Gebruiksaanwijzing MITSUBISHI M342I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MITSUBISHI M342I. Wij hopen dat dit MITSUBISHI M342I handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MITSUBISHI M342I te teleladen.


MITSUBISHI M342I : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2242 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   MITSUBISHI M342I (2346 ko)
   MITSUBISHI M342I DRAFT (2347 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MITSUBISHI M342I

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NEDERLANDS In deze handleiding wordt de werking beschreven van de M342i mobiele telefoon. © Melco Mobile Communications Europe S. A. , 2004 Hoewel alles in het werk is gesteld om de informatie in deze handleiding zo nauwkeurig mogelijk te maken, behoudt Melco Mobile Communications Europe S. A zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving verbeteringen en wijzigingen aan het in deze handleiding beschreven product en/of de handleiding zelf aan te brengen. JavaTM en alle handelsmerker en logo's die JavaTM bevatten zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerker van Sun Microsystems, Inc. maakt deel uit van Mitsubishi Group. INHOUDSOPGAVE Pagina 4 Inleiding SAR _______________________________________ Verklaring van conformiteit _____________________ Algemene veiligheid __________________________ Veiligheid in de auto __________________________ Noodoproepen _______________________________ Zorg en onderhoud ___________________________ AC/DC-adapterlader __________________________ Batterijgebruik _______________________________ PC-kabel ___________________________________ Uw verantwoordelijkheid _______________________ Beveiligingscodes ____________________________ Verwijderen van de verpakking __________________ Gebruik van deze handleiding Vóór u begint Voorbereiding van de telefoon __________________ 11 Basishandelingen ___________________________ 11 Pagina 14 Bureauhulp Agenda ___________________________________ Rekenmachine ______________________________ Wisselkoers omzetten ________________________ Alarmklok __________________________________ Infraroodpoort ______________________________ De mobiel gebruiken als een modem ____________ Pagina 20 SMS Een ontvangen SMS-bericht lezen ______________ Opgeslagen SMS-berichten lezen _______________ Berichten verplaatsen naar SIM ________________ Berichten doorsturen _________________________ Geluidssignalen activeren of deactiveren _________ Voorbereiding van uw telefoon voor verzending van SMS berichten _________________________ Tekst invoeren ______________________________ Een standaardtekst maken ____________________ Een tekstmodel bewerken _____________________ Een nieuw SMS-bericht verzenden ______________ Handtekening ______________________________ Verzonden berichten in het Postvak Uit en de SIM-mappen ___________________________ Statusverzoek ______________________________ Geheugengebruik ___________________________ Broadcast - cell broadcast (CB)-berichten _________ Pagina 28 Gespreksinfo Overzicht gesprekken ________________________ Gespreksduur ______________________________ Gesprekskosten - beheer _____________________ Opgenomen gesprek _________________________ 28 28 29 31 20 20 20 21 21 21 22 24 24 24 25 25 25 26 26 14 17 17 18 18 19 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 Pagina 8 Pagina 11 2- Inhoudsopgave Pagina 32 Telefoonboek Namen en telefoonnummers opslaan ____________ 32 Een telefoonboek- of SIM-naamkaart bewerken ____ 34 Nummers uit het telefoonboek bekijken en bellen ___ 34 Voice dialling _______________________________ 35 Vrije ruimte in het telefoonboek _________________ 35 Een groep kaarten maken _____________________ 35 Mijn kaart __________________________________ 36 Eigen nummer(s) weergeven ___________________ 36 Vaste nummers _____________________________ 37 Exporteren _________________________________ 37 Camera Stand van de mobiele telefoon __________________ 38 Een foto nemen _____________________________ 38 Een foto aanpassen __________________________ 40 Een foto opslaan/wissen ______________________ 41 Automatische timer ___________________________ 41 Pagina 38 Pagina 42 Fun & Media box Afbeeldingen _______________________________ 42 Beltonen ___________________________________ 44 Java diensten _______________________________ 45 Spraak opnamen ____________________________ 46 Overige ____________________________________ 46 Geheugengebruik ____________________________ 47 Pagina 48 Pagina 48 Pagina 49 Kalender Netwerkdiensten i-mode Gebruikersinterface __________________________ 49 i-mode menu _______________________________ 49 i-mode ____________________________________ 50 E-mailsysteem ______________________________ 53 Instellingen van het e-mailsysteem ______________ 57 Snelle toegang tot de i-mode basisfuncties ________ 58 Pagina 60 Instellingen Geluid _____________________________________ 60 Scherm ____________________________________ 61 Toetsen ___________________________________ 62 Voicemail __________________________________ 63 Telefooninstellingen __________________________ 63 GSM-diensten ______________________________ 65 Beveiligingsfuncties __________________________ 69 Bijlage Woordenlijst ________________________________ 72 Problemen oplossen __________________________ 73 Foutmeldingen ______________________________ 74 Garantie ___________________________________ 76 Pagina 72 Pagina 77 Pagina 79 Index Aantekeningen 3- Inhoudsopgave INLEIDING de aankoop van de M342i mobiele telefoon DCS). [. . . ] 4 Kies Camera. Tijdens een gesprek kan de camera niet worden gebruikt. 39-Camera Een foto aanpassen U kan 4 instellingen aanpassen vóór u een foto gaat maken: resolutie, sluitertijd, helderheid en zoom. Om de resolutie van de foto te kiezen: 1 2 Gebruik de toets met pijl naar links of pijl naar rechts om de modus Hoog (VGA), Normaal of Portret te kiezen. Druk op OK of druk op de zijtoets om een foto te maken. Om de belichtingsmodus te kiezen: Met deze modi kan de kwaliteit van de foto's geoptimaliseerd worden afhankelijk van de context. 1 2 3 1 2 3 Druk op de toets met pijl naar boven of naar beneden om een belichtingsmodus te kiezen. Gebruik de toets met pijl naar links of naar rechts om de modus Normaal, Snel (bewegend voorwerp) of Nacht (donkere omgeving) te kiezen. Druk op de toets met pijl naar boven of naar beneden om een helderheidsmodus te kiezen. Druk op OK of druk op de zijtoets om een foto te maken. Om de helderheid te kiezen: Om de zoom aan te passen: 1 2 3 Gebruik de toets met pijl naar boven of naar beneden om een zoommodus te kiezen (zoom is niet beschikbaar in de modus Hoog VGA). Gebruik de toets met pijl naar links of naar rechts om in of uit te zoomen: . Druk op OK of druk op de zijtoets om een foto te maken. Menu Opties U kan standaardinstellingen maken in de Camera-applicatie. Die parameters worden dan automatisch geactiveerd wanneer u de Camera-applicatie start: 1 2 Druk op OK. Kies Opties en vervolgens Instellingen: Beeldresolutie Beeldkwaliteit Sluiter geluid Hoog (VGA: 640x480 pixels) Normaal (160x120 pixels) Portret (60x80 pixels) Hoog, Normaal en Laag 1, 2, 3 (= volumeniveaus) 1. Het geluid van de sluiter, dat u hoort bij het maken van een foto, is gelijkaardig aan dat van een camera. Het is mogelijk dat op uw mobiel deze geluidsoptie niet kan worden uitgeschakeld. 40- Camera Een foto opslaan/wissen Na het maken van een foto (zie 'Een foto nemen', pagina 38) verschijnt het bericht 'Foto opslaan?'. 1 Indien u de foto wenst te wissen, kies Wis en vervolgens Ja. De foto wordt automatisch opgeslagen in de submap Afbeeldingen van Fun & Media box (zie 'Afbeeldingen', pagina 42). De foto wordt opgeslagen als een . jpg-bestand. Automatische timer De Camera-applicatie biedt de mogelijkheid foto's te maken met een zelfontspanner, waardoor de gebruiker zelf op de foto kan staan. 1 2 3 4 5 Druk op OK en vervolgens op Camera. De foto wordt na 10 seconden gemaakt. Het aftellen wordt weergegeven op het scherm. De camera maakt de foto nadat de aftelfunctie en de automatische timer automatisch worden uitgeschakeld. Indien er iets gebeurt nadat het aftellen is begonnen, wordt de automatische timer uitgeschakeld. Nadat het evenement is afgehandeld, verschijnt opnieuw het voorbeeldscherm. 41-Camera FUN & MEDIA BOX alle afbeeldingen, melodieën, spraakopnamen en JavaTM In dit menu wordenalle bestandendie invia de i-modetelefoon zijn opgeslagen. diensten verzameld en beheerd de mobiele Verder vindt u hier die browser, infraroodpoort, e-mail, MMS of SMS zijn ontvangen. Afbeeldingen Met het submenu Afbeeldingen kunt u vooraf ingestelde, opgeslagen (via camera en infraroodpoort) en gedownloade afbeeldingen bekijken en instellen als standby-, welkom- of afsluitscherm teneinde het scherm van uw mobiele telefoon in te stellen en aan uw eigen wensen aan te passen (zie 'Scherm', pagina 61). Standby-scherm Welkomscherm/ Afsluitscherm U kunt afbeeldingen downloaden en opnemen via de i-mode browser en mailer, de infraroodpoort en de camera-applicatie. U kunt deze afbeeldingen vervolgens opslaan en/of instellen als standby-, welkom- of afsluitscherm. U kunt op uw mobiel één standby-scherm, één welkomscherm of één afsluitscherm instellen, die afkomstig zijn uit de gedownloade en/of opgeslagen afbeeldingen. Zie de volgende paragrafen voor meer informatie over het downloaden en opslaan van afbeeldingen. Afbeeldingenbrowser Met de afbeeldingenbrowser kun u de opgeslagen afbeeldingen weergeven als een lijst of een mozaïek. Wanneer de afbeeldingen in een lijst worden weergegeven, bestaat het scherm uit twee delen: de lijst met de namen van afbeeldingen en de geselecteerde afbeelding. [. . . ] Dit is ter beoordeling van het geautoriseerde Mitsubishi Electric reparatie center. 2. Alle reparaties dienen naar een geautoriseerd Mitsubishi Electric service center gezonden te worden. U kunt contact opnemen met de Mitsubishi Electric-distributeurs die hierboven staan vermeld om inlichtingen te verkrijgen betreffende het dichtsbijzijnde erkend reparatiecentrum van Mitsubishi Electric. Om van deze waarborg te kunnen genieten, moet de aankoopdatum bevestigd worden d. m. v. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MITSUBISHI M342I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MITSUBISHI M342I zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag