Gebruiksaanwijzing OLYMPUS D-710

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing OLYMPUS D-710. Wij hopen dat dit OLYMPUS D-710 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing OLYMPUS D-710 te teleladen.


OLYMPUS D-710 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2994 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   OLYMPUS D-710 (2633 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding OLYMPUS D-710

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DIGITALE CAMERA VG-140/D-715 VG-130/D-710 VG-120/D-705 Handleiding WijdankenuvoordeaanschafvandezedigitaleOlympus-camera. Leesvoordatuuwnieuwecameragaatgebruiken dezehandleidingaandachtigdooromuvanoptimaleprestatiesenvaneenlangegebruiksduurvandecamerate verzekeren. Bewaardezehandleidingopeenveiligeplaatszodatuhemooklaternogeenskuntraadplegen. Voordatubelangrijkeopnamengaatmaken, doetuergoedaaneerstenkeleproefopnamentemakenteneinde umetuwcameravertrouwdtemaken. Inhetbelangvandevoortdurendeverbeteringvanonzeproducten, behoudtOlympuszichhetrechtvoordein dezehandleidinggepubliceerdeinformatiebijtewerkenofaantepassen. Descherm-encamera-illustratiesindezehandleidingwerdengemaakttijdensdeontwikkelingsfaseenkunnen bijgevolgafwijkenvanheteigenlijkeproduct. Tenzijandersvermeldgeldtdeuitlegbijdezeillustratiesvoorde VG-140/D-715. [. . . ] (Gaatnaar hetinstelscherm. ) Hiermeewordteendeelvan hetbeeldgeselecteerddat uwenstteprinten. NORM 14M 100 0004 '11/02/26 12:30 FILE FileName Single Print Print OK More 5 6 Gebruik HI om een beeld te kiezen. Druk op G om de gedetailleerde printerinstellingen voor het huidige beeld in te stellen. P NL Een beeld uitsnijden [P] 1 Gebruikdezoomknoppenomdegroottevanhet uitsnijkadertebepalen, gebruikFGHIomhet kaderteverplaatsenendrukdanopdeknopQ. 9 Hetprintenbegint. Als[OptionSet]isgeselecteerdindemodus [AllPrint], wordthetscherm[PrintInfo]weergegeven. Alshetprintenvoltooidis, wordthetscherm [PrintModeSelect]weergegeven. Print Mode Select Print All Print Multi Print All Index Print Order Exit MENU Set OK Gebruik FG om [Print] te selecteren en druk op de knop Q. Set OK 2 GebruikFGom[OK]teselecterenendrukopde knopQ. P Printen annuleren OK Cancel Back MENU Set OK 1 Wanneer[DoNotRemoveUSBCable]wordt weergegeven, druktuopdeknop, gebruikt udaarnaFGom[Cancel]teselecterenendrukt opdeknopQ. 7 8 Herhaal indien nodig stap 5 en 6 om het te printen beeld te selecteren, voer de gewenste instellingen uit en kies [Single Print]. Druk op de knop Q. Print Do Not Remove USB Cable Cancel MENU Print Continue Cancel Print Cancel Set OK Back MENU Set OK 10 Druk op de knop . 11 Als de melding [Remove USB Cable] verschijnt, koppelt u de USB-kabel los tussen de camera en de printer. 0 NL Printreserveringen (DPOF *1) Bijprintreserveringenwordenhetaantalprintsende instellingvoorhetafdrukkenvandedatumopgeslagen inhetbeeldophetkaartje. Deprintskunnenopdie maniereenvoudigwordengemaaktopeenprinterofin eenfotospeciaalzaakdieDPOFondersteunt, wantde printreserveringenophetkaartjekunnenzondercomputer ofcamerawordengebruikt. *1 DPOFiseenstandaardomautomatische printinformatievandigitalecamera'sopteslaan. Printreserveringenkunnenenkelwordeningesteld voordebeeldenophetkaartje. Plaatseenkaartje metopgenomenbeeldenindecameravoor uprintreserveringenmaakt. HetismogelijkdatDPOF-reserveringendie werdeningesteldmeteenandereDPOF-camera, metdezecameranietgewijzigdkunnenworden. Eventuelewijzigingenmoetudanaanbrengenmet hetoorspronkelijkeapparaat. AlsunieuweDPOFreserveringenmetdezecameramaakt, wordende reserveringengewistdiemethetandereapparaat werdengemaakt. DPOF-printreserveringenzijnmogelijkvoormaximaal 999beeldenperkaartje. Enkel beeld reserveren [<] 1 2 Roep het instelmenu op. "Hetmenugebruiken"(Blz. 4) In het weergavemenu q selecteert u [Print Order], waarna u op de knop Q drukt. Print Order < U Exit MENU Set OK 3 Gebruik FG om [<] te selecteren en druk op de knop Q. 4/30 0 NORM 14M FILE 100 0004 '11/02/26 12:30 Set OK NL 1 4 Gebruik HI om het beeld te selecteren waarvoor u printreserveringen wenst in te stellen. Druk op de knop Q. X Eén print reserveren voor elk beeld op het kaartje [U] 1 2 3 Set OK Voer stap 1 en 2 uit [<] (Blz. Voer stap 5 en 6 uit bij [<]. No Date Time Back MENU Annuleren van alle printreserveringsgegevens 5 Gebruik FG om de schermoptie [X] (datumafdruk) te selecteren en druk op de knop Q. Submenu 2 Toepassing Hiermeewordtenkelhetbeeld geprint. Hiermeewordthetbeeldsamenmet hettijdstipvanfotograferengeprint. Print Order 1 ( 1) 1 2 Voer stap 1 en 2 uit [<] (Blz. Gebruik FG om [<] of [U] te selecteren en druk op de knop Q. Print Order Setting Print Ordered Reset Keep Back MENU Set OK No Date Time 3 Set Cancel Gebruik FG om [Reset] te selecteren en druk op de knop Q. Back MENU Set OK 6 Gebruik FG om [Set] te selecteren en druk op de knop Q. NL Annuleren van de printreserveringsgegevens van geselecteerde foto's 1 2 3 4 5 6 Voer stap 1 en 2 uit [<] (Blz. Gebruik HI om het beeld te selecteren met de printreservering die u wenst te annuleren. Gebruik FG om de schermoptie [X] (datumafdruk) te selecteren en druk op de knop Q. Deinstellingenwordentoegepastopderesterende beeldenmetprintreserveringen. 7 Gebruik FG om [Set] te selecteren en druk op de knop Q. NL Handige tips Alsdecameranietwerktzoalsverwachtofalsereen foutmeldingophetschermverschijntenunietzekerweet watumoetdoen, raadpleegtudevolgendeinformatieom hetprobleemteverhelpen. Wachttot#(flitserwordtopgeladen)nietmeer knippertvoordatufoto'smaakt. Problemen oplossen Batterij "De camera werkt niet, zelfs als de batterijen geplaatst zijn. " Plaatsopgeladenbatterijenindejuisterichting. "DebatterijenhetSD/SDHC-geheugenkaartje (afzonderlijkverkocht)plaatsen"(Blz. 12), "De batterijladeneninstellenmetdemeegeleverdecd" (Blz. 13), "Debatterijladenmetdemeegeleverde USB-lichtnetadapter"(Blz. 16) Deprestatiesvandebatterijkunnentijdelijklager liggenwegensdelagetemperatuur. Neemde batterijenuitdecameraenwarmdezeopdoor dezeeentijdjeinuwzaktehouden. Monitor "Onduidelijk beeld. " Erkanzichcondensatie*1gevormdhebben. Schakeldecamerauit, wachttotdecamerazich aangepastheeftaandeomgevingstemperatuuren droogisvoorufoto'sneemt. *1 Erkunnenzichdauwdruppeltjesvormeninde cameraalshijplotsvaneenkoudeplaatsnaar eenwarme, vochtigeruimtewordtverplaatst. "Verticale lijnen op het scherm. " Ditkanvoorkomenalsdecameraopeenzeer helderonderwerpbijhelderehemelwordtgericht. [. . . ] Elkgebrekdatoptreedtwegensonoordeelkundiggebruik (zoalshandelingendienietwordengenoemdinVoorzichtig gebruikofanderedelenvandegebruiksaanwijzing, etc. ) b. Elkgebrekdatoptreedtwegenseenreparatie, wijziging, reiniging, etc. dienietisuitgevoerddoorOlympusofeen geautoriseerdeservicedienstvanOlympus. Gebrekenofbeschadigingendieontstaanbijhettransporteren, doorvallen, stoten, etc. naaankoopvanhetproduct. Gebrekenofbeschadigingendieontstaandooreen brand, aardbeving, overstroming, blikseminslag, andere natuurrampen, milieuvervuilingenonregelmatige spanningsbronnen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING OLYMPUS D-710

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding OLYMPUS D-710 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag