Gebruiksaanwijzing PANASONIC CUUE9JKE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC CUUE9JKE. Wij hopen dat dit PANASONIC CUUE9JKE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC CUUE9JKE te teleladen.


PANASONIC CUUE9JKE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3100 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC CUUE9JKE (3078 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC CUUE9JKE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ·Pasop, datuwvingersofandere voorwerpennietin hetapparaat komen, daardoordedraaiendedelen blessuresveroorzaaktkunnenworden. ·Probeerhetapparaatnietzelfte repareren. Binneneenheid ·Plaatshetapparaatnietineen omgevingwaarmogelijkeengevaar voorexplosiebestaat. ·Reinighetapparaatnietmetwater, benzeen, verdunnerofschuurpoeder. ·Gebruikhetapparaatnietvoorandere doeleindenzoalshetconserverenvan voedsel. [. . . ] Opmerking over het batterijensymbool (beneden twee voorbeelden): Ditsymboolkangebruiktwordeninverbindingmeteenchemischsymbool. Indatgevalwordtdeeis, vastgelegd doordeRichtlijnvoordebetrokkenchemischeproductenvervuld. Informatie voor gebruikers betreffende het verzamelen en verwijderen van oude uitrustingen en lege batterijen · ethetapparaatnietaanbijhetwaxenvandevloer. Nahetwaxendientudekamereerstvoldoendeteventilerenvoordatu Z hetapparaatinwerkingstelt. ·Installeerhetapparaatnietineenvetteofrokerigeomgeving. 33 NEDERLANDS PRODUCT OVERZICHT & GEBRUIKSAANWIJZING PRODUCT OVERZICHT & GEBRUIKSAANWIJZING CS-UE12JKE Voorpaneel Luchtfilters POWER CS-UE9JKE TIME R AirQualit y Verticale luchtstroom ventilatiekoepel · Niet handmatig bijstellen. Horizontaleluchtstroom ventilatiekoepel · Handmatigbijtestellen. · Zorgervoordat uuwvingers nietinhet apparaatsteekt WAARSCHUWING omletseldoor detegenstroom waaierte voorkomen. Afstandsbedieningscherm aleafs tand: 8m Ontvanger Maxim Automatische AAN/UIT schakelaar · Gebruikwanneerdeafstandsbediening kwijtofdefectis. Drukenhoudvasttot2 Geforceerd 3 pieptonenklinken, laat verwarmen danlos. Drukdeschakelaarinomuitteschakelen. INDICATOR (GROEN) (ORANJE) AUTO HEAT COOL D RY OFF OFF A hr DELAY ON OFF B AUTOQUIE FAN POWERFU T SPEED L AUTO AIR hr SWING DELA Y ON OM HET APPARAAT AAN EN UIT TE ZETTEN · AttendeeruopdeUITindicatoropdeafstandsbedieningweergave omtevoorkomendathetapparaatoponjuistemanierstartofstopt. · Gebruikvanhetapparaatbinnenaanbevolentemperatuurreeks vergrootenergiebesparing. DROOGMODUS:1°C~2°Cminderdandekamertemperatuur. POWERFU L / QUIET SELECT CHECK SET/CANC EL RESET ERROR RE SET 34 OM EEN GEBRUIKSMODUS TE SELECTEREN AUTOMATISCHE modus ­ Voor uw gemak · Detemperatuurinstellendoor of tedrukken. ·Tijdensautomatischewerkingwordtdegebruiksmodus automatischgekozenopbasisvandekamertemperatuur, debuitentemperatuurendeingesteldetemperatuuropde afstandsbediening. · Degebruiksmoduswordtelkhalfuurveranderdindiennodig. (Voorbeeld) De Temperatuur instellen op 25 36 DE TIMER INSTELLEN · Alsudeairconditionerautomatischin-ofuitwilschakelen. · DeUITTIMERkanalleeningesteldwordenalsde airconditionerinwerkingis. · DeAANTIMERkanalleeningesteldwordenalsde airconditionernietinwerkingis. AAN EN UIT TIMER UITSTELLEN Bijvoorbeeld, omdeairconditioner3uurlatertelaten stoppenen4uurlatertelatenstarten. · Dezestandkanalleeningesteldwordenalsde airconditionerinwerkingis. AAN EN UIT TIMER UITSTELLEN Bijvoorbeeld, omdeairconditioner7uurlatertestartenen 10uurlatertestoppen. · Dezestandkanalleeningesteldwordenalsde airconditionernietinwerkingis. TIMER INSTELLING BEVESTIGEN Kiesde knopeenmaligomdetimerstandte activeren. Dezewilstartenalsdeingesteldetijdbereiktis. TIMER INSTELLING ANNULEREN Kiesnogmaalsde knopomdetimerstandteannuleren. · Detimerindicatievanhetbinnenapparaatzalbranden alsdetimerisingesteld. [. . . ] automatischherstartenvolgensdelaatstegebruiksmodusenluchtstroom richtingwanneerdestroomwordthervat, omdatdewerkingnietstopgezet ismetdeafstandsbediening. · Omdeautomatischeherstartfunctieuitteschakelendientucontactopte nemenmetdeerkendedealer. DeAAN/UITindicatorknipperttijdensgebruik · Hetapparaatisinontdooistandenhetgesmoltenijswordtviade endebinnenventilatorstopt. Debinnenventilatorstoptafentoetijdenshet · Omonbedoeldkoelentevoorkomen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC CUUE9JKE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC CUUE9JKE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag