Gebruiksaanwijzing NOKIA E66

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NOKIA E66. Wij hopen dat dit NOKIA E66 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NOKIA E66 te teleladen.


NOKIA E66 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3121 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   NOKIA E66 (3377 ko)
   NOKIA E66 V5 (3598 ko)
   NOKIA E66 ISSUE 4 (3042 ko)
   NOKIA E66 SERVICE MANUAL (2072 ko)
   NOKIA E66 MAIL FOR EXCHANGE (372 ko)
   NOKIA E66 MAIL FOR EXCHANGE GUIDE IN ENGLISH (372 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NOKIA E66

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RM-343-produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig på http://www. nokia. com/phones/ declaration_of_conformity/. © 2010 Nokia. Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, E66, Ovi og Visual Radio er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke) som tilhører Nokia Corporation. [. . . ] Når enheten er koblet til en Internett-anropstjeneste, blir anropene foretatt som Internett-anrop. Velg Meny > Verktøy > Innst. Med hurtigvalg kan du ringe ved å holde inne en talltast i startdisplayet. Tjenesteinnstillinger for Internett-anrop Hvis du vil tilordne en talltast til et telefonnummer, velger du Meny > Kommunik. Bla til tallasten (2 ­ 9) på displayet og velg Valg > Angi. Hvis du vil slette telefonnummeret som er tilordnet til en talltast, blar du til hurtigvalgtasten og velger Valg > Fjern. Velg Valg > Innstillinger, bla til innstillingene for ønsket tjeneste, og trykk på blatasten. Velg Påloggingstype > Automatisk for å logge på Internett-anropstjenesten automatisk. Hvis du bruker den automatiske påloggingstypen for WLAN, vil enheten jevnlig søke etter WLAN. Dette fører til økt batteriforbruk og redusert levetid for batteriet. Velg Påloggingstype > Manuell for å logge på Internettanropstjenesten manuelt. Hvis du vil endre et telefonnummer som er tilordnet til en talltast, blar du til hurtigvalgtasten og velger Valg > Endre. Viderekobling Hvis du vil vise nettverkene som er lagret for Internettanropstjenesten og nettverk som gjenkjennes av Internettanropstjenesten, velger du Lagrede tilkobl. nettverk. Velg Rediger tjenesteinnstill. Dette valget er bare tilgjengelig dersom det er installert en tjenestespesifikk programvare-plugin i enheten. Velg Meny > Verktøy > Innst. Viderekoble innkommende anrop til talepostkassen eller et annet telefonnummer. Kontakt tjenesteleverandøren for å få mer informasjon. Velg om du vil viderekoble tale-, data- eller faksanrop, og velg blant følgende alternativer: · Alle taleanrop, Alle dataanrop eller Alle faksanrop -- Viderekoble alle innkommende tale-, dataeller faksanrop. © 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. 78 Hvis du vil viderekoble anropene til et annet telefonnummer, velger du en anropstype og et viderekoblingsvalg og Valg > Aktiver > Til annet nummer. Skriv inn et telefonnummer i feltet Nummer:, eller velg Søk for å hente et nummer som er lagret i Kontakter. Hvis du vil kontrollere gjeldende viderekoblingsstatus, blar du til viderekoblingsvalget og velger Valg > Sjekk status. Hvis du vil viderekoble anropene til talepostkassen, velger du en anropstype og et viderekoblingsvalg og velger Valg > Aktiver > Til talepostkasse. · Hvis opptatt -- Viderekoble innkommende anrop når du har en aktiv samtale. · Hvis ikke svar -- Viderekoble innkommende anrop når enheten din har ringt et visst antall ganger. Velg hvor lenge enheten skal ringe før anropet viderekobles, i Forsinkelse:-listen. · Hvis ikke dekning -- Viderekoble anrop når enheten er slått av eller er utenfor nettverkets dekning. · Hvis ikke tilgjengelig -- Aktiver de siste tre innstillingene samtidig. Dette valget viderekobler anrop hvis enheten er opptatt eller utenfor rekkevidde, eller anropet ikke besvares. Du kan sperre samtaler som utføres eller mottas med enheten (nettverkstjeneste). Hvis du vil endre innstillingene, trenger du sperrepassordet fra nettverksleverandøren. Du kan velge blant følgende når du sperrer samtaler: · Utgående anrop -- Hindre utføring av taleanrop med enheten. · Utenlandsanrop -- Sperr for anrop til andre land eller regioner. [. . . ] Områder med eksplosjonsfare er som 146 · Endre profil fra frakoblet modus eller flyprofil til en aktiv profil. Trykk på avslutningstasten så mange ganger som nødvendig for å tømme displayet og klargjøre enheten for samtaler. Når du ringer et nødnummer, må du oppgi all nødvendig informasjon så nøyaktig som mulig. Den trådløse enheten kan være det eneste kommunikasjonsmidlet på ulykkesstedet. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NOKIA E66

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NOKIA E66 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag