Gebruiksaanwijzing PHILIPS DCM2060

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS DCM2060. Wij hopen dat dit PHILIPS DCM2060 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS DCM2060 te teleladen.


PHILIPS DCM2060 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (597 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS DCM2060 BROCHURE (1863 ko)
   PHILIPS DCM2060 (603 ko)
   PHILIPS DCM2060 BROCHURE (1857 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS DCM2060

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wanneer de stekker van de Direct plug-inadapter wordt gebruikt om het apparaat los te koppelen, moet u ervoor zorgen dat u altijd goed bij de stekker kunt. Weet wat deze veiligheidssymbolen betekenen Deze `bliksemschicht' waarschuwt voor ongeïsoleerd materiaal in het apparaat dat een elektrische schok kan veroorzaken. Voor uw eigen veiligheid en die van anderen is het van belang dat u het apparaat niet opent. Het `uitroepteken' waarschuwt voor kenmerken waarvoor u de bijgesloten documentatie aandachtig dient te lezen om bedienings- en onderhoudsproblemen te voorkomen. WAARSCHUWING: om het risico van brand of een elektrische schok zo veel mogelijk te beperken, mag dit apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht en mogen er geen vloeistofhoudende voorwerpen, zoals vazen, op dit apparaat worden geplaatst. [. . . ] Als u terug wilt gaan naar het vorige iPod/iPhone/iPad-menu, drukt u op MENU. Als u een selectie wilt bevestigen, drukt u op OK. De iPod/iPhone op het station plaatsen 1 2 Druk op DOCK for iPod/iPhone/iPad om het stationcompartiment te openen. Plaats de iPod/iPhone op het station. NL 115 N e de rl a n ds » Het afspelen wordt automatisch gestart. Druk als dat niet het geval is op . De iPad op het station plaatsen De iPod/iPhone/iPad verwijderen Trek de iPod/iPhone/iPad uit het station. 2 Druk herhaaldelijk op REPEAT/SHUFFLE tot de bovenstaande pictogrammen verdwijnen om het normaal afspelen te hervatten. De iPod/iPhone/iPad opladen Naar een andere track gaan Opmerking iPod met kleurenscherm, iPod classic en iPod met video zijn niet geschikt voor opladen op het station. Voor CD's: Druk op / selecteren. om een andere track te Als dit apparaat is aangesloten op een stopcontact, wordt de op het station geplaatste iPod/iPhone/iPad opgeladen. Tip Bij bepaalde iPod-modellen kan het tot een minuut duren voordat de oplaadindicator wordt weergegeven. Voor MP3-discs en USB-tracks: 1 2 Druk op / selecteren. Druk op / te selecteren. Tip om een album of map te om een track of bestand U kunt ook het numerieke toetsenblok op de afstandsbediening gebruiken om een track rechtstreeks te selecteren. Afspeelopties Afspelen onderbreken/hervatten Druk tijdens het afspelen op als u het afspelen wilt onderbreken of het afspelen weer wilt hervatten. Binnen een track zoeken 1 2 Houd tijdens het afspelen ingedrukt. / Laat de knop los om weer normaal af te spelen. Afspelen herhalen/afspelen in willekeurige volgorde Tracks programmeren U kunt maximaal 20 tracks programmeren. 1 Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op REPEAT/SHUFFLE om het volgende te selecteren: : hiermee wordt de huidige track herhaald. (alleen voor MP3/WMA): hiermee worden alle tracks in dit album herhaaldelijk afgespeeld. : alle tracks worden in willekeurige volgorde afgespeeld. 1 Druk in de CD/USB-modus op om het afspelen te stoppen en druk dan op PROG om de programmeringsmodus te activeren. / 2 3 Druk op / om een track te selecteren en druk vervolgens op PROG om uw keuze te bevestigen. 116 NL 5 Druk op om de geprogrammeerde tracks af te spelen. Druk op om het programma te wissen wanneer het afspelen is gestopt. Op FM-radiozenders afstemmen Opmerking Geluid aanpassen Tijdens het afspelen kunt u het volume aanpassen en geluidseffecten kiezen. Functie Het geluid harder of zachter zetten Het geluid dempen of herstellen De dynamische basversterking in- of uitschakelen Een geluidseffect selecteren: [POP] (pop) [JAZZ] (jazz) [CLASSIC] (klassiek) [ROCK] (rock) [FLAT] (vlak) Actie Druk op VOL +/-. Druk herhaaldelijk op DSC. Plaats de antenne zo ver mogelijk uit de buurt van de TV, videorecorder en andere stralingsbronnen. Controleer of u de meegeleverde FM-antenne hebt aangesloten en volledig hebt uitgetrokken. 1 2 Druk op FM om de FM-tunermodus te selecteren. » Het apparaat stemt automatisch af op een FM-zender met sterke ontvangst. 3 Herhaal stap 2 om op meer zenders af te stemmen. Afstemmen op een zender met een zwak ontvangstsignaal: Druk herhaaldelijk op / tot de ontvangst optimaal is. Andere informatie weergeven Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op DISPLAY om de tijd en andere afspeelinformatie weer te geven. FM-radiozenders automatisch programmeren Opmerking U kunt maximaal 20 FM-voorkeuzezenders programmeren. Houd in de FM-tunermodus PROG 3 seconden ingedrukt. » [AUTO] (automatisch) wordt weergegeven. NL 117 N e de rl a n ds 4 Herhaal stap 2 en 3 om meer tracks te programmeren. 5 Naar FM-radio luisteren » Het apparaat slaat alle FM-radiozenders automatisch op en zendt dan de eerste voorkeuzezender uit. 2 Druk herhaaldelijk op RDS om de volgende informatie te doorlopen (indien beschikbaar): » Programmeerservice » Soort programma, zoals [NEWS] (nieuws), [SPORT] (sport), [POP M] (popmuziek). . . » Tekstbericht via de radio » Bewerkingstijd FM-radiostations handmatig programmeren 1 2 3 4 5 Stem in de tunermodus af op een FMradiostation. Herhaal de stappen 1 tot en met 4 om andere FM-stations op te slaan. Opmerking Om een opgeslagen zender te verwijderen, slaat u op de desbetreffende locatie een andere zender op. Uitzending in stereo/mono kiezen Opmerking Uitzending in stereo is de standaardinstelling voor de tunermodus. Voor zenders met een zwak signaal schakelt u over op monogeluid voor een betere ontvangst. Druk in de FM-tunermodus op OK om te schakelen tussen uitzending in mono en stereo. Een voorkeuzezender selecteren Druk in de tunermodus op / of op de numerieke knoppen om een voorkeuzenummer te selecteren. RDS-informatie weergeven RDS (Radio Data System) is een service waarmee FM-zenders extra informatie kunnen weergeven. Als u op een RDS-zender afstemt, wordt het pictogram RDS weergegeven. 1 Stem af op een RDS-zender. 118 NL De alarmtimer instellen Dit apparaat kan worden gebruikt als alarmtimer. U kunt CD, FM-tuner, iPod/iPhone/ iPad of USB als alarmbron selecteren. Opmerking Controleer of u de klok correct hebt ingesteld. Tip Als u de bron CD/USB/iPod selecteert, maar er geen disc is geplaatst of er geen USB/iPod/iPhone/iPad is aangesloten, wordt automatisch de tuner als bron geselecteerd. 1 Houd in de stand-bymodus TIMER ingedrukt tot [SET TIMER] (timer instellen) over het display schuift. Druk herhaaldelijk op SOURCE of op de bronselectieknoppen op de afstandsbediening om een bron te selecteren: de CD, FM-tuner iPod/iPhone/ iPad of USB. / om het uur De sleeptimer instellen Opmerking Controleer of u de klok correct hebt ingesteld. 2 3 4 5 6 Wanneer het apparaat is ingeschakeld, drukt u herhaaldelijk op SLEEP om de sleeptimer (in minuten) in te stellen. » Als de sleeptimer is geactiveerd, wordt weergegeven. Tip Om de sleeptimer te deactiveren, drukt u herhaaldelijk op SLEEP totdat [OFF] (uit) wordt weergegeven. Druk op TIMER om te bevestigen. Herhaal de stappen 4 en 5 om de minuten in te stellen. Opmerking Als er niet binnen 90 seconden op een knop is gedrukt, wordt de alarminstelmodus automatisch afgesloten. Een extern audioapparaat afspelen Met dit apparaat kunt u audio afspelen van een extern audioapparaat, zoals een MP3-speler. Als iPod/iPhone/iPad als alarmbron is gekozen en u een afspeellijst met de naam "PHILIPS" in iTunes hebt gemaakt en deze naar uw iPod/iPhone/iPad hebt geïmporteerd, wordt er een willekeurige track uit de afspeellijst afgespeeld. Als er geen "PHILIPS"-afspeellijst is gemaakt in de iPod/ iPhone/iPad of geen track in de afspeellijst is opgeslagen, wordt uw laatst beluisterde track in de iPod/iPhone/ iPad afgespeeld. 1 Sluit de meegeleverde MP3 Link-kabel aan op de MP3-LINK-aansluiting. [. . . ] Informeer naar het plaatselijke systeem voor de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten. Houd u aan de plaatselijke regels en gooi uw oude producten niet samen met uw gewone, huishoudelijke afval weg. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij aan het voorkomen van mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. `Made for iPod', `Made for iPhone' of `Made for iPad' betekent dat een elektronisch accessoire specifek is ontworpen om op de iPod, iPhone of iPad te worden aangesloten en dat het door de leverancier is gecertifceerd en aan de prestatiestandaarden van Apple voldoet. Apple is niet verantwoordelijk voor de bediening van dit apparaat en of het apparaat al dan niet voldoet aan de richtlijnen met betrekking tot veiligheid en regelgeving. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS DCM2060

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS DCM2060 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag