Gebruiksaanwijzing LEXMARK FORMS PRINTER 2400

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LEXMARK FORMS PRINTER 2400. Wij hopen dat dit LEXMARK FORMS PRINTER 2400 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LEXMARK FORMS PRINTER 2400 te teleladen.


LEXMARK FORMS PRINTER 2400 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2855 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LEXMARK FORMS PRINTER 2400 NASLAGKAART (382 ko)
   LEXMARK FORMS PRINTER 2400 QUICK REFERENCE (332 ko)
   LEXMARK FORMS PRINTER 2400 (2323 ko)
   LEXMARK FORMS PRINTER 2400 (2323 ko)
   LEXMARK FORMS PRINTER 2400 Quick Reference (332 ko)
   LEXMARK FORMS PRINTER 2400 QUICK REFERENCE (332 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LEXMARK FORMS PRINTER 2400

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lexmark Forms Printer 2400 Series Gebruikershandleiding Uitgave: juni 2000 De volgende alinea is niet van toepassing in enig land waar dergelijke bepalingen in strijd zijn met de lokale wetgeving: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. STELT DEZE PUBLICATIE ALS ZODANIG TER BESCHIKKING, ZONDER ENIGE GARANTIE, NADRUKKELIJK OF IMPLICIET, WAARONDER BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. In sommige staten of landen is beperking van de duur van nadrukkelijke of impliciete garantie bij bepaalde overeenkomsten niet toegestaan. Het is mogelijk dat deze publicatie technische onjuistheden of typefouten bevat. [. . . ] Het papier blijft bij de huidige afscheurpositie tot u een nieuwe afdruktaak naar de printer stuurt. Het papier gaat van de afscheurpositie naar de Top-Of-Form (Positie eerste afdrukregel) en de printer begint met afdrukken. 94 5 Modus Setup (Instellingen) De printer is in de fabriek ingesteld op bepaalde standaardwaarden voor lettertype, pitch, formulierlengte en overige instellingen (standaardinstellingen). In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u deze standaardinstellingen wijzigt en hoe u macro's en de formulierlengte instelt. Instellingenmodus Printerinstellingen wijzigen in modus Setup (Instellingen) In deze menugestuurde modus kunt u de printer naar wens aanpassen aan uw zakelijke behoeften. Eenmaal in de modus Setup (Instellingen) volgt u de afgedrukte menupagina om het gedeelte te selecteren dat u wilt wijzigen. Opmerking: Zorg dat er kettingformulieren in de printer zijn geladen wanneer u de modus Setup (Instellingen) gebruikt. Raadpleeg voor hulp "Kettingformulieren laden" op pagina 50. 95 Modus Setup (Instellingen) openen 1 Open de klep van het bedieningspaneel zodat laag 2 zichtbaar wordt. 2480/2481 2490/2491 1 Power 2 3 Macro 4 Power Macro 1 2 3 Macro 4 Instellingenmodus Set TOF LineFeed Set TOF LineFeed Macro Micro Micro Setup Micro Micro Setup Pitch Lock 10 12 15 17 20 PS Pitch Lock 10 12 15 17 20 24 PS 2 Als u op Setup drukt wordt de modus Setup (Instellingen) geactiveerd en wordt het hoofdmenu (Main Menu) afgedrukt. 96 3 Druk LineFeed om een overzicht af te drukken van de beschikbare opties die u kunt wijzigen. Printer Setup mode - Main Menu -------------------------------------------------Press To Select --------------------Exit and Save Setup Print All Forms Macro Options Data Options Control Options Emulation Options Interface Options Set TOF LineFeed Macro Micro Micro Setup Pitch Instellingenmodus 4 Selecteer een van de opties uit het hoofdmenu (Main Menu) door op de bijbehorende knop te drukken. Telkens wanneer u op een knop drukt, wordt een nieuw menu met nieuwe selecties afgedrukt. Nadat u al uw selecties hebt gemaakt, drukt de printer een pagina af met alle wijzigingen. In het volgende voorbeeld wordt getoond hoe u de taalinstelling voor de menu's (Menu Language) kunt wijzigen. 5 97 Voorbeeld: Taalinstelling voor menu's wijzigen 1 Druk terwijl de printer in de modus Setup (Instellingen) staat op Micro om het menu Control Options (Besturingsopties) af te drukken. Druk op Pitch om meer besturingsopties af te drukken. Control Options -----------------------Return to Main Menu Uni-Dir Printing Auto Ready Cut Sheet Paper Out Alarm Bi-Di Alignment Demo Print (More) Current -----------Off On Enabled Enabled Press -------Set TOF LineFeed Macro Micro Micro Setup Pitch 2 Instellingenmodus 3 Druk op Macro als u de taal van het menu Setup (Instellingen) wilt wijzigen. Control Options -----------------------Return to Main Menu Return to previous page Menu Language TOF Read Quiet Current -----------English Enabled Press -------Set TOF LineFeed Macro Micro Micro 4 Druk op de knop van de gewenste taal of druk op Setup om meer opties voor de menutaal af te drukken. 98 5 Druk ter illustratie op Macro om Frans te selecteren. Menu Language ------------------------To Select -------------No Change English French German Italian (More) Return to Main Menu Press -------Set TOF LineFeed Instellingenmodus Macro Micro Micro Setup Pitch De printermenu's worden nu in het Frans afgedrukt. Manu contrle -----------------------Retour menu principal Revenir la page prcdente Menu langue Lecture haut de page Silence Francais Activ Dsactiv En cours -----------Appuyez sur ----------------Db page Ligne MACRO Micro Micro 6 Druk op Pitch om terug te gaan naar het hoofdmenu of druk op Set TOF (geen wijziging) om een menu terug te gaan en een andere instelling te wijzigen. 99 7 Druk als u terugbent in het hoofdmenu op Set TOF om de modus Setup (Instellingen) af te sluiten en de nieuwe instelling op te slaan. Instellingenmodus afsluiten 1 Druk op Set TOF (Positie eerste afdrukregel instellen) totdat de printer teruggaat naar het hoofdmenu of druk op Pitch in elk menu met de selectie Return to Main Menu (Terug naar hoofdmenu). Gewijzigde instellingen worden alleen opgeslagen bij het afsluiten van de Instellingenmodus. Opmerking: Laad als het papier in de printer opraakt in de Instellingenmodus meer papier op de tractorpennen en druk op Setup om door te gaan. Instellingenmodus 2 100 Opties van het menu Setup (Instellingenmenu) Gebruik de modus Setup (Instellingen) om de printer aan uw zakelijke behoeften aan te passen. Opmerking: Selecteer Print All (Alle afdrukken) in het hoofdmenu (Main Menu) om een overzicht met alle standaardinstellingen af te drukken. In deze tabel worden de verschillende opties en instellingen die u kunt selecteren voor uw printer. Menuopties Menu's Functie Instellingenmodus Forms Macro options (Opties voor Hierin kunt macro's aanpassen formuliermacro's) om een scala aan formulieren af te drukken. Raadpleeg "Opties in het menu Forms Macro (Formuliermacro)" op pagina 103. Data options (Gegevensopties) Hierin kunt u aangeven hoe informatie die naar de printer wordt verzonden wordt verwerkt. Raadpleeg "Opties in het menu Data (Gegevens)" op pagina 107. Control Options (Besturingsopties) Hierin kunt u bepalen hoe de printer veel van de basistaken uitvoert. Raadpleeg "Opties in het menu Control (Besturing)" op pagina 109. 101 Menuopties (vervolg) Menu's Emulation options (Emulatieopties) Functie Hierin kunt u bepalen hoe de printer communiceert met de toepassing. Raadpleeg "Opties in het menu Emulation (Emulatie)" op pagina 111. Instellingenmodus Interface options (Interfaceopties) Hierin kunt u aangeven hoe informatie van de computer naar de printer wordt verzonden. Raadpleeg "Opties in het menu Emulation (Emulatie)" op pagina 111. In de volgende tabellen worden de vele functies en instellingen van de printer beschreven en uitgelegd. 102 Opties in het menu Forms Macro (Formuliermacro) Macro-opties Menu-optie Set Default Macro (Standaardmacro instellen) Character options (Tekenopties) Functie Selecteer de macro die u wilt instellen als standaardmacro wanneer de printer wordt ingeschakeld of selecteer Disable (Uitschakelen) als u geen standaardmacro wilt instellen. Instellingenmodus Default font (Standaardlettertype) Selecteer het gewenste lettertype in de lijst met beschikbare lettertypen. Font Lock (Lettertypevergrendeling) Als u deze instelling inschakelt wordt Font Lock standaard ingesteld, zelfs als u de printer uit- en vervolgens weer inschakelt. Default Pitch (Standaardpitch) U kunt een van de volgende pitches selecteren: 10, 12, 15, 17, 20, (24 voor 2490/2491) en PS. [. . . ] Les caractristiques de scurit de certains lments ne sont pas toujours videntes. Lexmark ne peut tre tenu responsable de l'utilisation d'autres pices de rechange. Norme di sicurezza Se il prodotto NON contrassegnato con questo simbolo DEVE essere collegato lo stesso ad una presa elettrica con messa a terra. Il cavo di alimentazione deve essere collegato ad una presa elettrica posta nelle vicinanze del prodotto e facilmente raggiungibile. Per la manutenzione o le riparazioni, escluse quelle descritte nelle istruzioni operative, consultare il personale di assistenza autorizzato. Il prodotto stato progettato, testato e approvato in conformit a severi standard di sicurezza e per l'utilizzo con componenti Lexmark specifici. Le caratteristiche di sicurezza di alcune parti non sempre sono di immediata comprensione. Lexmark non responsabile per l'utilizzo di parti di ricambio di altri produttori. 159 Sicherheitshinweise Falls der Drucker nicht mit diesem Symbol markiert ist, mu er an eine ordnungsgem geerdete Steckdose angeschlossen werden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LEXMARK FORMS PRINTER 2400

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LEXMARK FORMS PRINTER 2400 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag