Gebruiksaanwijzing OLYMPUS TG-805

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing OLYMPUS TG-805. Wij hopen dat dit OLYMPUS TG-805 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing OLYMPUS TG-805 te teleladen.


OLYMPUS TG-805 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4271 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   OLYMPUS TG-805 (3145 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding OLYMPUS TG-805

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DIGITALE CAMERA TG-810 TG-805 Handleiding WijdankenuvoordeaanschafvandezedigitaleOlympus-camera. Leesvoordatuuwnieuwecameragaatgebruiken dezehandleidingaandachtigdooromuvanoptimaleprestatiesenvaneenlangegebruiksduurvandecamerate verzekeren. Bewaardezehandleidingopeenveiligeplaatszodatuhemooklaternogeenskuntraadplegen. Voordatubelangrijkeopnamengaatmaken, doetuergoedaaneerstenkeleproefopnamentemakenteneinde umetuwcameravertrouwdtemaken. Inhetbelangvandevoortdurendeverbeteringvanonzeproducten, behoudtOlympuszichhetrechtvoordein dezehandleidinggepubliceerdeinformatiebijtewerkenofaantepassen. Descherm-encamera-illustratiesindezehandleidingwerdengemaakttijdensdeontwikkelingsfaseenkunnen bijgevolgafwijkenvanheteigenlijkeproduct. Tenzijandersvermeld, geldtdebeschrijvingvandezeillustraties voordeTG-810. [. . . ] SchakeltdeLED-verlichtingin. "DeLED-verlichtinggebruiken"(Blz. 38) Tikkenopdebovenkantvandecamera 1 Selecteer[Calibrate]inSubmenu2endrukopde knopA. 4 Selecteerdeinstelling[Intvl]metFGendrukopde knopA. Top Str Avg Intvl Norm De tikbediening aanpassen Exit MENU Set OK NL Voor informatie over het gebruik van de menu's, zie "Instelmenu" (Blz. 6) De opnamelocatie en tijdsinformatie opnemen op de gemaakte beelden [GPS Settings] (AlleenTG-810) t(Instellingen3)GPSSettings Gps(GlobalPositioningSystem)iseensysteemdatdehuidigepositie(breedte-enlengtegraad)bepaaltaandehand vansatellietsignalen. Dezecamerakoppeltlocatie-informatieaangegevensenkaartgegevens, enmaakthetmogelijk omdeopnamerichtingenoriëntatiepuntinformatieopteslaanopdebeelden. Hetgebruikvangpsisonderhevigaandewettenvanhetlandofderegiowaaruzichbevindt. Zorgervoordat udezewettenstriktnaleeft. Steldegps-functieinop[Off]ineenvliegtuigenopandereplaatsenwaarhetgebruikvandegps-functieverbodenis. Wanneerdegps-functieingesteldisop[On], blijftdezegeactiveerd, zelfsalsdecamerauitgeschakeldis. Dit betekentdatdebatterijenergieblijftverbruiken. Submenu 2 On GPS Off Status Country/Region State/Province City Landmark On Off On Off On Off On Off Submenu 3 Toepassing Wanneerudegps-functiewiltgebruiken. Wanneeroriëntatiepuntennietmoetenwordenweergegeven. Alleenoriëntatiepuntinformatieindebuurtvandeopnamelocatiewordtweergegeven. Onderbepaaldeomstandighedenwordtdegps-informatiemogelijknietnauwkeurigopgenomen. Zie"Overgps" (Blz. 73). WanneerGPSingesteldisop[On], wordtdestand[PowerSave]automatischingesteldop[Off]. Degps-informatiewordtmogelijknietopgenomenwanneerdecameratijdnietingesteldisofwanneererinstellingen gewijzigdzijn. NL Printen Direct printen (PictBridge*1) SluitudecameraaanopeenvoorPictBridgegeschikte printer, dankuntubeeldenrechtstreeksprintenzonder eencomputertegebruiken. Omvasttestellenofuwprinterwelofnietgeschiktisvoor PictBridge, raadpleegtudehandleidingvandeprinter. *1 PictBridgeiseennormvoorhetaansluitenvandigitale camera'senprintersvanverschillendefabrikantenen voorhetdirectprintenvanfoto's. Deprintstanden, hetpapierformaatenandere parametersdieumetdecamerakuntinstellen, zijnafhankelijkvandegebruikteprinter. Voormeer informatieraadpleegtudehandleidingvandeprinter. Voormeerdetailsoverdebeschikbarepapiertypes, hetplaatsenvanpapierenhetinstallerenvan inktcassettesraadpleegtudehandleidingvan deprinter. I(rechts) Multiconnector USB-kabel(meegeleverd) Beelden printen met de standaardinstellingen van de printer [Easy Print] Inhetinstelmenuzetu[USBConnection]op[Print]. [USBConnection](Blz. 50) Easy Print Start Custom Print OK 1 2 Geef het beeld dat u wenst te printen weer op de monitor. "Beeldenbekijken"(Blz. 23) 3 4 Druk op I om het printen te starten. Om een ander beeld te printen, gebruikt u HI om een beeld te selecteren, waarna u op de knop A drukt. Schakel de printer in en verbind de printer met de camera. Stoppen met printen Alseengeselecteerdbeeldwordtweergegevenopde monitor, koppeltudeUSB-kabellosvandecameraen deprinter. NL De printerinstellingen wijzigen [Custom Print] Submenu 4 Off/On*1 1 2 3 Voer stap 1 en 2 uit bij [Easy Print] (Blz. Gebruik FG om de printfunctie te selecteren, en druk op de knop A. Toepassing Hiermeewordthetbeeldgeprintdatin stap6werdgekozen. Hiermeewordenallebeeldengeprintdie opgeslagenzijninhetinternegeheugen ofophetkaartje. Hiermeewordteenindexgeprintvan allebeeldendieopgeslagenzijninhet internegeheugenofophetkaartje. Hiermeewordenbeeldengeprintopbasis vandeprintreserveringenophetkaartje. Toepassing Hetbeeldwordtgeprintmeteen rand([Off]). Hetbeeldwordtophetvolledigepapier geprint([On]). (Hetaantal Hetaantalbeeldenperblad([Pics/ beeldenperblad Sheet])kanenkelwordengekozenals isafhankelijk [MultiPrint]werdgeselecteerdinstap3. [. . . ] Indiendegarantieverklaringopeenofanderewijze gewijzigdwordtmetbetrekkingtothetjaar, demaanden dedatumvanaankoop, denaamvandeklant, denaam vandedealerenhetserienummer. 4 Dezegarantieisuitsluitendophetproductvantoepassing; degarantieisnietvantoepassingopiederandertoebehoren, zoalsdebehuizing, decamerariem, hetlenskapjeende batterijen. 5 DeverplichtingvanOlympusonderdezegarantieis beperkttothetreparerenofvervangenvanhetproducten iedereverplichtingvoorverliesofbeschadiging, indirectof voortvloeiend, openigerleiwijzeopgelopendoordeklant vanwegeeengebrekinhetproduct, enmetnamealle soortenverliesofschadeveroorzaaktinfotorolletjesof lenzenofandereuitrustingoftoebehorendatbijhetproduct wordtgebruikt, ofiedersoortverliesdathetresultaatisvan eenvertraagdereparatie, isuitgesloten. Opmerkingen: 1 Dezegarantievormteenaanvullingopenheeftgeeninvloed opdewettelijkerechtenvandeklant. 2 Alsuvragenoverdezegarantieheeft, kuntucontact opnemenmeteenvandeservicedienstenvanOlympusdie vermeldzijnindeinstructies. Opmerkingen met betrekking tot het onderhoud onder garantie 1 Dezegarantiegeldtuitsluitendindiendegarantieverklaring naarbehorenisingevulddoorOlympusofdedealer. Zorg ervoordatuwnaam, denaamvandedealer, hetserienummer enhetjaar, demaandendedatumvanaankoopingevuldzijn. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING OLYMPUS TG-805

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding OLYMPUS TG-805 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag