Gebruiksaanwijzing PIONEER CNSD-230FM UPDATE AND ADDENDUM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER CNSD-230FM. Wij hopen dat dit PIONEER CNSD-230FM handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER CNSD-230FM te teleladen.


PIONEER CNSD-230FM UPDATE AND ADDENDUM: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3552 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PIONEER CNSD-230FM UPDATE AND ADDENDUM (3544 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER CNSD-230FMUPDATE AND ADDENDUM

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Upgrade-instructies en aanvulling op de Bedieningshandleiding 2011 NAVIGATIE UPGRADE SDHC-KAART CNSD-230FM Deze software upgrade bevat niet enkel een update voor de kaart maar ook nieuwe functionaliteit die bepaalde informatie op een andere manier weergeeft. Daar deze aanpassingen bedoeld zijn om het gebruik te verbeteren voor de meeste gebruikers, wijzen Pioneer en haar licentieverstrekkers elke garantie of aansprakelijkheid voor schade in verband met deze wijzigingen af. Nederlands 2 Nl Nl 3 4 Nl Nl 5 6 Nl Nl 7 8 Nl Inhoudsopgave Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Pioneer-product. Lees de instructies in deze handleiding goed door zodat u het toestel op de juiste manier leert te bedienen. Instructies voor het uitvoeren van de upgrade Het upgradeproces van het navigatiesysteem 22 Voorbereidingen voor de upgrade 22 ­ Controleren van het toestelnummer 22 ­ Verkrijgen van het wachtwoord voor de verificatie 22 Upgradeprocedures 23 ­ Upgraden van het softwareprogramma en de kaart-database 23 ­ Controleren of de upgrade correct voltooid is 24 De software voor de Bluetooth draadloze technologie updaten (alleen voor de AVICF320BT en AVIC-F3210BT) 24 Wijzigingen in de programmatuur na de upgrade Opzoeken van een naam via invoeren van tekens 26 Verhelpen van storingen Problemen met de procedures voor het bijwerken 27 Meldingen bij de procedures voor het bijwerken 27 Belangrijk !De schermafbeeldingen die in de voorbeelden worden getoond kunnen verschillen van de feitelijke schermafbeeldingen. De feitelijke schermafbeeldingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd om verbeteringen in de prestaties en de functies te bewerkstelligen. [. . . ] De gegevens bevatten informatie en materiaal die vertrouwelijk van karakter kan zijn en waarop eigendomsrechten kunnen rusten 16 Nl Hoofdstuk Licentieovereenkomst 3 Beperkte aansprakelijkheid. IN GEEN GEVAL KAN TELE ATLAS, PIONEER EN HUN LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD DOOR DE EINDGEBRUIKER VOOR EVENTUELE INCIDENTELE, GEVOLG-, SPECIALE, INDIRECTE OF COMPENSATOIRE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET ONDERWERP VAN DEZE OVEREENKOMST, DAARONDER BEGREPEN SCHADE ALS GEVOLG VAN WINSTDERVING OF DEKKINGSKOSTEN, VERLIES VAN GEBRUIK OF BEDRIJFSONDERBREKING E. D. , ONGEACHT OF DE PARTIJ OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. NIETTEGENSTAANDE EVENTUELE TEGENSTRIJDIGE BEPALINGEN IN DEZE OVEREENKOMST, KAN TELE ATLAS, PIONEER EN HUN LEVERANCIERS OP GEEN ENKELE WIJZE FINANCIEEL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD DOOR DE EINDGEBRUIKER VOOR ENIGERLEI OORZAAK (ONGEACHT DE VORM VAN DE ACTIE) ONDER OF VERBAND HOUDEND MET DEZE OVEREENKOMST. DE DATA WORDEN GELEVERD OP EEN "AS IS"-EN "MET ALLE GEBREKEN"-BASIS EN TELE ATLAS, PIONEER, HUN LICENTIEVERLENERS, EN DISTRIBUTEURS EN LEVERANCIERS WAARAAN LICENTIE IS VERLEEND (GEZAMENLIJK "LEVERANCIERS" GENOEMD) DOEN UITDRUKKELIJK AFSTAND VAN ALLE OVERIGE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE GEÏMPLICEERDE GARANTIES VAN NIET-SCHENDING, VERHANDELBAARHEID, WERKZAAMHEID, VOLLEDIGHEID, NAUWKEURIGHEID, TITEL EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. TELE ATLAS, PIONEER, HUN LICENTIEVERLENERS EN LEVERANCIERS BIEDEN GEEN GARANTIE DAT DE DATA VOLDOEN AAN UW EISEN OF DAT DE WERKING VAN DE DATA ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN. GEEN ENKEL MONDELING OF SCHRIFTELIJK ADVIES VAN TELE ATLAS, PIONEER, HUN LICENTIEVERLENERS, LEVERANCIERS OF EEN VAN HUN RESPECTIEVE WERKNEMERS SCHEPT EEN GARANTIE OF VERGROOT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN TELE ATLAS, PIONEER, HUN LICENTIEVERLENERS OF LEVERANCIERS OP GEEN ENKELE WIJZE EN U MAG NIET VERTROUWEN OP DERGELIJKE INFORMATIE OF ADVIES. DEZE DISCLAIMER IS EEN ESSENTIËLE VOORWAARDE VAN DEZE OVEREENKOMST EN U ACCEPTEERT DE DATA OP DEZE BASIS. Deze overeenkomst wordt onmiddellijk en automatisch, zonder kennisgeving, beëindigd als u inbreuk maakt op de voorwaarden van deze overeenkomst. U gaat ermee akkoord dat u de data (inclusief alle documentatie en alle kopieën) in geval van beëindiging van de overeenkomst aan PIONEER en zijn leveranciers retourneert. U stemt ermee in PIONEER, zijn licentieverleners en leveranciers (inclusief hun respectieve licentieverleners, leveranciers, gevolmachtigden, dochtermaatschappijen, filialen en de respectieve functionarissen, directeuren, werknemers, aandeelhouders, agenten en vertegenwoordigers) schadeloos te stellen, te behoeden en te vrijwaren voor een eventuele aansprakelijkheid, verlies, letsel (inclusief letsel met de dood tot gevolg), eis, actie, kosten, uitgaven of vordering van welke aard dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot advocaatkosten, voortvloeiend uit of in verband met uw schending van een van de voorwaarden in deze overeenkomst. 7 Aanvullende bepalingen uitsluitend met betrekking tot de gegevens van Groot-Brittannië en Noord-Ierland van Ordnance Survey. 1 U mag geen gegevens met betrekking tot copyright, handelsmerk of beperkend onderschrift eigendom van Ordnance Survey verwijderen of onleesbaar maken. 02 Nl 17 Licentieovereenkomst Hoofdstuk 02 Licentieovereenkomst 2 Wij doen uitdrukkelijk afstand van alle garanties van Ordnance Survey, expliciet of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot de geïmpliceerde garanties van niet-schending, verhandelbaarheid, volledigheid, nauwkeurigheid en geschiktheid voor een bepaald doel. U erkent dat Ordnance Survey geen garantie geeft en ook niet ervan uitgaat dat de Tele Atlas ® MultiNet® gegevens van Groot-Brittannië volledig zijn, nauwkeurig en/of up-to-date en het is een essentiële voorwaarde van deze Gebruiksvoorwaarden dat u de Tele Atlas® MultiNet® gegevens van Groot-Brittannië op deze basis accepteert. De gegevens kunnen gegevens van licentieverleners, met inbegrip van Ordnance Survey, bevatten. 3 Wij doen afstand van alle aansprakelijkheid van Ordnance Survey met betrekking tot de Tele Atlas® Multinet® gegevens van GrootBrittannië. 4 Het is verboden om Tele Atlas ® Multinet® gegevens van Groot-Brittannië te gebruiken in een uitgedraaide of gepubliceerde vorm die resulteert in afgeleide producten die vrij worden gedistribueerd of verkocht aan het publiek zonder voorafgaande toestemming van Ordnance Survey. 5 De eindgebruiker zal Ordnance Survey schadeloosstellen en vrijwaren van en tegen een eventuele vordering, eis of actie, ongeacht de aard van de vordering, eis of actie voor vermeend verlies, kosten, schade, uitgaven of letsel (inclusief letsel met de dood als gevolg), voortvloeiend uit uw gebruik van de Tele Atlas® MultiNet® gegevens van Groot-Brittannië. 6 De eindgebruiker aanvaardt de verplichting om Ordnance Survey op verzoek informatie te verschaffen omtrent het soort producten en/of diensten dat zij produceren met de gelicentieerde Tele Atlas producten en/of de afgeleiden hiervan. 7 De eindgebruiker is aansprakelijk jegens Ordnance Survey in geval van ontdekking van schending van voornoemde voorwaarden. Betreffende accountantsonderzoeken Ordnance Survey en/of het National Audit Office heeft het recht de boeken of accounts van de eindgebruiker rechtstreeks te onderzoeken, zodat Ordnance Survey het recht heeft tot onderzoek met betrekking tot elke willekeurige leverancier van producten en/of diensten die gelicentieerde Tele Atlas producten bevatten en/of de afgeleiden hiervan. 8 Aanvullende bepalingen uitsluitend met betrekking tot de gegevens van Noorwegen. Het is verboden voor de eindgebruiker om de Tele Atlas® MultNet® gegevens van Noorwegen te gebruiken voor het creëren van uitgedraaide of digitale kaarten voor algemeen gebruik, vergelijkbaar met de nationale basisproducten van de Norwegian Mapping Authority. 9 Aanvullende bepalingen voor Tele Atlas® Premium Points of Interest (de "POI's"). Met betrekking tot de POI gelicentieerde Tele Atlas producten: (De volgende bepalingen zijn alleen van toepassing op producten die Tele Atlas® Premium Points of Interest bevatten. ) De eindgebruiker gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat hij/zij niet: (a) behalve als specifiek anders is vermeld, POI gelicentieerde Tele Atlas producten licentieert of op andere wijze levert aan derden met het doel tot wederverkoop, sublicentiëren, redistributie of met het doel tot compilatie, verbetering, verificatie, aanvulling op of verwijdering van een mailinglijst of een geografisch bestand, handelsbestand, zakelijk bestand, geclassificeerd bestand, of advertenties die verkocht, verhuurd, gepubliceerd of op enigerlei andere wijze aan derden worden geleverd; (b) de POI gelicentieerde Tele Atlas producten beschikbaar stelt in een online-omgeving, tenzij deze juist beveiligd en/of versleuteld zijn om ongeoorloofde toegang tot de POI gelicentieerde Tele Atlas producten te voorkomen; en 18 Nl Hoofdstuk Licentieovereenkomst (c) de POI gelicentieerde Tele Atlas producten gebruikt, geheel of gedeeltelijk, als een factor om (i) de geschiktheid te bepalen van een persoon voor een krediet of verzekering; (ii) het assureren van een individuele verzekering; (iii) het evalueren van een persoon voor een functie, promotie, overplaatsing of behoud als werknemer; (iv) het bepalen van een iemand's geschiktheid voor een licentie of andere zaak gesubsidieerd door een publieke autoriteit; of (v) het benaderen van overlevenden van overleden personen. [. . . ] Na een korte pauze verschijnt het navigatiescherm. p Het display wordt uitgeschakeld als u op de MODE toets van de AV-receiver drukt meteen nadat het navigatiesysteem opnieuw is opgestart, dus wacht (ongeveer 10 seconden) na het opnieuw opstarten voordat u op de MODE toets drukt. Na een korte pauze verschijnt het toetsenbord voor het invoeren van het wachtwoord. # Tip [Nee] aan. Annuleert de update. 6 Voer het wachtwoord voor de verificatie in dat u eerder heeft verkregen en tip vervolgens [OK] aan. 3 Steek de upgrade SD-geheugenkaart in de SD-kaartsleuf. Er zal een melding verschijnen die u vraagt of u wilt beginnen met de update of niet. Er zal nu gevraagd worden om bevestiging voor het opnieuw opstarten van het navigatiesysteem. Het navigatiesysteem zal opnieuw opstarten, waarna de installatie zal beginnen. Nl 23 Hoofdstuk 04 Instructies voor het uitvoeren van de upgrade 8 Wacht totdat het upgradeproces voltooid is. De software voor de Bluetooth draadloze technologie updaten (alleen voor de AVICF320BT en AVIC-F3210BT) Bezoek de Pioneer website om te controleren of uw telefoon geschikt is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER CNSD-230FM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER CNSD-230FM zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag