Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD 8839

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD 8839. Wij hopen dat dit PHILIPS HD 8839 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD 8839 te teleladen.


PHILIPS HD 8839 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2746 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS HD 8839 (2760 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HD 8839

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Registreer uw product en krijg ondersteuning op www. philips. com/welcome Nederlands 07 Type HD8838 SUP 037DRJ GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN. ALGEMEEN De koffiemachine is geschikt voor het bereiden van espressokoffie met gebruik van koffiebonen; het is uitgerust met een systeem voor de afgifte van stoom en heet water. De behuizing van de machine, van een elegant design, is ontworpen voor huishoudelijk gebruik en is niet geschikt om continu in een professionele context te worden gebruikt. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats en leg deze bij de koffiemachine voor het geval iemand anders de machine wil gebruiken. Voor overige informatie en bij problemen die niet volledig of onvoldoende behandeld worden in deze aanwijzingen, kunt u zich wenden tot erkende servicecentra. [. . . ] · Was het slangetje en de pin die in de machine gestoken wordt door lauw water door de leiding te laten stromen. · Na alle onderdelen te hebben afgedroogd, dient men de pin in de deksel te monteren: - steek de pin in de deksel. Steek het slangetje AAN DE KANT MET DE RECHTLIJNIGE INSNIJDING in de deksel en zet de deksel op de melkkan. Als alternatief kan men een betere reiniging verkrijgen van de bovengenoemde componenten door de gedemonteerde onderdelen gedurende 30 minuten in een bak met lauw water en het speciale schoonmaakmiddel Seaco Cleaning Powder te laten staan. (Spoel de onderdelen af met stromend water alvorens ze weer te monteren op de machine). · 16 · Om de reiniging te voltooien, dient men als volgt te werk te gaan: 1 Verwijder de bovenste deksel en let daarbij op de aanzuigslang. 2 Vul de kan met warm water: overschrijd nooit het MAX niveau dat aangegeven is op de kan. 3 Plaats de aanzuigslang weer terug in de kan en sluit de kan door de deksel goed vast te drukken. R E I N I G I N G V A N H E T Plaats de beker die u elke dag gebruikt om van uw warme melk te genieten. Druk op de toets " Groen " totdat deze pagina wordt weergegeven. Druk op de toets " " om de afgifte van water te laten beginnen. De afgifte eindigt automatisch. In het geval men de afgifte van water wil onderbreken, dient men op de toets " te drukken. " · 17 · M E L K A F G I F T E S Y S T E E M AFGIFTE VAN HEET WATER Let op: in het begin kan er wat heet water vrijkomen: gevaar voor brandwonden. · Alvorens heet water te verstrekken, controleer of het display het volgende symbool weergeeft. Groen Om de machine weer terug te zetten naar de normale werkingsstand, dient men de keuzeschakelaar linksom te draaien totdat deze weer in de stand " " staat. Als de machine gereed is voor de afgifte van koffie, ga dan als volgt te werk: · Plaats een kannetje onder de schenkinrichting. Oranje Een enkele keer zou het kunnen gebeuren dat na het draaien van de keuzeschakelaar er geen heet water uitkomt en dat op het display het volgende symbool wordt weergegeven. Wacht tot het einde van de verwarmingsfase om heet water uit de schenkinrichting te verkrijgen. · Draai de keuzeschakelaar rechtsom tot het punt " ". Wanneer dit symbool wordt weergegeven, dient men de schenkinrichting te reinigen. Nadat men een leeg kannetje heeft geplaatst, dient men op de toets " " te drukken en te wachten tot de afgifte is beëindigd. Hierna kan men verder gaan met de afgifte van heet water. Oranje · Op het display wordt het volgende symbool weergegeven. Groen Druk op de toets " " om de afgifte van heet water te laten beginnen. · Schenk de gewenste hoeveelheid heet water; om de afgifte van heet water te stoppen, dient men op de toets " " te drukken. Groen · 18 · INSTELLINGEN De machine die u hebt aangeschaft heeft de mogelijkheid om enkele instellingen in te voeren die u in staat stellen om er optimaal gebruik van te maken. Alvorens andere handelingen binnen in het koffiereservoir te verrichten, moet de machine uitgeschakeld worden en de stekker uit het stopcontact getrokken worden. De machine biedt de mogelijkheid een geringe afstelling van de maalfijnheid van de koffie te verkrijgen om deze aan te passen aan het soort gebruikte koffie. De afstelling dient te worden uitgevoerd door aan de draaiknop in het koffiereservoir te draaien; deze dient te worden ingedrukt en gedraaid. Druk en draai de draaiknop slechts één klik per keer en laat daarna de machine 2-3 kopjes koffie verstrekken zodat u de verandering in maalfijnheid merkt. De tekentjes binnen in het reservoir geven de ingestelde maalfijnheid aan; er kunnen 5 verschillende maalfijnheden worden ingesteld met de volgende tekens: Groot teken - Grove maling Klein teken - Fijne maling. Saeco Adapting System Koffie is een natuurlijk product en haar eigenschappen kunnen veranderen afhankelijk van de afkomst, de melange en de branding. De koffieautomaat van Saeco is voorzien van een zelf-regulerend systeem dat het mogelijk maakt om alle soorten koffiebonen te gebruiken die in de handel verkrijgbaar zijn (niet gekarameliseerd). · De machine reguleert zich zelf om het trekken van koffie te optimaliseren, waardoor het de perfecte compactheid van de tablet garandeert om een crèmige espressokoffie te verkrijgen die in staat is om alle aroma's te verspreiden onafhankelijk van het gebruikte type koffie. · Het optimaliseringsproces is een leerproces waarvoor men een zeker aantal koffie moet schenken om de machine toe te staan de compactheid van het gemalen koffie af te stellen. · Let op dat er speciale melanges bestaan waarvoor de afstelling van de maalelementen nodig is om het trekken van de koffie te optimaliseren - (zie par. Koffiemolen instellen). Instelling hoeveelheid koffie per kopje De machine biedt de mogelijkheid om de hoeveelheid verstrekte koffie in te stellen afhankelijk van uw persoonlijke smaak en/of de afmetingen van uw bekers/ kopjes. [. . . ] (Zie opmerking) Koffie stroomt niet via de schenkinrichting. De machine is niet op het elektriciteitsnet aan- Sluit de machine op het elektriciteitsnet aan. Alvorens deze handeling uit te voeren, verzeker u ervan dat de machine uitgeschakeld en afgekoeld is. De melange is niet geschikt, de koffie is niet vers- Gebruik een andere koffiemelange of pas de maalfijngebrand, het koffiepoeder is te grof gemalen. heid aan zoals staat beschreven in de paragraaf "Koffiemolen instellen". [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HD 8839

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HD 8839 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag