Gebruiksaanwijzing OLYMPUS D-700

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing OLYMPUS D-700. Wij hopen dat dit OLYMPUS D-700 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing OLYMPUS D-700 te teleladen.


OLYMPUS D-700 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2916 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   OLYMPUS D-700 (2625 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding OLYMPUS D-700

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DIGITALE CAMERA VG-110/D-700 Handleiding WijdankenuvoordeaanschafvandezedigitaleOlympus-camera. Leesvoordatuuwnieuwecameragaatgebruiken dezehandleidingaandachtigdooromuvanoptimaleprestatiesenvaneenlangegebruiksduurvandecamerate verzekeren. Bewaardezehandleidingopeenveiligeplaatszodatuhemooklaternogeenskuntraadplegen. Voordatubelangrijkeopnamengaatmaken, doetuergoedaaneerstenkeleproefopnamentemakenteneinde umetuwcameravertrouwdtemaken. Inhetbelangvandevoortdurendeverbeteringvanonzeproducten, behoudtOlympuszichhetrechtvoordein dezehandleidinggepubliceerdeinformatiebijtewerkenofaantepassen. Descherm-encamera-illustratiesindezehandleidingwerdengemaakttijdensdeontwikkelingsfaseenkunnen bijgevolgafwijkenvanheteigenlijkeproduct. [. . . ] *1 DPOFiseenstandaardomautomatische printinformatievandigitalecamera'sopteslaan. Printreserveringenkunnenenkelwordeningesteld voordebeeldenophetkaartje. Plaatseenkaartje metopgenomenbeeldenindecameravoor uprintreserveringenmaakt. HetismogelijkdatDPOF-reserveringendie werdeningesteldmeteenandereDPOF-camera, metdezecameranietgewijzigdkunnenworden. Eventuelewijzigingenmoetudanaanbrengenmet hetoorspronkelijkeapparaat. AlsunieuweDPOFreserveringenmetdezecameramaakt, wordende reserveringengewistdiemethetandereapparaat werdengemaakt. DPOF-printreserveringenzijnmogelijkvoormaximaal 999beeldenperkaartje. Enkel beeld reserveren [<] 1 2 Roep het instelmenu op. "Hetmenugebruiken"(Blz. 4) In het weergavemenu q selecteert u [Print Order], waarna u op de knop Q drukt. Print Order < U Exit MENU Set OK 3 Gebruik FG om [<] te selecteren en druk op de knop Q. 4/30 0 NORM 12M FILE 100 0004 '11/02/26 12:30 Set OK NL 4 Gebruik HI om het beeld te selecteren waarvoor u printreserveringen wenst in te stellen. Druk op de knop Q. X Eén print reserveren voor elk beeld op het kaartje [U] 1 2 3 Set OK Voer stap 1 en 2 uit [<] (Blz. Voer stap 5 en 6 uit bij [<]. No Date Time Back MENU Annuleren van alle printreserveringsgegevens 5 Gebruik FG om de schermoptie [X] (datumafdruk) te selecteren en druk op de knop Q. Submenu 2 Toepassing Hiermeewordtenkelhetbeeld geprint. Hiermeewordthetbeeldsamenmet hettijdstipvanfotograferengeprint. Print Order 1 ( 1) 1 2 Voer stap 1 en 2 uit [<] (Blz. Gebruik FG om [<] of [U] te selecteren en druk op de knop Q. Print Order Setting Print Ordered Reset Keep Back MENU Set OK No Date Time 3 Set Cancel Gebruik FG om [Reset] te selecteren en druk op de knop Q. Back MENU Set OK 6 Gebruik FG om [Set] te selecteren en druk op de knop Q. 0 NL Annuleren van de printreserveringsgegevens van geselecteerde foto's 1 2 3 4 5 6 Voer stap 1 en 2 uit [<] (Blz. Gebruik HI om het beeld te selecteren met de printreservering die u wenst te annuleren. Gebruik FG om de schermoptie [X] (datumafdruk) te selecteren en druk op de knop Q. Deinstellingenwordentoegepastopderesterende beeldenmetprintreserveringen. 7 Gebruik FG om [Set] te selecteren en druk op de knop Q. NL 1 Handige tips Alsdecameranietwerktzoalsverwachtofalsereen foutmeldingophetschermverschijntenunietzekerweet watumoetdoen, raadpleegtudevolgendeinformatieom hetprobleemteverhelpen. Wachttot#(flitserwordtopgeladen)nietmeer knippertvoordatufoto'smaakt. Problemen oplossen Batterij "De camera werkt niet, zelfs als de batterijen geplaatst zijn. " Plaatsopgeladenbatterijenindejuisterichting. "DebatterijenhetSD/SDHC-geheugenkaartje (afzonderlijkverkocht)plaatsen"(Blz. 12), "De batterijladeneninstellenmetdemeegeleverdecd" (Blz. 13), "Debatterijladenmetdemeegeleverde USB-lichtnetadapter"(Blz. 16) Deprestatiesvandebatterijkunnentijdelijklager liggenwegensdelagetemperatuur. Neemde batterijenuitdecameraenwarmdezeopdoor dezeeentijdjeinuwzaktehouden. Monitor "Onduidelijk beeld. " Erkanzichcondensatie*1gevormdhebben. Schakeldecamerauit, wachttotdecamerazich aangepastheeftaandeomgevingstemperatuuren droogisvoorufoto'sneemt. *1 Erkunnenzichdauwdruppeltjesvormeninde cameraalshijplotsvaneenkoudeplaatsnaar eenwarme, vochtigeruimtewordtverplaatst. "Verticale lijnen op het scherm. " Ditkanvoorkomenalsdecameraopeenzeer helderonderwerpbijhelderehemelwordtgericht. "Het licht wordt in de foto gevangen. " Alsueenfotoneemtindonkeresituaties, kunnen erweerkaatsingenvandeflitserzichtbaarzijnop hetstofindelucht. Kaart/intern geheugen "Er verschijnt een foutmelding. " "Foutmelding"(Blz. 53) Ontspanknop "Er wordt geen opname gemaakt als de ontspanknop wordt ingedrukt. " Sluimerstandannuleren. Omdebatterijtesparengaatdecameraautomatisch naardesluimerstandenwordtdemonitor uitgeschakeldalsdecameragedurende3minuten nietwordtbediendterwijlhijingeschakeldisErwordt geenopnamegemaaktindezestand, zelfsnietals deontspanknophelemaalwordtingedrukt. Bediende zoomknoppenofeenandereknopomdecamerauit desluimerstandtehalen, voordatueenfotomaakt. Alser12minutenniksgebeurtmetdecamera, gaat dezeautomatischuit. Drukopden-knopom decamerainteschakelen. Functie Datum en tijd "De instellingen voor datum en tijd keren terug naar de standaardinstelling. " Alsdebatterijengedurendeongeveeréén dag*2uitdecamerawordengehaald, kerende instellingenvoordedatumendetijdterugnaar destandaardinstellingenenmoetudezeinformatie dusopnieuwinstellen. *2 Detijdsduurvoordeinstellingvoordatum entijdterugkeertnaardestandaardinstelling, isafhankelijkvandeoplaadtoestandvan debatterijen. "Datum, tijd, tijdzoneentaal"(Blz. 17) NL Varia "De camera maakt geluid bij het nemen van foto's. " Hetismogelijkdatdecameradelensactiveerten geluidmaakt, zelfswanneerugeenhandelingen uitvoert. Ditbetekentdatdecameraautomatisch aanhetscherpstellenisomklaartezijnomeen fototenemen. Foutmelding Oplossing Probleem met het interne geheugen/kaartje Neemfoto'svooruzebekijkt. Probleem met het geselecteerde beeld Gebruikretoucheringssoftware omhetbeeldopeencomputer tebekijken. Alsuhetbeeldnog steedsnietkuntbekijken, ishet beeldbestandbeschadigd. No Picture Foutmelding Alséénvandevolgendemeldingenopdemonitor verschijnt, probeertudeaangegevenoplossinguit. [. . . ] Elkgebrekdatoptreedtwegenseenreparatie, wijziging, reiniging, etc. dienietisuitgevoerddoorOlympusofeen geautoriseerdeservicedienstvanOlympus. Gebrekenofbeschadigingendieontstaanbijhettransporteren, doorvallen, stoten, etc. naaankoopvanhetproduct. Gebrekenofbeschadigingendieontstaandooreen brand, aardbeving, overstroming, blikseminslag, andere natuurrampen, milieuvervuilingenonregelmatige spanningsbronnen. Elkgebrekdatoptreedtwegensonzorgvuldigeofongeschikte opslag(zoalsopbergenopeenplaatsdieisblootgesteld aanhogetemperaturenenrelatievevochtigheid, nabij insectenwerendemiddelenzoalsnaftaleenofschadelijke stoffen, etc. ), ondeskundigonderhoud, etc. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING OLYMPUS D-700

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding OLYMPUS D-700 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag