Gebruiksaanwijzing GARMIN ETREX VISTA CX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GARMIN ETREX VISTA CX. Wij hopen dat dit GARMIN ETREX VISTA CX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GARMIN ETREX VISTA CX te teleladen.


GARMIN ETREX VISTA CX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2145 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   GARMIN ETREX VISTA CX (1484 ko)
   GARMIN ETREX VISTA CX (1516 ko)
   GARMIN ETREX VISTA CX Release Note (115 ko)
   GARMIN ETREX VISTA CX Quick Reference (383 ko)
   GARMIN ETREX VISTA CX QUICK REFERENCE GUIDE (383 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GARMIN ETREX VISTA CX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] eTrex Legend Cx Venture Cx Vista Cx ® handleiding © 2006 Garmin Ltd. Unit 5, The Quadrangle, Abbey Park Industrial Estate, Romsey, SO51 9DL, U. K. Met uitzondering van zoals hier vermeld mag de inhoud van dit handboek of een deel daarvan op generlei wijze worden vermenigvuldigd, gekopieerd, verzonden, verspreid, gedownload of opgeslagen in enig opslagmedium voor welk doel dan ook zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin verleent hierbij de toestemming om één enkele kopie van dit handboek te downloaden op een harde schijf of ander opslagmedium, om te bekijken of om één kopie af te drukken of een eventuele revisie ervan, onder voorwaarde dat de elektronische of afgedrukte kopie van het handboek de volledige tekst van deze auteursrechtelijke mededeling bevat en verder dat elke ongeautoriseerde commerciële verspreiding van dit handboek of eventuele revisie ervan ten strengste verboden is. [. . . ] DrukopQuitalsuklaarbent. eTrex Vista Cx / Venture Cx / Legend Cx Handleiding hOOfdpagIna's > kaartpagIna Ont-clutter aan- of uitzetten U kunt ongewenste items laten verdwijnen van de Kaartpagina, zoals kaartpunten en pictogrammen. Dit is handig als u uitzoomt omdat anders de kaart wordt "verduisterd" door labels en pictogrammen. Om ont-clutter aan of uit te zetten: Instellingen herstellen Gebruik de optie Instellingen herstellen om de kaartinstellingen terug op af-fabriekwaarden te zetten. Kaartmetont-clutteruit Kaartmetont-clutteraan 1. OF Omuitteschakelen:drukopMenu, kiesZet ont-clutter uitendrukopEnter. eTrex Vista Cx / Venture Cx / Legend Cx Handleiding hOOfdpagIna's > kOmpaspagIna Kompaspagina Tijdens het navigeren begeleidt de Kompaspagina u naar uw bestemming met een grafisch kompas en een peiling- of een koerswijzer. Peilingwijzer Dekompasring verdraaitom hetnoorden aantegeven. de peiling (koers) naar uw bestemming aan, ten opzichte van uw huidige richting van beweging. De kompasring en de peilingwijzer werken onafhankelijk van elkaar en geven uw richting van beweging en de richting naar uw bestemming aan. 54 voor meer informatie. Schaal DeKoerswijzer geeftuwkoers aanendeafstand waarmeeuvande koersafwijkt. Koerswijzer DePeilingwijzer geeftsteedsde richtingnaaruw bestemmingaan. Peilingwijzer Kompaspagina Tijdens het navigeren geeft de Kompaspagina u navigatiegegevens en -aanwijzingen. U ziet een grafische kompasring, een peiling-/koerswijzer en digitale datavelden met informatie zoals uw snelheid, de afstand tot het volgende routepunt en uw geschatte tijd van aankomst. De Peiling-/Koerswijzer geeft eTrex Vista Cx / Venture Cx / Legend Cx Handleiding hOOfdpagIna's > kOmpaspagIna De kompasring is een elektronisch kompas dat werkt als een magnetisch kompas als u stilstaat. Als u in beweging bent (met een ingestelde snelheid), gebruikt het kompas data van de GPS-ontvanger om uw richting te bepalen. Als u stopt (na een ingestelde tijd), werkt het als een magnetisch kompas. De kompasring is bijzonder handig als u een papieren kaart gebruikt in combinatie met uw toestel. Als het elektronisch kompas in werking is, verschijnt het kompassymbool op de statusbalk. Het elektronisch kompas aan- of uitzetten: 1. HoudQuitingedruktomhetelektronisch kompasaanofuittezetten. Hetkompassymbool verschijntindestatusbalkals hetelektronischkompasaanstaat. Ukunt hetelektronischkompasuitschakelenomde batterijentesparen. lshetuitstaat, wordtde PS-ontvangergebruiktvoornavigatie. Houdhettoestelhorizontaalomeen betrouwbaarkompastezien. lsudatniet doetofalshetkompasnietgekalibreerdis, verschijntdeboodschap"Horizontaalhouden". (Zievolgendeblz. voorinfooverhetkaliberen. ) Gebruik van het elektronisch kompas Houd de toets Quit ingedrukt om het elektronisch kompas uit te schakelen. Soms als u het elektronisch kompas aanzet, zal uw toestel het elektronisch kompas automatisch uitzetten en de GPS-ontvanger gebruiken om uw richting te bepalen. De GPS-ontvanger wordt ook gebruikt terwijl u in beweging bent, maar enkel dan. Als u stilstaat of traag beweegt, moet u het elektronisch kompas gebruiken. U kunt de criteria voor het overschakelen tussen het elektronisch kompas en de GPS instellen, zie blz. 50. eTrex Vista Cx / Venture Cx / Legend Cx Handleiding Snelheid en tijd voor Kompas Auto Aan/Uit instellen: 1. [. . . ] Deze garantie vervalt bij verkeerd gebruik, misbruik, ongeval of aanpassingen of herstellingen door niet-bevoegden. DE HIERIN OMVATTE WAARBORGEN EN GARANTIES ZIJN EXCLUSIEF EN VERVANGEN ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET OF STATUTAIR, INCLUSIEF ELKE AANSPRAKELIJKHEID ALS GEVOLG VAN ENIGE WAARBORG VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL, STATUTAIRE OF ANDERE. DEZE GARANTIE VERLEENT U SPECIFIEKE RECHTEN, DIE KUNNEN VARIEREN VAN LAND TOT LAND. In GEEN ENKEL GEVAL KAN GARMIN VERANTWOORDLIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE INCIDENTELE, SPECIALE, INDIRECTE OF RESULTERENDE SCHADE, ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK, MISBRUIK, OF ONJUIST GEBRUIK VAN eTrex Vista Cx / Venture Cx / Legend Cx Handleiding DIT PRODUCT OF DEFECTEN AAN HET PRODUCT. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GARMIN ETREX VISTA CX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GARMIN ETREX VISTA CX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag