Gebruiksaanwijzing PANASONIC CS-E7GKDW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC CS-E7GKDW. Wij hopen dat dit PANASONIC CS-E7GKDW handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC CS-E7GKDW te teleladen.


PANASONIC CS-E7GKDW : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (9968 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC CSE7GKDW (1179 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC CS-E7GKDW

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ·Gebruikindebuurtvandeluchtuitlaat geenapparatendiewerkenop brandstoffen. ·Zorgervoordatdeafvoerleiding correctisaangesloten. Alsditniethet gevalis, kanereenlekkageontstaan. ·Laatpeutersofjongekinderen nietmetdeafstandsbediening spelenomtevoorkomendat zijdebatterijenperongeluk doorslikken. ·Verwijderdebatterijenalshet apparaatgedurendelangetijd nietzalwordengebruikt. [. . . ] Omuwairconditionerverderte beschermentegenbeschadigingdoor buitengewoonsterkebliksemactiviteit, kuntudezeloskoppelenvande stroomtoevoer. Raakdeairconditioner nietaantijdensbliksem, hetkaneen elektrischeschokgeven. Buiteneenheid ·Ganietophetapparaatzittenofstaan, omdatuperongelukzoukunnen vallen. ·Raakdescherpealuminiumvinniet aan;scherpedelenkunnenblessures veroorzaken. ·Zorgervoordatdeafvoerleiding correctisaangesloten. Alsditniethet gevalis, kanerlekkageontstaan. ·Controleernalangegebruiksperioden hetinstallatierekopbeschadiging. Buiteneenheid ·Pasop, datuwvingersofanderevoorwerpenniet inhetapparaatkomen, daardoordedraaiende delenblessuresveroorzaaktkunnenworden. 32 WETTELIJKE INFORMATIE WETTELIJKE INFORMATIE Ditapparaatisnietbestemdvoorgebruikdoorpersonen(kindereninbegrepen)metverminderde fysieke, sensorischeofmentalecapaciteiten, ofzonderervaringofkennis, tenzijondertoezicht vanofnainstructiedooreenpersoondievoorhunveiligheidverantwoordelijkis. Pasop, dat kinderennietmethetapparaatspelen. Hartelijkdankvoordeaanschafvan dePanasonic-Airconditioner INHOUDSOPGAVE VEILIGHEIDSMAATREGELEN 32 WETTELIJKE INFORMATIE 33 GEBRUIKSOMSTANDIGHEDEN Temperatuur (°C) KOELEN VERWARMEN Maximum Minimum Maximum Minimum Gebruikdezeairconditionerbinnenhetvolgendetemperatuurbereik Binnen *DBT 32 16 30 16 *WBT 23 11 Buiten *DBT 43 16 24 -5 *WBT 26 11 18 -6 PRODUCT OVERZICHT EN GEBRUIKSAANWIJZING 34~35 ONDERHOUD & REINIGING PROBLEMEN OPLOSSEN PRODUCT SPECIFICATIES 36 37 56 OPMERKING: · Ditmodelisnietgeschiktvoor24uurnon-stopbedrijfindeverwarmingsmodus bijtemperaturenbeneden-5°C. Wanneerdebuitentemperatuurbeneden -5°Cisenuditmodelbuitendebovengenoemdeomstandighedengebruikt, kanhetbuitenapparaatbevriezenenterbeveiliginguitschakelen. * DBT: Droge boltemperatuur * WBT: Natte boltemperatuur Vervangingofinstallatievandestekkersdientalleenuitgevoerdtewordendoor erkend/gekwalificeerdpersoneel. Dedradenindezehoofvoedingslijnenzijn gekleurdinovereenstemmingmetdevolgendecode: Aansluitingen Rood Zwart Groen/Geel SNELLE GIDS ACHTERKLEP Draden Live(Fase) Neutraal(Nul) Aard Kleuren(IECStandaard) Bruin Blauw Groen-geel OPMERKING: Deillustratiesindezehandleiding zijnalleengeschiktvooruitleg doeleindenenkunnenverschillen vanheteigenlijkeapparaat. Het isonderhevigaanverandering zondermeldingvantoekomstige verbetering. Dekleurvandebedradingkanvariërenafhankelijkvandestandaard bedradingcodevanhetland. Pb Dezesymbolenopdeproducten, verpakkingen, en/ofbegeleidendedocumentenbetekenendatgebruikteelektrische enelektronischeproductenenbatterijennietmethetalgemenehuishoudelijkeafvalgemengdmogenworden. Vooreencorrectebehandeling, recuperatieenrecyclagevanoudeproductenenlegebatterijenmoetenzijnaar debevoegdeverzamelpuntengebrachtwordeninovereenstemmingmetuwnationalewetgevingendeRichtlijnen 2002/96/ECen2006/66/EC. Doordezeproductenenbatterijencorrectteverwijderendraagtuuwsteentjebijtothetbeschermenvan waardevollemiddelenentotdepreventievanpotentiëlenegatieveeffectenopdegezondheidvandemensenop hetmilieudieandersdooreenonvakkundigeafvalverwerkingzoudenkunnenontstaan. Voormeerinformatieoverhetverzamelenenrecyclerenvanoudeproductenenbatterijen, gelievecontactopte nemenmetuwplaatselijkegemeente, uwafvalverwijderingsdienstenofdewinkelwaarudegoederengekochthebt. Vooreenniet-correcteverwijderingvanditafvalkunnenboetesopgelegdwordeninovereenstemmingmetde nationalewetgeving. Voor zakengebruikers in de Europese Unie Indienuelektrischeenelektronischeuitrustingwiltvewijderen, neemdancontactopmetuwdealervoormeerinformatie. [Informatie over de verwijdering in andere landen buiten de Europese Unie] DezesymbolenzijnenkelgeldigindeEuropeseUnie. Indienuwenstdezeproductenteverwijderen, neemdancontact opmetuwplaatselijkeautoriteitenofdealer, envraaginformatieoverdecorrectewijzeomdezeproductenteverwijderen. · Inhetgevalvaneenstroomstoringzaldeinstellingvan detimergeannuleerdworden. Steldetimeropnieuwin alsdeelektriciteitwordthervat. 35 Kamertemperatuur 32 25 22 KOELING DROOG VERWARMING 18 16 13 19 21 23 25 Verwarmingsmodus ­ Genieten van warme lucht · Indeverwarmingsstandduurthetevenvoordathetapparaatisopgewarmd. Koelingmodus ­ Genieten van koude lucht Droogmodus ­ Drogen van de omgeving · Tijdenslichtedrogingwerktdebinnenventilatoroplage snelheidomeenzachtekoelingwerkingtegeven. VENTILATIESNELHEID SELECTEREN (5 OPTIES) · Bijautomatischestandwordtdeventilatorsnelheidvan debinnenventilatorautomatischafgesteldopbasisvan degebruiksmodus. RICHTING VAN DE VERTICALE LUCHTSTROOM AANPASSEN (5 OPTIES) · Omdekamerteventileren · Alsdeautomatischestandisgekozen, draaitde ventilatiekoepelautomatischopenneer. · Alsverwarmingsmodusaanstaat, stroomtdeluchtin hetbeginvoorevenopwaarts, endaarnabeginthij benedenwaartstestromen. POWERFUL: TEMPERATUUR SNEL BEREIKEN · Dezestandmaakthetmogelijkomdegewenste temperatuursneltebereiken. Normaal Buitentemperatuur QUIET: GENIETEN VAN EEN RUSTIGE OMGEVING · Dezestandleverteenrustigeomgevingdoorhet lawaaivandeluchtstroomtereduceren. · KRACHTIGEENRUSTIGEkunnennietgelijktijdigin werkingwordengebracht. OPTIONELE INSTELLINGEN Drukopdezetoets, omdestandaardinstelling vandeafstandsbedieningterugtezetten. ERROR RESET Doordetemperatuur1°Chogerintestellendande gewenstetemperatuurbijdekoelmodusof2°Clagerbij deverwarmingsmodus, bespaartu10%aanenergie. Gebruikgordijnenomzonlichtenhitteaftewerenom energieverbruikteverminderentijdensdekoelingmodus. RESET NEDERLANDS ONDERHOUD & REINIGING ·Schakel de stroomtoevoer uit en haal de stekker uit het stopcontact alvorens het apparaat te reinigen. ·Raak de scherpe aluminium uitsteeksel niet aan, het scherpe gedeelte AANDACHT kan letsel veroorzaken. REINIGINGSINSTRUCTIES · Gebruikgeenbenzeen, verdunnerofschuurpoeder. [. . . ] OPMERKING: · Hetapparaatkanmogelijk beperktwordengebruikt(bij 4pieptonen), afhankelijkvan hetdefect. 1 knop5 Houdde seconden ingedrukt. POWERFUL / QUIET 2 3 SELECT CHECK SET/CANCEL RESET Houddeknopingedrukt totueenpieptoonhoorten noteerdefoutcode. Houddeknop5seconden ingedruktomdecontrole testoppen. ERROR RESET 4 Schakelhetapparaatuitengeefdestoringscodedooraaneenbevoegdeinstallateur. 37 NEDERLANDS Debinnenventilatorenstoppenafentoe wanneerdeventilatorisingesteldopde automatischestand. Hetapparaatheeftenkeleminutenvertraging · Devertragingdientterbeschermingvandecompressorvanhetapparaat. Hetapparaatwerktautomatischalsdestroom · Ditisdeautomatischeherstartfunctievanhetapparaat. Dewerkingzal naeenstroomstoringwordthervat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC CS-E7GKDW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC CS-E7GKDW zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag