Gebruiksaanwijzing MEDION BLOOD PRESSURE MONITOR MD 42780

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MEDION BLOOD PRESSURE MONITOR MD 42780. Wij hopen dat dit MEDION BLOOD PRESSURE MONITOR MD 42780 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MEDION BLOOD PRESSURE MONITOR MD 42780 te teleladen.


MEDION BLOOD PRESSURE MONITOR MD 42780 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2003 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MEDION BLOOD PRESSURE MONITOR MD 42780

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als het apparaat dichtbij het vriespunt wordt be waard moet het voor gebruik op kamertemperatuur komen. Batterijen moeten bij een verzamelpunt voor lege batterijen worden ingeleverd. Aanbevolen wordt de goede werking van het appa raat tenminste eens per 3 jaar te testen. De behuizing van de bloeddrukcomputer en ook de manchet kunnen voorzichtig met een vochtig zacht doekje gereinigd worden. [. . . ] Begin niet met therapeutische maatregelen zonder met een arts ge sproken te hebben. Gebruik in GEEN geval medicijnen op basis van de gemeten waarden zonder dit met een arts te overleggen. Bij mensen met de onderstaande klachten moet extra worden opgelet: Mensen met hoge bloeddruk, diabetes, aandoe ningen van de lever, aderverkalking, een verzwakte bloedsomloop etc. Deze bloeddrukmeter bevat technisch hoogwaar dige onderdelen en materialen die de druk meten, Bovendien meet het apparaat ook de polsslag en geeft deze weer. Het apparaat meet de bloeddruk indirect via een om de pols gelegde manchet die door het oppom pen ervan de arterie (slagader) zodanig samen drukt dat er geen bloed meer door kan stromen. Als vervolgens de druk in de manchet wordt vermin derd wordt er een verband gelegd tussen de druk in de manchet en de bloeddruk. Het apparaat is voorzien van elektronische variabe le ventielen die zelfs geringe variaties tijdens het meten registreren, die door de druk in de manchet gecompenseerd kunnen worden . door het stapsgewijs verlagen van de druk worden variaties in de manchet door het apparaat geregi streerd en in de beoordeling betrokken. Als bij een stap geen variaties worden herkend wordt de lucht druk verlaagd. Optredende variaties worden op de betreffende stand geanalyseerd totdat de nauw keurigheid ervan is bepaald. De aan de pols gemeten bloeddruk kan afwijken van de aan de bovenarm gemeten druk, b v. Omdat de stevigheid van de bloedvaten van de pols ver schilt van die van de bovenarm. In veel gevallen kan het verschil bij gezonde perso nen ±10 mm Hg van de systolische en diastolische bloeddruk zijn. Als de batterijen moeten worden vervangen wordt het symbool Batterijen vervangen weergegeven. Vervang de batterijen als het symbool Batterij ver vangen op het display wordt weergegeven. Vervang de batterijen ook als op het display na het inschakelen van het apparaat niets wordt weerge geven. Omdat de bijgaande batterijen bedoeld zijn voor het testen kunnen ze eerder leeg zijn dan in de han del verkrijgbare batterijen. Door elke keer indrukken van de toets gaat de instelling een maand verder. Druk op de tijdinsteltoets (of wacht ongeveer 10 secon den) om bij de volgende in stelling te komen. Druk op de tijdinsteltoets (of wacht ongeveer 10 se conden) om bij de volgende instelling te komen. AM: Als voor de tijd "AM" staat, dan worden de ochtenduren bedoeld (0:00 tot 11:59). PM: Als voor de tijd "PM" staat, dan gaat het om de middag/avonduren (12:00 tot 23:59). [. . . ] Als de manchet opgepompt blijft doet u de man chet af en neemt u contact op met de klantenser vice. Als u vergeet het apparaat uit te schakelen schakelt het ongeveer 1 minuut na de laatste bediening van de toetsen automatisch uit. De meetwaarden (bloeddruk en pols) worden na het beëindigen van het meten samen met de datum en de tijd automatisch in het geheugen opgesla gen. Druk herhaald op de toets M om de vorige geheugengegevens (59, 58, 57 etc. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MEDION BLOOD PRESSURE MONITOR MD 42780

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MEDION BLOOD PRESSURE MONITOR MD 42780 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag