Gebruiksaanwijzing LG E1951T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG E1951T. Wij hopen dat dit LG E1951T handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG E1951T te teleladen.


LG E1951T : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4872 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG E1951T (4013 ko)
   LG E1951T (4013 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG E1951T

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] y Wanneerermaaréénsignaalisaangesloten, wordtditautomatischgedetecteerd. De standaardinstellingisD-SUB. Stroomindicator Destroomindicatorblijftblauwbrandenwanneerhetscherm goedfunctioneert(Ingeschakeld). Wanneerhetschermin Slaapmodusis, knippertdestroomindicatorblauw. EXIT(Afsluiten) (Knopaan/uit) 6 MONTEREN EN VOORBEREIDEN Demonitorinstellen NEDERLANDS NLD Destandaardbevestigen 1 Plaatsdemonitormethetschermomlaagop eenvlakkeenzachteondergrond. Debasisvandestandaard verwijderen 1 Plaatsdemonitormethetschermomlaagop eenvlakkeenzachteondergrond. 2 Draaideschroefnaarlinksentrekde WAARSCHUWING Legeenschuimrubberenmatofeenzachte beschermdoekopdeondergrondom beschadigingenaanhetschermtevoorkomen. basisvandestandaardvervolgensuitde standaard. 2 Bevestigdebasisvandestandaardaan demonitordoordeschroefnaarrechtste draaien. Standaard De standaard verwijderen (bij gebruikvandemuurbevestiging) 1 Verwijder2schroevenentrekdescharnierkap uitdemonitor. Basisvanstandaard WAARSCHUWING Opdezeafbeeldingwordteengangbare yy aansluitingweergegeven. Uwmonitor heeftmogelijkeenandereaansluitingdan getoondindeafbeelding. Draaghetproductnietonderstebovenaan yy destandaard. Hetproductkanvallenen beschadigdrakenofuverwonden. MONTEREN EN VOORBEREIDEN 7 2 Verwijder4schroevenentrekdestandaarduit demonitor. 2 SluitdeAC/DC-adapterenhetnetsnoeraanop eenstopcontact. NLD NEDERLANDS DC-IN / 3 Drukopdeknopaan/uitophetschakelpaneel aandevoorkantomdestroominteschakelen. Opeentafelbladplaatsen 1 Tildemonitorop, kantelhemrechtopenzet hemophettafelblad. [. . . ] *Dezefunctiewerktalleenwanneerdeinvoerresolutielagerisdande beeldverhoudingvandemonitor(16:9). COLORTEMP (Kleurtemp) PRESET(Voorafinstellen) Kiesdekleurvanhetscherm. y BLUE(blauw):handmatighetblauwgehalteinstellen. CONTRAST BLACKLEVEL (Zwartniveau) (Alleen ondersteundin HDMI-modus) LANGUAGE(Taal) RTC Steldehelderheidvanhetschermin. Ukunthetoffset-niveauinstellen. Alsu'HIGH'(Hoog)kiest, wordthet schermhelderenwanneeru`LOW'(Laag)kiest, wordthetscherm donker. y Offset:Alscriteriumvoorhetvideosignaalisdithetdonkerste schermdatdemonitorkanweergeven. AlsudezeinsteltopON, schakeltudefunctieResponseTimeControl inenvermindertuhetnabeeldophetscherm. AlsudezeinsteltopOFF, schakeltudefunctieResponseTimeControl uitenisdereactietijdvanhetschermingeschakeld. Hiermeehersteltudeoorspronkelijkefabrieksinstellingenvande monitor, uitgezonderddetaal. - - SUPERENERGY SAVING FACTORYRESET (Fabrieksinstelling) Analoog:D-SUB-invoer(Analoogsignaal). yy INSTELLINGEN AANPASSEN 15 Instellingen voor SUPER ENERGY SAVING(Stroombesparing) 1 Drukopeenwillekeurigeknopaandevoorkantvan deMonitoromhetOSD-menuMONITORSETUP (Monitorinstellingen)weertegeven. DUAL DUAL MONITOR SUPER ENERGY SAVING NLD NEDERLANDS ON OFF RESET 2 DrukopdeknopMENUomdeoptiesinhetOSDmenuweertegeven. drukken. SUPER SAVING : 5 W/h LED SAVING : 12 W/h TOTAL POWER REDUCTION: TOTAL CO2 REDUCTION: 20 W 16 g OK EXIT 4OpenSUPERENERGYSAVING(Stroombesparing) 5Schakeldeoptiesindooropdeknopofte 6 KiesEXIT(Afsluiten)omhetOSD-menuteverlaten. Alsuterugwiltkerennaarhetbovenliggendemenuof anderemenu-itemswiltinstellen, gebruiktudeknop methetpijltjenaarboven( ). DemogelijkeinstellingenvoorSUPERENERGYSAVING(Stroombesparing)wordenhieronderbeschreven. Menu ON OFF RESET Beschrijving Schakeltdeenergie-efficiëntefunctieSUPERENERGYSAVING(Stroombesparing)in. Dezeoptiehersteltdewaardenvoorhettotaleverminderdeenergieverbruikendegeschatte verminderdeCO2-uitstoot. OPMERKING TOTALPOWERREDUCTION(Totaalverminderdstroomverbruik):ditgeeftaanhoeveelstroom yy wordtbespaardbijhetgebruikvandemonitor. TOTALCO2REDUCTION(TotaalverminderdeCO2-uitstoot):ditgeeftaanhoeveeldeCO2-uitstoot yy wordtverminderd. SAVINGDATA(Besparingsgegevens)(W/h) yy 470mm(18, 5inch) 508mm(20inch) SUPERSAVING LEDSAVING 3W/h 3W/h 3W/h 18W/h 546mm(21, 5inch) 584mm(23inch) 4W/h 15W/h 5W/h 12W/h Debesparingsgegevenszijnafhankelijkvanhetscherm. Dewaardenverschillenmogelijkperscherm yy enperverkoper. LGheeftdezegegevensberekendaandehandvanhet"video-uitzendsignaal". yy LEDSaving(Led-besparing)geeftaanhoeveelstroomkanwordenbespaardbijgebruikvaneen yy WLED-scherminplaatsvaneenCCFL-scherm. SUPERSAVING(Stroombesparing)verwijstnaarhoeveelstroomkanwordenbespaardwanneer yy gebruikwordtgemaaktvandefunctieSUPERENERGYSAVING. 16 INSTELLINGEN AANPASSEN Instellingen SUPER+ RESOLUTION (Super+-resolutie) 1 Drukopeenwillekeurigeknopaandevoorkantvan deMonitoromhetOSD-menuMONITORSETUP (Monitorinstellingen)weertegeven. drukken. SUPER+ RESOLUTION NEDERLANDS NLD NORMAL LOW MEDIUM HIGH EXIT 2 DrukopdeknopSUPER+RESOLUTIONomdeopties 3 Schakeldeoptiesindooropdeknopofte 4 KiesEXIT(Afsluiten)omhetOSD-menuteverlaten. Alsuterugwiltkerennaarhetbovenliggendemenuof anderemenu-itemswiltinstellen, gebruiktudeknop methetpijltjenaarboven( ). DemogelijkeinstellingenvoorSUPER+RESOLUTION(Super+-resolutie)wordenhieronderbeschreven. Menu NORMAL (Normaal) LOW(Laag) MEDIO (Gemiddeld) HIGH Beschrijving Kiesdezeoptievoorgebruikondernormaleomstandigheden. Indenormalemodusisde SUPER+RESOLUTIONuitgeschakeld. Vooreennatuurlijkvideoschermmetzachtbeeld, wordtaanbevolenhetschermteoptimaliseren. VooreencomfortabelekijkervaringtussendemodiLow(Laag)enHigh(Hoog), wordtaanbevolen hetschermteoptimaliseren. EffectiefvoorvideobeeldenopUCC-enSD-niveau. Vooreenscherpvideoschermmethelderebeeldenwordtaanbevolenhetschermte optimaliseren. Ditisvantoepassingvoorvideobeeldenen-gamesmeteenhogeresolutie. yy IndemodusSR(SUPER+-RESOLUTIE)kanruisoptreden. KiesdaaromdemodusSR(SUPER+ RESOLUTION)volgensdeinstructiesindeinhoudomvanhelderbeeldtekunnengenieten. OPMERKING Volume-instellingen (AlleenondersteundinHDMI) 1 Drukopeenwillekeurigeknopaandevoorkantvandemonitor omhetOSD-menuMONITORSETUP(Monitorinstellingen)weer tegeven. tegeven. VOLUME 30 EXIT 2 DrukopdeknopVOLUMEomdeoptiesinhetOSD-menuweer 3 PashetVOLUMEaandooropdeknopoftedrukken. [. . . ] BeeldOKengeengeluid. y Controleerofhetvolumeisingesteldop"0". y Controleerdegeluidsindeling. Gecomprimeerdegeluidindelingen wordennietondersteund. 20 SPECIFICATIES SPECIFICATIES E1951S Monitor NEDERLANDS NLD E1951T Typescherm 47, 0cm(18, 5inch)FlatPanelActivematrix-TFTLCD "Anti-glare"-laag Zichtbarediagonaleafmeting:47, 0cm 0, 3mmx0, 3mm(Pixel-pitch) 30kHztot61kHz(Automatisch) 56Hztot75Hz(Automatisch) Pixel-pitch Horizontalefrequentie Verticalefrequentie Synchronisatie-ingang E1951S Apartesynchronisatie-ingang E1951T Apartesynchronisatie-ingangDigital Video-ingang Signaalingang E1951S 15-pinsD-SUB-aansluiting E1951T 15-pinsD-SUB-aansluiting/DVI-D-aansluiting(Digitaal) Synchronisatie-ingang E1951S AnalogeRGB-aansluiting(0, 7Vp-p/75ohm) E1951T AnalogeRGB-aansluiting(0, 7Vp-p/75ohm), Digitaal Resolutie Max. E1951S D-SUB(Analoog):1366x768bij60Hz E1951T D-SUB(Analoog)/DVI(Digitaal):1366x768bij60Hz Aanbevolen VESA1366x768bij60Hz Plug&Play E1951S DDC2B(Analoog) E1951T DDC2B(Analoog, Digitaal) Energieverbruik Ingeschakeld:17W(typ. ) Slaapmodus0, 5W Uitgeschakeld0, 5W Stroominvoer 12V2, 0A AC/DC-adapter TypeADS-24NP-12-112024G, gefabriceerddoorHONORElectronic Afmetingen Inclusiefstandaard 44, 94cmx17, 26cmx35, 6cm (breedtexhoogtex Exclusiefstandaard 44, 94cmx3, 35cmx27, 9cm diepte) Gewicht 2kg Synchronisatieingang Kantelbereik Omgevings vereisten -5°tot15° Gebruikstemperatuur 10°Ctot35°C Luchtvochtigheidbij 20%tot80%zondercondensatie gebruik Opslagtemperatuur -10°Ctot60°C Luchtvochtigheidbij 5%tot90%zondercondensatie opslag Gekoppeld(), losgekoppeld(O) Typestopcontact Basisvan standaard Netsnoer Debovenstaandeproductspecificatieskunnenwordengewijzigdzondervoorafgaandekennisgevingals gevolgvandoorgevoerdeverbeteringeninhetproduct. SPECIFICATIES 21 NLD NEDERLANDS E2051S Monitor E2051T Typescherm 50, 8cm(20, 0inch)FlatPanelActivematrix-TFTLCD "Anti-glare"-laag Zichtbarediagonaleafmeting:50, 8cm 0, 2766mmx0, 2766mm(Pixel-pitch) 30kHztot83kHz(Automatisch) 56Hztot75Hz(Automatisch) Pixel-pitch Horizontalefrequentie Verticalefrequentie Synchronisatie-ingang E2051S Apartesynchronisatie-ingang E2051T Apartesynchronisatie-ingangDigital Video-ingang Signaalingang E2051S 15-pinsD-SUB-aansluiting E2051T 15-pinsD-SUB-aansluiting/DVI-D-aansluiting(Digitaal) Synchronisatie-ingang E2051S AnalogeRGB-aansluiting(0, 7Vp-p/75ohm) E2051T AnalogeRGB-aansluiting(0, 7Vp-p/75ohm), Digitaal Resolutie Max. E2051S D-SUB(Analoog):1600x900bij60Hz E2051T D-SUB(Analoog)/DVI(Digitaal):1600x900bij60Hz Aanbevolen VESA1600x900bij60Hz Plug&Play E2051S DDC2B(Analoog) E2051T DDC2B(Analoog, Digitaal) Energieverbruik Ingeschakeld:21W(typ. ) Slaapmodus0, 5W Uitgeschakeld0, 5W Stroominvoer 12V2, 0A AC/DC-adapter TypeADS-24NP-12-112024G, gefabriceerddoorHONORElectronic Afmetingen Inclusiefstandaard 48, 28cmx17, 42cmx37, 5cm (breedtexhoogte Exclusiefstandaard 48, 28cmx3, 35cmx29, 7cm xdiepte) Gewicht 2, 197kg Synchronisatieingang Kantelbereik Omgevings vereisten -5°tot15° Gebruikstemperatuur 10°Ctot35°C Luchtvochtigheidbij 20%tot80%zondercondensatie gebruik Opslagtemperatuur -10°Ctot60°C Luchtvochtigheidbij 5%tot90%zondercondensatie opslag Gekoppeld(), losgekoppeld(O) Typestopcontact Basisvan standaard Netsnoer Debovenstaandeproductspecificatieskunnenwordengewijzigdzondervoorafgaandekennisgevingals gevolgvandoorgevoerdeverbeteringeninhetproduct. 22 SPESIFIKASJONER E2251S NORSK NO Display E2251T Skjermtype 54, 6 mm (21, 5 tommer) Flat Panel Active matrix-TFT LCD Belegg mot gjenskinn Synlig diagonal størrelse: 54, 6 cm 0, 248 mm x 0, 248 mm (pikseldybde) 30 kHz til 83 kHz (automatisk) 56 Hz til 75 Hz (automatisk) Pikseldybde Horisontal frekvens Vertikal frekvens Innsignalform E2251S Separat synkronisering E2251T Separat synkronisering Digital Videoinngang Signalinngang E2251S 15-pinners D-SUB-kontakt E2251T 15-pinners D-SUB-kontakt / DVI-D-kontakt (digital) Innsignalform E2251S RGB Analog (0, 7 Vp-p / 75 ohm) E2251T RGB Analog (0, 7 Vp-p / 75 ohm), digital Resolution Maks, E2251S D-SUB (analog) : 1920 x 1080 @ 60 Hz E2251T D-SUB (analog) / DVI (digital): 1920 x 1080 @ 60 Hz Anbefalt VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz Plug & Play E2251S DDC 2B (analog) E2251T DDC 2B (analog, digital) Inngangseffekt På-modus: 26 W (typ, ) Dvalemodus: 0, 5 W Av-modus: 0, 5 W 2, 1 A Power Input 19 V Adapter fra vekselstrøm Type EADP-40LB B, produsert av Delta Electronic til likestrøm Inkludert stativ 51, 75 cm x 18, 65 cm x 39, 4 cm Mål (Bredde x høyde x Uten stativ 51, 75 cm x 3, 35 cm x 31, 7 cm dybde) Vekt 2, 477 kg Synkronisert innsignal Vippevidde Miljøforhold -5° til 15° Driftstemperatur 10°C til 35 °C Driftsfuktighet 20 % til 80 % ikke-kondenserende Oppbevaringstemperatur -10°C til 60 °C Oppbevaringsfuktighet 5 % til 90 % ikke-kondenserende Montert ( ), ikke montert (O) Vegguttakstype Stativsokkel Strømledning Produktspesifikasjonene ovenfor kan endres uten forhåndsvarsel ved oppgradering av produktfunksjoner, SPESIFIKASJONER 23 E2251VR E2251VQ NO NORSK Display Synkronisert innsignal Videoinngang Resolution Plug & Play Inngangseffekt Power Input Adapter fra vekselstrøm til likestrøm Mål (Bredde x høyde x dybde) Vekt Vippevidde Miljøforhold 54, 6 mm (21, 5 tommer) Flat Panel Active matrix-TFT LCD Belegg mot gjenskinn Synlig diagonal størrelse: 54, 6 cm Pikseldybde 0, 248 mm x 0, 248 mm (pikseldybde) Horisontal frekvens 30 kHz til 83 kHz (automatisk) Vertikal frekvens 56 Hz til 75 Hz (D-SUB, DVI-D) 56 Hz til 61 Hz (HDMI) Innsignalform Separat synkronisering Digital, HDMI Signalinngang 15-pinners D-SUB-kontakt DVI-D-kontakt (digital) HDMI (TYPE - A)-kontakt Innsignalform RGB Analog (0, 7 Vp-p / 75 ohm), digital, HDMI Maks, D-SUB (analog) : 1920 x 1080 @ 60 Hz DVI (digital) / HDMI: 1920 x 1080 @ 60 Hz Anbefalt VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz DDC 2B (analog, digital, HDMI) På-modus: 26 W (typ, ) Dvalemodus: 0, 5 W Av-modus: 0, 5 W 19 V 2, 1 A Type EADP-40LB B, produsert av Delta Electronic Inkludert stativ Uten stativ 2, 477 kg -5° til 15° Driftstemperatur 10°C til 35 °C Driftsfuktighet 20 % til 80 % ikke-kondenserende Oppbevaringstemperatur -10°C til 60 °C Oppbevaringsfuktighet 5 % til 90 % ikke-kondenserende Montert ( ), ikke montert (O) Vegguttakstype 51, 75 cm x 18, 65 cm x 39, 4 cm 51, 75 cm x 3, 35 cm x 31, 7 cm Skjermtype Stativsokkel Strømledning Produktspesifikasjonene ovenfor kan endres uten forhåndsvarsel ved oppgradering av produktfunksjoner, 24 RIKTIG SITTESTILLING E2351T E2351VR E2351VQ NORSK NO Display Skjermtype 58, 4 mm (23 tommer) Flat Panel Active matrix-TFT LCD Belegg mot gjenskinn Synlig diagonal størrelse: 58, 4 cm 0, 265 mm x 0, 265 mm (pikseldybde) 30 kHz til 83 kHz (automatisk) 56 Hz til 75 Hz (D-SUB) 56 Hz til 75 Hz (D-SUB, DVI-D) 56 Hz til 61 Hz (HDMI) Separat synkronisering Digital Separat synkronisering Digital, HDMI 15-pinners D-SUB-kontakt / DVI-D-kontakt (digital) 15-pinners D-SUB-kontakt / DVI-D-kontakt (digital) HDMI (TYPE - A)-kontakt RGB Analog (0, 7 Vp-p / 75 ohm), digital RGB Analog (0, 7 Vp-p / 75 ohm), digital, HDMI D-SUB (analog) : 1920 x 1080 @ 60 Hz D-SUB (analog) : 1920 x 1080 @ 60 Hz DVI (digital) / DHMI (digital): 1920 x 1080 @ 60 Hz VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz DDC 2B (analog, digital) DDC 2B (analog, digital, HDMI) Synkronisert innsignal Pikseldybde Horisontal frekvens Vertikal frekvens E2351T E2351VR / E2351VQ Innsignalform E2351T E2351VR / E2351VQ Signalinngang E2351T E2351VR / E2351VQ Innsignalform E2351T E2351VR / E2351VQ Maks, E2351T E2351VR / E2351VQ Anbefalt E2351T E2351VR / E2351VQ På-modus: 30 W (typ, ) Dvalemodus: 0, 5 W Av-modus: 0, 5 W 19 V 2, 1 A Videoinngang Resolution Plug & Play Inngangseffekt Power Input Adapter fra vekselstrøm til likestrøm Mål (Bredde x høyde x dybde) Vekt Vippevidde Miljøforhold Type EADP-40LB B, produsert av Delta Electronic Inkludert stativ Uten stativ 2, 724 kg -5° til 15° Driftstemperatur 10°C til 35 °C Driftsfuktighet 20 % til 80 % ikke-kondenserende Oppbevaringstemperatur -10°C til 60 °C Oppbevaringsfuktighet 5 % til 90 % ikke-kondenserende Montert ( ), ikke montert (O) Vegguttakstype 54, 92 cm x 18, 65 cm x 41, 2 cm 54, 92 cm x 3, 35 cm x 33, 5 cm Stativsokkel Strømledning Produktspesifikasjonene ovenfor kan endres uten forhåndsvarsel ved oppgradering av produktfunksjoner, SPECIFICATIES 25 Voorafingesteldemodi(Resolutie) NLD NEDERLANDS D-SUB-/DVI-timing E1951S/E1951T *Alsu1366x768nietkuntkiezenindejuistetimingoptievoorbeeldeigenschappen, werkdanhet stuurprogrammavandevideokaartbij. Weergavemodi(Resolutie) 720x400 640x480 640x480 800x600 800x600 832x624 1024x768 1024x768 1366x768 Horizontale frequentie(kHz) 31, 468 31, 469 37, 500 37, 879 46, 875 49, 725 48, 363 60, 123 47, 712 Verticalefrequentie (Hz) 70 60 75 60 75 75 60 75 60 Polariteit (H/V) -/+ -/-/+/+ +/+ -/-/+/+ +/+ Aanbevolenmodus E2051S/E2051T Weergavemodi(Resolutie) 720x400 640x480 640x480 800x600 800x600 1024x768 1024x768 1152x864 1600x900 Horizontale frequentie(kHz) 31, 468 31, 469 37, 500 37, 879 46, 875 48, 363 60, 123 67, 500 60, 000 Verticalefrequentie (Hz) 70 60 75 60 75 60 75 75 60 Polariteit (H/V) -/+ -/-/+/+ +/+ -/+/+ +/+ +/+ Aanbevolenmodus E2251S/E2251T/E2251VR/E2251VQ/E2351T/E2351VR/E2351VQ Weergavemodi(Resolutie) 720x400 640x480 640x480 800x600 800x600 1024x768 1024x768 1152x864 1280x1024 1280x1024 1680x1050 1920x1080 Horizontale frequentie(kHz) 31, 468 31, 469 37, 500 37, 879 46, 875 48, 363 60, 123 67, 500 63, 981 79, 976 65, 290 67, 500 Verticalefrequentie (Hz) 70 60 75 60 75 60 75 75 60 75 60 60 Polariteit (H/V) -/+ -/-/+/+ +/+ -/+/+ +/+ +/+ +/+ -/+ +/+ Aanbevolenmodus 26 SPECIFICATIES HDMI-timing NEDERLANDS NLD E2251VR/E2251VQ/E2351VR/E2351VQ Weergavemodi(Resolutie) 480P 576P 720P 720P 1080i 1080i 1080P 1080P Horizontalefrequentie(kHz) 31, 50 31, 25 37, 50 45, 00 28, 12 33, 75 56, 25 67, 50 Verticalefrequentie(Hz) 60 50 50 60 50 60 50 60 Indicator Mode(Modus) Ingeschakeld Slaapmodus Uitgeschakeld LED-kleur Blauw Knipperendblauw Uitgeschakeld JUISTE HOUDING 27 JUISTEHOUDING Juistehoudingvoorgebruikvandemonitor. NLD NEDERLANDS Pasuwmonitoren uwhoudingaan omdebeelden onderdeoptimale kijkhoekte bekijken. Pasdeplaatsvan demonitoraanom reflecterendlichtte voorkomen. Laatuwhandenzacht ophettoetsenbord rusten, houduw armengebogenbij deellebogen, met deonderarmen horizontaal. Lees voor gebruik van dit product de Veiligheidsmaatregelen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG E1951T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG E1951T zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag