Gebruiksaanwijzing PARTNER FT3740T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PARTNER FT3740T. Wij hopen dat dit PARTNER FT3740T handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PARTNER FT3740T te teleladen.


PARTNER FT3740T : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1566 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PARTNER FT3740T (1564 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PARTNER FT3740T

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Pedimos a leitura atenta deste manual, preparado especialmente para informar da utilização correcta da máquina e das normas de segurança fundamentais. Gratulujemy Pan>stwu zakupu naszej glebogryzarki oraz jestes>my pewni, zée be%dziecie Pan>stwo usatysfakcjonowani wysoka% jakos>cia% naszego produktu. Prosimy o uwazé n e przeczytanie calÀ e j instrukcji obslÀ u gi i szczególÀ owe zapoznanie sie% ze wskazaniami dotycza% c ymi bezpíeczen>stwa uzéytkowania urza%dzenia. Köszönjük motorkapa megvásárlása útján belénkhelyezett bizalmat. [. . . ] Lue käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. V nebezpeèné vzdálenosti se nesmí zdrovat cizí osoby!Håll alla obehöriga på avstånd från riskområdet!Älä anna asiattomien henkilöiden oleskella vaara-alueella!Nie uz>ywac> urza%dzenia w pomieszczeniach zamknie%tych lub o slÀabym przewietrzeniu Mèrgezo gàzak belègzèse veszèly!Ne hasznàlni a gèpet zàrt vagy kevèsbè szelloztetett helysègekben. Nebezpeèí vdechování toxických plynù!Výrobek nesmí být pouíván v uzavøených nebo nedostateènì vìtraných prostorách. Använd inte apparaten i stängda eller dåligt ventilerade lokaler. Älä käytä laitetta suljetuissa tai riittämättömästi ilmastoiduissa tiloissa. Nie przelewac> paliwa przy zapalonym silniku Robbanàsveszèly!Ne hajtani vègre az uzemanyag toltèst amikor a motor mukodèsben van. Pohonné hmoty je zakázáno doplòovat pokud je motor v chodu. Utför inte påfyllning av bränsle med motorn igång. Älä suorita polttoaineentäydennystä moottorin käydessä. No rellenar con carburante cuando el motor está encendido Gevaar voor explosie!Não juntar o carburante com o motor em função Attenzione!Spegnere il motore e staccare la candela prima di effettuare qualunque manutenzione Attention!Eteindre le moteur et enlever la bougie avant d'effectuer quelque opération d'entretien que ce soit. Switch off the engine and disconnect the spark plug before undertaking any maintenance work. Vor der Ausführung jeglicher Wartungsarbeiten ist der Motor abzuschalten und die Zündkerze abzuklemmen. Apagar el motor y extraer la bujía antes de efectuar cualquier manutención Pas op! [. . . ] e)Om veiligheidsredenen dienen versleten of beschadigde onderdelen tijdig vervangen te worden. f)Het eventuele aftappen van de brandstoftank voor de winteropslag dient in de open lucht uitgevoerd te worden" g)Monteer het werktuig volgens de instructies en gebruik alleen onderdelen waarop het merk of de naam van de fabrikant of leverancier en het referentienummer vermeld zijn. h)Ter bescherming van de handen tijdens het verwisselen van het gereedschap geschikte handschoenen aantrekken. Voorbereiding/Werking a)Draag tijdens het werken stevig schoeisel en een lange broek. b)Controleer voordat u aan het werk gaat of het werktuig, goed bevestigd is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PARTNER FT3740T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PARTNER FT3740T zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag