Gebruiksaanwijzing PIONEER CNSD-239FM UPGRADE AND ADDENDUM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER CNSD-239FM. Wij hopen dat dit PIONEER CNSD-239FM handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER CNSD-239FM te teleladen.


PIONEER CNSD-239FM UPGRADE AND ADDENDUM: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3669 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PIONEER CNSD-239FM UPGRADE AND ADDENDUM (3663 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER CNSD-239FMUPGRADE AND ADDENDUM

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Upgrade-instructies en aanvulling op de Bedieningshandleiding 2011 NAVIGATIE UPGRADE SDHC-KAART CNSD-239FM Deze software upgrade bevat niet enkel een update voor de kaart maar ook nieuwe functionaliteit die bepaalde informatie op een andere manier weergeeft. Daar deze aanpassingen bedoeld zijn om het gebruik te verbeteren voor de meeste gebruikers, wijzen Pioneer en haar licentieverstrekkers elke garantie of aansprakelijkheid voor schade in verband met deze wijzigingen af. Nederlands 2 Nl Nl 3 4 Nl Nl 5 6 Nl Nl 7 8 Nl Inhoudsopgave Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Pioneer-product. Lees de instructies in deze handleiding goed door zodat u het toestel op de juiste manier leert te bedienen. Voorbereidingen voor de upgrade 22 ­ Controleren van het toestelnummer 22 ­ Verkrijgen van het wachtwoord voor de verificatie 23 Upgradeprocedures 23 ­ Upgraden van het softwareprogramma en de kaart-database 23 ­ Controleren of de upgrade correct voltooid is 24 ­ De software voor de Bluetooth draadloze technologie updaten 24 Wijzigingen in de programmatuur na de upgrade Voor klanten die de apparatuur de eerste maal upgraden 25 ­ De nieuwe schermen 25 ­ Applicaties functie 25 ­ Eco-rijden functie 25 ­ Kaartfunctie 25 ­ Gebruik van het toetsenbord 26 ­ Aangeven van de afvinktekens op het "POI's op kaart (hoofdcateg. )" scherm 26 ­ Het "Wissen gegevens/instelling" scherm weergeven 26 ­ Opzoeken van een naam via invoeren van tekens 26 Voor klanten die de apparatuur reeds voorheen geüpgraded hebben 26 ­ Opzoeken van een naam via invoeren van tekens 26 Verhelpen van storingen Problemen met de procedures voor het bijwerken 27 Meldingen bij de procedures voor het bijwerken 27 Belangrijk !De schermafbeeldingen die in de voorbeelden worden getoond kunnen verschillen van de feitelijke schermafbeeldingen. De feitelijke schermafbeeldingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd om verbeteringen in de prestaties en de functies te bewerkstelligen. [. . . ] U gaat ermee akkoord dat u de data (inclusief alle documentatie en alle kopieën) in geval van beëindiging van de overeenkomst aan PIONEER en zijn leveranciers retourneert. U stemt ermee in PIONEER, zijn licentieverleners en leveranciers (inclusief hun respectieve licentieverleners, leveranciers, gevolmachtigden, dochtermaatschappijen, filialen en de respectieve functionarissen, directeuren, werknemers, aandeelhouders, agenten en vertegenwoordigers) schadeloos te stellen, te behoeden en te vrijwaren voor een eventuele aansprakelijkheid, verlies, letsel (inclusief letsel met de dood tot gevolg), eis, actie, kosten, uitgaven of vordering van welke aard dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot advocaatkosten, voortvloeiend uit of in verband met uw schending van een van de voorwaarden in deze overeenkomst. 7 Aanvullende bepalingen uitsluitend met betrekking tot de gegevens van Groot-Brittannië en Noord-Ierland van Ordnance Survey. 1 U mag geen gegevens met betrekking tot copyright, handelsmerk of beperkend onderschrift eigendom van Ordnance Survey verwijderen of onleesbaar maken. 02 Nl 17 Licentieovereenkomst Hoofdstuk 02 Licentieovereenkomst 2 Wij doen uitdrukkelijk afstand van alle garanties van Ordnance Survey, expliciet of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot de geïmpliceerde garanties van niet-schending, verhandelbaarheid, volledigheid, nauwkeurigheid en geschiktheid voor een bepaald doel. U erkent dat Ordnance Survey geen garantie geeft en ook niet ervan uitgaat dat de Tele Atlas ® MultiNet® gegevens van Groot-Brittannië volledig zijn, nauwkeurig en/of up-to-date en het is een essentiële voorwaarde van deze Gebruiksvoorwaarden dat u de Tele Atlas® MultiNet® gegevens van Groot-Brittannië op deze basis accepteert. De gegevens kunnen gegevens van licentieverleners, met inbegrip van Ordnance Survey, bevatten. 3 Wij doen afstand van alle aansprakelijkheid van Ordnance Survey met betrekking tot de Tele Atlas® Multinet® gegevens van GrootBrittannië. 4 Het is verboden om Tele Atlas ® Multinet® gegevens van Groot-Brittannië te gebruiken in een uitgedraaide of gepubliceerde vorm die resulteert in afgeleide producten die vrij worden gedistribueerd of verkocht aan het publiek zonder voorafgaande toestemming van Ordnance Survey. 5 De eindgebruiker zal Ordnance Survey schadeloosstellen en vrijwaren van en tegen een eventuele vordering, eis of actie, ongeacht de aard van de vordering, eis of actie voor vermeend verlies, kosten, schade, uitgaven of letsel (inclusief letsel met de dood als gevolg), voortvloeiend uit uw gebruik van de Tele Atlas® MultiNet® gegevens van Groot-Brittannië. 6 De eindgebruiker aanvaardt de verplichting om Ordnance Survey op verzoek informatie te verschaffen omtrent het soort producten en/of diensten dat zij produceren met de gelicentieerde Tele Atlas producten en/of de afgeleiden hiervan. 7 De eindgebruiker is aansprakelijk jegens Ordnance Survey in geval van ontdekking van schending van voornoemde voorwaarden. Betreffende accountantsonderzoeken Ordnance Survey en/of het National Audit Office heeft het recht de boeken of accounts van de eindgebruiker rechtstreeks te onderzoeken, zodat Ordnance Survey het recht heeft tot onderzoek met betrekking tot elke willekeurige leverancier van producten en/of diensten die gelicentieerde Tele Atlas producten bevatten en/of de afgeleiden hiervan. 8 Aanvullende bepalingen uitsluitend met betrekking tot de gegevens van Noorwegen. Het is verboden voor de eindgebruiker om de Tele Atlas® MultNet® gegevens van Noorwegen te gebruiken voor het creëren van uitgedraaide of digitale kaarten voor algemeen gebruik, vergelijkbaar met de nationale basisproducten van de Norwegian Mapping Authority. 9 Aanvullende bepalingen voor Tele Atlas® Premium Points of Interest (de "POI's"). Met betrekking tot de POI gelicentieerde Tele Atlas producten: (De volgende bepalingen zijn alleen van toepassing op producten die Tele Atlas® Premium Points of Interest bevatten. ) De eindgebruiker gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat hij/zij niet: (a) behalve als specifiek anders is vermeld, POI gelicentieerde Tele Atlas producten licentieert of op andere wijze levert aan derden met het doel tot wederverkoop, sublicentiëren, redistributie of met het doel tot compilatie, verbetering, verificatie, aanvulling op of verwijdering van een mailinglijst of een geografisch bestand, handelsbestand, zakelijk bestand, geclassificeerd bestand, of advertenties die verkocht, verhuurd, gepubliceerd of op enigerlei andere wijze aan derden worden geleverd; (b) de POI gelicentieerde Tele Atlas producten beschikbaar stelt in een online-omgeving, tenzij deze juist beveiligd en/of versleuteld zijn om ongeoorloofde toegang tot de POI gelicentieerde Tele Atlas producten te voorkomen; en 18 Nl Hoofdstuk Licentieovereenkomst (c) de POI gelicentieerde Tele Atlas producten gebruikt, geheel of gedeeltelijk, als een factor om (i) de geschiktheid te bepalen van een persoon voor een krediet of verzekering; (ii) het assureren van een individuele verzekering; (iii) het evalueren van een persoon voor een functie, promotie, overplaatsing of behoud als werknemer; (iv) het bepalen van een iemand's geschiktheid voor een licentie of andere zaak gesubsidieerd door een publieke autoriteit; of (v) het benaderen van overlevenden van overleden personen. (d) mailing- of telemarketing-lijsten creëert tenzij dit in deze overeenkomst is toegestaan. (e) de eindgebruiker slaat de POI gelicentieerde Tele Atlas producten achter firewalls op internet op en implementeert een systeem om (i) de integriteit van de POI gelicentieerde Tele Atlas producten te beschermen; (ii) de toegang tot de POI gelicentieerde Tele Atlas producten te regelen en (iii) ongeoorloofd gebruik of kopiëren van POI gelicentieerde Tele Atlas producten te voorkomen. 10 Aanvullende bepalingen voor Tele Atlas producten gelicentieerd met het Tele Atlas® merkicoon (het "Merkicoon gelicentieerd Tele Atlas product"): (De volgende bepalingen zijn alleen van toepassing op producten die Tele Atlas producten gelicentieerd met het Tele Atlas® merkicoon bevatten. ) a Het gebruik door de eindgebruiker van het merkicoon gelicentieerd Tele Atlas product of een gedeelte hiervan, is uitsluitend beperkt tot gebruik met als doel het verhogen van de waarde en/of het gebruik van de spatiale vectorgegevens die bij Tele Atlas zijn geleverd of gemaakt. Niettegenstaande eventuele tegenstrijdige bepalingen hierin, of in een aanhangsel of stuk dat hierop betrekking heeft, zal onder geen enkele omstandigheid een eindgebruiker het merkicoon gelicentieerd Tele Atlas product of een gedeelte hiervan gebruiken samen met of in verband met spatiale vectorgegevens geleverd of gemaakt door een andere partij dan Tele Atlas. De eindgebruiker mag alleen iconen, merknamen, logo's, handelsmerken en andere voorzieningen binnen (en niet gescheiden van) de kaartgegevens gebruiken. Bovendien mag de eindgebruiker de kleur, vorm, grootte en oriëntatie van het merkicoon gelicentieerd Tele Atlas product zoals geleverd aan de eindgebruiker niet modificeren of wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tele Atlas. b De eindgebruiker gaat ermee akkoord dat het gebruik van het merkicoon gelicentieerd Tele Atlas product onderhevig is aan de bepalingen en voorwaarden beschreven in deze overeenkomst en dat er mogelijk aanvullende bepalingen, voorwaarden en beperkingen van derden komen voor het gebruik van het merkicoon gelicentieerd Tele Atlas product, welke aan de eindgebruiker bekend zullen worden gemaakt in de release notes van het afgeleide product. 02 Licentieovereenkomst 19 11 Opmerkingen over copyright. De eindgebruiker moet de weergave toestaan van de vereiste copyright-informatie voor de gelicentieerde Tele Atlas producten op het opstartscherm, in de programmabroncode, op het opslagmedium, op de verpakking, in het "Help/Info" gedeelte, in de bedieningshandleiding en in elk ander weergegeven of gedrukte kaartbeeld, voor elk afgeleid product dat gebaseerd is op: 1 Tele Atlas® MultiNet® Europa. [. . . ] De eco-rijden functies en berekeningen houden rekening met de locatie van de GPS-positie en de snelheid van het voertuig bij het bepalen van een waarde. De aanduidingen van het navigatiesysteem kunnen verschillen van de feitelijke waarde. Bij sommige functies van het navigatiesysteem is geen rekening gehouden met het type voertuig waarin het systeem is ingebouwd. Wijzigingen in de programmatuur na de upgrade Dit is het startmenu voor toegang tot de gewenste schermen en voor het bedienen van de diverse functies. Snelkoppelingenmenu Door upgraden krijgt u de beschikking over de eco-rijden functie die milieuvriendelijk rijden ondersteunt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER CNSD-239FM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER CNSD-239FM zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag