Gebruiksaanwijzing MITSUBISHI M341I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MITSUBISHI M341I. Wij hopen dat dit MITSUBISHI M341I handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MITSUBISHI M341I te teleladen.


MITSUBISHI M341I : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2871 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   MITSUBISHI M341I (3105 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MITSUBISHI M341I

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] In deze handleiding wordt de werking beschreven van de GSM-telefoons M341i. © Melco Mobile Communications Europe S. A. , 2003 Hoewel alles in het werk is gesteld om de informatie in deze handleiding zo nauwkeurig mogelijk te maken, behoudt Melco Mobile Communications Europe S. A zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving verbeteringen en wijzigingen aan het in deze handleiding beschreven product en/of de handleiding zelf aan te brengen. JavaTM en alle handelsmerker en logo's die JavaTM bevatten zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerker van Sun Microsystems, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Melco Mobile Communications Europe S. A. maakt deel uit van Mitsubishi Group. INHOUDSOPGAVE PAGINA 4 UW M341I DICHTGEKLAPTE TELEFOON ______________________ OPENGEKLAPTE TELEFOON _______________________ VOORBEREIDENDE HANDELINGEN __________________ VÓÓR U BEGINT VOORBEREIDING VAN DE TELEFOON ________________ BASISHANDELINGEN ____________________________ INTRODUCTIE SAR _______________________________________ VERKLARING VAN CONFORMITEIT _________________ ALGEMENE VEILIGHEID _________________________ VEILIGHEID IN DE AUTO _________________________ NOODOPROEPEN _____________________________ ZORG EN ONDERHOUD _________________________ AC/DC-ADAPTERLADER _________________________ BATTERIJGEBRUIK ____________________________ PC-KABEL __________________________________ UW VERANTWOORDELIJKHEID ____________________ BEVEILIGINGSCODES __________________________ VERWIJDERING VAN DE VERPAKKING _______________ GEBRUIK VAN DEZE HANDLEIDING BUREAUHULP AGENDA ___________________________________ REKENMACHINE ______________________________ WISSELKOERS OMZETTEN _______________________ ALARMKLOK _________________________________ INFRAROODPOORT ____________________________ DE MOBIELE TELEFOON GEBRUIKEN ALS MODEM ______ SMS PAGINA 7 4 5 6 7 7 PAGINA 10 PAGINA 14 PAGINA 17 10 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 PAGINA 23 17 20 21 21 21 22 PAGINA 31 EEN ONTVANGEN SMS-BERICHT LEZEN _____________ 23 OPGESLAGEN SMS-BERICHTEN LEZEN ______________ 23 BERICHTEN VERPLAATSEN NAAR SIM _______________ 23 BERICHTEN DOORSTUREN ______________________ 24 DE GELUIDSSIGNALEN ACTIVEREN OF DEACTIVEREN ___ 24 DE TELEFOON VOORBEREIDEN VOOR HET VERZENDEN VAN SMS-BERICHTEN 24 TEKST INVOEREN _____________________________ 25 STANDAARD BERICHTEN MAKEN __________________ 27 EEN STANDAARD BERICHT BEWERKEN ______________ 27 EEN NIEUW SMS-BERICHT VERZENDEN _____________ 27 HANDTEKENING ______________________________ 28 VERZONDEN BERICHTEN IN HET POSTVAK UIT EN DE SIMMAPPEN 28 STATUSVERZOEK _____________________________ 28 BENODIGDE OPSLAGRUIMTE _____________________ 29 BROADCASTING - CELL BROADCAST (CB)-BERICHTEN ___ 29 GESPREKSINFO INFO ______________________________________ GESPREKSTIMERS ____________________________ GESPREKSKOSTEN - BEHEER ____________________ OPGENOMEN GESPREK _________________________ 31 31 32 33 2- Inhoudsopgave PAGINA 34 TELEFOONBOEK NAMEN EN TELEFOONNUMMERS OPSLAAN ___________ 34 EEN TELEFOONBOEK- OF SIM-NAAMKAART BEWERKEN __ 36 NUMMERS UIT HET TELEFOONBOEK BEKIJKEN EN BELLEN 36 VOICE DIALLING ______________________________ 37 VRIJE RUIMTE IN HET TELEFOONBOEK ______________ 37 EEN GROEP KAARTEN MAKEN ____________________ 37 MIJN KAART _________________________________ 38 WEERGAVE VAN MIJN NUMMERS __________________ 38 VASTE NUMMERS _____________________________ 39 EXPORTEREN ________________________________ 39 CAMERA STAND VAN DE MOBIELE TELEFOON ________________ 40 EEN FOTO NEMEN _____________________________ 41 DE FOTO AANPASSEN __________________________ 42 DE FOTO OPSLAAN/WISSEN ______________________ 43 AUTOMATISCHE TIMER __________________________ 43 FUN & MEDIA BOX AFBEELDINGEN _______________________________ 44 BELTONEN __________________________________ 46 JAVATM DIENSTEN _____________________________ 47 SPRAAKNOTITIES ______________________________ 48 OVERIGE ___________________________________ 48 GEBRUIKTE OPSLAGRUIMTE ______________________ 49 KALENDER NETWERK DIENSTEN I-MODE GEBRUIKERSINTERFACE ________________________ 51 I-MODE MENU ________________________________ 51 I-MODE APPLICATIES ___________________________ 52 MAILSYSTEEM ________________________________ 55 INSTELLINGEN VAN HET MAILSYSTEEM ______________ 58 SNELLE TOEGANG TOT I-MODE BASISFUNCTIES ________ 59 INSTELLINGEN GELUID _____________________________________ 61 SCHERM ____________________________________ 62 TOETSENBORD _______________________________ 63 VOICEMAIL __________________________________ 64 TELEFOONINSTELLINGEN ________________________ 65 GSM-DIENSTEN _______________________________ 67 BEVEILIGINGSFUNCTIES _________________________ 71 BIJLAGE WOORDENLIJST _______________________________ 73 PROBLEEMOPLOSSING __________________________ 74 FOUTMELDINGEN ______________________________ 75 GARANTIE ___________________________________ 77 INDEX PAGINA 40 PAGINA 44 PAGINA 50 PAGINA 50 PAGINA 51 PAGINA 61 PAGINA 73 PAGINA 78 3- Inhoudsopgave UW M341i DICHTGEKLAPTE TELEFOON Zijtoets Kort indrukken: om een gesprek te weigeren/beëindigen Lang indrukken: om cameravoorbeeld te starten Infraroodpoort Extern scherm Cameralens Luidspreker Haedset aansluiting Voedingsconnector PC-kabel connector 4- Uw M341i OPENGEKLAPTE TELEFOON Luidspreker Binnenscherm (Hoofdscherm) Hoogwaardig kleurenscherm Functie-indicatie Toegang tot menu (werkt met OK-toets) voor linkerfunctietoets Linkerfunctietoets Snelle toegang tot e-mail vanuit het standby-scherm (kort indrukken) en tot SMS (lang indrukken) Functie-indicatie voor rechterfunctietoets Infraroodpoort Rechterfunctietoets Zijtoets Kort indrukken: om een gesprek te weigeren/ beëindigen. [. . . ] 2 Kies e-mail opstellen, scroll omlaag naar het veld Bijlagen, druk op OK en kies Afbeeldingen. 2' Of kies MMS opstellen, kies MMS bewerken en vervolgens Beeld toevoegen. 4 Kies Camera. Tijdens een gesprek kan de camera niet worden gebruikt. DE FOTO AANPASSEN U kan 4 instellingen aanpassen vóór u een foto gaat maken: resolutie, sluitertijd, helderheid en zoom. Al deze parameters worden ingesteld vanuit het voorbeeldscherm. OM DE FOTOGROOTTE TE KIEZEN: 1 2 Gebruik de toets met pijl naar links of pijl naar rechts om de modus Hoog (VGA), Normaal of Portret te kiezen. Druk op OK om een foto te maken. OM DE SLUITERTIJD TE KIEZEN: Met deze modus kan de kwaliteit van de foto's geoptimaliseerd worden afhankelijk van de context. 1 Druk op de toets met pijl naar boven of naar beneden om een belichtingsmodus te kiezen. 2 Gebruik de toets met pijl naar links of naar rechts om de modus Normaal, Snel (bewegend voorwerp) of Nacht (donkere omgeving) te kiezen. 3 Druk op OK om een foto te maken. OM DE HELDERHEID TE KIEZEN: 1 2 3 Druk op de toets met pijl naar boven of naar beneden om een helderheidsmodus te kiezen. Druk op OK om een foto te maken. OM DE ZOOM AAN TE PASSEN: 1 2 3 MENU OPTIES Gebruik de toets met pijl naar boven of naar beneden om een zoommodus te kiezen (zoom is niet beschikbaar in de modus Hoog VGA). Gebruik de toets met pijl naar links of naar rechts om in of uit te zoomen: . Druk op OK om een foto te maken. U kan standaardinstellingen maken in de camera-applicatie. Die parameters worden dan automatisch geactiveerd wanneer u de camera-applicatie start: 1 Druk op OK. 2 Kies Opties en vervolgens Instellingen: Beeldresolutie Beeldkwaliteit Sluiter geluid Hoog (VGA: 640x480 pixels) Normaal (160x120 pixels) Portret (60x80 pixels) Hoog, Normaal en Laag 1, 2, 3 (= volumeniveaus) 1. Het geluid van de sluiter, dat u hoort bij het maken van een foto, is gelijkaardig aan dat van een camera. Het is mogelijk dat op uw mobiel deze geluidsoptie niet kan worden uitgeschakeld. 42- Camera DE FOTO OPSLAAN/WISSEN Na het maken van de foto (zie "een foto nemen", pagina 41) verschijnt het bericht 'Foto opslaan?'. De foto wordt automatisch opgeslagen in de submap Afbeeldingen van Fun & Media box (zie "afbeeldingen", pagina 44). De foto wordt opgeslagen als een . jpg-bestand. AUTOMATISCHE TIMER De camera-applicatie biedt de mogelijkheid foto's te maken met een zelfontspanner, waardoor de gebruiker zelf op de foto kan staan. Deze informatie verschijnt niet op het externe scherm, maar de achtergrondverlichting begint te knipperen om de gebruiker op de hoogte te stellen van het proces. De camera maakt de foto nadat de aftelfunctie en de automatische timer automatisch worden uitgeschakeld. Indien er iets gebeurt nadat het aftellen is begonnen, wordt de automatische timer uitgeschakeld. Nadat het evenement is afgehandeld, verschijnt opnieuw het voorbeeldscherm. 43-Camera FUN & MEDIA BOX n dit menu worden alle JavaTM diensten verzameld en beheerd die de mobiele telefoon zijn Verder Iapplicatiesalle bestandenafbeeldingen, inbeltonen, spraaknotities, opgeslagen. MMSen vindt u hier die via de i-mode browser, infraroodpoort, e-mail, of SMS zijn ontvangen. AFBEELDINGEN Met het submenu Afbeeldingen kunt u vooraf ingestelde, opgeslagen (via camera en infraroodpoort) en gedownloade afbeeldingen bekijken en instellen als hoofd-, welkom- of afsluitscherm teneinde het scherm van uw mobiele telefoon in te stellen en aan uw eigen wensen aan te passen (zie "scherm", pagina 62). Hoofdscherm Welkomscherm/ Afsluitscherm U kunt afbeeldingen downloaden en opnemen via de i-mode en mailer, de infraroodpoort en de cameraapplicatie. U kunt deze afbeeldingen vervolgens opslaan en/of als Hoofd-, Welkom- of Afsluitscherm instellen. U kunt op uw mobiel één Hoofdscherm, één Welkomscherm en één Afsluitscherm instellen, die afkomstig zijn uit de gedownloade en/of opgeslagen afbeeldingen. [. . . ] MMCE zal de reparatie uitvoeren zonder kosten welke betrekking hebben op de onderdelen en het arbeidsloon. Het is MMCE vrij om het product te vervangen voor een ander product van hetzelfde type of een type die vergelijkbaar is aan het ter reparatie aangeboden product. Dit is ter beoordeling van het geautoriseerde Mitsubishi Electric reparatie center. 2. Alle reparatie dienen naar een geautoriseerd Mitsubishi Electric service center gezonden te worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MITSUBISHI M341I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MITSUBISHI M341I zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag