Gebruiksaanwijzing OLYMPUS SZ-20

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing OLYMPUS SZ-20. Wij hopen dat dit OLYMPUS SZ-20 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing OLYMPUS SZ-20 te teleladen.


OLYMPUS SZ-20 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3547 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   OLYMPUS SZ-20 (2933 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding OLYMPUS SZ-20

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DIGITALE CAMERA SZ-10/SZ-20 Handleiding WijdankenuvoordeaanschafvandezedigitaleOlympus-camera. Leesvoordatuuwnieuwecameragaat gebruikendezehandleidingaandachtigdooromuvanoptimaleprestatiesenvaneenlangegebruiksduurvan decamerateverzekeren. Bewaardezehandleidingopeenveiligeplaatszodatuhemooklaternogeenskunt raadplegen. Voordatubelangrijkeopnamengaatmaken, doetuergoedaaneerstenkeleproefopnamentemakenteneinde umetuwcameravertrouwdtemaken. Inhetbelangvandevoortdurendeverbeteringvanonzeproducten, behoudtOlympuszichhetrechtvoordein dezehandleidinggepubliceerdeinformatiebijtewerkenofaantepassen. DezehandleidingisvoorhetmodelSZ-10enSZ-20. Decamera-illustratiesindezehandleidingzijnvandeSZ-10. [. . . ] WanneerdecamerametdeUSB-kabelaangeslotenisopdecomputer, magudeHDMI-kabelnietaansluiten opdecamera. Openhetklepjeoverde connectorinderichtingvandepijl. HDMImicroconnector Aansluitenopde (typeD) HDMI-connector opdetelevisie. TypeA HDMI-kabel(afzonderlijkverkocht:CB-HD1) NL Voor informatie over het gebruik van de menu's, zie "Instelmenu" (Blz. 6) TypeC TypeD(CB-HD1) Voormeerdetailsoverhetwijzigenvandeingangsbronvandetelevisieraadpleegtudehandleidingvande televisie. AlsdecameraendetelevisieverbondenzijnmetzoweleenAV-kabelalseenHDMI-kabel, heeftdeHDMI-kabel voorrang. Afhankelijkvandeinstellingenvanuwtelevisiekunnendeweergegevenbeeldenendeinformatieuitgesnedenzijn. Beelden bedienen met de afstandsbediening van de televisie 1Zet[HDMIControl]op[On]enschakeldecamerauit. 2SluitdecameraendetelevisieaandoormiddelvaneenHDMI-kabel. "AansluitingviaHDMI-kabel"(Blz. 52) 3Schakeleerstdetelevisieendaarnadecamerain. Bijbepaaldetelevisieskunnengeenbedieningenwordenuitgevoerdmetdeafstandsbedieningvandetelevisie, zelfsalsdebedieningsaanwijzingenophetschermwordenweergegeven. Alsgeenbedieningmogelijkismetdeafstandsbedieningvandetelevisie, zetu[HDMIControl]op[Off]envoert udebedieninguitmetdecamera. Batterijvermogen sparen tussen opnames [Power Save] s(Instellingen2)PowerSave Submenu 2 Off On Toepassing Annuleert[PowerSave]. Alsdecameragedurendeongeveer 10secondennietwordtgebruikt, schakeltdemonitorautomatisch uitomdebatterijtesparen. Taal voor de monitor wijzigen [l] s(Instellingen2)l Submenu 2 Talen Toepassing Detaalvoordemenu'sende foutmeldingenopdemonitorwordt geselecteerd. Stand stand-by hernemen Drukopeenwillekeurigeknop. NL Voor informatie over het gebruik van de menu's, zie "Instelmenu" (Blz. 6) Datum en tijd instellen [X] t(Instellingen3)X "Datum, tijd, tijdzoneentaal"(Blz. 17). 1 DrukopInahetinstellenvandeminutenengebruikFGom deweergavevolgordevoordedatumintestellen. 2 DrukopdeknopAomintestellen. De weergavevolgorde voor de datum selecteren X Y MD Time De datum en tijd controleren 2011 . 26 00 : 00 Volgorde datum Cancel MENU Y/M/D DrukopdeknopINFOterwijldecamerauitgeschakeldis. Dehuidige tijdwordtgedurendeongeveer3secondenweergegeven. Set OK De eigen en alternatieve tijdzone kiezen [World Time] t(Instellingen3)WorldTime Ukuntgeentijdzoneselecterenmet[WorldTime]alsdeklokvandecameravoordiennietwerdingesteldmet[X]. Submenu 2 Home/Alternate x *1 Submenu 3 x z -- -- Toepassing Detijdindeeigentijdzone(detijdzonegeselecteerdvoorxinsubmenu2). Detijdindetijdzonevanuwreisbestemming(detijdzonediegeselecteerdisvoorz insubmenu2). Selecteerdetijdzonevanuwreisbestemming(z). z*1, 2 *1 Inregio'swaardezomertijdwordtgebruikt, gebruiktuFGomdezomertijd([Summer])inteschakelen. *2 Wanneerueentijdzoneselecteert, berekentdecameraautomatischhettijdverschiltussendegeselecteerdetijdzone endeeigentijdzone(x)omdetijdindetijdzonevanuwreisbestemmingaantegeven(z). Gegevens in de camera herstellen [Data Repair] t(Instellingen3)DataRepair Weergavewordtmogelijkdoor[DataRepair]uittevoerenwanneerdefunctiePhotoSurfingnietcorrectgeactiveerd is. Gegevenszoalsverzamelingenenanderegroependiemetde[ib](pc-software)werdengemaakt, wordenechter uitdedatabankindecameraverwijderd. Importeerdegegevensweervandecomputernaardecameraomdegegevensdiemetde[ib](pc-software)werden gemaakt, weertegeven. NL Printen Direct printen (PictBridge*1) SluitudecameraaanopeenvoorPictBridgegeschikte printer, dankuntubeeldenrechtstreeksprintenzonder eencomputertegebruiken. Omvasttestellenofuwprinterwelofnietgeschiktisvoor PictBridge, raadpleegtudehandleidingvandeprinter. *1 PictBridgeiseennormvoorhetaansluitenvan digitalecamera'senprintersvanverschillende fabrikantenenvoorhetdirectprintenvanfoto's. Deprintstanden, hetpapierformaatenandere parametersdieumetdecamerakuntinstellen, zijnafhankelijkvandegebruikteprinter. Voormeer informatieraadpleegtudehandleidingvandeprinter. Voormeerdetailsoverdebeschikbarepapiertypes, hetplaatsenvanpapierenhetinstallerenvan inktcassettesraadpleegtudehandleidingvan deprinter. 2 Schakel de printer in en verbind de printer met de camera. Openhetklepjeoverde connectorinderichtingvandepijl. Multiconnector USB-kabel (meegeleverd) I-knop Beelden printen met de standaardinstellingen van de printer [Easy Print] Inhetinstelmenuzetu[USBConnection]op[Print]. "USBConnection"(Blz. 49) 1 Geef het beeld dat u wenst te printen weer op de monitor. "Beeldenbekijken"(Blz. 22) Easy Print Start Custom Print OK 3 4 Druk op I om het printen te starten. [. . . ] 5 DeverplichtingvanOlympusonderdezegarantieis beperkttothetreparerenofvervangenvanhetproducten iedereverplichtingvoorverliesofbeschadiging, indirectof voortvloeiend, openigerleiwijzeopgelopendoordeklant vanwegeeengebrekinhetproduct, enmetnamealle soortenverliesofschadeveroorzaaktinfotorolletjesof lenzenofandereuitrustingoftoebehorendatbijhetproduct wordtgebruikt, ofiedersoortverliesdathetresultaatisvan eenvertraagdereparatie, isuitgesloten. Opmerkingen: 1 Dezegarantievormteenaanvullingopenheeftgeeninvloed opdewettelijkerechtenvandeklant. 2 Alsuvragenoverdezegarantieheeft, kuntucontact opnemenmeteenvandeservicedienstenvanOlympus dievermeldzijnindeinstructies. Opmerkingen met betrekking tot het onderhoud onder garantie 1 Dezegarantiegeldtuitsluitendindiendegarantieverklaring naarbehorenisingevulddoorOlympusofdedealer. Zorgervoordatuwnaam, denaamvandedealer, het serienummerenhetjaar, demaandendedatumvan aankoopingevuldzijn. 2 Aangeziendezegarantieverklaringnietnogmaalsverstrekt wordt-, dientdezeopeenveiligeplekbewaardteworden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING OLYMPUS SZ-20

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding OLYMPUS SZ-20 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag