Gebruiksaanwijzing PHILIPS MCM2050

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS MCM2050. Wij hopen dat dit PHILIPS MCM2050 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS MCM2050 te teleladen.


PHILIPS MCM2050 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (485 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS MCM2050 BROCHURE (1771 ko)
   PHILIPS MCM2050 QUICK START GUIDE (414 ko)
   PHILIPS MCM2050 (484 ko)
   PHILIPS MCM2050 BROCHURE (1765 ko)
   PHILIPS MCM2050 QUICK START GUIDE (1878 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS MCM2050

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen door elkaar. Verwijder de batterijen wanneer de afstandsbediening gedurende langere tijd niet wordt gebruikt. Wanneer de stekker van de Direct plug-in-adapter wordt gebruikt om het apparaat los te koppelen, moet u ervoor zorgen dat u altijd goed bij de stekker kunt. 152 NL Weet wat deze veiligheidssymbolen betekenen Waarschuwing Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit. Geen enkel onderdeel van dit apparaat hoeft ooit te worden gesmeerd. Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur. Houd dit apparaat uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte. Kijk nooit in de laserstraal in dit apparaat. [. . . ] Wanneer u het netsnoer loskoppelt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen. Zorg ervoor dat u alle andere aansluitingen hebt gemaakt voordat u de netspanningsadapter op het stopcontact aansluit. 3 4 5 6 7 Druk herhaaldelijk op / om een uurindeling te selecteren. Herhaal stap 3 en 4 om te selecteren of de tijd van dit apparaat dient te worden gesynchroniseerd met RDS-zenders. [SYNC RDS CLOCK]: het apparaat synchroniseert de tijd automatisch met de RDS-zenders. Opmerking Opmerking Het typeplaatje bevindt zich aan de achterkant van het apparaat. Sluit de netspanningsadapter aan op: de DC IN-aansluiting op het apparaat. het stopcontact. De nauwkeurigheid van het uitgezonden tijdsignaal is afhankelijk van de RDS-zender die het uitzendt. Als er niet binnen 90 seconden op een knop is gedrukt, wordt de klokinstelmodus automatisch afgesloten. Inschakelen Druk op . » Het apparaat schakelt over naar de laatst geselecteerde bron. Opmerking Om een bron te kiezen drukt u herhaaldelijk op SOURCE of de bronselectieknoppen op de afstandsbediening. De klok instellen 1 Houd in de stand-bymodus CLOCK SET op de afstandsbediening twee seconden ingedrukt. » De 12/24-uursindeling knippert. Overschakelen naar de standbymodus N ed e rlan d s 2 Druk nogmaals op om het apparaat in de stand-bymodus te zetten. Functie Het geluid harder of zachter zetten Het geluid dempen of herstellen De dynamische basversterking in- of uitschakelen Een geluidseffect selecteren: [POP@ SRS [JAZZ@ MD]] [CLASSIC@ NODVVLHN [ROCK@ URFN [FLAT@ YODN Actie Druk op VOL +/-. Druk herhaaldelijk op DSC. Binnen een track zoeken 1 2 Houd tijdens het afspelen ingedrukt. / Laat de knop los om weer normaal af te spelen. Tracks programmeren U kunt maximaal 20 tracks programmeren. 1 Druk in de CD/USB-modus op om het afspelen te stoppen en druk dan op PROG om de programmeringsmodus te activeren. / Andere informatie weergeven Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op DISPLAY om de tijd en andere afspeelinformatie weer te geven. 2 3 4 5 Druk op / om een track te selecteren en druk vervolgens op PROG om uw keuze te bevestigen. » Tijdens het afspelen wordt [PROG] SURJUDPPHUHQ ZHHUJHJHYHQ Druk op om het programma te wissen wanneer het afspelen is gestopt. 162 NL 5 Naar FM-radio luisteren Op FM-radiozenders afstemmen Opmerking Plaats de antenne zo ver mogelijk uit de buurt van de TV, videorecorder en andere stralingsbronnen. Controleer of u de meegeleverde FM-antenne hebt aangesloten en volledig hebt uitgetrokken. FM-radiostations handmatig programmeren 1 2 3 4 5 Stem in de tunermodus af op een FMradiostation. » [PROG@ SURJUDPPHUHQ NQLSSHUW Druk herhaaldelijk op / om een zendernummer te selecteren. Herhaal de stappen 1 tot en met 4 om andere FM-stations op te slaan. Opmerking Om een opgeslagen zender te verwijderen, slaat u op de desbetreffende locatie een andere zender op. 1 2 Druk op FM om de FM-tunermodus te selecteren. » [SEARCH@ ]RHNHQ ZRUGW ZHHUJHJHYHQ » Het apparaat stemt automatisch af op een FM-zender met sterke ontvangst. 3 Herhaal stap 2 om op meer zenders af te stemmen. Afstemmen op een zender met een zwak ontvangstsignaal: Druk herhaaldelijk op / tot de ontvangst optimaal is. Een voorkeuzezender selecteren Druk in de tunermodus op / of op de numerieke knoppen om een voorkeuzenummer te selecteren. FM-radiozenders automatisch programmeren Opmerking U kunt maximaal 20 FM-voorkeuzezenders programmeren. » Het apparaat slaat alle FMradiozenders automatisch op en zendt dan de eerste voorkeuzezender uit. NL 163 N ed e rlan d s Houd in de FM-tunermodus PROG 3 seconden ingedrukt. » [AUTO@ DXWRPDWLVFK ZRUGW weergegeven. RDS-informatie weergeven 5'6 5DGLR 'DWD 6\VWHP LV HHQ VHUYLFH waarmee FM-zenders extra informatie kunnen weergeven. Als u op een RDS-zender afstemt, wordt het pictogram RDS weergegeven. 1 2 Stem af op een RDS-zender. Druk herhaaldelijk op RDS om de volgende informatie te doorlopen (indien EHVFKLNEDDU » Programmeerservice » Soort programma, zoals [NEWS] QLHXZV [SPORT] VSRUW [POP M] SRSPX]LHN » Tekstbericht via de radio » Bewerkingstijd Uitzending in stereo/mono kiezen Opmerking Uitzending in stereo is de standaardinstelling voor de tunermodus. Voor zenders met een zwak signaal schakelt u over op monogeluid voor een betere ontvangst. Druk in de FM-tunermodus op om te schakelen tussen uitzending in mono en stereo. 164 NL 6 Andere functies De alarmtimer instellen Dit apparaat kan worden gebruikt als alarmtimer. U kunt de CD, FM-tuner of USB als alarmbron selecteren. Opmerking Controleer of u de klok correct hebt ingesteld. Tip Als u de bron CD/USB selecteert, maar er geen disc is geplaatst of er geen USB is aangesloten, wordt automatisch de tuner als bron geselecteerd. De sleeptimer instellen Opmerking Controleer of u de klok correct hebt ingesteld. 1 2 3 4 5 6 7 Houd in de stand-bymodus TIMER ingedrukt tot [SET TIMER] WLPHU LQVWHOOHQ over het display schuift. » [SELECT SOURCE] EURQ VHOHFWHUHQ wordt op het scherm weergegeven. Druk herhaaldelijk op SOURCE of op de bronselectieknoppen op de afstandsbediening om een bron te selecteren: de CD, FM-tuner of USB. [. . . ] Dit product voldoet aan de vereisten van de volgende richtlijnen en bepalingen: 2004/108/ EG + 2006/95/EG. EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Informeer u over de lokale regels inzake de gescheiden ophaling van gebruikte batterijen. Een goede afvalverwerking draagt bij aan het voorkomen van schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden LQ GULH PDWHULDOHQ NDUWRQ GH GRRV SRO\VW\UHHQ EXIIHU HQ SRO\HWK\OHHQ ]DNNHQ HQ DIGHNNLQJ Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur. Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden. Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS MCM2050

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS MCM2050 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag