Gebruiksaanwijzing LG DM2780D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG DM2780D. Wij hopen dat dit LG DM2780D handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG DM2780D te teleladen.


LG DM2780D : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (11705 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG DM2780D (13151 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG DM2780D

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NEDERLANDS GEBRUIKERSHANDLEIDING CINEMA 3D-TV CINEMA 3D-TV-MODEL DM2780D Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding om deze in de toekomst te kunnen raadplegen. www. lg. com 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 5 6 6 8 9 9 9 10 10 12 12 12 NEDERLANDS LICENTIES MONTERENEN VOORBEREIDEN Uitpakken Onderdelenenknoppen DeTVoptillenenverplaatsen DeTVinstellen - Debasisvandestandaardbevestigen - Debasisvandestandaardende standaardverwijderen - Opeentafelbladplaatsen - Kabelswegwerken - Draaistandaard - Aaneenmuurmonteren 26 26 27 27 28 28 30 31 32 33 33 34 34 - Diagnose - CI-informatie(gemeenschappelijke interface) - Deprogrammalijstselecteren - Favorieteprogramma'sinstellen Extraoptiesgebruiken - Debeeldverhoudingaanpassen - Deinvoerlijstgebruiken - Menutaal(Language)ophetscherm/ landkiezen - Taalkiezen(alleenindigitalemodus) Devergrendelingsoptiesgebruiken - DeknoppenopdeTVvergrendelen. - Ouderlijktoezicht(Alleenindedigitale modus) Hetsnelmenugebruiken 14 AFSTANDSBEDIENING 16 TV-KIJKEN 16 16 16 17 18 18 18 21 22 23 23 24 24 25 Eenantenneofkabelaansluiten - Eenantenneofgewonekabel aansluiten - Aansluitingmeteenkabelbox DeTVvoorheteerstgebruiken TV-kijken Programma'sbeheren - Automatischprogramma'sinstellen - Programma'shandmatiginstellen(inde digitalemodus) - Programma'shandmatiginstellen(inde analogemodus) - KabelDTV-instelling(alleeninde Kabel-modus) - Uwprogrammalijstbewerken - InDTV/RADIO-modus - IndeTV-modus - Software-update 35 EPG(ELEKTRONISCHE 35 35 35 36 36 36 37 37 37 PROGRAMMAGIDS) (INDEDIGITAAL-MODUS) - EPGin-/uitschakelen - Programmakiezen - KnopfunctieinNU/VOLGENDEgidsmodus - Toetsfunctieingidsmodusvoor8dagen - KnopfunctieinmodusDatumwijzigen - Toetsfunctieinvakmetuitgebreide beschrijving - Knopfunctieininstellingsmodus Opnemen/Herinneren - ToetsfunctieinmodusSchemalijst Elektronischeprogrammagidsgebruiken 38 AANSLUITENOPEENPC 38 39 39 40 40 HDMI-verbinding VerbindingvanDVInaarHDMI RGB-verbinding Hetschermaanpassen - Eenbeeldmoduskiezen INHOUDSOPGAVE 3 NEDERLANDS 40 41 41 41 42 - Beeldoptiesaanpassen - OptiesvoorPC-weergaveaanpassen Hetgeluidaanpassen - Eengeluidsmoduskiezen - Geluidsoptiesaanpassen 70 APPARATENAANSLUITEN 70 72 Overzichtvandeaansluitingen Verbindenmeteencamcorder, camera, HD-ontvanger, DVD-, video-spelerof game-apparaat 72 72 72 73 73 73 73 74 74 - HDMI-verbinding - VerbindingvanDVInaarHDMI - Component-verbinding - Composiet-verbinding - Euroscart-verbinding Aansluitenopeenaudiosysteem - Digitale, optischeaudioverbinding - Hoofdtelefoonaansluiting AansluitenviaUSB 43 ENTERTAINMENT 43 43 45 46 47 49 52 52 Geïntegreerdemediafunctiesgebruiken - EenUSB-opslagapparaataansluiten - Bladerendoorbestanden - Foto'sbekijken - Naarmuziekluisteren - Filmskijken - DivX-registratiecode - DeDivX-functiedeactiveren 53 3D-BEELDEN 53 53 54 55 56 57 3D-technologie Voorzorgsmaatregelenbijhetbekijken van3D-beelden Gebruikvaneen3D-bril Kijkzonevoor3D-beelden 3D-beeldenbekijken OptieInstellingvande3Dmodus 75 TELETEXT 75 75 75 75 75 75 76 76 76 76 In-enuitschakelen Simple-text - Paginakiezen TopText - Eenblok, groepofpaginakiezen - Rechtstreekseenpaginakiezen Fastext - Paginakiezen Specialeteletextfunctie - Tekstoptie 58 INSTELLINGENAANPASSEN 58 59 59 60 63 66 67 67 68 69 69 Toegangtotdehoofdmenu's Instellingenaanpassen - InstellingenvoorSETUP - InstellingenvoorBEELD - InstellingenvoorAUDIO - InstellingenvoorTIJD - InstellingenvoorOPTIE - InstellingenvoorVERGRENDELEN - Instellingeningangssignaal - USB-instellingen 77 DIGITALETELETEXT 77 77 Teletextbinnendigitaleservice Teletextindigitaleservice 78 ONDERHOUD 78 78 78 Schermenframe Behuizingenstandaard Netsnoer 4 INHOUDSOPGAVE 79 PROBLEMENOPLOSSEN NEDERLANDS 79 80 Algemeen PC-modus 82 PROBLEMENOPLOSSENBIJ GEBRUIKVANDE3D-MODUS 83 SPECIFICATIES 87 IR-CODES 88 EXTERN 88 88 89 90 90 91 BESTURINGSSYSTEEM INSTELLEN InstellingRS-232C Typeaansluiting:D-Sub9-pins(mannelijk) RS-232C-configuraties Communicatieparameters Commandoreferentielijst Protocolvoorversturen/ontvangen LICENTIES 5 LICENTIES Ondersteundelicentieskunnenverschillenpermodel. Voormeerinformatieoverdelicentiesgaatunaar www. lg. com. NEDERLANDS GeproduceerdonderlicentievanDolbyLaboratories. "Dolby"enhetdubbele D-symboolzijntrademarksvanDolbyLaboratories. HDMI, hetHDMI-logoenHigh-DefinitionMultimediaInterfacezijn handelsmerkenofgeregistreerdehandelsmerkenvanHDMILicensingLLC. OVERDIVXVIDEO:DivX®iseendigitaalvideoformaatgemaaktdoorDivX, LLC, eendochtermaatschappijvandeRoviCorporation. Ganaardivx. comvoormeerinformatieenhulpprogramma'somuw bestandenomtezettennaarDivX-video's. OVERDIVXVIDEO-ON-DEMAND:ditDivXCertified®-apparaatmoet geregistreerdzijnomDivXVOD-films(Video-on-Demand)tekunnen afspelen. [. . . ] Sluiten Hiermeesluituhetpop-upmenu. ENTERTAINMENT 51 AlsuStelvideoafspeleninkiest. Menu Beeldgrootte Beschrijving Hiermeekiestudegewenste beeldgroottetijdenshetafspelenvan films AlsuStelvideoinkiest. 1 Drukopdenavigatietoetsomdejuiste instellingenintevoeren. (Ziepag. 61) AlsuStelaudioinkiest, NEDERLANDS Taalvoor HiermeewijzigtudeTaalgroepvande audioof geluids-/ondertitelingsweergavetijdens Taalvoor hetafspelenvanfilms. ondertiteling Sync Hiermeepastudesynchronisatietijd vandeondertitelingtijdenshetafspelen vanfilmsaanvan-10sectot+10sec, instappenvan0, 5sec. Filmafspelen Hiermeewijzigtudepositievande ondertitelingomhoogofomlaagtijdens hetafspelenvanfilms. Hiermeekiestubijhetafspelenvan filmsdegewenstelettergroottevoor ondertiteling. 1 Drukopdenavigatietoetsenom Geluidsmodus, Autovolume, Helderestem IIofBalanstetonen. 2 Drukopdenavigatietoetsomdejuiste instellingenintevoeren. (Ziepag. 63) Deafstandsbedieninggebruiken. Toets Beschrijving Tijdenshetafspelen: drukherhaaldelijkopdetoetsREW (terugspoelen)( )omteversnellen (x2) (x4) (x8) (x16) (x32). drukherhaaldelijkopdetoetsFF (vooruitspoelen)( )omteversnellen (x2) (x4) (x8) (x16) (x32). y Drukherhaaldelijkopdezeknoppen omdesnelheidvoorsnelvooruit/ achteruittevergroten. Positie Formaat 1 DrukopdenavigatietoetsenomBeeldgrootte, TaalvooraudioofTaalvoorondertitelingte tonen. 2 Drukopdenavigatietoetsomdejuiste instellingenintevoeren. Taalvoor ondertiteling Latijns1 Ondersteundetaal Engels, Spaans, Frans, Duits, Italiaans, Zweeds, Fins, Nederlands, Portugees, Deens, Roemeens, Noors, Albanees, Gaelisch, Wels, Iers, Catalaans, Valencian Bosnisch, Pools, Kroatisch, Tsjechisch, Slowaaks, Sloveens, Servisch, Hongaars Ests, Lets, Litouws Bulgaars, Macedonisch, Russisch, Oekraïens, Kazachs Grieks Turks Afspelen () STROOM- Latijns2 Latijns4 Cyrillisch Grieks Turks Pauzeren Druktijdenshetafspelenopdetoets () Pause(Pauzeren)( ). y Indienergedurende10minutenna hetpauzerengeentoetseningedrukt wordenopdeafstandsbediening, keertdeTVterugnaarde afspeelstatus. y Voorslowmotiondruktuopdetoets Pause(Pauzeren)( )envervolgens opdetoetsFF( ). <of> Alsutijdenshetafspelenopdetoets <of>drukt, kuntueencursorophet schermlatenweergevendiedepositie aangeeft. DrukopdetoetsPlay(Afspelen)( )om terugtekerennaarnormaalafspelen. OPMERKING AlleenbestandendieindeindelingASCII yy zijnopgeslagenwordenondersteund voorexterneondertitels. Maximaal10. 000syncblocks yy (synchronisatieblokken)kunnenin hetondertitelingsbestandworden ondersteund. Drukherhaaldelijkopdeknop STROOMBESPARINGomde BESPARING helderheidvanhetschermte verhogen. (Ziepag. 60) 52 ENTERTAINMENT DivX-registratiecode NEDERLANDS DeDivX-functiedeactiveren Ukuntalleapparatenviadewebserver deactiverenenhetactiverenblokkeren. Wisdebestaandeverificatiegegevensom eennieuweDivX-gebruikersverificatievoor deTVtekunnenontvangen. Alsdezefunctie eenmaalisuitgevoerd, hebtuweereenDivXgebruikersverificatienodigvoorhetbekijkenvan DivXDRM-bestanden. UkuntdeDivX-registratiecodevanuwTV controlerenenregistreren, zodatudenieuwste filmskunthurenofkopenopwww. divx. com/vod. OmeengehuurdofaangeschaftDivX-bestandaf tespelen, moetderegistratiecodevanhetbestand hetzelfdezijnalsdeDivX-registratiecodevanuw TV. 1 DrukopMENUvoortoegangtotdeUSBmenu's. 1 DrukopMENUvoortoegangtotdeUSBmenu's. 2 Drukopdenavigatietoetsenomnaar 3 BekijkderegistratiecodevanuwTV. DivX-reg. codetegaanendrukopOK. 2 Drukopdenavigatietoetsenomnaar DeactiverentegaanendrukopOK. 3 KiesJaomtebevestigen. DivX(R) Video On Demand Wilt u het apparaat deactiveren? DivX(R) Video On Demand Your registration Code is (Uw registratiecode is): xxxxxxxxxx Ga voor meer informatie naar www. divx. com/vod Sluiten Ja Nee OPMERKING Terwijluderegistratiecodecontroleert, yy werkensommigetoetsenmogelijkniet. AlsudeDivX-registratiecodevaneenander yy apparaatgebruikt, kuntuhetgehuurdeof gekochteDivX-bestandnietafspelen. Zorg datudeDivX-registratiecodevanuwTV gebruikt. Video-ofaudiobestandendienietdoorde yy standaardDivX-codeczijngeconverteerd, zijnmogelijkbeschadigdofkunnenniet wordenafgespeeld. MetdeDivXVOD-codekuntumaximaalzes yy apparatenactiverenonderéénaccount. 4 KiesSluiten. DivX(R)VideoOnDemand Hetapparaatisgedeactiveerd Yourdeactivationcodeis(Uwdeactivatiecodeis):xxxxxxxx Gavoormeerinformatienaarwww. divx. com/vod Sluiten 5 Alsuklaarbent, druktuopEXIT. Alsuwiltterugkerennaarhetvorigemenu, druktuopBACK(Terug). 3D-BEELDEN 53 3D-BEELDEN 3D-technologie DezeTVkan3D-beeldentonenvan3D-uitzendingenofwanneerdeTVisaangeslotenopeencompatibel apparaat, zoalseenBlu-ray3D-speler. Dekijkerdientdaaromeencompatibele3D-briltedragenomdeze 3D-beeldengoedtekunnenzien. NEDERLANDS OPMERKING AlsudeTVaanzet, kanhetenkelesecondendurentotdeTVisgekalibreerd. yy TijdenshetkijkennaardigitaleTVindemodusvoor3D-beeldenkunnenTVuit-signalennietworden yy uitgevoerdviadeSCART-kabel. Alsude3D-modusinschakeltterwijlereengeplandeopnameplaatsvindtopdedigitaleTV, yy kunnenTVuit-signalennietwordenuitgevoerdviadeSCART-kabelenkanernietverderworden opgenomen. Voorzorgsmaatregelenbijhetbekijkenvan3D-beelden WAARSCHUWING Alsu3D-beeldenvaneentekorteafstandbekijkt, kandituwzichtaantasten. yy Alsu3D-beeldenvoorlangeretijdbekijkt, kanditresultereninduizeligheidofonscherpzicht. yy Alsuzwangerofbejaardbent, hartklachtenhebt, misselijkbentofgedronkenhebt, radenwijuaan yy omnietnaar3D-beeldentekijken. yy Zetbreekbarevoorwerpenopeenveiligeplaatswanneerunaar3D-beeldenkijkt. yy Dezevoorwerpenkunnenbrekenoflichamelijkletselveroorzakenalsuschriktvanderealistische yy 3D-beelden. [. . . ] Transmissie [k][i][][Set-ID][][Data][Cr] DataMin:00totMax:64 *Zie`Bestaandedatatoewijzing'. Ziepag. 95 Bevestiging [i][][Set-ID][][OK/NG][Data][x] 12. Vergrendelingsmodusafstandsbediening (Commando:km) DebesturingselementenopdevoorzijdevandeTV endeafstandsbedieningvergrendelen. Transmissie [k][m][][Set-ID][][Data][Cr] Data00:vergrendelenuit 01:vergrendelenaan Bevestiging [m][][Set-ID][][OK/NG][Data][x] *Gebruikdezemodusalsudeafstandsbediening nietgebruikt. Wanneerdehoofdstroomvoorziening wordtin-ofuitgeschakeld, wordtdeexterne vergrendelingvrijgegeven. *Aan/uit-knopophetapparaatwerktgoed. 09. Tint(Commando:kj) Omdetintvanhetschermaantepassen. (Behalve PC-modus) UkuntdetintookaanpasseninhetmenuBEELD. Transmissie [k][j][][Set-ID][][Data][Cr] DataMin:00totMax:64 *Zie`Bestaandedatatoewijzing'. Ziepag. 95 Bevestiging [j][][Set-ID][][OK/NG][Data][x] 13. Hogetonen(Commando:kr) Hogetonenaanpassen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG DM2780D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG DM2780D zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag