf het ontvangen wachtwoord op. 4 Tip [OK] aan. 04 Upgradeprocedures Zet NOOIT de motor van uw voertuig stop en schakel ook niet de stroomtoevoer naar het navigatiesysteem uit totdat de installatie voltooid is. Als de stroomtoevoer tijdens het upgradeproces wordt onderbroken, kan dit tot storingen of defecten in het navigatiesysteem leiden. Instructies voor het uitvoeren van de upgrade 5 Tip [Ja] aan. Upgraden van het softwareprogramma en de kaart-database In dit gedeelte worden de procedures beschreven voor het uitvoeren van de upgrade van uw navigatiesysteem. 2 Druk op de MODE toets van de AV-receiver (alleen voor de AVIC-F220). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER CX-J500

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER CX-J500 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag