Gebruiksaanwijzing PHILIPS 40766-17-16

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS 40766-17-16. Wij hopen dat dit PHILIPS 40766-17-16 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS 40766-17-16 te teleladen.


PHILIPS 40766-17-16 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2595 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS 40766-17-16 QUICK START GUIDE (945 ko)
   PHILIPS 40766-17-16 QUICK START GUIDE (945 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS 40766-17-16

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Eerstehulpmaatregelen Huid Inslikken Inademing Ogen Opmerkingen EHBO : : : : : Verwijder resten materiaal zo snel mogelijk van de huid (b. v. Het slachtoffer zo snel mogelijk in frisse lucht brengen en rust laten houden en eventueel arts waarschuwen. [. . . ] Brandbestrijdingsmaatregelen Blusmiddelen Gevaarlijke ontledingsproducten in vuur : : bepaald door omgeving koolmonoxide 6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat Procedure bij lekkage Procedure bij noodsituaties : : De vloeistof absorberen in geschikt absorptiemateriaal (b. v. Hierna mengsel in kunststof zakken scheppen en afvoeren naar verzamelplaats gevaarlijk afval. Hantering en opslag Plaatselijke afzuiging Opslagcondities Opslagcode (t. b. v. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming Blootstellingsgrenzen : van toepassing voor: Nederland (20 ºC; 1013 mbar) Er is geen MAC(STEL)-waarde vastgesteld. Informatie met betrekking tot het vervoer VIB 22464 aangemaakt op 2005-11-16 - blad 2 Niet onderworpen aan Transportregelgeving Gevaarlijke Stoffen 15. Wettelijk verplichte informatie EG-Etiket Opmerkingen EG-etiket : : niet van toepassing geen 16. Overige informatie Opmerkingen VIB Bedrijfsinterne referenties : : De component(en), als vermeld in sectie 2, zijn geregistreerd in de Toxic Substances Control Act Inventory (USA). geen Overzicht relevante R-zinnen van alle componenten in sectie 2 : 21/22 Schadelijk bij aanraking met de huid en bij opname door de mond. 51/53 Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. [. . . ] 51/53 Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Datum laatste wijziging : 2005-04-12 * Duiden wijzigingen aan ten opzichte van de vorige versie. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS 40766-17-16

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS 40766-17-16 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag