Gebruiksaanwijzing FLYMO CONTOUR POWER PLUS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing FLYMO CONTOUR POWER PLUS. Wij hopen dat dit FLYMO CONTOUR POWER PLUS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing FLYMO CONTOUR POWER PLUS te teleladen.


FLYMO CONTOUR POWER PLUS : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2302 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   FLYMO CONTOUR POWER PLUS NOTICE 2 (3118 ko)
   FLYMO CONTOUR POWER PLUS NOTICE 2 (3118 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding FLYMO CONTOUR POWER PLUS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Houd het snoer te allen tijde uit de buurt van het trimgebied en obstakels. Schakel uit, haal stekker uit het stopcontact en controleer het elektrisch snoer op sporen van schade of veroudering voordat u het opwindt voor het opbergen. Gebruik uitsluitend verlengkabels die speciaal zijn bedoeld voor gebruik buiten. Tijdens het gebruik van dit apparaat altijd degelijke schoenen en een lange broek dragen. [. . . ] Verwijder voorwerpen zoals, stenen, gebroken glas, spijkers, ijzerdraad, touwtjes etc. Welke weggeslingerd kunnen worden of in de kop van de trimmer verward kunnen raken. Let steeds op uw voeten wanneer u hellingen maait en draag anti-slip schoeisel. Lees de handleiding voor de gebruiker aandachtig door, zodat u volledig vertrouwd bent met de verschillende bedieningselementen en de werking daarvan. Niet gebruiken in de nabijheid van personen, vooral niet in de buurt van kinderen of huisdieren. Dit product is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of geestelijke mogelijkheden of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het gebruik van het product van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat zij niet met het product spelen. Plaatselijke regels kunnen beperkingen opleggen aan de leeftijd van degene die het product bedient. Het product uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing en voor de werkzaamheden die in de instructies beschreven worden. Het product nooit gebruiken wanneer u vermoeid, ziek of onder de invloed van alcohol, drugs of medicijnen bent. Het symbool op het product of de verpakking betekent dat dit product niet mag worden behandeld als gewoon huishoudelijk afval, maar in plaats daarvan moet worden ingeleverd bij het punt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Door dit product correct te verwijderen helpt u om de negatieve gevolgen die een verkeerde verwerking van dit product kan hebben voor het milieu en de gezondheid te voorkomen. Voor verdere informatie over recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw gemeente, de relevante dienst voor de verwerking van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Uw product is voorzien van een unieke identificatie in de vorm van een zilver en zwart gekleurd productkwaliteitslabel. U wordt ten zeerste aangeraden uw product ten minste elke twaalf maanden een service-beurt te geven, vaker indien het beroepshalve veelvuldig wordt gebruikt. Via diens bevoegde monteurs gratis voor reparatie of vervanging, mits: a) de fout onmiddellijk wordt doorgegeven aan de geautoriseerde service centre; b) het aankoopbewijs getoond kan worden; c) de fout niet veroorzaakt werd door misbruik, verwaarlozing of een foute instelling door de gebruiker; d) de fout geen gevolg is van normale slijtage; e) geen andere persoon, die niet door Husqvarna UK Ltd. Geautoriseerd is, de machine onderhouden, hersteld of uit elkaar genomen heeft; f) de machine niet verhuurd werd; g) de machine het eigendom is van de oorspronkelijke klant; h) de machine niet voor commerciële doeleinden gebruikt werd. * Deze garantie is een extra service en zal in geen geval in de weg staan van uw statutaire rechten. Het is daarom belangrijk dat u de instructies in de gebruikershandleiding leest en dat u weet hoe u de machine moet bedienen en onderhouden: Defecten die niet door de garantie gedekt worden: * Defecten die het gevolg zijn van een oorspronkelijke fout die niet werd doorgegeven aan de geautoriseerde service center. * Storingen omdat het product niet gebruikt is in overeenstemming met de instructies en aanbevelingen in de gebruikershandleiding. [. . . ] Hoe lang ze meegaan is afhankelijk van regelmatig onderhoud en deze onderdelen worden derhalve niet door de garantie gedekt: Nylon draad, spoel en lijn * Opgelet!Garantie dekt geen defecten die een rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg zijn van de montage van reserve-onderdelen of extras die niet geproduceerd of goed-gekeurd zijn door Husqvarna UK Ltd. Verklaren op eigen verantwoording dat het(de) product(en); Voldoet(voldoen) aan de essentiële eisen en voorzieningen van de volgende EG-richtlijnen: 98/37/EEC (tot 31. 10), 2004/108/EC, 2000/14/EC gebaseerd op de volgende toegepaste binnen de EU geharmoniseerde standaarden: EN60335-1, EN60335-2-91, EN786, EN50366, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-3 Het A-gewogen geluidsdrukniveau LpA op de positie van de bediener, vastgesteld op een voorbeeld van het(de) bovenstaande product(en) komt overeen met het Niveau in de tabel. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING FLYMO CONTOUR POWER PLUS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding FLYMO CONTOUR POWER PLUS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag