Gebruiksaanwijzing LG 50PA4500

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG 50PA4500. Wij hopen dat dit LG 50PA4500 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG 50PA4500 te teleladen.


LG 50PA4500 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (17002 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG 50PA4500 (17484 ko)
   LG 50PA4500 (17566 ko)
   LG 50PA4500 (7081 ko)
   LG 50PA4500 (16973 ko)
   LG 50PA4500 (8870 ko)
   LG 50PA4500 (6468 ko)
   LG 50PA4500 (17484 ko)
   LG 50PA4500 (17484 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG 50PA4500

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] GEBRUIKERSHANDLEIDING PLASMA-TV Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding om deze in de toekomst te kunnen raadplegen. PA45** PA49** PA55** PA65** www. lg. com 2 LICENTIES LICENTIES Ondersteundelicentieskunnenverschillenpermodel. Voormeerinformatieoverlicentiesgaatunaarwww. GeproduceerdonderlicentievanDolbyLaboratories. "Dolby"enhetsymboolmet dedubbeleDzijnhandelsmerkenvanDolbyLaboratories. HDMI, hetHDMI-logoenHigh-DefinitionMultimediaInterfacezijnhandelsmerken ofgeregistreerdehandelsmerkenvanHDMILicensingLLC. OVERDIVXVIDEO:DivX®iseendigitaalvideoformaatgemaaktdoorDivX, LLC, eendochtermaatschappijvandeRoviCorporation. DitiseenofficieelDivX Certified®-apparaatdatDivX-videoafspeelt. Ganaardivx. comvoormeerinformatie enhulpprogramma'somuwbestandenomtezettennaarDivX-video. OVERDIVXVIDEO-ON-DEMAND:ditDivXCertified®-apparaatmoetzijn geregistreerdomDivXVideo-on-Demand(VOD)-filmstekunnenafspelen. Ga inhetinstellingenmenuvanhetapparaatnaarhetonderdeelDivXVODomde registratiecodeteachterhalen. Ganaarvod. divx. comvoormeerinformatieoverhet voltooienvanderegistratie. "DivXCertified®omDivX®-videototHD1080paftespelen, inclusiefpremiuminhoud. " "DivX®, DivXCertified®endebijbehorendelogo'szijnhandelsmerkenvandeRovi Corporationofdedochtermaatschappijenenwordenonderlicentiegebruikt. " VantoepassingzijneenofmeervandevolgendeAmerikaansepatenten: 7, 295, 673;7, 460, 668;7, 515, 710;7, 519, 274 NEDERLANDS NLD OPMERKING yy UwTVkanafwijkenvandegetoondeafbeelding. [. . . ] -Gebruikeenstroomadaptervooreen externekrachtbron. Wijgaranderengeen USB-kabelvooreenexternekrachtbron. yy AlsuwUSB-geheugenstickmeerdere partitiesheeftofalsueenUSBmulticardlezergebruikt, kuntumaximaalvier partitiesofUSB-geheugensticksgebruiken. yy IndieneenUSB-geheugenapparaatis aangeslotenopeenUSB-multicardlezer, kan hetvoorkomendatdegegevensnietgedetecteerdworden. yy AlsdedoorugebruikteUSB-geheugenstick nietgoedwerkt, kuntuproberenhetprobleemoptelossendoordegeheugenstickte ontkoppelenenopnieuwaantesluiten. yy HoesneleenUSB-geheugenstickwordt gedetecteerd, verschiltperapparaat. yy IndiendeUSBisaangeslotenindestandbymodus, zaldespecifiekevasteschijf automatischwordengeladenalsdeTV ingeschakeldwordt. yy Deaanbevolencapaciteitis1TBofminder vooreenexterneUSB-schijfen32GBof mindervoorUSB-geheugen. yy Apparatenmeteenhogerecapaciteitdande aanbevolencapaciteitwerkenmeestalniet naarbehoren. yy AlseenexterneUSB-vasteschijfmeteen functieStroombesparingnietwerkt, kuntu proberenhetprobleemoptelossendoorde vasteschijfuitteschakelenenweerinte schakelen. yy USB-opslagapparatenlagerdanUSB2. 0 wordenookondersteund. Hetisechter mogelijkdatzeindefilmlijstnietgoed werken. yy Erkunnenmaximaal999mappenofbestandeninéénmapwordengeplaatst. Bladerendoorbestanden Opendefoto-, muziek-offilmlijstomdoor bestandentebladeren. 1 SluiteenUSB-opslagapparaataan. 2 DrukopSETTINGSvoortoegangtotde hoofdmenu's. 3 DrukopdenavigatietoetsenomnaarMijn MediategaanendrukopOK. 4 DrukopdenavigatietoetsenomnaarFotolijst, MuzieklijstofFilmlijsttegaanendrukopOK. USBExternal(USBextern) Filmlijst Fotolijst Muzieklijst 1 Fotolijst USBExternal(USBextern) Schijf1 2 Pagina1/1 NLD NEDERLANDS Pagina1/1 4 001 002 003 004 005 006 007 008 009 5 010 011 012 013 014 015 Verplaatsen Naarmuzieklijst Nummerswijzigen Bekijken P Paginagewijzigd FAV Exit Markeren Markeermodus 3 Nr. 1 2 3 4 5 Omschrijving Hiermeegaatueenniveauomhoog. Huidigepagina/Totaalaantalpagina's Bijbehorendeknoppenopde afstandsbediening Huidigepaginaentotaalaantal pagina'svandeinhoudindemapdieis geselecteerdbij 1 Inhoudindemapdieisgeselecteerdbij 1 Omschrijving DrukherhaaldelijkopdeGROENEtoets Groene omoverteschakelennaarFotolijsttoets >Muzieklijst, Muzieklijst->Filmlijstof Filmlijst->Fotolijst. Gele Methodevoorweergaveinvijfgrote toets miniaturenofeeneenvoudigelijst. toets Toets 58 ENTERTAINMENT Ondersteundebestandsindeling Type Filmskijken UkuntvideobestandenweergevenopdeTV. U kuntalle videobestandenweergevendieopeenUSBopslagapparaatofineengedeeldemapopeen PCzijnopgeslagen. Film Ondersteundebestandsindeling DAT, MPG, MPEG, VOB, AVI, DIVX, MP4, MKV, TS, TRP, TP, ASF, WMV, FLV Film(*. mpg/*. mpeg/*dat/*. ts/*. trp/*. tp/*. mp4(motion-jpeg)/*. mkv(motion-jpeg)) ondersteuningsbestand Video-indeling:DivX3. 11, DivX4. 12, DivX5. x, DivX6, Xvid1. 00, Xvid1. 01, Xvid1. 02, Xvid1. 03, Xvid1. 10beta-1/beta-2, Mpeg-1, Mpeg-2, Mpeg-4, H. 264/AVC, VC1, JPEG, SorensonH. 263 Audio-indeling:DolbyDigital, AAC, Mpeg, MP3, LPCM, HE-AAC, ADPCM, WMA Bitsnelheid:32kbpstot320kbps(MP3) Externeondertitelingsindeling:*. smi/*. ass/*. ssa/*. txt(TMPlayer)/*. psb (PowerDivX) Interneondertitelingsindeling:alleen XSUB(ditisdeondertitelingsindelingdiein DivX6-bestandenwordtgebruikt) JPEG Basis:64x64tot15360x8640 Progressief:64x64tot1920x1440 yy UkuntalleenJPEG-bestandentonen. MP3 Bitsnelheid32tot320kbps yy BemonsteringsfrequentieMPEG1Layer3: 32kHz, 44, 1kHz, 48kHz. yy BemonsteringsfrequentieMPEG2Layer3: 16kHz, 22, 05kHz, 24kHz yy BemonsteringsfrequentieMPEG2. 5 Layer3:8kHz, 11. 025kHz, 12kHz 1 DrukopSETTINGSvoortoegangtotde hoofdmenu's. 2 DrukopdenavigatietoetsenomnaarMijn MediategaanendrukopOK. 3 DrukopdenavigatietoetsenomnaarFilmlijst tegaanendrukopOK. 4 KiesSchijf1voortoegangtothetaangesloten USB-opslagapparaat. 5 DrukopdenavigatietoetsenomnaardegewenstemaptegaanendrukopOK. Foto 6 DrukopdenavigatietoetsenomnaarhetgewenstebestandtegaanendrukopOK. Filmlijst USBExternal(USBextern) 001 NEDERLANDS NLD Muziek Pagina1/1 Schijf1 002 003 004 Pagina1/1 005 006 Verplaatsen Naarfotolijst Nummerswijzigen Afspelen P Paginagewijzigd Exit FAV Markeren Markeermodus Filmlijst Markeermodus USBExternal(USBextern) 001 002 Pagina1/1 Schijf1 003 051. Apple_. . . . . . 02:30:25 004 Pagina1/1 005 006 Verplaatsen Gemarkeerdeafspelen Allesmarkeren Allesdemarkeren Markeren P Paginagewijzigd FAV Exit Markeren Markeermodusafsluiten Omschrijving Hetgewenstefilmbestandafspelen. Nadateenfilmbestandis Gemarkeerde afgespeeld, wordthetvolgende afspelen doorugeselecteerdefilmbestand automatischafgespeeld. afsluiten Menu ENTERTAINMENT 59 7 Eenfilmafspelen. OPMERKING yy Bijniet-ondersteundebestandenwordtals preview(voorbeeldweergave)alleeneen pictogramgetoond . [. . . ] Transmissie[k][j][][InstellenID][][Data][Cr] Data Rood:00totGroen:64 13. Hogetonen(Commando:kr) Hogetonenaanpassen. Transmissie[k][r][][InstellenID][][Data][Cr] Data Min:00totMax:64 *Zie'Bestaandedatatoewijzing'. Ziepag. 110. Ack[j][][InstellenID][][OK/NG][Data][x] *Zie'Bestaandedatatoewijzing'. Ziepag. 110. Ack[r][][InstellenID][][OK/NG][Data][x] 10. Scherpte(Commando:kk) Omdescherptevanhetschermaantepassen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG 50PA4500

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG 50PA4500 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag