Gebruiksaanwijzing OLYMPUS SZ-30MR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing OLYMPUS SZ-30MR. Wij hopen dat dit OLYMPUS SZ-30MR handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing OLYMPUS SZ-30MR te teleladen.


OLYMPUS SZ-30MR : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4064 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   OLYMPUS SZ-30MR (3421 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding OLYMPUS SZ-30MR

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DIGITALE CAMERA SZ-30MR Handleiding WijdankenuvoordeaanschafvandezedigitaleOlympus-camera. Leesvoordatuuwnieuwecameragaat gebruikendezehandleidingaandachtigdooromuvanoptimaleprestatiesenvaneenlangegebruiksduurvan decamerateverzekeren. Bewaardezehandleidingopeenveiligeplaatszodatuhemooklaternogeenskunt raadplegen. Voordatubelangrijkeopnamengaatmaken, doetuergoedaaneerstenkeleproefopnamentemakenteneinde umetuwcameravertrouwdtemaken. Inhetbelangvandevoortdurendeverbeteringvanonzeproducten, behoudtOlympuszichhetrechtvoordein dezehandleidinggepubliceerdeinformatiebijtewerkenofaantepassen. Registreeruwproductopwww. olympus-consumer. com/registerenontvangextravoordelenvanOlympus! Stap 1 De inhoud van de doos controleren of Digitalecamera Camerariem Lithiumionbatterij (LI-50B) USB-kabel AV-kabel USB-lichtnetadapter (F-2AC) OLYMPUS Setup-cd-rom Anderenietafgebeeldeaccessoires:Garantiekaart Deinhoudkanvariërennaarplaatsvanaankoop. Stap 2 4 De camera gereedmaken Stap 3 5 Fotograferen en beelden weergeven "Decameragereedmaken"(Blz. 13) "Fotograferen, weergevenenwissen"(Blz. 19) Stap Gebruik van de camera Stap Printen "Camera-instellingen"(Blz. 3) "Directprinten(PictBridge)"(Blz. 56) "Printreserveringen(DPOF)"(Blz. 59) Inhoud Namen van onderdelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Alsdetv-instellinghiermeenietovereenstemt, wordtdezeautomatisch gewijzigd. Bediendecamerametdeafstandsbedieningvandetelevisie. Destandaardinstellingenaffabriekverschillenafhankelijkvanderegiowaardecameraisgekocht. NL Voor informatie over het gebruik van de menu's, zie "Instelmenu" (Blz. 6) Camerabeelden weergeven op een televisie AansluitingviaAV-kabel 1Selecteeropdecamerahetzelfdevideosignaalalshetvideosignaalvandeaangeslotentelevisie([NTSC]/[PAL]). 2Sluitdetelevisieendecameraaan. Multiconnector SluitdeAV-kabelaanopde (gele)video-ingangende(witte) audio-ingang. AV-kabel(meegeleverd) AansluitingviaHDMI-kabel 1Opdecameraselecteertuhetdigitalesignaalformaatvandeaansluiting([480p/576p]/[720p]/[1080i]). 3Schakeldetelevisieinenwijzig"INPUT"in"VIDEO(eeningangdiemetdecameraverbondenis)". WanneerdecamerametdeUSB-kabelaangeslotenisopdecomputer, magudeHDMI-kabelnietaansluitenopde camera. HDMI-microconnector (typeD) TypeA AansluitenopdeHDMIconnectoropdetelevisie. HDMI-kabel(afzonderlijkverkocht:CB-HD1) NL Voor informatie over het gebruik van de menu's, zie "Instelmenu" (Blz. 6) TypeC TypeD(CB-HD1) Voormeerdetailsoverhetwijzigenvandeingangsbronvandetelevisieraadpleegtudehandleidingvandetelevisie. AlsdecameraendetelevisieverbondenzijnmetzoweleenAV-kabelalseenHDMI-kabel, heeftdeHDMI-kabel voorrang. Afhankelijkvandeinstellingenvanuwtelevisiekunnendeweergegevenbeeldenendeinformatieuitgesnedenzijn. Beelden bedienen met de afstandsbediening van de televisie 1Zet[HDMIControl]op[On]enschakeldecamerauit. 2SluitdecameraendetelevisieaandoormiddelvaneenHDMI-kabel. "AansluitingviaHDMI-kabel"(Blz. 53) 3Schakeleerstdetelevisieendaarnadecamerain. Bijbepaaldetelevisieskunnengeenbedieningenwordenuitgevoerdmetdeafstandsbedieningvandetelevisie, zelfsalsdebedieningsaanwijzingenophetschermwordenweergegeven. Alsgeenbedieningmogelijkismetdeafstandsbedieningvandetelevisie, zetu[HDMIControl]op[Off]envoert udebedieninguitmetdecamera. Batterijvermogen sparen tussen opnames [Power Save] s(Instellingen2)PowerSave Submenu 2 Off On Toepassing Annuleert[PowerSave]. Alsdecameragedurendeongeveer 10secondennietwordtgebruikt, schakeltdemonitorautomatisch uitomdebatterijtesparen. Taal voor de monitor wijzigen [l] s(Instellingen2)l Submenu 2 Languages Toepassing Detaalvoordemenu'sende foutmeldingenopdemonitorwordt geselecteerd. Stand stand-by hernemen Drukopeenwillekeurigeknop. NL Datum en tijd instellen [X] s(Instellingen2)X "Datum, tijd, tijdzoneentaal"(Blz. 17). 1 DrukopInahetinstellenvandeminutenengebruikFGomde weergavevolgordevoordedatumintestellen. 2 DrukopdeknopAomintestellen. De weergavevolgorde voor de datum selecteren X Y MD Time De datum en tijd controleren 2011 . 26 00 : 00 Volgorde datum Cancel MENU Y/M/D DrukopdeknopINFOterwijldecamerauitgeschakeldis. Dehuidige tijdwordtgedurendeongeveer3secondenweergegeven. Set OK De eigen en alternatieve tijdzone kiezen [World Time] t(Instellingen3)WorldTime Ukuntgeentijdzoneselecterenmet[WorldTime]alsdeklokvandecameravoordiennietwerdingesteldmet[X]. Submenu 2 Home/Alternate x*1 z*1, 2 *1 Submenu 3 x z -- -- Toepassing Detijdindeeigentijdzone(detijdzonegeselecteerdvoorxinsubmenu2). Detijdindetijdzonevanuwreisbestemming(detijdzonediegeselecteerdisvoorz insubmenu2). Selecteerdetijdzonevanuwreisbestemming(z). Inregio'swaardezomertijdwordtgebruikt, gebruiktuFGomdezomertijd([Summer])inteschakelen. *2 Wanneerueentijdzoneselecteert, berekentdecameraautomatischhettijdverschiltussendegeselecteerdetijdzone endeeigentijdzone(x)omdetijdindetijdzonevanuwreisbestemmingaantegeven(z). Gegevens in de camera herstellen [Data Repair] t(Instellingen3)DataRepair Weergavewordtmogelijkdoor[DataRepair]uittevoerenwanneerdefunctiePhotoSurfingnietcorrectgeactiveerd is. Gegevenszoalsverzamelingenenanderegroependiemetde[ib](pc-software)werdengemaakt, wordenechter uitdedatabankindecameraverwijderd. Importeerdegegevensweervandecomputernaardecameraomdegegevensdiemetde[ib](pc-software)werden gemaakt, weertegeven. NL Printen Direct printen (PictBridge*1) SluitudecameraaanopeenvoorPictBridgegeschikte printer, dankuntubeeldenrechtstreeksprintenzonder eencomputertegebruiken. Omvasttestellenofuwprinterwelofnietgeschiktisvoor PictBridge, raadpleegtudehandleidingvandeprinter. [. . . ] 4 Dezegarantieisuitsluitendophetproductvantoepassing; degarantieisnietvantoepassingopiederandertoebehoren, zoalsdebehuizing, decamerariem, hetlenskapjeende batterijen. 5 DeverplichtingvanOlympusonderdezegarantieis beperkttothetreparerenofvervangenvanhetproducten iedereverplichtingvoorverliesofbeschadiging, indirectof voortvloeiend, openigerleiwijzeopgelopendoordeklant vanwegeeengebrekinhetproduct, enmetnamealle soortenverliesofschadeveroorzaaktinfotorolletjesof lenzenofandereuitrustingoftoebehorendatbijhetproduct wordtgebruikt, ofiedersoortverliesdathetresultaatisvan eenvertraagdereparatie, isuitgesloten. Opmerkingen: 1 Dezegarantievormteenaanvullingopenheeftgeeninvloed opdewettelijkerechtenvandeklant. 2 Alsuvragenoverdezegarantieheeft, kuntucontact opnemenmeteenvandeservicedienstenvanOlympus dievermeldzijnindeinstructies. Opmerkingen met betrekking tot het onderhoud onder garantie 1 Dezegarantiegeldtuitsluitendindiendegarantieverklaring naarbehorenisingevulddoorOlympusofdedealer. Zorgervoordatuwnaam, denaamvandedealer, het serienummerenhetjaar, demaandendedatumvan aankoopingevuldzijn. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING OLYMPUS SZ-30MR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding OLYMPUS SZ-30MR zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag