Gebruiksaanwijzing PHILIPS SHB-9001

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS SHB-9001. Wij hopen dat dit PHILIPS SHB-9001 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS SHB-9001 te teleladen.


PHILIPS SHB-9001 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (901 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS SHB-9001 BROCHURE (411 ko)
   PHILIPS SHB-9001 (907 ko)
   PHILIPS SHB-9001 BROCHURE (475 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS SHB-9001

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] · Weesvoorzichtigofstoptijdelijkmethet gebruikinpotentieelgevaarlijkesituaties. · Hetgebruikvandehoofdtelefoontijdens hetrijdenmetbeideorenbedektisniet aangeradenenkanverbodenzijnopsommige plaatsen. · Vermijd, vooruweigenveiligheid, afleidingen vanmuziekoftelefoonoproepeninhet verkeeroftijdensanderepotentieel gevaarlijkeomgevingen. [. . . ] · "Koppelen"isverschillendvan"verbinden" Opgepast: aangeziendekoppelingslechtseenenkele Beëindiguwgesprekvooraleerdehoofdtelefoon keermoetuitgevoerdworden, terwijlde opteladen, aangezienhetaansluitenvande telefoonendehoofdtelefoon"verbonden" opladereenlopendgesprekzalverbreken. moetenwordentelkenseenvandetwee toestellenisuitgeschakeldofbuitenbereik TijdenshetopladenzaldeLEDindicatorrood was. oplichten. DeLEDzaluitdoveneenmaalhet opladenvoltooidis. Hettoestelvolledigopladen zalnormaalgezienvieruurduren. Ukande hoofdtelefoontijdenshetopladengebruiken. Laaddebatterijgedurende6uuropvooraleer dehoofdtelefoondeeerstekeertegebruiken vooreenoptimalebatterijcapaciteiten levensduur. Uw hoofdtelefoon koppelen aan uw GSM UwBluetoothstereohoofdtelefoonmoet gekoppeldwordenaanuwGSMvooraleerU dezedeeerstekeerverbindtengebruiktmet uwGSM. "Pairing"(Koppelen)zaleenunieke, gecodeerde koppelingtussenuwGSMenuwhoofdtelefoon aanmaken. 9 NEDER LANDS 6. 2 Uw hoofdtelefoon koppelen aan uw GSM Zorgdatuwhoofdtelefoonisopgeladenenuw GSMisingeschakeldmetdeBluetoothfunctie geactiveerd. Raadpleegdegebruiksaanwijzing vanuwtelefoonomtelerenhoeUBluetooth opuwGSMactiveert. 1 Drukop , wanneerdekoptelefoonis uitgeschakeld, totdeLEDafwisselendrood enblauwknippert. Dehoofdtelefoonzal gedurende5minutenin"koppelmodus" blijven. Koppelenomvatmeestalenkeleeenvoudige stappenzoalshieronderbeschreven. Raadpleegdegebruiksaanwijzingvanuw GSMvoormeerinformatie. 10:35 Settings Connectivity Settings 10:36 Settings 10:37 Connectivity Bluetooth Devices Found Add Bluetooth device Philips SHB9001 Enter Password **** 0000 Select Back Select Back Select Back RoepeenmenuinuwGSMopdie meestal"Setup"(Instelling), "Settings" (Instellingen), "Bluetooth"of"Connectivity" (Connectiviteit)heet. Selecteerdeoptie omBluetoothtoestellentevindenofte zoeken. Naenkelesecondenzaluwtelefoon aangevendatde"PhilipsSHB9001"is gevonden. 4 WanneerUde"PhilipsSHB9001"opuw GSMselecteertzalUnormaalgezien dekoppelingmoetenbevestigeneen sleutelcodemoeteninvoeren. Geefde sleutelcode"0000"(viernullen)vande hoofdtelefoonin. Uzaleenlangepiephorenomeengeslaagde koppelingtebevestigenendeLEDvande hoofdtelefoonzalveranderenvanknipperend rood/blauwnaarelkedriesecondenknipperend blauw. 3 10 7 UwBluetoothstereo hoofdtelefoongebruiken 7. 1 Verbinding maken met uw GSM Schakeldehoofdtelefoonindoor inte drukkentotdeLEDlampjesoplichten. Eenmaal ingeschakeldzaldehoofdtelefoonautomatisch verbindingmakenmethetlaatstetoestel waarmeehetverbondenwas. Indienhetlaatst verbondentoestelnietbeschikbaarisdan probeertdehoofdtelefoonverbindingtemaken methetvoorlaatstetoesteldatwasverbonden metdehoofdtelefoon. Maakverbindingmetdehoofdtelefoonviahet Bluetooth-menuvanuwGSM, indienUdeGSM ofzijnBluetooth-functieinschakeltnadatUde hoofdtelefoonheeftingeschakeld. 7. 2 Automatische energiebesparing Indienuwhoofdtelefoonbinnendevijf minutengeenenkelBluetoothtoestelvindt omverbindingmeetemakendanzalhet automatischuitgeschakeldwordenomde batterijtebesparen. 7. 3 Indrukken Uw hoofdtelefoon bedienen Omdehoofdtelefoonte bedienenkanUdetoetsen indrukken, vasthouden entweemaalindrukken. "Indrukken", "vasthouden" en"tweemaalindrukken" verschiltinduurensnelheid vandetoetsdruk. Vasthouden >1sec Tweemaal Indrukken 11 NEDER LANDS DeonderstaandetabelgeeftaanhoeUuwhoofdtelefoonkanbedienen: Om: Doehetvolgende: GeluidenLEDindicator feedback Koppelmodusoproepen Druk intotdeLEDafwisselend Knippertafwisselendrood/ blauw rood/blauwknippert ·3xrodeflikkering:batterij Dehoofdtelefooninschakelen Houd 2secondeningedrukt islaag. Dehoofdtelefoonuitschakelen Houd min. 4secingedrukt Eenlangebiep MuziekWeergeven/Pauzeren Druk Muziekstoppen Houd ingedrukt SkipFwd/Bwd Druk of FullSoundaan/uit Eenkortebiep:Aan Druk en tegelijkertijd4 Tweekortebiepen:Uit secin Volumeaanpassen DrukVOL-ofVOL+ Neemgesprekop/Eindig Druk gesprek Een2degesprekaannemen Druk /eenandergespreklaten wachten/terugschakelen* Eenoproepweigeren Eenlangepiep Houd ingedrukt Tweekortepiepen Hetlaatstenummeropnieuw Druktweemaal vormen Schakelstemgestuurdkiezen*in Houd ingedrukttothet"biep" Eenkortebiep geluidweerklinkt Kortepiep, elkevijfseconden Microfoonuitschakelen Druktweemaal (tijdens totmuteisuitgeschakeld gesprek) Eenkortebiep Houd ingedrukt Schakelgesprekdoornaar telefoon* Anderestatusindicatoren: VerbindmetBluetoothtoestel (inrusttoestandofterwijlUnaar muziekluistert) Klaarvoorkoppeling Aanmaarnietverbonden Ingesprek Blauwlampjeknippertelke3seconden. LEDknippertroodi. p. v. blauw. Eenkortedubbelepieptoon zalelkeminuutweerklinkenindienervijfminutenofminder gesprekstijdresteren. Legebatterij *Beschikbaarindienondersteunddooruwgsm 1 Dehoofdbandisvolledigaantepassenaanuw persoon. Dezachte, kneedbareschuimkussens biedeneenformidabelegeluidverzegelingen langdurigluistercomfort. VoormixenenmonitoringalsDJkanUde oorschelpopdescharnierdraaienomlangseen zijdeteluisteren. [. . . ] (product description, description du produit) Bluetooth Headset To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards: (Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes) _ (title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme) EN 60950-1:2001+A11:2004 EN 301 328 V1. 7. 1: 2006 EN 301 489-1 V1. 8. 1: 2008 EN 301 489-17 V1. 3. 2: 2008 EN 50360:2002 Following the provisions of : (Conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:) _ 1999/5/EC (R&TTE Directive) (Directive R&TTE 1999/5/CE) And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents N. A. N. A. (Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC) The Notified Body . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . performed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (L'Organisme Notifié) (Name and number/ nom et numéro) (a effectué) (et a délivré le certificat) And issued the certificate, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (certificate number / numéro du certificat) N. A. (description of intervention / description de l'intervention) Remarks: (Remarques:) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS SHB-9001

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS SHB-9001 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag